Velkommen til min blog

Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information om mine bøger om Martinus.
I shoppen kan du downloade nogle gratis eksempler af foredrag på CD eller købe mine bøger.

#OT384. Bevidsthed og psyke

#OT384. Bevidsthed og psyke. Radio Lotus 18.03.1988

Bevidsthed og psyke

Den 18. marts 1988 fortæller Ole Therkelsen i Radio Lotus om “Bevidstehed og psyke” i lyset af Martinus Kosmologi.

Meningen med livet og bevidstheden

Bevidsthed er ifølge Martinus evnen til at opleve og til at handle og give sig til kende. (Se LB2 stk. 528-541).

Meningen med det evige liv er ikke at nå et mål, for så ville livet jo få en afslutning. Nej, meningen med det evige liv er helt enkelt evig oplevelse og underholdning, som kun kan opretholdes i kraft af, at væsenet i al evighed har adgang til livets to store kontraster, lyset og mørket. Det er en kosmisk sandhed, når Liza Minnelli synger Life is a cabaret. Meningen med livet er oplevelse og underholdning. Livet er en kabaret eller et teater. Martinus behandler selv denne analogi fra teaterverdenen i Livets skæbnespil. (Bog nr. 18).

Martinus (1890-1981) fotograferet af Arne Henriksson i 1965 - altså 75 år gammel
Martinus 75 år i 1965. Se flere fotos i “Billedgalleri” på onlinebiblioteket på www.martinus.dk

Meditation som en kunstig bevidsthedsudvidelse er forbundet med stor risiko

Martinus anbefaler ikke, at man som i den østerlandske tradition stræber efter at standse tænkningen eller stoppe bevidsthedsudfoldelsen for at opnå en højere bevidsthed. Meningen med livet er netop det modsatte, nemlig at opleve livet og reflektere over oplevelserne. Ifølge Martinus kommer de høje kosmiske oplevelser helt naturligt og spontant, når et menneske er modent til det. Han advarer mod at forcere det ved, at man f.eks. målbevidst mediterer på at opnå særlige åndelige oplevelser, da der er risiko for, at det kan give psykiske og mentale kortslutninger. (LB6 stk. 2000-2010).

Som nævnt i kap. 8 betoner Martinus den store betydning af at undgå negative tanker, men derfor behøver man jo ikke at standse tænkning, man skal blot skifte de negative tanker ud med positive.

Martinus Kosmologi er et evigt verdensbillede

Evigheden er det bærende i Martinus Åndsvidenskab, og i den forbindelse forklarer han symbolikken i korsets tegn. Tværbjælken symboliserer det timelige, det foranderlige og formernes verden, mens den lodrette bjælke symboliserer det evige. Ethvert levende væsen har en evig og en timelig side, som mødes i korsets skæringspunkt, og ethvert levende væsen lever således ifølge Martinus i et evigt nu. En oplevelse af, at energien kan transformeres, men ikke forsvinde, er også en slags udødeligheds- eller evighedsoplevelse.

I modsætning hertil mener den materialistiske videnskab, at alle naturfænomener kan forklares ud fra egenskaber ved materien. Den komplekse natur skulle således have en immanent årsag, en i materien iboende årsag. Videnskaben angiver altså rent materielle årsager til skabelsen af de komplekse organismer i naturen. Målrettethed, hensigter og bevidsthedsmæssige faktorer skulle således ikke spille nogen rolle i evolutionen. Videnskaben afviser, at naturfænomenerne skulle kunne have en transcendent eller usynlig årsag, der ligger uden for den hensmuldrende materie.

Det materialistiske verdensbillede er et reduktionistisk verdensbillede

Den materialistiske videnskab bygger på epifænomenalisme, der indebærer en antagelse om, at bevidsthed, åndsliv og psykiske fænomener kun er følgevirkninger af den fysiske materie og de rent materielle processer i hjernen. At den fysiske materie skulle være årsag til bevidsthed er en teori eller en antagelse, der ikke er bevist. Det er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab!

I konsekvens af materialismen skulle alle menneskelige funktioner og egenskaber – bevidsthed, fri vilje, moral, altruisme, kærlighed, kreativitet, omtanke, medlidenhed og oplevelse af mening – være produkter af den fysiske materie!

Videnskaben: Materien er årsag til tænkningen
Martinus: Materien er materiale for tænkningen

Analyserne skal omsættes i praktisk væremåde

Martinus beskriver, hvordan tilegnelsen af de kosmiske analyser gennem A-, B- og C-stadiet hjælper væsenet frem til kosmisk bevidsthed. For at få kosmisk bevidsthed skal åndsvidenskabens kosmiske analyser først integreres i bevidstheden som teoretisk A-viden og siden omsættes til bevidst praktisering som B-viden og til sidst som automatisk praktisering i form af C-viden.

Martinus skriver om denne udvikling i forbindelse med analyserne om menneskets seksuelle udvikling fra A- til K-menneskene. De højst udviklede mennesker på jorden i dag er de såkaldte I-mennesker, der er vokset op over ægteskabet og har fået en sådan alkærlighed, at de også kan elske deres eget køn. Tidligere måtte I-menneskene her på kloden inkarnere på andre højere udviklede planeter for at tilegne sig åndsvidenskabens kosmiske analyser og den kosmiske bevidsthed. (LB5 stk. 1890).

Det internationale og upartiske flag for FN 0 Forende Nationer
FN’s flag er et internationalt og upartisk flag.

Inkarnation på andre kloden end Jorden

Martinus: “Når I-mennesket havde nået en vis modenhed, måtte det som nævnt inkarnere på en anden klode, der var så meget højere i udvikling, at livsmysteriets løsning eller det virkelige, evige verdensbillede var en absolut konkret og almengyldig, vågen dagsbevidst kendsgerning, og hvor den store fødsel var en daglig begivenhed, ligesom den fysiske fødsel er en daglig begivenhed her på det jordiske plan. Her gled det modne I-menneske med det samme ind i tilegnelsen af åndsvidenskabens kosmiske analyser. Disse blev til A-viden, hvilket vil sige: til kundskab baseret på realistiske kendsgerninger. Dernæst blev de til daglig praksis, der er det samme som B-viden. Men igennem den daglige praksis blev de til C-viden, der igen er det samme som selvstændig vanefunktion eller talent. Og med sin væremåde kulminerende i humanitet og næstekærlighed og sin psyke, sin intellektualitet kulminerende i den højeste viden var I-menneskets åndelige og fysiske vibrationer i en sådan tilstand, at de blev af samme bølgelængde som universets grundtone eller den absolutte kærlighedsenergi. Og i samme øjeblik, som væsenets psyke dannede kontakt med denne bølgelængde, indtrådte den store fødsel. Væsenet var da ikke mere et “dyr”, men et “menneske i Guds billede”.” (LB5 stk. 1892).

La Fondation Martinus Située à Copenhague dans le quartier de Frederiksberg, la Fondation Martinus est une institution à but non lucratif à laquelle Martinus a confié la tâche de sauvegarder, publier et traduire Le Troisième Testament. Le rôle de l’institut est également d’informer le grand public sur l’œuvre de Martinus et d’enseigner les analyses cosmiques. La Fondation Martinus s’occupe de l’administration, la vente et la publication des livres de Martinus et édite également dans plusieurs langues un magazine intitulé Kosmos. Pendant le semestre d’hiver, il s’y organise des groupes d’étude hebdomadaires et des conférences. C’est aussi la Fondation qui organise les cours au Centre Martinus de Klint.
La Fondation Martinus
Située à Copenhague dans le quartier de Frederiksberg, la Fondation Martinus est une institution à but non lucratif à laquelle Martinus a confié la tâche de sauvegarder, publier et traduire Le Troisième Testament.

Jødernes tempel som symbol på den kosmiske bevidstheds A-, B- og C-stadium

I bogen Logik kap. 94 har Martinus særlig udførligt forklaret et talents skabelse igennem de tre stadier med A-, B- og C-viden, som repræsenterer henh. teoretisk viden, praktisk øvelse og fuldkommenhed eller automatfunktion. I artiklen Det psykiske tempel i bog nr. 21 og i LB6 stk. 1984-1987 udlægger Martinus den symbolik, der ligger i jødernes tabernakel med den ydre og den indre forgård, det hellige og det allerhelligste.

“Hedningerne, der befolker den ydre forgård, er alle væsener, der endnu lever som redskaber for det dræbende princips manifestationer, lever som vældige fysiske dræbere.” (LB6 stk. 1984).

“Kun de væsener, der er færdige med alle disse dræbende manifestationer og ikke mere er besat af den store overtro, at man har lov til at forfølge sin næste, fordi det er denne næste, der er skyld i ens eventuelle ulykkelige skæbne, aspirerer til den store fødsel.” (LB6 stk. 1985).

Hverdagen som et indvielsestempel analogt med pyramideindvielsen

I Martinus’ udlægning af symbolikken i indvielsestemplet har mennesker i “den indre forgård” fået en teoretisk forståelse af de kosmiske analyser, og de er dermed på visdommens A-stadium. Ved praktisering af de kosmiske analyser i den daglige væremåde vandrer de efterhånden ind i “det hellige”, der er hjemstedet for visdommens B-stadium. Visdommens C-stadium svarer til “det allerhelligste”.

Martinus: “Når visdommen således er blevet til automatfunktion i den daglige væremåde og væsenet derved ikke mere har noget mørke at slås med eller ikke har noget at skulle overvinde i sin væremåde, og samme væsen således er blevet til et menneske, der til punkt og prikke opfylder næstekærligheden eller princippet at elske sin næste som sig selv som selvfølgelig og naturlig væremåde, da er det færdigt med dyreriget. Da er det kommet igennem både “forgården”, ‘‘den indre forgård” og “det hellige” og er nu trådt ind i “det allerhelligste” i Guds tabernakel eller livets tempel. Da er det blevet en virkelig “ypperstepræst”’ eller et kristusvæsen, der har adgang til livstemplets “allerhelligste”. Det er denne væsenets fuldkommengørelse, der kommer til udløsning i form af “den store fødsel” eller indvielse.” (LB6 stk. 1985).

Det Tredie Testamente - en videnskabelig, logisk og intellektualiseret kristendom af Martinus (1890-1981)
December 2004 blev Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede Kristendom udgivet på BORGEN 23 år efter Martinus bortgang.

Indvielsen i Kosmisk bevidsthed , hvor man får gudsbevidsthed

I forklaringen til hovedværkets forsidesymbol med “Kristi genkomst på skyerne” [nr. 23] forklarer Martinus, hvordan verdensgenløserne hjælper til, når det højt udviklede menneske aspirerer til indvielsen i kosmisk bevidsthed.

Martinus: “På dette stadium møder aspiranten til den store fødsel altså verdensgenløseren eller Kristusvæsenet. Aspiranten bliver da vidne til dette væsen, der viser sig for ham i sin overjordiske herlighed. Han ser ham i et altgennemtrængende hvidt strålevæld, udgående fra verdensgenløserens kosmiske legeme, der tilsyneladende er bygget op af millioner og atter millioner af mikroskopiske stjerner, der hver især funkler et lille strålevæld af snehvidt lys ud, der sammen med mangfoldigheden af de øvrige små stjerner danner det snehvide, altoverstrålende lysmateriale, af hvilket kristusvæsenets organisme er bygget op. Med denne sin altoverstrålende kosmiske lysorganisme gennemtrænger kristusvæsenet nu aspirantens ånd og åbner hermed dennes talentkerner for oplevelse af kosmisk bevidsthed.” (DEV2 stk. 23.8).

I Kosmos nr. 7/2004 udtaler Martinus: “Hvad kan være verdensmoral andet end kærligheden? – Kærligheden må være verdensmoralen, og kærligheden er jo facittet i alt det, jeg har lavet, i alt det, jeg har skrevet. Jeg har aldrig nogensinde kritiseret noget, heller ikke det sorte eller mørke. Men jeg har forklaret mørket og dets konsekvenser og forklaret, hvordan det fører til lyset til sidst. Alting fører til lyset. Alting fører til Gud. Alting fører frem til, at menneskene får gudsbevidsthed.”

Medarbejdere bruger betegnelsen Martinus Kosmologi allerede i 1956

Hvornår begyndte medarbejderne at anvende udtrykket Martinus Kosmologi? – Ifølge skriftlige kilder er det nye udtryk “Martinus’ kosmologi” første gang anvendt af Tage Buch i 1956 i en artikel, der handler om Martinus-bøger, som er blevet oversat med esperanto som brosprog til tredje sprog, f.eks. til engelsk og tjekkisk. Artiklens titel er La kosmologio disvastiĝas, Kosmologien udbredes. (Årskosmos 1956, side 63).

I 1956 skriver Mogens Møller, at mennesket i fremtiden vil blive herre over sit sind og kunne skabe verdens forenede stater eller et fredens rige. Han fortsætter: “Denne viden om de psykiske love i universet og sindets struktur er tilgængelig for søgende mennesker i dag. Den moderne åndsvidenskab eller kosmologi, som mennesker ofte, inden de har lært den at kende, fejlagtigt tror, er en ny sekt eller religion, har allerede givet mange søgende mennesker en hjælp til selvhjælp i den kaotiske situation, det enkelte menneske såvel som hele menneskeheden i dag befinder sig i.” (Årskosmos 1956, side 29-30).

Ole Therkelsen afholdt 10 foredrag på Esperanto om Martinus Kosmologi i Esperanto-ugen i Martinus Center Klint i år 2011
Esperanto-gruppen i de internationale uger i Martinus Center Klint, 2011. I baggrunden ses “SAGENS FLAG” og foran Esperanto-flaget.

Michael Meyer – Radio Lotus

Ole Therkelsen blev i 1988 interviewet af Michael Meyer fra Radio Lotus. Radio Lotus blev startet i 1980’erne af Michael Meyer, der cyklede rundt om dagen og interviewede de spirituelle koryfæer på daværende tidspunkt; senere om aftenen og natten udsendte han interviewene. Siden da har Radio Lotus været drevet af forskellige ildsjæle og under forskellige navne.

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

#OT383. Påsken og kristendommen

#OT383. Påske og kristendommen. Radio Lotus 01.04.1988

Ole Therkelsen blev af Michael Meyer interviewet om “Påske og kristendommen” i Vanløse ved påsketid den 1. april 1988

Verdensgenløsningsprincippet og den ny verdensmoral

Grundlaget for en sand kristendom og en ny verdensmoral vil ifølge verdensgenløseren Martinus være en intellektualiseret kristendom eller en videnskabeliggjort kristendom. I begyndelsen var kristendommen ganske vist en verdensreligion, men når evighedsanalysen kommer ind i kristendommen, bliver den til videnskab, ja den bliver selve verdensvidenskaben.

Udviklingen i tidligere tider var baseret på at tro og følge autoriteter, men på det sidste stykke i udviklingen frem mod fuldkommenheden skal mennesket blive et selvstændigt tænkende væsen. For åndsforskeren er kosmiske analyser i begyndelsen ganske vist Martinus’ egen personlige viden, men efterhånden som de kan bekræftes ved selvoplevelse og ved egen fornuft og tænkning, overgår denne viden til at blive åndsforskerens egen viden. Formålet med Martinus’ analyser er at føre den studerende frem til en selvstændig forståelse af livet og til en livsopfattelse, der er baseret ikke på tro, men på en viden, der kan bekræftes af egen erfaring. Analyserne er en hjælp til selvhjælp. Livet selv og egne oplevelser og iagttagelser skal vise gyldigheden af de kosmiske analyser og hjælpe os frem til kosmisk bevidsthed.

I 2016 blev bogen "Martinus og den ny verdensmoral" genudgivet på www.scientia-intuitiva.dk Forlag. www.martinusshop.dk
Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”

Sand kristendom. Alle mennesker på jorden vil blive alkærlige og dermed “kristne”

Sand kristendom er at praktisere Kristu væremåde. Udviklingen er som en ensrettet gade, det jordiske menneske vil uomgængeligt blive et kristusvæsen. For Martinus er det at være kristen ikke et spørgsmål, om man er troende, om man er protestant eller katolik, ortodoks, mormon osv. Det at være kristen er et spørgsmål om at være alkærlig og praktisere Kristi væremåde. Hvis en hindu, en muslim, en buddhist eller en materialist praktiserer Kristi væremåde, så er vedkommende kristen!

Martinus: “Jordens mennesker er endnu ikke blevet kristusvæsener eller kosmisk fødte Buddhaer, men de har heller ikke endnu forstået, hvad en virkelig kosmisk født Kristus eller Buddha eller det virkeligt fuldkomne eller færdige menneske i Guds billede er.” (LB7 stk. 2432).

At være “kristen” er at være til gavn, glæde og velsignelse for alt levende, og det er i virkeligheden et interplanetarisk eller universelt kærlighedsprincip. (Se evt. Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 30-38).

Symbolet på forsiden af Det Tredje Testamente – Livets Bog

Som nævnt i stk. 13.19 i min bog “Martinus og den ny verdensmoral” valgte Martinus til sidst at udgive Det Tredje Testamente med omslagssymbolerne Lyset og Mørket, fordi de var de to bærepiller i det hele. Hele verdensbilledet er “matematisk” bygget omkring kontrastprincippet med lyset og mørket, som Martinus begrunder i udførlige analyser.

Det Tredie Testamente - en videnskabelig, logisk og intellektualiseret kristendom af Martinus (1890-1981). www.martinus.dk
December 2004 blev Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede Kristendom udgivet på BORGEN 23 år efter Martinus bortgang. www.martinus.dk

Fra Martinus’ side findes der ingen skriftlig dokumentation, men helt konkret mener jeg, at symbol nr. 23, Lyset, på forsiden af Det Tredje Testamente er opfyldelsen af profetien om “Kristi genkomst på skyerne”, da der på symbolet er indtegnet en Kristus-figur, der stråler over de mørke skyer, der ruger over jordkloden. I symbolforklaringen skriver Martinus ganske vist, at det drejer sig om et kristusvæsen og ikke selve Jesus Kristus.

Martinus arbejdsværelse i Martinus Institut på Mariendalsvej

Fra Martinus’ side findes der ingen skriftlig dokumentation, men helt konkret mener jeg, at symbol nr. 23, Lyset, på forsiden af Det Tredje Testamente er opfyldelsen af profetien om “Kristi genkomst på skyerne”, da der på symbolet er indtegnet en Kristus-figur, der stråler over de mørke skyer, der ruger over jordkloden. I symbolforklaringen skriver Martinus ganske vist, at det drejer sig om et kristusvæsen og ikke selve Jesus Kristus. Men der findes alligevel en vis dokumentation for, at Martinus selv knyttede dette bibelcitat om Kristi genkomst til sit eget symbol. På billedet fra Martinus’ arbejdsværelse ses nemlig, at han med to clips har hæftet en seddel på symbolet. På en forstørrelse kan man læse følgende tekst. “Og de skulle se menneskesønnen komme i skyerne med megen kraft og herlighed. Mark. 13,26”. www.martinus.dk
Fra arbejdsværelset i Martinus Mindestuer på Martinus Institut. Symbol nr. 23 med Bibelcitat, Markus 13.26.

Men der findes alligevel en vis dokumentation for, at Martinus selv knyttede dette bibelcitat om Kristi genkomst til sit eget symbol. På billedet fra Martinus’ arbejdsværelse ses nemlig, at han med to clips har hæftet en seddel på symbolet. På en forstørrelse kan man læse følgende tekst. “Og de skulle se menneskesønnen komme i skyerne med megen kraft og herlighed. Mark. 13,26”.

Påsken da Jesus på et æsel red ind i Jerusalem

I Det Gamle Testamente er det profeteret, at Messias skulle komme ind i Jerusalem ridende på et æsel. Da Jesus med disciplene i dagene før påske kom gående op til Jerusalem, havde de ikke noget æsel. Kristus beder derfor nogle af disciplene om at gå ud at låne et æsel, så han kan ride ind i Jerusalem. Det var åbenbart vigtigt for Jesus, at denne bibelske profeti skulle gå i opfyldelse.

På lignede vis ville jeg mene, at Martinus ved at tegne et symbol med en “Kristus-figur på skyerne med megen herlighed og kraft” og sætte det på forsiden af Det Tredje Testamente derved også sørgede for, at denne bibelske profeti om Kristi genkomst også gik i opfyldelse!

Livets Bog 1, med titlen Det Tredje Testamente, med symbol nr. 23 “Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse”.
Martinus sidste beslutning var at Livets Bog i 1981 skulle udgives på Borgen Forlag med titlen “Det Tredje Testamente”. www.martinus.dk

Martinus’ bog nr. 2 “PÅSKE” blev oversat til Esperanto:  “PASKO”

Martinus skrev: “1943: Ejendommen Mariendalsvej 94-96 erhverves og gøres til hovedkvarter for vort åndsarbejde. Der oprettes esperantoudgave af korrespondanceafdelingen under navnet “Letersekcio”. Bøgerne “Den længst levende afgud” og “Pasko” (esperantoudgaven af “Påske”, oversat af fru Thora Hammarlund) udkommer” (Kosmos nr. 2/1946, Tanker på femogtyveårsdagen for mit åndsarbejdes fødsel, Artikelsamling 1, stk. 22.8).

Martinus Verdensbillede er helt uden sidestykke

Mange mennesker opfatter blot Martinus Kosmologi som en åndsretning blandt mange andre og slet ikke som noget helt enestående, som et helt uomgængeligt studium for at fuldende udviklingen mod fuldkommenheden. Men Martinus ser sit værk Det Tredje Testamente som den intellektualiserede, udødelige kristendom, der vil blive menneskehedens livsfundament i de kommende årtusinder her på jordkloden. (DIK, Forord).

Martinus: “Alle disse kosmiske analyser har intet sidestykke i verden, og der er ikke andre, der kan lave dem, og der kommer ikke andre, der laver dem. Menneskene får jo efterhånden kosmiske glimt og begynder at få kosmisk bevidsthed, og de kan så uddybe visse lokale ting. Men det, der igennem mig er blevet skabt i verden, er altså det Kristus bebudede menneskene.” (Mit forhold til Gud, foredrag 02.06.1968, www.martinus.dk).

Martinus som den nye verdensgenløser

I et andet foredrag siger Martinus: “De synes måske, at jeg praler, men De kan prøve at se, om der er noget magen til. Findes der et andet verdensbillede? – Det gør der ikke. Der er ikke noget andet, der kommer ikke noget andet, og De får ikke andre analyser. De har fået det som videnskab, og det er det, der er ‘talsmanden, den hellige ånd’. Mine analyser er ‘hellig viden og hellige tanker’, og det er dem, der vil blive fundamentet for menneskehedens frelse og for menneskehedens udvikling frem til mennesket i Guds billede.” (Om mig selv, min mission og dens betydning, Kosmos nr. 3/1991).

Martinus 88 år i 1978 med sin bog "Det Tredie Testamente"
Martinus med Introduktionsbogen Det Tredie Testamente, som han på det tidspunkt skrev som indledning til hans værk og som skulle udgives på Borgens Forlag.

Et komplet verdensbillede for første gang i klodens historie

Mange indvender imod Martinus Verdensbillede, at det overhovedet ikke indeholder noget nyt. De hævder, at det, Martinus siger, er der så mange, der har sagt før ham. – Et gammelt ord siger, “der er intet nyt under solen”.

Det er rigtigt, at det ikke er Martinus, der har opfundet de evige kosmiske love eller principper, som styrer livet. “De eksisterede, før jeg blev født, jeg har blot haft evne til at kunne sanse dem”, har Martinus sagt gentagne gange. Set ud fra den synsvinkel er der ikke noget nyt i Martinus verdensbillede.

Martinus samlede værk som intellektualiseret kristendom eller videnskabeliggjort kristendom

Mange af livets store sandheder er som fragmenter allerede præsenteret i de forskellige religioner og videnskaber på jorden, men med Martinus’ evige verdensbillede er det første gang i jordklodens historie, at der er lavet en fuldkommen og komplet livsforklaring samlet i et logisk, videnskabeligt og matematisk opstillet evigt verdensbillede. Alle vise mænd, religioner og videnskaber har kun brudstykker af verdensbilledet, og derfor har menneskene også tidligere kun lært om disse brudstykker.

Personligt er jeg af den opfattelse, at mange af Martinus’ analyser f.eks. af menneskets seksuelle polforvandling, kærlighed til mikrokosmos, samt spiralkredsløbet og det evige livs struktur aldrig tidligere er blevet beskrevet i litteraturen.

Michael Meyer – Radio Lotus

Ole Therkelsen blev i 1988 interviewet af Michael Meyer fra Radio Lotus. Radio Lotus blev startet i 1980’erne af Michael Meyer, der cyklede rundt om dagen og interviewede de spirituelle koryfæer på daværende tidspunkt; senere om aftenen og natten udsendte han interviewene. Siden da har Radio Lotus været drevet af forskellige ildsjæle og under forskellige navne.

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983. www.martinus.dk
Ole Therkelsen er konferencier ved Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

#OT382. Den seksuelle polforvandling

#OT382. Den seksuelle polforvandling. Radio Lotus 08.04.1988

Menneskets seksuelle forvandling eller transformationen til et tredje køn

#OT382. Den seksuelle polforvandling blev sendt i Radio Lotus 08.04.1988, hvor Ole Therkelsen i Vanløse blev interviewet af Michael Meyer.

Martinus (1890.1981) i sin stue på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, Frederiksberg. www.martinus.dk
Martinus i sin dagligstue i Martinus Institut på Mariendalsvej. www.martinus.dk

Michael Meyer – Radio Lotus

Radio Lotus blev startet i 1980’erne af Michael Meyer, der cyklede rundt om dagen og interviewede de spirituelle koryfæer på daværende tidspunkt; senere om aftenen og natten udsendte han interviewene. Siden da har Radio Lotus været drevet af forskellige ildsjæle og under forskellige navne.

Udvikling af humanitet og kærlighed

Det største og vigtigste talent, som et menneske kan udvikle, er humanitet eller kærlighed. Dette er kernen i hele udviklingen fra dyr til menneske, fra egoisme til alkærlighed. Det er kernen i menneskets polforvandling fra et enpolet dyr til et dobbeltpolet rigtigt menneske.

I naturen er både mennesket og dyret tvunget til at kæmpe og udkonkurrere andre for at overleve. Denne egoistiske levevis giver imidlertid skæbne, hvorved man selv kommer til at opleve de mange lidelser, man har påført andre. Alle de mange lidelser på jorden er ikke forgæves, for de giver de erfaringer, der skal til for at føre væsenerne frem i human udvikling. Når man selv har følt smerte, udvikler man et talent for medfølelse, når man selv har lidt, udvikler man medlidenhed. Medfølelse, medlidenhed, humanitet og næstekærlighed er egenskaber eller evner, der lagres som talentkerner i den evige del af bevidstheden.

Smerten og lidelsen giver således mennesket den mest guddommelige gave, det kan få, nemlig humanitet og næstekærlighed.

Den seksuelle forvandling til et tredje køn

Et stort tema i kosmologien er de forgangne 3.500 år med Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente og de kommende 3.000 år med Det Tredje Testamente. Det sidste, som menneskene må lære, er at være til gavn, glæde og velsignelse for alt levende, og det vil sige at leve i harmoni med livsloven eller kærlighedens store bud, “elsker hverandre”.

Menneskets bevidsthed og seksuelle struktur er under en meget stor forvandling i disse århundreder. Det har Martinus beskrevet på over 500 sider i hele Livets Bog 5, bogen To slags kærlighed og Det Evige Verdensbillede 3, symbol nr. 33.

Allerede i 1932 i Livets Bog 1 stk. 130-132 kommer Martinus ind på menneskets seksuelle forvandling, der foregår i tre store trin: de lykkelige ægteskabers zone, de ulykkelige ægteskabers zone og ufrugtbarhedens zone. Denne udvikling fra dyr til menneske, fra egoisme til altruisme, fra partisk kærlighed og forelskelse til upartisk alkærlighed, følger naturlovene eller køreplanen for udviklingen.

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (LB1 stk. 15).
Forside til førsteudgaven af Livets Bog i 1932 i soft-cover med stjernekors og guldtryk. www.martinus.dk

Et nyt menneskes tilsynekomst – forvandlingen til det tredje køn

Et nyt menneskes tilsynekomst i vore dage kan bl.a. konstateres ved, at mænd og kvinder begynder at ligne hinanden mere og mere. – Det maskuline vokser frem i kvinden, og det feminine i manden, hvilket er den organiske basis for den begyndende udvikling af kønnenes ligestilling. Udviklingen fra dyr til menneske er ifølge Martinus ikke alene en naturlig, men også en uomgængelig proces i skabelsen af “det færdige menneske i Guds billede”, der udgør et dobbeltpolet væsen med den maskuline og den feminine pol i fuldstændig ligevægt. Det færdige menneske elsker alle og har ingen favoritter, fordi dets dobbeltpolethed ikke længere har nogen mental organisk forudsætning for at kunne foretrække det ene køn frem for det andet. Guddommen, der er summen af alle levende væsener, er således i sig selv også dobbeltpolet.

Den store overraskelse – der skal komme et tredje køn

Den største overraskelse i Martinus Kosmologi må være, at der ifølge udviklingens love eller køreplan skal opstå et nyt køn – et tredje køn. Man tager det for givet, at når der i fortiden har været mænd og kvinder, når der i dag er mænd og kvinder, så vil der i fremtiden også blive ved med at være mænd og kvinder. Men ifølge Martinus skal der ikke blive ved med at være mænd og kvinder, der skal som sagt opstå et tredje køn! – Det tredje køn repræsenteres af det dobbeltpolede køn, der i sin fuldt udviklede tilstand har det maskuline og det feminine i en jævnbyrdig balance i bevidstheden. Hanner og hunner, mænd og kvinder er halvkønsvæsener, der lever i en gensidig afhængighed af hinanden.

Udviklingen af det gradvist mere dobbeltpolede menneske, der i sin slutfase bliver komplet og helt selvstændigt, viser sig statistisk set ved, at flere og flere voksne lever alene. Det er også den gradvise udvikling af dobbeltpolethed, der bevirker, at man efterhånden kan få sympati for sit eget køn. Ifølge Martinus’ analyser vil den dobbeltpolede bevidsthedstilstand på et senere tidspunkt i evolutionen også følges op af en ny dobbeltpolet organismetype. (Se LB5 stk. 1886-1918).

Det seksuelt dfbbeltpolede menneske udgør “det tredje køn”

Martinus’ forudsigelse om udviklingen af det dobbeltpolede menneske vil kunne dokumenteres videnskabeligt ved at kortlægge bestemte egenskaber hos mennesket i historiens forløb. En sådan programmeret eller lovbundet udvikling fra det instinktive og enpolede dyr til det intellektuelle og dobbeltpolede menneske ligger helt uden for rammerne af darwinismen, der udelukkende baserer sig på tilfældigheder og den naturlige selektion. På dette område kan Martinus’ analyser af menneskets seksuelle polforvandling siges at være helt unikke, og de har som sagt de bedste muligheder for at kunne blive afprøvet ved videnskabelige undersøgelser.

Enpolethed er krigens anatomi

Dobbeltpolethed er fredens anatomi

Bog nr. 28, "To slags slags kærlighed skrevet af Martinus (1890-1981). www.martinus.dk
Bog nr. 28 “To slags kærlighed” af Martinus om menneskets seksuelle forvandling, om skabelsen af et tredje køn, det dobbeltpolede køn

 

Det dobbeltpolede kristusvæsen

Ifølge Martinus’ analyser tilhørte Kristus det tredje køn, han var dobbeltpolet med den feminine og maskuline pol i fuldstændig ligevægt. (LB5 stk. 1892-1895). Selv om Kristus havde en mandskrop, var hans mentalitet fuldstændig dobbeltpolet og alkærlig. Dobbeltpoletheden er nemlig den organiske forudsætning for at kunne praktisere en helt upartisk kærlighed i form af næstekærligheden.

Analyserne viser, at alkærlighed og seksualisme udgør samme princip, og Martinus berører også flygtigt Jesu seksualitet på det sted, hvor han skriver, at Jesu hjerte ikke var en isklump. (Logik, kap. 36-37).

Kristo kun la dana flago. La dana flago estas uzata en la ortodoksa eklezio kiel simbolo de la resurekto de Kristo. La katedralo de Sankta Izaako en Sankt-Peterburgo.
Den genopstandne Jesus Kristus med det danske flag “Dannebrog” fra Isaac Cathedral i St. Peterburg

Martinus sagde selv, at han var et dobbeltpolet menneske

Martinus tilhørte den tredje køn, han var 100% sensuelt dobbeltpolet. Martinus skriver ikke specifikt om hverken sin egen eller Jesu seksualitet, men hvis man vil vide mere om det, kan der henvises til den generelle analyse af det dobbeltpolede og kosmisk bevidste menneskes seksualitet i Livets Bog. (LB5 stk. 1900-1909).

I et foredrag understreger Martinus, at han også selv var helt dobbeltpolet med den maskuline og feminine pol i perfekt balance.

Martinus: “Jeg er dobbeltpolet, jeg er fuldstændig i balance. Jeg har den kosmiske bevidsthed.” (Foredrag i Klint 26. juni 1977).

En organisk forudsætning for at opnå fuld kosmisk bevidsthed er, at mennesket har de to seksuelle poler i balance, ingen ægteskabeligt indstillet mand eller kvinde vil således kunne få kosmisk bevidsthed. (DEV3 symbol nr. 33, Ægteskabet og alkærligheden, Artikelsamling 1, stk. 41.27-41.29).

Bogen "Det Tredje Testamente" blev ikke færdigskrevet i Martinus egen levetid. Først 23 år senere blev de efterladte manuskripter udgivet med titlen Den Intellektualiserede Kristendom. www.martinus.dk og shop.martinus.dk
Den 13.08.1978 præsenterer en glad Martinus forsiden til sin bog “Det Tredje Testamente” med undertitlen “Den intellektualiserede kristendom”

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk