#OT273. Pyramide-, Moses- og Kristus-begivenheden

#OT273. Pyramide-, Moses- og Kristus-begivenheden.

Foredrag i Martinus Center Klint den 17.06.2008 af Ole Therkelsen

1.  Nostradamus, Cheopspyramiden og Martinus

Billenstein kommer i 1920 i sin opklaring af Nostradamus’ profetier ind på, at Nostradamus antyder en sammenhæng mellem Fyrsten af Danmark og den store pyramide i Ægypten.

          Salon, Mansol, Tarascon de Sex, l’arc

          Où est debout encor la piramide,

          Viendront liurer le Prince Dannemarc,

          Rachat honny au temple d’Artemide

                                                                                                             Nostradamus, vers IV.27.

Salon, Mansol, Tarascon de Sex, buen hvori pyramiden endnu står oprejst, kommer til at løskøbe den danske fyrste, som er blevet hånet i Artemidens tempel.

Nostradamus 1556

De fem første ord karakteriserer Nostradamus ved det sted, han boede. Buen, hvor pyramiden endnu står oprejst, er Nildeltaet med Cheopspyramiden. Artemis’ tempel er ligesom pyramiden et af verdens syv underværker. – Versets mening bliver således, at Nostradamus og Cheopspyramiden vil give den danske fyrste oprejsning for den hån, man tilføjer hans eftermæle. (ONP side 128).

          Tolker man Martinus som en dansk åndsfyrste, kunne man i relation til hans eftermæle sige, at offentligheden og videnskaben håner Martinus, og nogle kirkeligt kristne kalder ham en falsk profet.

Martinus foran sfinksen og Cheops pyramiden i 1961, Giza, Ægypten. www.martinus.dk
Pyramidens hemmelighed. Martinus stående foran cheopspyramiden og sfinksen i 1961, Martinus Institut. www.martinus.dk

 Martinus ved Sfinksen og Cheopspyramiden

Kongen af Danmark og paven

I et andet af Nostradamus’ firlinjede vers, IX.33, står kongen af Rom og kongen af Danmark (Roy de Rome & d’Annemarc) nævnt i forbindelse med visse uroligheder. Det kan være vanskeligt at tolke dette vers, Paven (kongen af Rom) vil nok ikke ligefrem bandlyse Martinus (kongen af Danmark), men når Det Tredje Testamente bliver mere udbredt og derved får større indflydelse, må man regne med en betydelig intolerance og modstand fra religiøs side, måske fra katolsk side. (Se evt. LB1 stk. 145).

          Det vil ifølge Billenstein komme til kamp mellem en reformatorisk bevægelse og den katolske kirke. Denne reformatoriske bevægelse vil efter krigene 2009-2034 også trænge igennem hos de ikke kristne og føre til fred og forsoning over hele jorden. Billenstein mener altså, at muhamedanerne til den tid også vil begynde at tage den ny tro til sig, som skulle bidrage til skabelsen af fred. (ONP side 86).

          Shia-muslimerne taler om en tolvte profet eller Messias, der er usynlig. På en måde kan man jo sige, at Martinus var en usynlig profet, for han forblev ukendt i sin egen tid. Det er ikke personen, men det er det, han skriver, der er det afgørende.

Martinus ved skrivebord i sin dagligstue på Martinus Institut. www.martinus.dk

 Martinus’ dagligstue, der i dag er museum. Martinus Mindestuer.

Den ny lov eller den ny tro

På en måde er Nostradamus, pyramiderne og Martinus også forenet i Martinus’ dagligstue. Martinus havde pyramiderne på væggen og Billensteins bog om Nostradamus i sin lille bogsamling. (Martinus fik i tidens løb en del bøger som gave).

          Martinus var især meget glad for Billensteins kapitel om “den nye tro”, der skulle udgå fra Danmark. Billenstein oversætter det franske ord “loi” med “tro” i stedet for “lov”. Hvis det skulle vise hen til Martinus Åndsvidenskab, ville den direkte oversættelse “den nye lov” være den perfekte betegnelse. Åndsvidenskaben afdækker nemlig de evige love og kosmiske principper bag al livsudfoldelse.

          Billenstein: “Der skal komme en ny lov, hvorved forstås en ny tro, som vil stille os i et naturligere og mere personligt forhold til Gud, og som vil simplificere gudsdyrkelsen.” (ONP side 154).

          I Nostradamus’ vers VIII.66 optræder udtrykket “den afdødes skrift”, der kunne lede tanken hen på, at Martinus’ værk først efter hans bortgang vil blive opdaget – offentligt og internationalt.

Billensteins fortolkning af Nostradamus  

I Billensteins oversættelse lyder verset: “Når den afdødes skrift er bleven fundet, når den gamle cave à lampe, er bleven befriet for sit dække, når loven er blevet prøvet af kongen og den ulpanske fyrste, kommer kongehuset og føreren under glasuren.” (ONP side 154).

          Det kunne jo tolkes derhen, at når Martinus’ værk engang i fremtiden bliver kendt, og det skjulte lys bliver afdækket, vil det få den højeste anerkendelse.

          I forbindelse med et vers om religiøse skikke (vers V.16) skal lige nævnes, at Nostradamus skriver, at den sabæiske besynderlighed at brænde de døde menneskelegemer til aske vil ophøre. (ONP side 163). (Se kap. 10 om balsamering).

Pyramidens hemmelighed

Sfinksen, Cheopspyramiden, Nostradamus og Martinus

En ny kultur tog sin begyndelse ved bygningen af hele anlægget med sfinksen og pyramiderne i Giza sydvest for det nuværende Cairo. Man taler om sfinksens gåde og pyramidens hemmelighed.

          Den Store Danske Encyklopædi skriver: “Mange myter er allerede fra oldtiden blevet knyttet til sfinksen; bl.a. skulle den skjule hemmeligheder om verdens fremtid”.

          Carl V. Hansen har skrevet en artikel om “Sfinksens gåde” i Kosmos nr. 12/1950. (Se www.martinus.dk).

          Sfinksen er en kolossal stor statue bestående af en løvekrop med et menneskehoved, der ligger ved pyramiderne i Ægypten. – For mange er sfinksen en gådefuld figur, men for Martinus er den et symbol på det jordiske menneske. Det er et sfinks-væsen, det er halvt dyr og halvt menneske. (Logik, kap. 48-49 og Hvorfor skal man tilgive sin næste, bog 17 kap. 8).

Pyramidens hemmelighed

I forbindelse med pyramidens hemmelighed skriver Billenstein: “Der er udtalelser i profetierne, der tyder på, at vi står foran overraskende opdagelser, der vil føre til yderligere erkendelse af tilværelsens gåder. I et af versene, side 128, knyttes Nostradamus, Nildeltaet med pyramiden og Kongen af Danmark sammen, som om pyramiden og profetierne skal supplere hinanden. Dette kan kun forstås således, at der vil komme en lignende opklaring angående pyramidens mysterium, som den, der nu er blevet mulig med profetierne.” (Opklaringen af Nostradamus’ profetier, side 168).

          Hvis man tolker “kongen af Danmark” som Martinus, kunne man således forvente, at man vil gøre store opdagelser i forbindelse med pyramiden, der på en eller anden måde vil have forbindelse med Martinus. Måske vil man finde en pendant til et af Martinus’ symboler i et nyopdaget kammer inde i pyramiden eller nede mellem sfinksens forben? – Fra min side er det ren spekulation, men måske ville man finde Martinus’ symbol over det levende væsen med trekanten, cirklen og strålekorset.

          Meget talmystik og mange esoteriske spekulationer er knyttet til Cheopspyramiden, som man kan læse om mange forskellige bøger.

          Selv om tiden måske endnu ikke er moden til afsløringen af pyramidens hemmelighed, er det dog interessant, at man i forbindelse med det seneste forskningsarbejde i pyramiden, nu har afsløret eksistensen af et hidtil ukendt kammer, som indtil videre ikke er blevet åbnet. På tv-kanalerne Discovery og National Geographic er der blevet vist filmoptagelser af en lille robot eller bil, der kørte op igennem en af pyramidens luftkanaler indtil den stødte på en lille dør til et ukendt kammer.

Den store stenkiste i Kongens kammer blev anvendt ved indvielser i keops pyramiden. Martinus Institut
Martinus i Keops-pyramiden i kongens kammer. Oktober 1961. Martinus Institut 

Den store Martinus-pyramide i Kaukasus

Ifølge Alf Lundbecks dagbogsblade helt tilbage fra tiden 1928-1932 fortalte Martinus, hvordan hans symboler ville komme til at stå uforandrede gennem tiderne. I fremtiden skulle der nemlig rejses en kæmpe pyramide, der ville være større end Cheopspyramiden. Den skulle rejses som et bevis på, hvad den nulevende menneskehed var i stand til at skabe ved hjælp af de materielle kræfter. På de tre sider skulle de vigtigste symboler vises i farve. For at modstå vejrets nedbrydende kræfter, skulle de bestå af metertykke sten i forskellige farver sat sammen som en mosaik. Den fjerde side skulle være skinnende hvid – symboliserende det treenige princip.

          Ifølge Lundbeck kendte Martinus ikke til pyramidens nøjagtige beliggenhed, han brugte ikke sin kosmiske bevidsthed på dette spørgsmål, men han mente, at den måske ville komme til at ligge i Amerika. Senere i 1931 sagde Martinus, at der var større sandsynlighed for, at den ville komme til at ligge i Sydrusland. Det var ingen kosmisk analyse, det var noget Martinus havde på fornemmelsen. Rusland var jo også det første land, der havde prøvet at knække kapitalismens magt ved indføre den kommunistiske stat i stedet.

          Denne store pyramide skulle i fremtiden blive centrum for jordens højeste åndsliv. De ypperste universiteter og læreanstalter for Martinus’ åndsvidenskab skulle komme til at ligge i omegnen af denne pyramide.

Martinus siddende mellem sfinksens forben foran Cheops pyramiden. Giza, Ægypten
Nedest til højre med ryggen til højre sidder Martinus ved Sfinksen og den store Cheops pyramide, Giza i Ægypten.

Alf Lundbeck’s dagbog

          Lundbeck skriver videre, at denne pyramide sikkert ikke ville blive rejst i Martinus’ levetid, men der ville nok blive lavet en mindre model, mens han levede. For familien Lundbeck fremviste Martinus de tegninger, han foreløbigt havde skitseret. Ifølge Lundbeck ville der i Livets Bog komme en nærmere beskrivelse med tegninger, så pyramiden kunne bygges efter disse. Dette forekommer mig imidlertid helt usandsynligt, for i Livets Bog skulle der kun bringes logiske analyser, der skulle ikke forekomme profetier – og slet ikke om kommende bygningsværker og deres eventuelle konstruktion. Lundbeck har formentligt troet, at de skitser til de symboler, som Martinus var ved at færdiggøre til udgivelsen af Livets Bog 1 i 1932 var skitser til et konkret pyramidebyggeri. Det første, syvende og ottende symbol i LB1 viser nemlig en udviklingsstige med udviklingstrin, der er arrangeret i en pyramideform. Disse tre symboler er også publiceret som symbol nr. 27, 28 og 29 i symbolværket Det Evige Verdensbillede (DEV3).

          Der har været forskellige formodninger om, hvornår mon det af Martinus omtalte åndsvidenskabelige verdenscenter i Kaukasus skulle dannes. På et torsdagsmøde den 30. marts 1978 har en medarbejder gjort et privat notat, der angiver om 2.000 år.

Skandinavien – et godt sted at bo

Martinus: „Vi bor det bedste sted på kloden. Skandinavien er udvalgt i de næste 2.000 år. Hertil kommer de store kosmiske impulser. Om 2.000 år kommer centret til at ligge i Kaukasus.” (Notits i Kosmos nr. 3/2005).

          Martinus fik enkelte impulser vedrørende Kaukasus, men han havde ikke undersøgt det nærmere, han havde ikke lavet analyser af Kaukasus. Der skulle også være en moral på det kosmiske område. Det ville også være misbrug af kosmisk bevidsthed at undersøge enkeltpersoner, og hvad ville det gavne, hvis han skrev en masse om Kaukasus, når jorden først skal have kosmisk bevidsthed om 3.000 år?

Martinus-pyramiden i Klint

Før sin bortgang ytrede Martinus ønske om, at hans kiste skulle stå i en lille pyramide. (Se kommende kap. 10). Det blev drøftet ved flere rådsmøder, og rådsmedlem Henning Laug (1913-1992) lavede en model i pap, som Martinus syntes godt om.

          Der foreligger en båndoptagelse fra den 5. marts 1970, hvor Martinus havde en lang samtale med arkitekt Boe Seest (1916-1983) om den lille pyramide og om indretningen af barndomshjemmet i Sindal. Den 11. august 1990, ved 100-årsdagen for Martinus’ fødsel, blev barndomshjemmet restaureret eller rettere genopført som det så ud i Martinus’ barndom, og det skete netop efter tegninger, som Boe Seest havde lavet ud fra Martinus’ egne forklaringer.

          De drøftede også opførelsen og placeringen af den pyramide, som Martinus ønskede opført i Klint, gerne i nærheden af Villa Rosenberg, hvor han boede i sommerferien. Efter Martinus’ bortgang ville Kirkeministeriet imidlertid slet ikke tillade dette. Enten måtte Martinus begraves i jorden, eller også måtte hans kiste placeres i en af de eksisterende krypter eller mausoleer i forbindelse med de danske kirker.

 Den lille Martinus-pyramide

Med hensyn til den lille Martinus-pyramide var der ideer fremme om, at den lille pyramide kunne placeres inde i en anden bygning, hvis indre rum evt. kunne laves sekskantet, fordi Martinus jo arbejdede med både seks riger og seks grundenergier. Den lille pyramide kunne evt. også placeres inden i en større pyramide, som man så skulle kunne gå ind i. Der foreligger i dag tegninger til opførelse af den lille Martinus-pyramide, men ikke til den store.

          Men når Martinus engang bliver mere kendt, vil man måske kunne få tilladelse til opførelse af et privat mausoleum, som det f.eks. er sket med den kendte filmproducent Ole Olsen (1863-1943) på det flotte udsigtspunkt Esterhøj i Høve kun 12 km fra Klint. I 1906 oprettede Ole Olsen Nordisk Films Kompagni, hvor den første produktion interessant nok var en reportage af Chr. IX’s bisættelse. Kongen blev balsameret og bisat i Roskilde Domkirke ligesom en lang række tidligere danske konger og dronninger.

Martinus med dybt og fast blik. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus i 1934 med dybt fast blik. Foto Louis Hertz. På forsiden af bogen “Martinus som vi husker” Zinglersen Forlag. www.martinus.dk

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176