Velkommen til min blog

Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information om mine bøger om Martinus.
I shoppen kan du downloade nogle gratis eksempler af foredrag på CD eller købe mine bøger.

#OT345. Spørgetime om udvikling, talenter og uvaner. Klint 2004

#OT345. Spørgetime om udvikling, talenter og uvaner

Afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den  10.09.2004

Herunder kan du se en video med en anden spørgetime om samme emne.

#OT030. BODØ 04. Spørgetime om søvn, helse, sygdom, skæbne og sundhed, Bodø. 2018

 

Genetisk betingede sygdomme

Centralt i Martinus’ udviklingslære er opsummeringen af erfaringsdannelse i skabeevnens talentkerner. Selv om talentkerner kan beskadiges ved livsstilssynder, uvaner, misbrug og laster, vil udviklingen alligevel gå fremad mod nye højder.

Set ud fra de kosmiske analyserfindes der imidlertid en klar og entydig årsag til dannelsen af defekte gener. De fysiske forhold, som Martinus angiver som årsag til talentkerneødelæggelse og genetiske defekter, behandles i bogen “Den ideelle føde” og Det Evige Verdensbillede, bog 5 med symbolerne nr. 45-77

Martinus viser, at årsagen til genetiske defekter dybest set er livsstilssynder eller en livssaboterende levevis.

Man kan konstatere, at sygdomsgener kan bevares i genpuljen igennem lang tid. Set på baggrund af darwinismen kunne man undre sig over, at sygdomsgener ikke bliver bortselekteret, når de ikke giver nogen overlevelsesfordel. Men kosmisk set findes der en logisk forklaring på, at de bliver fastholdt i genpuljen på trods af den manglende overlevelsesfordel. Talentkerner med defekter, der er forårsaget af livsstilssynder, er årsagen til, at de tilsvarende sygdomsgener bliver belivet og fastholdt i genpuljen.

Det kan i fremtiden blive en stor forskningsopgave at undersøge, om der kan påvises en korrelation mellem forekomsten af en specifik livssaboterende levevis og den følgende hyppighed af specifikke sygdomsgener.

Sygdom er vejen til sundhed

Mennesket har fri vilje til at betjene sig af de eksisterende livslove og energier. Ifølge de kosmiske analyser giver en fejlagtig anvendelse af energierne ubehagelige konsekvenser og erfaringer i form af sygdom. Men en sygdomserfaring er i virkeligheden et ubehageligt gode, fordi den viser forskellen på en rigtig og en forkert levevis. Set i det store perspektiv er sygdom således vejen til sundhed! –

En levevis, der saboterer de naturlige funktioner, virker ifølge Martinus ikke alene ødelæggende på kroppen i det enkelte liv, men også ødelæggende på talentkernerne i X2, der er hovedsædet for skabeevnen, der ligger til grund for hele individets fremtræden. Skabeevnen er den dybeste årsag til skabelsen af den fysiske krop. Talentkernerne for organskabelse kan ved livsstilssynder, laster og vanemæssigt misbrug blive så ødelagt, at det ikke er muligt at skabe et normalt eller sundt legeme.

Martinus arbejder med et af symbolerne

Fejlagtig levevis og ikke tilfældigheder er årsagen til medfødte sygdomme

Martinus skriver i “Den ideelle føde”: “Når jeg her giver disse enkelte svage konturer af problemet, er det kun for at vise, at ingen medfødte tendenser er uskyldigt påførte, men at disse i absolut alle tilfælde vil være identiske med resultater af individets egen vandel i tidligere liv eller tilværelser. Thi da ethvert diskarneret individ udgør en “bølgelængde”, og dennes karakter udgøres af de vaner og tilbøjeligheder, opbyggelser og nedbrydelser af skabeevnen, individet i dets sidste forudgående fysiske inkarnationer opelsker, og denne særlige begrænsning af “bølgelængden” betinger tilsvarende særlig indstilling af “apparaterne” for sin “modtagelse” kan intet diskarneret individs “åndsglorie” blive tiltrukket af noget “apparat”, hvilket vil sige medium eller forældre, der ikke på en eller anden måde er indstillet på samme “bølgeområde”.

Det er denne guddommelige anordning, der betinger, at køer ikke føder bjørneunger, at bjørne ikke føder elefanter, at elefanter ikke føder mennesker eller lignende, men at hver art af levende væsener netop føder de for sin art særligt passende individer. Men ligesom de evige love således her betinger eller garanterer arternes rigtige fødsler, således betinger de samme love også, at de defekte og de fuldkomne individer får de for hver især særligt passende fødsler, således at intet individ ved arvelighed kan påføres tendenser, gode eller slette, som det ikke oprindeligt selv er ophav til”(Bog nr. 5, kap. 9).

Fejlagtig levevis og ikke tilfældigheder er årsagen til medfødte sygdomme

Hvad er årsagen til medfødte sygdomme?

Fra materialistisk hold ville man sige, at årsagen til en given sygdom ligger i den forkerte sekvens af de fire kvælstofbaser i dna-molekylet. Denne fejl kan være nedarvet fra forældrene eller opstået ved en mutation. Men de kosmiske analyser påviser som sagt en dybere årsag. Det er en naturlov, at mennesket kommer til at tage konsekvensen af sine handlinger. Der findes ingen virkning uden årsag. Fejlen på genet er ikke årsagen, men derimod kun en virkningaf en tidligere usund levevis. Virkningerne af en bestemt usund levevis er en beskadigelse af bestemte åndelige talentkerner, der repræsenterer væsenets skabeevne og dermed de formdannende kraftfelter, som aktiveres under fosterdannelsen. Defekte talentkerner kan fremkalde sådanne mutationer, at resultatet bliver sygdomsgener. Et sygdomsbærende gen koder netop for den sygdom, der svarer til en svækkelse af en bestemt naturlig funktion. Sygdomsgener er således kun udtryk for den mekaniske side ved en skade, der er opstået i talentkernerne som følge af bevidsthedens fejlagtige brug af energierne.

Når man bliver ved med at kaste grus i maskineriet, går det i stykker til sidst. Hvis man bliver ved med at sabotere en naturlig funktion, bliver den til sidst helt ødelagt. Uregelmæssig spisning, overspisning, for mange søde sager, for fed mad, for meget hvidt mel og sukker eller generelt fejlagtig ernæring, medicinmisbrug, tobak, alkohol og andre giftige nydelsesmidler kan være med til at ødelægge talentet for et normalt stofskifte.

Martinus på Martinus Institut i sin dagligstue, der i dag er indrettet som museum, Martinus Mindestuer, der kan beses efter aftale. www.martinus.dk og info@martinus.dk
Martinus ved skrivebordet på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg

Hvad er konsekvensen af daglig overspisning og uregelmæssige spisevaner?

En medarbejder spurgte engang Martinus, hvordan man kunne komme af med overvægt, hvortil han svarede, at det var ikke så let, for det var en organisk tendens. En skade, der skyldes en gentagen fejl over en meget lang tidsperiode, kan kræve lige så lang tids normal levevis for at blive rettet op igen. Vejen tilbage til sundhed er at begynde at leve sundt igen.

Hvis man dagligt spiser for meget, virker det som en overbelastning af fordøjelsen og stofskiftet, og det kan blive til en sådan vane, at man ikke længere lægger mærke til, at man spiser for meget. En daglig overspisning bliver til en daglig underminering af de naturlige anlæg for et sundt og normalt stofskifte. Spisevægring og gentagne slankekure kan også forstyrre de normale funktioner og føre til kommende organiske skader. Anoreksi og bulimi kan også have deres rødder i spisemæssige uregelmæssigheder i tidligere tilværelser.

Sygdomsforløb over flere inkarnationer

Ved udskejelser og tilvænning til uheldig ernæring og skadelige nydelsesmidler kan en ødelagt stofskifteevne i værste tilfælde følge individet gennem flere inkarnationer.

Martinus: “Med hensyn til den omtalte uheldige ernæring kan denne altså indvirke således på individets skabeevne, at samme individ blandt andet bliver ude af stand til opbygge normale stofskifteorganer i sit fysiske legeme ved en ny inkarnation. Virkningen heraf bliver, at samme legeme lige fra fosterdannelsen bliver genstand for alt for megen fedme. At et sådant individ fortrinsvis fødes hos forældre med lignende tendenser, eller hvis det har nedbrudt sin skabeevne ved drikkeri og derved fortrinsvis fødes hos drikfældige forældre eller på andre måder fødes hos forældre, der har de samme gode eller slette tilbøjeligheder som det selv, skyldes ganske naturligt loven for tiltrækning og frastødning”(Den ideelle føde, kap 9).

Hvad er narko-animalsk ernæring?

Den narko-animalske ernæring inkluderer animalske kødprodukter, øl, vin og spiritus samt tobak og narkotika, og den er ifølge Martinus meget ødelæggende for sundheden. Selv om det af de fleste anses for naturligt og rigtigt at spise kød, mener Martinus, at det for mennesket af i dag er at betragte som en last. Frigørelsen fra kødspisningen består i en tilvænning til naturlige produkter, så den forkvaklede smagsevne kan omskabes til igen at reagere imod de for organismen skadelige stoffer. Før tilvænningen til tobak og alkohol reagerede smagssansen også meget stærkt mod disse produkter.

Effekten af de mange sygdomme

Menneskenes overgang til den rigtige menneskeføde sker ifølge Martinus ikke kun ved almindelig oplysning i form af skrift og tale, men også ved den erfaringsdannelse og de sygdomme, der følger af at underminere sundheden med den narkotisk-animalske ernæring.

Martinus: “Og det er denne underminering, der i form af alle eksisterende organiske sygdomme er den største agitator for menneskenes udvikling hen imod den virkelige menneskeføde. Og da sygdommene tager til i samme grad som menneskenes ernæringsforvildelser tager til, og en absolut sundhed eller sygdomsfri tilværelse dermed er umulig, så længe lasten eller den narkotisk-animalske ernæringskilde bibeholdes, vil alle mennesker gennem deres organiske lidelser og sygdomme til sidst blive ført mod en renere ernæringskilde, mod den absolutte sundhed” (Bog nr.5, kap. 8).

Ole Therkelsen
www.oletherkelsen.dk
www.martinusshop.dk

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

Ole Therkelsen på iTunes

https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

 

 

 

 

 

OT344. Partiskhed og upartiskhed. MCK 20.09.2004

OT344. Partiskhed og upartiskhed. MCK 20.09.2004

Foredraget om partiskhed og upartiskhed blev afholdt af Ole Therkelsen den 20. september 2004 i Martinus Center Klint.
Martinus kosmologi er helt igennem upartisk og alkærlig.

Livets Bog er upartisk

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (Livets Bog 1 stk. 15).

EKTRA Video-film og det upartiske og internationale sprog ESPERANTO

 

Martinus udviser en meget tolerant holdning

Martinus’ omfattende tolerance kommer især frem i fortalen til Livets Bog, hvor han forsvarer alle mennesker, idet han i stk. 14 skriver, at Livets Bog er et forsvar selv for bogens modstandere, og i stk. 19 understreger han, at Livets Bog udgør et defensorat for alle eksisterende væsener.

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (LB1 stk. 15).

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (LB1 stk. 15).
Framsida af Livets Bog i 1932. Vid utgivandet valde Martinus inte det ovan nämnda tecknet, men strålkorset på framsidan av Livets Bog (se symbol nr 41, Den eviga världsbilden, del 4).

En upartisk alkærlighed

Et stort tema i kosmologien er de forgangne 3.500 år med Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente og de kommende 3.000 år med Det Tredje Testamente. Det sidste, som menneskene må lære, er at være til gavn, glæde og velsignelse for alt levende, og det vil sige at leve i harmoni med livsloven eller kærlighedens store bud, “elsker hverandre”.

Menneskets bevidsthed og seksuelle struktur er under en meget stor forvandling i disse århundreder. Det har Martinus beskrevet på over 500 sider i hele Livets Bog 5, bogen To slags kærlighedog Det Evige Verdensbillede 3, symbol nr. 33.

Allerede i 1932 i LB1 stk. 130-132 kommer Martinus ind på jordmenneskets seksuelle forvandling, der foregår i tre store trin: de lykkelige ægteskabers zone, de ulykkelige ægteskabers zone og ufrugtbarhedens zone. Denne udvikling fra dyr til menneske, fra egoisme til altruisme, fra partisk kærlighed og forelskelse til upartisk alkærlighed, følger naturlovene eller køreplanen for udviklingen.

Martinus havde ikke siddet ret længe, før han så et lysende punkt i det fjerne, og pludselig kom en kristusfigur til syne. Det var den danske billedhugger Bertel Thorvaldsens skulptur af Kristus, hvor han siger: “Kommer til mig” (Domkirken i København). – Figuren var lille og stod noget borte. Så blev det mørkt, og da det blev lyst igen, var figuren blevet levende og i naturlig menneskelig størrelse. Den var iklædt et gevandt af lysende små stjerner, næsten som en kåbe af diamanter. Det var kolossalt lysende, lyset var snehvidt, skyggerne var blå. Dette Kristus-væsen af blændende solskin kom ganske stille hen mod Martinus, der sad som lammet i sin kurvestol. Han så lige ind i en skikkelse af ild, der bestod af små lysende punkter, omtrent som ved en stjernekaster, blot var gnisterne meget mindre. Til sidst bevægede skikkelsen sig lige ind i Martinus’ krop, ind i hans indre. Her standsede den og blev stående. En vidunderlig ophøjet følelse betog Martinus, og lammelsen var forbi. /Ole Therkelsen
Kristus-skulpturen af Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Københavns Domkirke og Thorvaldsens Museum. Martinus havde en lille gipskopi i sin lejlighed.

Det dobbeltpolede kristusvæsen

Ifølge Martinus’ analyser tilhørte Kristus det tredje køn, han var dobbeltpolet med den feminine og maskuline pol i fuldstændig ligevægt. (LB5 stk. 1892-1895). Selv om Kristus havde en mandskrop, var hans mentalitet fuldstændig dobbeltpolet og alkærlig. Dobbeltpoletheden er nemlig den organiske forudsætning for at kunne praktisere en helt upartisk kærlighed i form af næstekærligheden.

Analyserne viser, at alkærlighed og seksualisme udgør samme princip, og Martinus berører også flygtigt Jesu seksualitet på det sted, hvor han skriver, at Jesu hjerte ikke var en isklump. (Logik, kap. 36-37).

Jesus var upartisk og alkærlig

Martinus skriver ikke specifikt om hverken sin egen eller Jesu seksualitet, men hvis man vil vide mere om det, kan der henvises til den generelle analyse af det dobbeltpolede og kosmisk bevidste menneskes seksualitet i Livets Bog. (LB5 stk. 1900-1909).

I et foredrag understreger Martinus, at han også selv var helt dobbeltpolet med den maskuline og feminine pol i perfekt balance.

Martinus: “Jeg er dobbeltpolet, jeg er fuldstændig i balance. Jeg har den kosmiske bevidsthed.” (Foredrag i Klint 26. juni 1977).

En organisk forudsætning for at opnå fuld kosmisk bevidsthed er, at mennesket har de to seksuelle poler i balance, ingen ægteskabeligt indstillet mand eller kvinde vil således kunne få kosmisk bevidsthed. (DEV3 symbol nr. 33, Ægteskabet og alkærligheden, Artikelsamling 1, stk. 41.27-41.29).

Internationalisme er upartiskhed. Nationalisme er partiskhed
Esperanto-flaget for det internationale og upartiske sprog

Hvornår bliver esperanto den kommende verdensstats sprog?

Esperanto synes at være det internationale sprog, der kan løse alle klodens sprogproblemer ved at blive sproget for den kommende verdensstat. Esperanto ville repræsentere en både upartisk og fuldkommen løsning.

Med dannelsen af EU og FN og med den omsiggribende globalisering eller internationalisering ser vi, hvordan dette nye verdensrige allerede viser sig at være under skabelse. I 1932 skriver Martinus, at “Folkenes Forbund”, som blev oprettet i 1920 lige efter 1. verdenskrig, kun er at betragte som et allerførste foster til dannelsen af en verdensøvrighed og en verdensret. (LB1 stk. 98-101).

Potræt af Zamenhof i 1908
Grundlæggeren af plansproget Esperanto var den polske øjenlæge Ludwig Zamenhof, født i Bjalistok i 1859

Esperanto er et totalt upartisk sprog

Dannelsen af en rigtig international verdensøvrighed vil blive en realitet her på kloden om cirka 500 år. Mange tror, at esperanto er slået fejl eller mislykket, fordi man måske lige nu ikke hører så meget om det, men her må man regne med, at det nok vil vare 200-300 år før esperanto kommer til at spille en større international rolle, og måske 500 år før det er blevet verdensstatens officielle sprog. Om et par tusind år må man nok regne med, at de nationale sprog er ved at dø ud, ligesom de forskellige dialekter i Danmark nu er ved at dø ud.

Det, der skal være af stor holdbarhed, må ligesom egetræet vokse langsomt, mente Martinus. Den hurtigt voksende bønnestage holder ikke så længe som egetræet, der kan blive over 500 år gammelt. Ligesom en kimplante hos egen vokser både esperantoen og kosmologien ganske langsomt og sikkert frem her på jordkloden. Sammenligner man med kristendommens fremvækst i den første tid efter Jesus, ser man også, at det varede flere århundreder, inden kristendommen nåede frem til at blive statsreligion blot i et par enkelte lande.

Set ud fra denne synsvinkel er der store og langtrækkende perspektiver for det internationale sprog esperanto.

Esperanto er internationalt og upartisk. De nationale sprog er partiske sprog.
Det internationale sprog Esperanto er et upartisk sprog.

Hvorfor er der så stor skepsis over for Esperanto som verdenssprog?

Megen modstand mod esperanto skyldes mangel på viden. De fleste, der udtaler sig imod esperanto som verdenssprog, har ikke selv lært esperanto, og derfor er argumenterne ofte baseret på fordomme og forudfattede meninger i stedet for sprogvidenskabelige kendsgerninger.

Mange mennesker søger årsagen til den endnu beskedne udbredelse af esperanto i selve sproget, i dets struktur og opbygning. Men årsagen er ikke mangler ved sproget, men derimod folks egoisme, flokbevidsthed og nationalisme.

Foredragsholder Ole Therkelsen har holdt 2.000 foredrag om Martinus Kosmologi i årene 1980-2020
Ole Therkelsen, f. 1948, taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om åndsvidenskaben eller kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

Nationalisme er partisk og internationalisme er upartisk

Nationalismen er til stor glæde og inspiration på visse udviklingstrin, men den vil i fremtiden blive erstattet af glæden ved at være internationalt indstillet. Mange mennesker i dag befinder sig på udviklingstrin, hvor de måske nok er mere nationalt end internationalt indstillet. Meget få er parate til at opgive deres eget nationalsprog til fordel for et upartisk, perfekt internationalt sprog.

Kosmisk set er nationalisme et udtryk for den enkelte nations selviskhed eller egoisme, mens internationalisme er udtryk for nationens uselviskhed eller altruisme. Men ved at følge den globale udvikling kan man konstatere internationalismens udvikling ved at iagttage, at nationernes selviskhed er i aftagende, mens deres uselviskhed er i tiltagende. (LB1 stk. 100).

Det internationale og upartiske flag for FN 0 Forende Nationer
FN’s flag er et internationalt og upartisk flag.

 

Vil engelsk blive verdenssproget?

Generelt kan man sige, at intet eksisterende nationalsprog vil blive verdensstatens sprog af to væsentlige grunde: For det første ville det være en partisk løsning at vælge et nationalsprog, og for det andet ville det være en ufuldkommen løsning, fordi alle nationalsprog er uregelmæssige og ulogiske.

Det ville være en uretfærdig eller partisk løsning med engelsk som verdenssprog. Hvis engelsk blev verdenssproget, ville jordens øvrige befolkning blive påtvunget engelsk og amerikansk kultur. Engelsktalende personer ville meget nemt kunne få arbejde som sekretærer, oversættere og sproglærere, mens skatteydere i andre lande må betale milliarder i skat til skolevæsen og engelsklærere, for at deres børn kan lære engelsk.

Engelsk som verdenssprog er en uretfærdig, ulogisk og partisk løsning på klodens sprogproblem

I dag fungerer engelsk som et internationalt hjælpesprog, og det har den fordel for esperanto, at alle jordens folk efterhånden lærer sig det samme alfabet og mange af de samme latinske ord, som findes både i engelsk og esperanto. Således er den nuværende udbredelse af det engelske sprog en stor hjælp og fordel for esperanto. Engelsk er i virkeligheden ikke en konkurrent, men derimod en hjælpemotor for esperantos udbredelse!

Selv om alle jordens mennesker en dag skulle komme til at tale engelsk, ville det alligevel kunne betale sig at skifte til esperanto, trods overgangsbesværligheder. Det koster så meget tid at lære sig de mange, kosmisk set værdiløse, uregelmæssigheder og ulogiske elementer i det engelske sprog, at det med tanke på de kommende århundreders skolebørn ville kunne betale sig helt at skifte til esperanto, som er et fuldkomment sprog. Esperanto er analog med det fuldkomne 10-talssystem, der ikke kan forbedres. Hvis man forestillede sig, at alle mennesker på kloden anvendte det samme talsystem, romertallene, ville det af hensyn til de fremtidige slægter kunne betale sig at skifte fra romertallene til vort nuværende fuldkomne talsystem med nullet – også selv om det ville give lidt ekstra besvær i overgangsperioden.

Frihed, lighed og broderskab. Esperanto er internationalt og upartisk.

Frihed, lighed og broderskab. Esperanto er internationalt og upartisk, der vil sikre en sproglig lighed på kloden.

Mange danskere er ivrige tilhængere af, at engelsk bliver verdenssprog, men her må man jo huske på, at det er en fordel for danskerne, fordi dansk ligger så tæt op ad engelsk. Det er helt anderledes svært for russere og kinesere at lære sig engelsk. Men selv en dansker ville ikke efter ti års engelskstudier kunne oversætte en bog ordentligt fra dansk til engelsk.

Begrebet “lighed” spiller en meget stor rolle inden for hele problematikken omkring et fælles verdenssprog. Som sagt er det en uretfærdig og partisk løsning at vælge et nationalt sprog til verdenssprog, men dertil kommer, at de nationale sprog, der har fået størst udbredelse i verden, har fået det i kraft af, at en stormagt med aggression, krig og erobringer har undertvunget andre folk. Fik latin ikke udbredelse pga. romerrigets militarisme og imperialisme? – Har spansk og engelsk ikke fået stor udbredelse på samme måde? – Esperanto vil derimod blive udbredt på frivillig og idealistisk basis af folk, der går ind for fred, lighed og venskab.

Privatinteressen og fællesinteressen. Partiskhed og upartiskhed

Ligesom der i det enkelte menneskes sind kan være en kamp mellem det dyriske og det menneskelige, mellem det egoistiske og det kærlige, således er der også i jordklodens bevidsthed en kamp mellem det dyriske og det menneskelige. I verdenssamfundet finder en sådan kamp sted i form af kampen mellem “privatinteressen” og “fællesinteressen”. Privatinteressen repræsenteres af “pengemagten”, mens fællesinteressen repræsenteres af “statsmagten”. Da pengemagten ikke godvilligt giver afkald på sin magt, ser vi arbejdskampe mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Fra statsmagtens side ser vi lovforslag, der har til formål at begrænse kapitalmagten ved at fordele pengene mere ligeligt i samfundet. Alle disse forhold er mere detaljeret analyseret i LB1, kap. 4, stk. 95-104.

Partiskhed og upartiskhed

Privatinteressens og selviskhedens motto er “enhver er sig selv nærmest”, mens fællesinteressens og uselviskhedens motto er, “det er saligere at give end at tage”.

På globalt plan er “nationalisme” udtryk for landenes selviskhed, og “internationalisme” udtryk for deres uselviskhed. Udviklingen vil gå i retning af at uselviskheden eller fællesinteressen tilegner sig alle jordens værdier. En sådan demokratisk kommunisme vil ikke kunne indføres ved revolution, men kun ved evolution.

I denne globale udviklingsproces ser man tydeligt, at det bliver mere og mere nødvendigt med en verdensøvrighed og en upartisk international domstol.

Mange erhverv vil komme til at forsvinde

Der vil ikke være konkurrerende firmaer, der udbyder adgang til telefon, tv-kanaler og internet. Alt dette vil gratis blive stillet til rådighed for alle klodens beboere. Der vil ikke være nogen reklame eller forretningsverden, men derimod en saglig forbrugeroplysning. Når en bestemt levestandard politisk er blevet fastlagt, vil bil, radio, tv, computer, osv. blive leveret direkte fra produktionsstedet til forbrugeren uden fordyrende mellemled. Varerne bliver dyrere, men ikke bedre, ved at passere alle forretningsverdenens mellemled.

Postvæsen, banker og forsikringsselskaber, der konkurrerer om kunderne vil ikke forekomme, der vil kun være én bank og én forsikring i form af det livspas, man har fået af verdensstaten. Meget uproduktivt arbejde i forbindelse med alle mulige former for billetkontrol, told og skat vil forsvinde.

Upartiskheden vil komme til at sejre på kloden

Alle landes hære og flåder vil blive erstattet af et internationalt upartisk verdenspoliti, der står under kontrol af en upartisk verdensdomstol. (Se LB1 stk. 102). Den internationale domstol i Haag og FN-soldaterne med de blå hjælme er at betragte som fosterstadier i denne udvikling.

En lang række uproduktive erhverv, med kontrol, handel, forretning, reklame, militærvæsen, vil forsvinde til fordel for en generel nedsættelse af arbejdstiden. Hvis der f.eks. kommer en fantastisk teknisk opfindelse, der kunne reducere arbejdet for menneskene, vil det ikke som i dag resultere i arbejdsløshed, men i en arbejdstidsnedsættelse for alle mennesker på jorden, med f.eks. fem minutter om ugen. Enhver opfindelse uden patent vil således komme hele menneskeheden til gode, og man vil kunne se, at “maskinerne er vore venner”. Det svarer til den bibelske forjættelse eller profeti om, at mennesket ville gøre sig jorden underdanig. Menneskene har fået elementerne til at arbejde for sig. Blot ved et tryk på en knap kan et menneske starte et kraftværk, der kan producere millioner og atter millioner af hestekræfter.

De tolv punkter for jordmenneskets opfyldelse af det store kærlighedsbud

Her citeres Martinus’ tolv punkter fra Livets Bog 1 stk. 117:

 1. Alle former for uselviskhedens sejr over selviskheden. (Fællesinteressens sejr over privatinteressen).
 2. Skabelsen af en international demokratisk verdensstyrelse.
 3. Alle landes afrustning til fordel for oprettelsen af et internationalt upartisk verdenspoliti.
 4. Udvikling af et internationalt åbenlyst – ikke hemmeligt – højeste lov- og retsvæsen, der repræsenterende videnskabens ypperste væsener på åndelige såvel som materielle områder, kan være kvalificerede til at kende forskel på “abnorme handlinger” og “forbrydelser”, – kender udviklingens gang og tilværelsens evige love og dermed være en garanti for absolut ret og retfærdighed for alt og alle.
 5. Afskaffelse af private individers besiddelse af værdierne til fordel for verdensstatens tilegnelse af disse.
 6. Afskaffelse af penge til fordel for indførelse af et individs personligt ydede arbejde som eneste betalingsværdi og kvitteringen herfor som eneste betalingsmiddel for samme person.
 7. Oprettelse af et for hele verdensstaten fælles barndoms-, alderdoms- og sygdomsfond på basis af afdrag fra arbejdskvitteringerne.
 8. Udnyttelse af maskinerne til forkortning af den materielle arbejdstid til fordel for studiedage og åndsforskning.
 9. Afskaffelse af al voldspolitik og blodsudgydelser.
 10. Afskaffelse af tortur-, prygle- og dødsstraffe til fordel for kyndige internerings- og opdragelsesforanstaltninger.
 11. Udvikling af vegetariske næringsmidler, sundhed og legemspleje, sunde og lyse boligforhold.
 12. Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener, til mennesker og dyr, til planter og mineraler. (LB1 stk. 117).
  Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton
  Takketale på Hotel Sheraton ved Martinus fødselsdag 11.08.1890

   

  OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

  https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

   

  MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

  https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

   

  Ole Therkelsen på iTunes

  https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

   

  TWITTER

  https://twitter.com/ole_therkelsen

   

  VÄRLDSBILD FÖRLAG

  www.varldsbild.se

   

  AMAZON – Ole Therkelsen

  Author Profile

  www.amazon.com/author/ole.therkelsen

  https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

  www.amazon.com

  www.amazon.de

  www.amazon.co.uk

   

  MARTINUS INSTITUT

  www.martinus.dk

  www.shop.martinus.dk

  www.amazon.com/author/martinus

   

  SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

  www.scientia-intuitiva.dk

  www.martinusshop.dk

   

 

 

OT343. Bønnens spilleregler – bøn som videnskab

OT343. Bønnens spilleregler – bøn som videnskab.

Foredraget Bønnens spilleregler blev afholdt af Ole Therkelsen i Køge 21.09.2004. Foredraget var arrangeret af Inge Frederiksen i samarbejde med FOF.

Kontakten til den åndelige verden

SE VIDEO-FILMEN – ”Kontakten til den åndelige verden – skytsengle, mediumisme og clairvoyance”, onsdag den 27. juni 2012 på Vækst-Højskolen Djursland, Grenå,

Bøn som videnskab

Dyrets angstskrig er den første form for bøn. Bønnen er altså ikke noget menneskeskabt men en naturlig funktion i dyr og mennesker. Bønnen følger ganske bestemte naturlove og virker uanset, om man er troende eller ej. Ifølge Martinus er bønnen menneskets største energi- og kraftkilde, ligesom den også kan vejlede os i livets mange valgsituationer. I sin bredeste definition er bøn al livsoplevelse og vekselvirkning med omverdenen eller det os omgivende levende univers, guddommen.”

Kontakten til den åndelige verden

Kontakt til skytsengle, guider, åndelige vejledere og afdøde ved mediumisme og clairvoyance. Lavpsykiske og højpsykiske evner. Livets intuitive vejledning ved bøn og meditation. Korrespondance med den åndelige verden ad telepatisk vej ved egen tankekoncentration, ved bøn og samtale med Gud eller Universet. Vi taler også med den åndelige verden igennem “livets direkte tale” i den ydre, fysiske verden.

Ole mit 11 Jahren und Martinus im Jahre 1959 im Martinus Center in Klint bei Nykøbing Seeland, Dänemark.

Bøn, kreativitet og seksualitet

Al livsoplevelse er bøn, dvs. kommunikation med Guddommen. Al livsoplevelse er seksualitet, fordi alle levende væsener stræber efter behag og søger at undgå ubehag. Al kreativitet er medskabelse i universets store skabelse.

Overgangen til og fra den åndelige verden er et af livets mysterier. Hvad sker der, når vi dør? – Hvordan inkarnerer vi? – Hvor befinder vores bevidsthed sig om natten? – Hvordan korresponderes der mellem den fysiske og den åndelige verden? – Martinus kommer med helt klare forklaringer på disse fænomener og giver os et overblik, som gør det muligt at forstå de mange oplevelser som menneskene gennem historien har berettet om.

Das sechste Symbolbuch beinhaltet Symbol Nr. 78-100, die letzten 23 von insgesamt 100 Martinus-Symbolen.
Deutsch. Im Jahr 1928 zeigt Martinus das Symbol Nr. 86, „Die Entwicklungsanalyse des Menschen“. Beim Pflanzenreich, Tierreich und dem physischen Teil des wahren Menschenreichs schrieb Martinus auf dem Symbol „ist von dieser Welt“. Über die geistige Welt sagte Jesus ja „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“. © Martinus Institut 1981. www.martinus.dk

Kontakten mellem den åndelige og fysiske verden

Alt, der ligger hinsides døden, er mystik. Den åndelige verden en gåde for de fleste. Den fysiske krop er en bro, hvor tankebilleder går frem og tilbage. Der findes en mediumistisk kontakt til det åndelige plan, men den naturlige kontakt finder sted igennem bønnen.

Bønnens spilleregler, er beskrevet af Martinus i bogen Bønnens mysterium
Martinus bog “Bønnens mysterium” handler om “Bøn som videnskab. www.martinus.dk

”Kontakten mellem den fysiske og den åndelige verden”.

Søvnen er dødens lillebror. Vi er i den åndelige verden under søvnen og døden, ved besvimelse og bedøvelse. Kontakt til skytsengle og afdøde i drømme og ved trance, mediumisme eller clairvoyance. Korrespondance med den åndelige verden ved egen tankekoncentration, ved bøn og samtale med Gud eller Universet. Vi taler med den åndelige verden gennem “Livets direkte tale” i den fysiske verden.

Glæden ved at leve, glæden ved at dø

Ved forståelse af livet og dets love kan man gradvist opbygge en mental suverænitet, der sikrer, at man kan føle glæde i både medgang og modgang. Ethvert menneske dør på det bedste og mest kærlige tidspunkt. Søvnen er dødens lillebror. Kontakten til skytsengle og de afdøde i drømme og ved mediumisme og clairvoyance.

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

Clairvoyance, mediumisme og intuition

Hvordan er korrespondancen mellem den fysiske og den åndelige verden? – Kontakt til skytsengle, åndelige vejledere og afdøde i drømme, ved mediumisme og clairvoyance. Lavpsykiske og højpsykiske evner. Bøn og meditation.

Rejsen igennem dødsriget. Vi skal lære at se på døden som en ven. Ethvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Søvnen er dødens lillebror. Den første sfære efter døden består af forestillinger om himmel og helvede. Livet i de højere åndelige verdener. Livet i den indre åndelige verden før genfødslen, der er en automatisk eller instinktiv proces.

Korrespondance med den åndelige verden ved egen tankekoncentration, bøn og samtale med Guddommen.

Vi taler med den åndelige verden igennem intuitive impulser og “livets direkte tale”.
Bag den fysiske verden findes en åndelige verden. Hvordan fungerer vores kontakt med skytsengle og åndelige vejledere? Har vi kontakt til afdøde i drømme, ved mediumisme og clairvoyance? Vi kan lære os at korrespondere med den åndelige verden ved egen tankekoncentration, bøn og meditation – og blive mere åbne for intuitive impulser og forståelsen af “livets direkte tale”.

Hovedsymbolet, symbol nr. 11, Det evige verdensbillede. Copyright Martinus Institut. www.martinus.dk
Ole Therkelsen foran Martinus’ symbol nr. 12, Det evige verdensbillede, hovedsymbolet, i foredragssalen i Martinus Center Klint

Hvorfor advarer Martinus mod meditation?

Martinus kan ikke generelt anbefale meditation, fordi der er en lille risiko ved det. Hvis det f.eks. går galt i 1% af tilfældene med meditation, så har Martinus jo et medansvar ved at anbefale meditation. I parentes skal jeg bemærke, at Martinus selv ikke bruger ordet eller begrebet ”Kundalini” i sin litteratur. Martinus har udviklet sig egne sprogbrug.

Kundalini

Men på en båndoptagelse (29.09.1975) siger Martinus: ”De, der studerer de kosmiske analyser, det bliver de allerførste, der kommer ud af karmaen. Det er da klart. Og der begynder de kosmiske glimt. For der skal KOSMOLOGItil for at danne den kosmiske hjerne til. Når man får kosmiske energier ind i hjernen, før man er moden, – uden man har lært KOSMOLOGI,så er det, man bliver tosset. Men mine analyser de træner den kosmiske hjerne op. Når I læser kosmiske analyser, så er det jo ikke den fysiske hjerne, der er i gang. l har sikkert mærket, at når I begynder på nogle nye ting, så bliver I trætte. Ting, I slet ikke ville blive træt af, hvis det var andre bøger. Men når man lærer kosmiske ting, så bliver man søvnig i begyndelsen. Det er jo, fordi det er den hjerne, der skal trænes op til at modtage, og som kan gå i forbindelse med de kosmiske stråler. Og så er det, at når de kommer ind i en slags stemning, ekstase, eller spekulation, så kan det slå ned, og de får et kosmisk glimt. Og det bliver så oftere og oftere og til sidst bliver det jo ikke mere … så kommer hele hjernen ind. Det opstår samtidig med, at de poler kommer i balance. Og det er jo det, teosofferne kalder kundalini, tror jeg.

CITAT fra LIVETS BOG 6, stk. 2000-2009 > hentet fra martinus.dk > læs i værket.

Den kosmisk set livsfarlige meditation

2000I de orientalske religioner forekommer metoder, ved hvilke man søger ad kunstig vej at få forbindelse med de højere kræfter, hvilket også i visse tilfælde lykkes.Men det er denne kunstige vej, der bliver en uberettiget indtrængen i det allerhelligste.Og denne uberettigede indtrængen er som før nævnt åndeligt eller kosmisk set livsfarlig. Den kan ødelægge væsenets nuværende liv og give det en gene heraf i det næste. Denne kunstige vej til de højere tilværelsesplaner eller til en højere form for oplevelse af livet koncentrerer sig i særlig grad under det, vi udtrykker ved begrebet “meditation”. Meditation vil igen sige det samme som dette, at man sætter sig i enrum og former sine tanker meget smukke, kærlige og humane. Man træner sig således dagligt i denne tankeindstilling. Og hermed kan man virkelig under en sådan længere træning i from tænkning komme til at opleve et pludseligt nedslag af meget høje kosmiske kræfter i den fysiske bevidsthed, uden at denne er blevet modnet hertil igennem praktisk væremåde. Dette nedslag består af de kræfter, der på normal og ufarlig måde automatisk giver nedslag i individets hjerne og fysiske dagsbevidsthed, når det ved normal udvikling har nået den fuldkomne grad af uselviskhed eller næstekærlighed. Men denne grad af humanitet nås absolut ikke ved meditation alene. Den må blive til praktisk væremåde. I modsat fald bliver meditationen vejen til kunstigt nedslag af de kosmiske kræfter i bevidstheden eller hjernen, og bliver her i større eller mindre grad vejen til nervesammenbrud, hospital og sindssygehus. 

Kosmisk bevidsthed er det samme som “den hellige ånd” eller “Guds bevidsthed”

2001For at få klarhed over denne kunstige vej til kosmisk illumination eller glimt eller en akut forbindelse med de kosmiske kræfter, må vi først og fremmest lære at forstå, hvad disse kræfter repræsenterer.De kosmiske kræfter repræsenterer de allerhøjeste bevidsthedslag, de allerhøjeste tankearter og dermed den allerhøjeste viden i universet.Dette ocean af guddommelig viden udgør i virkeligheden det, der i Bibelen har fået udtrykket “den hellige ånd”.Det er det ocean af materie, der vibrerer i en særlig bølgelængde og kan opfattes af en hjerne, der kan blive indstillet på denne bølgelængde. Da dette ocean er tilværelsens allerhøjeste bevidsthedslag og rummer al eksisterende viden, er det således i virkeligheden det samme som “Guds bevidsthed”.Permanent og på normal måde at opleve dette ocean af viden er det samme som at få “kosmisk bevidsthed” og dermed blive “ét med Gud”.Det er dette bevidsthedslags naturlige nedslag i et væsens bevidsthed og den heraf affødte permanente kosmiske oplevelsesevne og kosmiske bevidsthed, der udgør den store organiske indvielse, vi i Livets Bog kender under begrebet “den store fødsel”.

Hvorfor livstemplets allerhelligste må være fundamentalt beskyttet

2002Men dette højeste bevidsthedslag, selve Guds bevidsthed, er jo livstemplets allerhelligste.Ligesom det i jødernes fysiske tabernakel eller tempel var livsfarligt at betræde det allerhelligste, således er det altså også ganske livsfarligt at betræde livstemplets allerhelligste.Her må man have ypperstepræstens isolerende kåbe på for at undgå den livsfarlige eller dræbende kraft, der er nedlagt som værn imod, at ufærdige væsener trænger ind i de højere verdeners sfærer og her besudler den rene guddommelige atmosfære med deres endnu ikke aflagte selviske og dyriske tendenser. Denne højeste verden kunne så aldrig blive nogen højeste verden, men måtte blive en blandet verden, en verden i hvilken der var de samme ufærdige, ukærlige og dræbende tilstande som dem, der endnu behersker det jordiske, fysiske tilværelsesplan. Så måtte man også her have krigsskuepladser, hospitaler og fængsler akkurat som på det jordiske plan. Men dette kan ikke finde sted takket være de evige love for livsoplevelse. Indgangen til livstemplets allerhelligste er fundamentalt beskyttet. Alle, der ikke har “bryllupsklædningen” på, bliver kastet tilbage til den sfære, hvor de hører hjemme.

Den absolut eneste sande vej til “den store fødsel” eller livstemplets allerhelligste

2003Hvordan kan man da ad kunstig vej komme så meget i berøring med det guddommelige plan eller de allerhøjeste kræfter, at der ligefrem kan være fare på færde for at miste sin åndelige førlighed? –Som vi allerede igennem dette værk har lært, fører der kun én absolut vej til de højeste verdener, til kosmisk bevidsthed eller den store fødsel.Denne vej er den totale udrensning af bevidstheden af de dyriske tendenser eller det såkaldte “onde” således, at den totale næstekærlighed er blevet det absolut primære i hele ens manifestation og livsførelse. Men denne udrensning og totale omskabelse af sig selv fra dyr til menneske er ikke noget, der kan gøres ved en øjeblikkelig viljesakt på samme måde, som man ved den kan stå og gå eller klæde sig på sådan eller sådan. Men ved en permanent praktisering i at gøre det gode, ved at træne sig i at tænke godt om dem, der forfølger og hader en, ved at bede om tilgivelse for den vrede, hvis udtryk man ikke magtede at forhindre, ved at leve for at tjene andre levende væsener og således kort og godt helt at være indstillet på at være til glæde og velsignelse for alt, hvad man kommer i berøring med, da forvandles man på en ganske naturlig måde i kontakt med naturens egen skabemetode. Naturen gør ikke noget i spring, men hæver enhver ting ved sine små hårfine udviklingstrin fra det ene stadium til det andet. På samme måde må dyrets forvandling til menneske også være. Ved denne udviklingsproces foregår forvandlingen ikke stærkere, end at de latente kosmiske organer eller hjerneområder i tilsvarende grad bliver omdannede og tilpassede til de svingninger, som de højeste energier fremtræder i.

Når væsenet ad kunstig vej kommer i berøring med de kosmiske energier

2004Hvis et væsen på en eller anden måde udenom de ovennævnte principper, altså på en eller anden kunstig måde søger forbindelse med de kosmiske energier, kan der pludselig udløse sig en kontakt mellem væsenets hjernevibrationer og disse nævnte kosmiske energier.Disse slår da som et lynglimt ned i væsenets bevidsthed og fremkalder her en slags sjælelig kortslutning, idet væsenets hjerneorganer og følelsestilstand slet ikke er modne eller udviklede nok til denne forbindelse med de allerhøjeste mentale eller psykiske energier.Væsenets ufærdige sider, navnlig forfængelighed, træder nu stærkt frem.Det er netop i de fleste tilfælde denne mentale energi, der i skjult eller camoufleret tilstand har fremkaldt den ulykkelige forbindelse med de kosmiske kræfter. Væsenet får i værste tilfælde storhedsvanvid, bliver voldsom fanatisk indstillet. Det tror undertiden, at det er Kristus, er blevet verdensgenløser eller på anden måde er en ualmindelig stor ånd. Det er meget vanskeligt at hjælpe et sådant væsen tilbage til dets åndelige førlighed, til en sund og fornuftig indstilling. Og dets nerver bryder da som regel tilsidst helt sammen, og væsenet ender i mildeste tilfælde på en nerveklinik og i værste tilfælde på et sindssygehospital.

Hvilke mennesker der søger kunstige veje til indvielse

2005Hvilke mennesker søger fortrinsvis kunstige veje til indvielse? –Det er mennesker, som i sig nærer stor ærgerrighed og forfængelighed udløst i et meget stort begær efter at blive andre mennesker overlegne, men som i deres stræben herefter ikke har kunnet nå dette deres ønskers mål på det rent materielle plan.De var nemlig ikke modne nok hertil.Og i skuffelsen herover søger de meget ofte at få det utilfredsstillede forfængelige begær tilfredsstillet på det åndelige eller religiøse område. De ønsker således her at kunne spille rolle, gøre sig overlegent gældende, men uden i virkeligheden at besidde den absolutte uselviskhed eller grad af næstekærlighed, der her er den absolut eneste vej til indvielse eller åndelig storhed. Det er således ikke så meget deres moralske begær, som det er deres forfængelighed, de søger at få tilfredsstillet. De søger derfor meget ofte frem til at spille rolle i åndelige bevægelser. De søger mod mystiske oplevelsesevner, spiritisme og “okkulte” skoler. De vil gerne tilegne sig clairvoyante og andre psykiske evner, evner som i virkeligheden hører fortiden og det primitive udviklingstrin til, og som derfor nu hos almenheden forlængst er blevet til intetsigende rudimenter. De arbejder med pendulsvingninger, automatskrift, trancetaler og hypnose. De søger yogaskoler og mystikere og håber herigennem at kunne nå frem til at blive “indviet”. Meget godt kan naturligvis læres indenfor disse foreteelser rent bortset fra den skrækkelige fare for åndelig afsporing, man her bliver udsat for, men den virkelige fuldkommengørelse, der afføder den absolut organiske indvielse eller den store fødsel til kosmisk bevidsthed, er ligeså umulig at opnå her, som det er umuligt for et lille barn pludselig at blive til et voksent menneske.

Der findes absolut ingen genvej til “den store fødsel”

2006Vi skal ikke her komme ind på alle de ubehagelige oplevelser og afsporinger, besættelser, begrebsforvirringer og nervesammenbrud, som uvægerligt danner bagtrop og almen atmosfære i disse forsøg på at skabe genveje til fuldkommenheden eller den organiske indvielse, til oplevelsen af den endelige livets mening med væsenet: det fuldkomne menneske i Guds billede.Men det er vor opgave at pointere, at vejen til det fuldkomne menneske, vejen til den store fødsel absolut ikke har nogen som helst genvej.Hvis der fandtes en sådan, ville det være ganske unaturligt, at denne vej ikke var for alle mennesker. Hvorfor skulle nogle væsener have en længere vej til fuldkommenheden, opfylde flere vanskelige betingelser end andre for at opnå det samme færdige resultat? – I al den øvrige naturens orden forekommer der ikke i noget som helst tilfælde en sådan meningsløshed eller tåbelighed. Her er alle de eksisterende bevægelser led i et logisk, hvilket vil sige absolut nyttigt formål. Vi ser ikke her noget tilfælde af, at der f.eks. findes genveje til at blive voksen. Et barn på ti år kan ikke nå tyveårsalderen uden ved at passere de resterende ti år. Man kan ikke blive tyve år ved kun at opleve ti, sytten eller nitten år.

CITAT fra LIVETS BOG 6, Stk. 2000-2005

© Martinus Institut

læs og søg i værket på Martinus Instituts web-site

www.martinus.dk

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

 

Ole Therkelsen på iTunes

https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen