Velkommen til min blog

Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information om mine bøger om Martinus.
I shoppen kan du downloade nogle gratis eksempler af foredrag på CD eller købe mine bøger.

#OT235. Sagens historie og julen

#OT235. Sagens historie og julen.

#OT235 en tale der blev afholdt af Ole Therkelsen ved julereceptionen på Martinus Institut den 11.12.2010

Julereception på Martinus Institut

Hver jul er der en julereception på Martinus Institut i december måned, med underholdning, foredrag, taler og julegodter.

Martinus-Instituto Martinus-Instituto en Frederiksberg (Kopenhago) estas memposeda publik-utila institucio, kiu de Martinus ricevis la respondecon pri konservado, eldonado kaj tradukado de La Tria Testamento. Krome la tasko de la Instituto estas informado pri la verkaro kaj instruado pri la kosmaj analizoj. www.oletherkelsen.dk
Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, DK 2000-Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Julens kosmiske budskab

Julen har sin betydning. Bag den historiske beretning om Jesus fødsel og gerning findes en symbolik og en visdom, som fortæller om en human udvikling, som alle mennesker på jorden kommer til at gå igennem. Den danske forfatter Martinus (1890-1981) har i sin lille bog “Juleevangeliet” forklaret, hvordan vi mennesker i evolutionens gang er på vej bort fra dyrerigets kamp og egoisme imod et rigtigt menneskerige med fuldkomne, humane og kærlige mennesker. Viden om åndsvidenskaben og de åndelige naturlove vil gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

 1. En ny symbolbog – femte symbolbog

I april 2012 udgav Martinus Institut en ny symbolbog, Det Evige Verdensbillede, bog 5, der indeholder 33 symboler, nr. 45-77. Disse symboler blev vist for offentligheden, da Martinus i 1955-56 holdt 15 store kursusforedrag, Det Evige Verdensbillede, som blev optaget på bånd og efterfølgende afskrevet. Båndafskrifterne fra disse foredrag og nogle få andre ligger til grund for bogens symbolforklaringer.

 1. Symbolerne i Livets Bog og Det Evige Verdensbillede

Allerede i 1932 i “Fortale” i Livets Bog, bind 1 forklarer Martinus, at hensigten med symbolerne er at lette studiet af det kosmiske verdensalt og bidrage til skabelsen af den “varige fred” på jorden ved at udbrede de kosmiske analyser til masserne.

I de første fire bind af Livets Bog blev der kun bragt 8 + 1 + 2 + 1 = 12 symboler, og i de tre sidste bind kom der ingen symboler, efter sigende fordi økonomien var så dårlig, at der ikke var råd til at bringe bekostelige symboler i farve. I femte bind stk. 1650 kan man læse følgende sætning: “Nævnte kønsskiften har sit eget kredsløb, der, som vi senere skal se på symbol nr. 13, strækker sig over to spiralkredsløb”. Men det skulle vise sig, at der ikke kom flere symboler i Livets Bog. Symbolet blev senere udgivet som nr. 35 i fjerde symbolbog.

Martinus tegnede hovedparten af sine symboler i de ti år 1927-1937, og derfor var det meget naturligt, at han som 70-årig i 1960 efter afslutningen af Livets Bog gik i gang med at skrive forklaringer til de mange symboler, som han for længst havde tegnet, men som ikke var kommet med i Livets Bog.

Martinus skriver, at symbolbøgerne, der i en let overskuelig form præsenterer det kosmiske verdensbillede, er et fundamentalt supplement til hovedværket. Illustreret med kosmiske symboler indeholder Det Evige Verdensbilledesåledes i koncentrerede facitter selve essensen af de kosmiske analyser. Den udførlige begrundelse og underbygning af analyserne findes i Livets Bog, hvorfor de ikke detaljeret skulle gentages i symbolbøgerne. (Se “Forord” til Det Evige Verdensbillede, bog 1).

De fire første symbolbøger blev udgivet i årene henh. 1963, 1964, 1968 og 1994.

 1. Historien om kærlighed til mikrokosmos

Hvad var det første Martinus gik i gang med efter udgivelsen af Livets Bog i 1932? – Hvad var det mest magtpåliggende eller presserende at skrive for den ny verdensgenløser? – Det var de to bøger Den ideelle føde og Bisættelse, som blev publiceret som føljeton i Kosmos i henh. 1933-1934 og 1934-1935. (Livets Bog, bind 2 blev først udgivet i subskription flere år senere i 1939-1941).

Kærlighed til dyrene og kærlighed til mikrokosmos hørte ikke med til pensum i Biblens to første testamenter, men det er et meget vigtigt emne for Det Tredje Testamente og den ny verdensmoral. Den ny verdensimpuls, der nu går ind over jordkloden er indstillet på praktisering af kærlighed til dyrene og til de levende væsener i mikrokosmos.

Martinus skriver: “I intet som helst andet skriftligt materiale i verden er der åbnet en sådan adgang til studiet af “mikroindividerne” som netop i bøgerne “Den ideelle føde” og “Bisættelse”. I ingen som helst anden lære, oplysning eller videnskab er “mikroindividernes” rolle som fundament for vor egen skabeevne, sundhed og livsglæde blevet så indgående omtalt og begrundet. I ingen som helst anden forkyndelse er disse små væseners liv og færden trådt så åbenlyst frem for os og vist så analogt med vort eget væsen, med vor egen tilværelse, vist at de ligesom vi er skabt i “Guds billede efter hans lignelse”.” (Bisættelse, kap. 182).

 1. Sygdomme er kortslutninger i tankeverdenen

Den største del af femte symbolbog handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Martinus argumenterer for, at al sygdom skyldes mangel på kærlighed – ikke blot til mennesker, men også til dyr og mikrovæsener, idet han udvider næstebegrebet til også at omfatte dyr og mikrovæsener. (Hvem er min næste?, Kosmos nr. 5, 1987).

På side 2 i den ny symbolbog kan man læse et bevinget ord, der meget interessant kobler næstekærlighed og kristendom sammen med sundhed og sygdom: “Den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed”. (Martinus, 13.04.1953).

I indledningen til den ny symbolbog skriver Martinus: “Symbolerne er beregnet på at være materiale, ved hvilket man kan påvise, at alle sygdomme er kortslutninger i tankeverdenen. Tankeverdenen er en kombination af elektriske, magnetiske kræfter, der udfylder tomrummet imellem de fysiske partikler, som vor organisme består af. […] Disse kortslutninger oplever organismens ophav som sygdomme. Det er disse sygdomme, det ufærdige menneske lider af. Der findes således ikke en eneste sygdom, der udgør en undtagelse herfra. Ud fra denne kendsgerning vil vi her se, at mennesket med sine begær, tanker og vilje kan nå frem til at kunne beherske organismens partikler og derved holde organismen fri af kortslutninger, hvilket vil sige sygdomme.”

 1. Kursusforedragene om “Sygdom og helbredelse i kosmisk belysning” i 1953 og 1954

Efter Anden Verdenskrig blev det mere almindeligt med farvefilm og lysbilleder, og det gav Martinus nye muligheder for at vise fotografier, farvebilleder og symboler ved foredragene. I 1953 tegnede han flere supplerende symboler om sundhed og sygdom og begyndte at afholde en række kurser, hvor et kursus bestod af to timer, først en time med foredrag og så en time med forklaring af billeder og symboler. I foråret 1953 afholdt Martinus således fordelt på fire kursusdage: “8-timers kursus i åndsvidenskab, Sygdom og helbredelse i kosmisk belysning”. Dette store kursus blev først afholdt i marts i Odense og Århus, i april på Martinus Institut og i juli i Klint under overskriften Sommerkursus. Med visse modifikationer gentog han disse kurser i 1954.

 1. For første gang i verdenshistorien

Ægteparret Marie og Peter Fixen var værter for Martinus, når han holdt foredrag i Odense. Claus Fixens farmor Marie førte dagbog og med hans tilladelse citeres herfra:

        Onsdag 18/3-1953: Martinus er rejst til formiddag efter at have holdt kursus for 68 mennesker her om: Sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Det var meget interessant og en fortsættelse følger næste mandag-tirsdag.

        Tirsdag 24/3-1953: Odense: Martinus rejste i går herfra til Århus for at holde det samme kursus som her i byen. Det var 1. gang i verdenshistorien, at et sådant foredrag om “Sygdom og helbredelse i kosmisk belysning, med lysbilleder” blev forelagt menneskeheden. Hvad har videnskaben (læger og psykiatere) ikke tilbage at lære, før menneskene kan blive sunde og raske? Og så var det kun i de groveste træk, vi her fik det forelagt. Senere vil det blive meget mere specialiseret med mange flere lysbilleder. Vi glæder os.

 1. Et fundamentalt kulturdokument – Martinus’ storkursus, 1955-1956

Disse meget interessante kurser blev ikke optaget på bånd, da det først var i 1954, at man begyndte at optage foredrag på bånd. Men i vinterhalvåret 1955-1956 planlagde Martinus imidlertid en båndoptagelse af 15 store kursusforedrag.

Martinus skriver: “En lille gruppe af civilingeniører indenfor min sags venner har dannet en afdeling for optagelse af mine foredrag og kosmiske analyser til bånd- og grammofongengivelse. Jeg har derfor besluttet at skabe en fuldstændig gennemgang af verdensaltets kosmiske analyser til fordel for denne optagelse. Denne totale gennemgang vil således senere kunne fås på bånd og grammofonplader, ligesom den naturligvis også vil blive overført til bogform. Der bliver derved en enestående lejlighed til, for min sags venner og interesserede, at overvære denne min personlige gennemgang af hele verdensbilledet i alle dets bærende detaljer, en lejlighed, der sikkert aldrig mere vil blive gentaget. […] Med Deres interesse og sympati for denne min opgave er De således med til at sikre verden dette fundamentale kulturdokument”. (16.09.1955, Kontaktbrev nr. 19).

 1. Brev til Vignir Andrésson, 1955

I sin disposition til foredragene omtaler Martinus dette storkursus som “Total-Kursus” og yderligere som “Grand-Kursus” i et brev til Vignir Andrésson, Island. Martinus skriver, at han ønsker storkurset overført til bogform og oversat til islandsk.

Martinus: “Som før meddelt, bliver mine foredrag og kursus optaget på bånd for herfra at blive overført til bogform og grammofonplader. I henhold hertil har jeg besluttet at skabe et Grand-Kursus i verdensaltets kosmiske analyser. Det påbegyndes den 6. oktober her i Instituttets foredragssal og bliver en gennemgang af verdensbilledets kosmiske og evige struktur i alle detaljer fra A til Z, ledsaget af alle symbolerne og andre supplerende billeder. Det bliver en enestående lejlighed for mine venner her i København til at overvære denne min personlige og mundtlige gennemgang af de evige fakta i hele dets udstrækning, en lejlighed, der sikkert aldrig mere vil blive gentaget. Denne store gennemgang af verdensbilledet bliver så optaget på bånd, hvorfra den så vil blive overført til bogform og grammofonplader. Denne gennemgang bliver således det største og fuldkomneste kursus, jeg endnu mundtligt har givet af livets totale analyse og er således et virkeligt Grand-Kursus, der kommer til at fylde hundreder af bogsider med sin tekst og sine billeder. Når først vi når dertil, vil det lette studiekredsarbejdet meget rundt om i verden.” (01.10.1955, brevdatabasen, martinus.dk).

 1. Martinus’ ønske om bearbejdelse af båndafskrifter

Martinus ønskede, at talesproget i foredragene skulle bearbejdes til skriftsprog. En medarbejder, Inge Sørensen (1907-1986), lavede først en afskrift af de 15 store kursusforedrag og præsenterede senere en bearbejdelse, hvortil Martinus på et rådsmøde sagde: “Inge Sørensen har skrevet det sådan omtrent, som jeg har talt det. Og det kan man ikke byde nogen. Det mærkes, når man taler, så er det helt anderledes.” (Rådsmøde 26.03.1974).

En god ven, Hans Vinter (1915-1999), lavede også en bearbejdelse af de omtalte kursusforedrag, som blev præsenteret ved et møde med følgende ordveksling.

Martinus: “Et foredrag er jo ikke egnet til at skrive direkte af. Det skal jo bearbejdes.”

Vinter: “Teksten er helt identisk med det talte foredrag, bortset fra enkelte direkte fortalelser, som jeg har udeladt.”

Martinus: “Det er jo det, den ikke skal være. Den skal ikke lige være en kopi af sådan, som jeg har sagt. Det er jeg ikke sådan tilfreds med. Jeg ville jo slet ikke skrive sådan, hvis jeg skulle skrive det. Det talte er noget helt andet.” (Rådsmøde 26.03.1974).

 1. Martinus om sin færdiggørelse af fjerde, femte og sjette symbolbog

Martinus havde planlagt at lave seks symbolbøger, hvilket bl.a. fremgår af “Indeks” (alfabetisk stikordsregister), som begyndte at udkomme som løsbladssystem i 1970. Indeks blev lavet af daværende rådsmedlem Aage Hvolby efter aftale med Martinus. I indeksets blå samlemappe var der indsat syv karton-skilleblade til Livets Bog og seks til Det Evige Verdensbillede. (I 2003 blev “Indeks” lagt ud på martinus.dk til fri afbenyttelse).

I sin 80-års fødselsdagstale i 1970 fortalte Martinus om fjerde, femte og sjette symbolbog.

Martinus: “Der er nogle nye ting, som jeg håber at få gjort færdig, og selv om jeg ikke skulle nå at få det færdigt, som jeg ønsker, så må jeg sige, at verdensmissionen er reddet. Der er givet så meget, at den nye verdenskultur kan blomstre. Mennesket kan nå kosmisk bevidsthed igennem studiet af mine analyser og praktisering af den deraf efterfølgende væremåde.

Disse nye ting er noget, der aldrig har været vist for verden før. Det er analyser af supermikrokosmos og supermakrokosmos. Vi kommer altså et godt stykke uden for de stjerner og mælkeveje, som vi kan se, og neden for de mikroskopiske ting, som videnskaben kan se. I kraft af disse analyser får vi set ikke alene mennesket, men alle levende væsener så grundigt, at vi kan se helt ned i den mikrokosmiske tilstand, hvor de kun er partikler og tomrum. Da vil vi se et menneske som et mælkevejssystem bestående af flere systemer – hjerte og lunger er et system, nyrerne er et system, maven er et system. Hvert system er et mælkevejssystem, der består af sole og stjerner. Imellem disse sole og stjerner eller disse partikler er der et tomrum, der er meget større end partiklerne. I dette tomrum virker vor bevidsthed. Vor tanke går derned, og den kan flytte disse partikler. […]

Det er noget af det, som De vil komme til at læse om i de sidste bind af Det Evige Verdensbillede. Jeg er altså ved det fjerde bind og regner med, at det kan komme ud her til nytår. Og så har jeg så de næste par år til at lave de andre bind færdige.” (Martinus 80-årstale, 11.08.1970).

 1. I 1971 lægger Martinus midlertidigt symbolbøgerne til side for at skrive en ny bog

Ved Sagens 50-års fødselsdag sagde Martinus: “Det, jeg har tilbage at færdiggøre, er den fjerde symbolbog og yderligere to symbolbøger. Analyserne i det sidste bind bliver meget interessante, for det er analyser om planeterne og kloderne. Desuden er der de mange spiraler. Der er op til 18 spiraler, der må belyses, for at man kan få hele verdenssystemet klarlagt. Det, jeg har tilbage at skulle lave, er altså nogle store nye symboler. Jeg har lavet et stort billede af det ufuldkomne menneske, og så skal jeg lave et tilsvarende over det fuldkomne menneske med tilhørende analyser. [Symbol nr. 76 og 77]. Jeg har også forskellige andre kosmiske analyser, der skal skrives, men alle disse analyser er analyser, der i virkeligheden godt kunne undværes. Hvis jeg skulle blive kaldt bort fra denne verden, er der nemlig allerede skabt så meget, at mennesket kan opnå kosmisk bevidsthed ved alt det materiale, der foreligger.” (Tale, 24.03.1971).

Et halvt år senere i sin takketale på sin 81-års fødselsdag i august 1971 sagde Martinus meget overraskende, at han midlertidigt havde lagt arbejdet med symbolbøgerne til side for at skrive en bog, der skulle præsentere hans værk som Det Tredje Testamente.

Martinus sagde: “Jeg har umådeligt travlt, meget travlt. Jeg var jo lige ved at være færdig med fjerde del af symbolbogen, Det Evige Verdensbillede. Men så fik jeg en højere impuls til, at jeg hurtigst muligt skulle lave en anden bog, Det Tredje Testamente. […] Jeg regner med, at bogen er meget, meget vigtig. […] Nu er tiden kommet, da vi er nødt til at erkende og gøre åbenbart, hvad det er, der foregår her i Skandinavien. Og det er Det Tredje Testamente. Det er det, som Kristus ikke kunne fortælle sine disciple, men som han sagde, at sandheden “Talsmanden den hellige ånd” skulle Faderen sende, og den skulle lære menneskene alt det, de ikke forstod dengang.” (Martinus 81-årstale, 11.08.1971).

 1. Martinus’ udtalelser i 1975

Martinus sagde: “Der er de bedste udsigter til, at jeg får et par år endnu og kan lave det færdigt, som jeg er begyndt på. Jeg har jo en hel del, jeg gerne vil lave færdigt. Men min mission, det, som kan give menneskene kosmisk bevidsthed, er for længst færdig. Missionen er for længst færdig. Det, jeg har tilbage, er ting, jeg indlod mig på, fordi jeg var så stærk, og fordi jeg får kræfter til at kunne gennemføre det.” (Velkomsttale i Klint, 1975, Kosmos nr. 7, 2004).

Martinus skriver: “Det meget arbejde, jeg endnu har tilbage at skulle have fuldført, er bogen “Det Tredje Testamente”, samt at gøre fjerde bind af “Det Evige Verdensbillede” færdigt. Der mangler ikke så meget. Men så er der femte og sjette bind af samme bog at manifestere. De er endnu ikke påbegyndt. Og her foruden skal jeg også have udført et stort hovedsymbol over “Det fuldkomne menneske”. [Symbol nr. 77]. Det er de manifestationer, jeg gerne vil have udført, inden jeg skal forlade det fysiske plan. (Brev til Carl Erik Rundberg, 21.01.1975).

 1. Martinus i 1980 om færdiggørelsen af værket

Martinus anså det også for vigtigt, at flere symboler blev udgivet, og kun et år før sin bortgang gav han udtryk for dette.

Martinus: “Jeg kan jo ikke regne med så lang tid mere, men jeg mener, det er da vigtigt, at jeg får sluttet af med flere symboler. Jeg kan naturligvis ikke skrive lange forklaringer om hvert symbol, men jeg kan jo skrive om principperne for hvert symbol. Og så kan man ud fra Livets Bog og de andre værker forstå principperne.” (Rådsmøde 06.01.1980).

Et halvt år senere overdrog Martinus alle rettigheder til Martinus Institut: “Overdragelsen omfatter alle fremtidige litterære arbejder, udkast til nye arbejder og arbejder under forberedelse, alle excerpter, henvisninger, notater, korrespondance, bilag, kort, tegninger og øvrigt materiale, samt retten til at færdiggøre ikke afsluttede arbejder”. (Se martinus.dk, gavebrev, 18.06.1980).

Mindre end tre måneder før sin bortgang sagde Martinus, at det han indtalte på bånd kunne bruges: “Har vi det på bånd? – Ja, for det er om at gøre. Jeg får jo ikke skrevet så meget nu mere. Jeg kan ikke rigtig se, men det jeg siger, det kan jo bruges. Så skal det jo rettes, for talen er ikke det samme. Jeg er begyndt at øve mig lidt på at tale til bånd. Men det er så svært for mig. Jeg kan nemt gøre det, når der er mennesker til stede.” (Rådsmøde 16.12.1980).

 1. Tidspunkt for udgivelsen af den femte symbolbog bestemt før Martinus’ fødsel

I årene 1971-1975 var Det Tredje Testamente titlen på den præsentationsbog, som Martinus var i gang med at skrive, men fra 1975 blev Det Tredje Testamente også betegnelsen for hele hans samlede værk.

Martinus skriver: “Jeg er stærkt i gang med at arbejde på den af mange mennesker meget forventede bog “Det Tredje Testamente”. Men her må jeg gøre bekendt, at nævnte Testamente ikke bare er en lille bog eventuelt på et hundrede sider. Det er intet mindre end alle mine allerede manifesterede bøger, skrifter, symboler og blade tilsammen.” (Brev til Helmer Fogedgaard 11.11.1975, Kosmos nr. 9, 2002).

Bogen Det Tredje Testamente, Den Intellektualiserede Kristendom blev først udgivet i 2004, hele 23 år efter Martinus’ bortgang, og man kunne måske også undre sig over, at der skulle gå hele 31 år før femte symbolbog blev udgivet i 2012. – Ja, som forklaring kunne man fristes til at ty til nedenstående udtalelse fra 1975.

Martinus: “Det er ikke meningen, at jeg hvert år skal stå her og gentage, at De skal få Det Tredje Testamente om et år. Nu er det tredje gang, jeg kommer til at skulle love Dem denne bog. Men jeg er jo blevet forhindret på grund af helbredet. Og med hensyn til Det Tredje Testamente, da skal De ikke tro, at De bliver snydt. Nu er det ikke atter en skuffelse. Det skal nok blive lavet. Det er bestemt allerede før jeg blev født, hvornår tingene skal være færdige.” (Kosmos nr. 7, 2004).”Det Evige Verdensbillede, bog 5″

“Det Evige Verdensbillede, bog 5” kan købes i alle landets boghandler samt på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, DK-2000 FrederiksbergMartinus Center Klint, Klintvej 69, DK-4500 Nykøbing Sjælland

www.shop.martinus.dk

“Det Evige Verdensbillede, bog 5” kan købes i alle landets boghandler samt på

Martinus Institut, Mariendalsvej 96, DK-2000 Frederiksberg

Martinus Center Klint, Klintvej 69, DK-4500 Nykøbing Sjælland

www.shop.martinus.dk

 

* * *

 

Læs mere i Martinus’ litteratur, Det Tredie Testamente, også kaldet

Martinus Åndsvidenskab eller Martinus Kosmologi

Søg og læs i værket på www.martinus.dk

 

Med venlig hilsen

Ole Therkelsen,

www.oletherkelsen.dk

www.varldsbild.com

www.martinusshop.dk

 

 

OT234. Spørgetime om at elske livet

OT234. Spørgetime om at elske livet

OT234 er en pørgetime efter foredraget “At elske livet, som det er”, på nytårskurset i Martinus Center Klint 31.12.2010

 

Martinus med dybt og fast blik. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus i 1934 med dybt fast blik. Foto Louis Hertz. På forsiden af bogen “Martinus som vi husker” Zinglersen Forlag. www.martinus.dk

Livslyst og unaturlig træthed

Martinus’ kosmiske analyser løser livsmysteriet og viser meningen med livet. Forståelsen af Martinus’ evige verdensbillede og dermed at “alt er såre godt” giver positive tanker, livslyst og livskraft. Livskraft er det samme som glæden ved at være til.

Sult og mættelse

Det er lysten, der driver værket. Al udvikling og al aktivitet i livet er dybest baseret på opfyldelse af ønsker, længsler og begær. Takket være reinkarnationen er det muligt, at alle ønsker og længsler opfyldes. Princippet om sult og mættelse gælder ikke blot for mad og drikke men også for seksualitet og alle andre behov i livet.

Livet, livsmysteriet og talsystemet

Martinus kosmiske analyser løser livsmysteriet og viser meningen med livet, og viser hvad “liv” er for noget. Talsystemet er et symbol på livet, med både dets skabte og dets evige sider. Forståelse af det evige liv, og at “alt er såre godt” giver positive tanker, livslyst og livskraft.

Videnskaben om materien og livet.

Videnskaben har vist, at alle forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Den danske forfatter Martinus (1890-1981) påviser, at der også findes love for tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske

De sidste århundreders stærke intelligensudvikling har ført mange mennesker frem til et stadium, hvor de er ulykkelige, ateistiske materialister. Misbrug af unaturlige nydelsesmidler samt seksuelle udskejelser og perversiteter tager til. Selvmordstallene er størst i lande med en høj teknologisk udvikling. Et harmonisk forhold mellem udviklet intelligens og følelse fører frem til en gryende intuition, der gør menneskene modtagelige for åndsvidenskaben, der med sine realistiske analyser af livet giver fast holdepunkt i tilværelsen.

Moralsk uddannelse

Martinus’ åndsvidenskab præsenterer et evigt verdensbillede, der giver en logisk forklaring på livet, ja, på hele det evige, uendelige, levende univers. Denne kosmologi, der forklarer og retfærdiggør mørket og lidelserne, er samtidigt også en morallære, der viser, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og ondt. For at handle moralsk og skabe et lykkeligt liv for sig selv og for andre, må man kende livets evige love og principper. Disse love er præsenteret i Martinus’ livsværk, der er en kærlighedsvidenskab.

 

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

– – –

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

 

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

 

 

#OT233. At elske livet som det er

#OT233. At elske livet som det er

“At elske livet som det er” blev afholdt af Ole Therkelsen på nytårskurset i Martinus center Klint nytårsaftensdag den 31.12.2010

Martinus (1890-1981) afslappet hjemme på Mariendalsvej 96. www.martinus.dk
Martinus i sin dagligstue på Mariendalsvej 94, Frederiksberg. I dag museum “Martinus mindesttuer. www.martinus.dk

Hvem er Martinus?

Livet er eventyrligt. Når vi ser ned igennem årtusinderne, ser vi, at der en gang imellem med store mellemrum fødes et helt usædvanligt geni, en profet eller en verdensfornyer. På denne vor skønne, gule, grønne og blå planet har vi efter min mening i vor tid haft besøg af en sådan eventyrlig person i form af Martinus (1890-1981). Han blev født uden for ægteskab i den lille by Sindal i Nordjylland, hvor han tilbragte sin barndom og den første del af sin ungdom. Derefter arbejdede han på forskellige mejerier rundt omkring i provinsen, indtil han som 30-årig fik sine kosmiske evner. I de sidste 60 år af sit 90-årige liv skabte han i kraft af sine kosmiske analyser en helt ny videnskab og et helt nyt verdensbillede – Det Evige Verdensbillede (DEV).

Martinus Åndsvidenskab – en kærlighedens videnskab

Martinus skrev, at hans værk var en kærlighedens videnskab. Han anså sit værk for at være intellektualiseret kristendom eller videnskabeliggjort kristendom. I 1975 kaldte han derfor sit samlede værk, Det Tredje Testamente, idet han oplevede, at åndsvidenskaben var den sandhedens ånd eller talsmanden den hellige ånd, der var den profeterede fortsættelse af Bibelens to tidligere testamenter (Joh. 16,12-15 og 14,26).

Martinus Kosmologi – Martinus Åndsvidenskab

Martinus brugte også Martinus Kosmologi som betegnelse for sit værk. I ordbogen kan man læse, at kosmologi er en metafysisk lære om verdensaltet. Kosmos er en modsætning til kaos. Det velordnede og lovbundne univers er en kontrast til det kaotiske. Martinus Kosmologi er kort sagt læren om det ordnede univers. Den er en livsvidenskab, der viser, at alt har en mening, at enhver detalje i naturen er uundværlig, og at alt i sit slutfacit er logisk, hensigtsmæssigt og kærligt.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Hvilket princip regulerer al udvikling?

Det seksuelle polprincip er et af de overordnede kosmiske skabeprincipper, der regulerer det evige livs pulsslag eller åndedræt. Denne livets evige pulseren er baseret på, at det levende væsen skiftevis optræder i en seksuelt enpolet og dobbeltpolet tilstand. De seksuelle polers pulseren er den regulerende faktor i væsenets vekslende tiltrækning til spiralkredsløbets to store kontraster, den fysiske og den stråleformige verden. I stedet for luft er det evige livs åndedræt baseret på en indånding og udånding af lys eller materie. Det evige liv former sig altså som en evig skiften mellem liv i en fysisk og i en stråleformig verden.

De to seksuelle poler

Ifølge Martinus’ beskrivelse findes der to seksuelle poler i ethvert levende væsen. For et nærmere studium af dette polprincip og specielt menneskets nuværende seksuelle forvandling henvises til Livets Bog 5, hvor Martinus har skrevet ikke mindre end 350 sider om dette emne. I dyreriget er den ene pol latent, hvorfor væsenerne her fremtræder som halve, ufuldkomne eller enpolede væsener, hanner og hunner, der er egoistiske og har en partisk kærlighed. I de øvrige riger findes der fuldkomne og dobbeltpolede væsener, der er det tredje køn, der har den organiske struktur og forudsætning for at praktisere en upartisk kærlighed.

Enpolethed er krigens anatomi

Dobbeltpolethed er fredens anatomi

Udviklingsprinceppet

Den gradvist skiftende tilstand mellem enpolethed og dobbeltpolethed er den højeste regulerende faktor bag kombinationen af de energier, som ethvert levende væsen tiltrækker eller frastøder. De to seksuelle poler eller polprincippet er den højeste faktor bag al udvikling.

Den seksuelle lyst eller det seksuelle princip, også kaldet den højeste ild, er den styrende kraft bag hele sult- og mættelsesprincippet og dermed også den regulerende faktor i skabeevnens eller X2’s styring af udviklingen igennem alle udviklingsspiraler.

Menneskets seksuelle polforvandling

Hvis man ganske kort og lidt overfladisk skulle argumentere lidt for menneskets nuværende seksuelle polforvandling fra et enpolet væsen til et dobbeltpolet væsen, kunne man se på, at forskellen mellem kvinde og mand bliver mindre og mindre. Den maskuline pol udvikler sig i kvinden, og den feminine pol udvikler sig i manden. Det skyldes ifølge Martinus, at jordmennesket er ved at udvikle sig mod det omtalte tredje køn, der er dobbeltpolet. Mennesket er kort sagt inde i et udviklingsforløb, der fører fra en partisk enpolethed til en upartisk og alkærlig dobbeltpolethed. Ofte kan det være svært at få en empirisk bekræftelse på Martinus’ analyser, men specielt i forbindelse med menneskets seksuelle transformation er der gode muligheder.

Det er således ifølge Martinus et evigt kosmisk princip, og ikke tilfældigheder og mutationer, der ligger bag omskabelsen af væsenet fra et egoistisk enpolet dyr til et alkærligt dobbeltpolet menneske i Guds billede. Det er et kosmisk princip eller en naturlov, der bevirker at udviklingen bliver styret i en ganske bestemt bane frem mod fuldkommenhed.

En planmæssig og lovbunden udvikling eller evolution

Selv om det forekommer ganske selvfølgeligt, at der må findes naturlove for udvikling, anses det fra naturvidenskabeligt hold for dybt religiøst og uvidenskabeligt at arbejde med en planmæssighed i evolutionen. Mens biologerne afviser, at der kan være en plan og en hensigt med evolutionen, kan man dog i f.eks. fysiologien og medicinen læse om, at både den ene og den anden af cellers og organers funktioner er meget hensigtsmæssige. De fleste intelligensbetonede naturforskere er tilfredse med forklaringer og undersøgelser af detaljer i deres respektive specialer, men med den fremvoksende intuition begynder der hos visse forskere at opstå et behov for at erkende større sammenhænge og helheder.

Hvad er betingelsen for en evig livsoplevelse?

Den første betingelse for livsoplevelse er som sagt, at der er noget at opleve, at der findes kontraster. For at have en evig livsoplevelse er det nødvendigt, at det levende væsen i al evighed har adgang til begge kontraster, lys og mørke.

De to seksuelle poler er generalorganerne i X2, der helt regulerer den alternerende oplevelse af kontrasterne lys og mørke i det vældige spiralkredsløb. For at forstå omfanget af et enkelt spiralkredsløb må man kunne overskue et så stort kosmisk horisontområde, at alle verdensaltets førende kosmiske realiteter eller principper kommer til ligelig manifestation (LB1 stk. 34). I en udviklingsspiral vil væsenet komme til at opleve det kulminerende og det latente stadium af hver af kontrasterne samt alle overgangsstadier derimellem. I ethvert spiralkredsløb er der to yderpunkter dobbeltpolethed og enpolethed, der er som sommer og vinter, dag og nat eller kærlighed og egoisme.

Egoismen har sin kulmination i enpoletheden i dyreriget

Egoismen har sin kulmination i enpoletheden i dyreriget, mens dobbeltpoletheden og alkærligheden allerede tager sin begyndelse i menneskeriget og kulminerer i den stråleformige verden. Grunden til, at mørket kulminerer i den fysiske verden, er, at alle væsener med en fysisk organisme har indbygget en selvopholdelsesdrift, der byder det at kæmpe for at bevare organismen, fordi den er betingelsen for oplevelse på det fysiske plan. Da der er en begrænset mængde ressourcer i den fysiske verden, bliver det til en kamp for hvert fysisk væsen at opretholde sin organisme. Selvopholdelsesdriften er ifølge Martinus en udspaltning af urbegæret, som er organisk indbygget i dyret i form af et automatisk fungerende instinkt. I kampen for tilværelsen gælder principperne enhver er sig selv nærmest og magt er ret. Biologerne mener, at kampen for tilværelsen og den naturlige selektion har sin årsag i den fysiske materie, mens Martinus helt modsat angiver en evigt eksisterende årsag, en transcendent årsag, uden for den fysiske materie – urbegæret eller selvopholdelsesdriften.

Humaniteten udvikler sig i det jordiske menneske

I jordmenneskets rækker begynder humaniteten efterhånden at udvikle sig og gøre sig gældende. Der etableres en statsmagt med lovgivning, som tjener til beskyttelse af de svage individer. Det bliver forbudt at stjæle og at slå ihjel. Velfærdssamfundet er et godt eksempel på den fremvoksende humanitet og næstekærlighed, der bevirker, at man efterhånden kan klare sig med en mindre udfoldelse af selvopholdelsesdriften og de dyriske instinkter.

Det er det evige skabeprincip, X2, der i overensstemmelse med væsenets sult- og mættelsestilstand opretholder en evig fornyelse af væsenets livsoplevelse og manifestation. Martinus behandler væsenets evige livsoplevelse af spiralkredsløbets vekslende kontraster i forbindelse med grundfacit nr. 10 i livsmysteriets løsning (DEV3 stk. 32.12, LB3 stk. 731).

Lys og mørke i ethvert kredsløb

Martinus: “Efter at have tilbagelagt et kredsløb, altså en enkelt passage af mørkets og lysets sfærer eller riger, går væsenet imidlertid ikke ind i en total genoplevelse af dette kredsløb, men går over i et kredsløb med en ny variation af oplevelsen af lys- og mørkesfærerne. Derved bliver væsenernes evige livsoplevelse og manifestation at udtrykke som et spiralkredsløb. Ved denne væsenernes evigt skiftende livsoplevelses- og manifestationspassage igennem lys- og mørkesfæren, alt efter deres hunger- og mættelsestilstand, opretholdes en evig fornyelse af væsenets livsoplevelses- og manifestationsevne. Uden lys- og mørkekontrasterne og uden spiralkredsløbet ingen som helst bevidsthedsskabelse, ingen som helst manifestation eller livsoplevelse, intet som helst evigt liv” (DEV3 stk. 32.12).

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk