Velkommen til min blog

Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information om mine bøger om Martinus.
I shoppen kan du downloade nogle gratis eksempler af foredrag på CD eller købe mine bøger.

#OT230. Spørgetime om parforhold, pension og døden

#OT230. Spørgetime om parforhold, pension og døden

Torsdag den 30.06.2011 blev den ugentlige spørgetime i Martinus Center Klint afholdt af Ole Therkelsen. Det drejede sig om parforhold, pension og døden.

Martinus afsked den 09.08.1980 med 1.200 interesserede i Falkoner Center. Martinus, Mischa Lim og Inge Sørensen. www.martinus.dk
Martinus afsked med offentligheden ved sin 90-års fødselsdag i 1980 på Falkoner Centret. www.martinus.dk

Martinus’ 90-års fødselsdag (11. aug.) fejres i Falkonercentret. 1200 deltagere. Martinus’ sidste offentlige fremtræden.
Martinus forlader salen sammen med Mischa Lim.

Kærlighedens store bud: Elsker hverandre!

I Kosmos i januar 1934 skrev Martinus en nytårshilsen i form af en artikel, der var ledsaget af en tegning med teksten Elsker hverandre, der er kærlighedens store bud. (DEV4, symbol nr. 44).

Martinus indleder artiklen meget poetisk ved at sammenligne jordkloden med et lille fartøj, der går hen over evighedens umådelige hav. Dette lille fartøj svæver mellem stjernerne. Det er på rejse i verdensrummet. Alle levende væsener på jorden er passagerer, med mennesker som de mest fremtrædende. På denne kosmiske rejse er både menneskeheden og jordkloden på vej mod at få kosmisk bevidsthed om cirka 3.000 år.

Denne artikel, der blev skrevet fem år før udbruddet af anden verdenskrig, var næsten en “dommedagsartikel”, men den har måske fået en fornyet aktualitet, nu da menneskeheden formentlig står lige over for udbruddet af en tredje verdenskrig. På den positive side siger Martinus, at de erfaringer, som menneskene gør under de forfærdelige krige, er med til at løfte kloden op på et højere kristusplan og åndeligt set at slynge jorden ind i en ny kosmisk bane. Martinus ser ikke på dommedagen, som man gør i teologien, han ser dommedagen som symbolsk udtryk for en tidsepoke med krig og katastrofer, hvor vi lærer af vore erfaringer. Martinus skriver, at dommedag begyndte med 1. Verdenskrig, og at den fra i dag vil vare yderligere ca. 100 år.

Martinus: “‘Thi ingen får vide dagen eller timen, når dette skal ske.’ – Men tiden er nær. Døden, sorgen og lidelserne skal atter gøre deres store høst på jordens kontinenter, gråd og tænders gnidsel atter kulminere. Derfor bør det guddommelige varsko, ‘våger og beder, at I ikke skulle falde i fristelse, ånden er vel redebon, men kødet er skrøbeligt’, runge med fornyet kraft ud over verden. Det burde lyde gennem den samlede verdens radiofoni, det burde kunne høres helt ned til zulukaffernes kraale og ildlændernes grenhytter og helt op til de nordligste bopladser på ismarkernes øde, såvel som gennem selve østen og vesten. Det kan ikke råbes for stærkt ud, at jorden iler mod ‘verdens ende’. Alle må gøre sig rede. En stor plan i den guddommelige verdensordning skal bringes til fuldendelse. Jorden skal slynges ind i en ny kosmisk bane, hvor alt som ikke er af ‘renhed’ af kærlighed må forblive udenfor. De stærke vibrationer fra Faderens zone opløser alle detaljer, som ikke er isoleret i kærlighed.” (DEV4 stk. 44.3).

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Uddøende dyrearter på jordkloden

Man læser om, at flere dyrearter er ved at blive udryddet, og at andre er truet af udryddelse, f.eks. løver og tigre. Men kosmisk set kan en art ikke udryddes, men den kan under sit ophold i den åndelige verden under døden flyttes, så den næste gang inkarnerer på en anden klode, hvor vilkårene er mere gunstige for en fortsat udvikling. (Se DEV3 stk. 27.1, LB1 stk. 247, Den ideelle føde, kap. 7).

Den udryddelse af nogle dyrearter, som vi ser i dag, skal ses i sammenhæng med, at jordkloden er et levende væsen under udvikling frem mod fuldkommenhed. På et vist tidspunkt dominerede krybdyr som f.eks. øgler og dinosaurer på jorden, men senere blev de næsten udryddet til fordel for udvikling af fugle og de højerestående pattedyr, hvilket også kan ses som et led i klodens bevidsthedsudvikling. Med abernes og senere menneskenes udvikling tog jordkloden yderligere et stort skridt frem i udviklingen af højere bevidsthed.

Da menneskene udgør klodens højst udviklede celler, vil udviklingen mod fuldkommenhed medføre, at de for mennesket farlige og giftige dyr vil uddø, da de efterhånden ikke længere er i harmoni med jordklodens bevidsthedskræfter, der er den afgørende faktor for hvilke levende væsener, der kan leve på jorden. (Se LB1 stk. 48, DEV3 stk. 27.1 og Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 91).

Hvis der således i fremtiden vil inkarnere nye dyrearter, vil det blive fredelige dyr, der kan leve sammen med fremtidens fredelige mennesker.

Planter, dyr og mennesker er jo at betragte som mikrovæsener i jordklodens organisme. Kloden kan i takt med sin bevidsthedsudvikling tiltrække nye arter, og samtidig frastøde andre ved at vanskeliggøre livet for dem, så de uddør.

I Norge og Sverige er der f.eks. en livlig debat om de få ulve, der er tilbage, skal nedskydes, fordi de tager bøndernes kvæg, og fordi mange er bange for at gå i skoven. Dette kunne se ud som om, at det er menneskene, der bestemmer, hvilke dyrearter, der skal leve på kloden, men dybest set er det jordklodevæsenet, der bestemmer det.

Martinus skriver: „Det, der er faldet i menneskenes lod at regulere af de levende væseners antal på jorden, er i realiteten kun en ubetydelighed ved siden af den virkelige reguleringsfaktor: jordens åndelige atmosfære, idet den er det direkte udløsende moment i jordens tiltræknings- og frastødningsevne, og denne igen ifølge kosmiske analyser udgør fundamentet for jordens astronomiske forhold og dermed for dens klima. Følgelig bliver den åndelige atmosfære derved bestemmende for alle ernæringsforhold og eksistensmuligheder og dermed også for de levende væseners antal på kloden.” (Den ideelle føde, kap. 7).

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

 

 

#OT229. Verdensgenløsningens opgave

#OT229. Verdensgenløsningens opgave

Foredraget “Verdensgenløsningens opgave” blev afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 04.07.2011.

Den intellektualiserede Kristendom som Det Tredje Testamente af Martinus (1890-1091)
Martinus med udkast til forside af “Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede kristendom. Vanløse Alle 26, den 13 august 1978.

Verdensgenløsningsprincippet og den ny verdensmoral

Grundlaget for den ny verdensmoral vil ifølge Martinus være en intellektualiseret kristendom eller en videnskabeliggjort kristendom. I begyndelsen var kristendommen ganske vist en verdensreligion, men når evighedsanalysen kommer ind i kristendommen, bliver den til videnskab, ja den bliver selve verdensvidenskaben.

Udviklingen i tidligere tider var baseret på at tro og følge autoriteter, men på det sidste stykke i udviklingen frem mod fuldkommenheden skal mennesket blive et selvstændigt tænkende væsen. For åndsforskeren er kosmiske analyser i begyndelsen ganske vist Martinus’ egen personlige viden, men efterhånden som de kan bekræftes ved selvoplevelse og ved egen fornuft og tænkning, overgår denne viden til at blive åndsforskerens egen viden. Formålet med Martinus’ analyser er at føre den studerende frem til en selvstændig forståelse af livet og til en livsopfattelse, der er baseret ikke på tro, men på en viden, der kan bekræftes af egen erfaring. Analyserne er en hjælp til selvhjælp. Livet selv og egne oplevelser og iagttagelser skal vise gyldigheden af de kosmiske analyser og hjælpe os frem til kosmisk bevidsthed.

Kristus sagde: “Ingen kan komme til Faderen uden ved mig”. Ifølge Martinus betyder det, at ingen kan få kosmisk bevidsthed eller opleve Faderens bevidsthed uden at gå Kristus-vejen og praktisere Kristi væremåde. – Privat i venners kreds kunne Martinus udtale: “Jeg kan også sige, at ingen kan komme til Faderen uden ved mig”, hvormed han mente, at det er nødvendigt og uomgængeligt at tilegne sig de kosmiske analyser og omsætte dem i praktisk væremåde for at komme til oplevelsen af Guds, Faderens eller verdensaltets bevidsthed. – Kosmos er et udtryk for hele det evige og uendelige verdensalt, og at få kosmisk bevidsthed er det samme som at opleve verdensaltets bevidsthed.

Det guddommelige skabeprincip og verdensgenløsningsprincippet er det første, Martinus kommer ind på i de to hovedværker Livets Bog (kap. 1-5) og Det Evige Verdensbillede (symbol nr. 1 og 2). Her viser han, at det kosmiske forældreprincip er nødvendigt for menneskets udvikling her på jorden, og at intet trin i denne udvikling kan undværes eller overspringes. Han skriver, at hans verdensbillede er udtryk for den ny verdensimpuls, og i sin litteratur omtaler han sit arbejde som “det tyvende århundredes verdensgenløsning”.

Martinus’ samlede værk Det Tredje Testamente repræsenterer den ny verdensimpuls, hvori kernen netop er den “viden”, der skal afløse “troen” i den gamle verdensimpuls. Tilegnelse af “viden” i stedet for “tro” er et absolut nødvendigt og helt uomgængeligt trin i udviklingen frem mod kosmisk fuldkommenhed.

 

Er Martinus en verdensgenløser?

Man kunne måske få den opfattelse, at Martinus ikke er en verdensgenløser, fordi han selv i slutningen af sit liv ofte gav udtryk for (bl.a. i bogen Det Tredje Testamente, Den Intellektualiserede Kristendom, kap. 1), at man ikke skulle opfatte det bibelske udtryk eller begreb “Kristi genkomst” som udtryk for en personlig fysisk genkomst af verdensgenløseren. Han sagde også, at der efter Buddha, Kristus og Muhamed ikke ville komme flere verdensgenløsere, der skulle dyrkes som personer eller autoriteter. Menneskene skal ikke længere føres ved autoritet, og derfor skal man ikke vente, at Kristi genkomst vil ytre sig ved, at han kommer i fysisk skikkelse for at skulle dyrkes.

Men disse udsagn forhindrer imidlertid ikke, at Martinus er en verdensgenløser. Han skulle blot arbejde med andre midler end de tidligere verdensgenløsere, og han skulle holde sin egen person i baggrunden og skabe en ny kosmisk videnskab, der skulle hjælpe menneskene frem til en selvstændig tænkning og forståelse af livet.

Privat kunne Martinus omtale sig selv som “verdensgenløseren”, fortæller flere nære venner og medarbejdere. Hvis der var problemer og besvær, kunne Martinus med livsmod sige: “Ja det må en verdensgenløser også finde sig i”. Martinus har ligefrem skriftligt omtalt sig selv – dog på en ydmyg måde – som “de kommende årtusinders verdensgenløser”. Lars Nibelvang havde blandt Martinus’ flygtige optegnelser fundet en udtalelse, der viser, at Martinus’ bevidsthed altid var indstillet på at fjerne alle former for persondyrkelse. Selv om Martinus vil vise sig at være de kommende årtusinders verdensgenløser, giver han Gud æren for det.

Martinus: “Således er ikke jeg, men Du – i kraft af den del af dit guddommelige væsen og evige princip, som du har givet mig til praktisk og teoretisk demonstration for verdens øjne – de kommende årtusinders verdensgenløser”. (Martinus som vi husker ham, side 27, 1989).

I kraft af sin rolle som verdensgenløser omtaler Martinus indirekte sig selv som et kristusvæsen og et totalt fuldkomment menneske i Guds billede.

Martinus: “I det sidste stadium af verdensgenløsningens udfoldelse, hvilket vil sige: det stadium, i hvilket væsenet bliver færdigudviklet og bliver til det totalt fuldkomne menneske i Guds billede, befordres nævnte udfoldelse udelukkende kun af verdensgenløsere, der for længst er blevet færdige mennesker i Guds billede, er blevet til kristusvæsener.” (DEV2 stk. 23.8).

Martinus ønskede ikke at skabe opmærksomhed om sin egen person, og han forblev da også ukendt af offentligheden i sin egen levetid.

Martinus: “Jeg ønsker absolut kun at lede alle til at undersøge absolut foreliggende kendsgerninger angående Guds ånds manifestation i synlig fysisk foreteelse, lige meget i hvem som helst og hvor som helst denne så end måtte vise sig, og dermed skabe troen om til vished, uvidenhed til viden, religion om til videnskab. Jeg ønsker at bekæmpe enhver dyrkelse af mit eget personlige jeg til fordel for skabelsen af erkendelsen af den hellige ånds virkelige eksistens”. (Omkring min missions fødsel, kap. 9).

Martinus Verdensbillede er helt uden sidestykke

Mange mennesker opfatter blot Martinus Kosmologi som en åndsretning blandt mange andre og slet ikke som noget helt enestående, som et helt uomgængeligt studium for at fuldende udviklingen mod fuldkommenheden. Men Martinus ser sit værk Det Tredje Testamente som den intellektualiserede, udødelige kristendom, der vil blive menneskehedens livsfundament i de kommende årtusinder her på jordkloden. (DIK, Forord).

Martinus: “Alle disse kosmiske analyser har intet sidestykke i verden, og der er ikke andre, der kan lave dem, og der kommer ikke andre, der laver dem. Menneskene får jo efterhånden kosmiske glimt og begynder at få kosmisk bevidsthed, og de kan så uddybe visse lokale ting. Men det, der igennem mig er blevet skabt i verden, er altså det Kristus bebudede menneskene.” (Mit forhold til Gud, foredrag 02.06.1968, www.martinus.dk).

I et andet foredrag siger Martinus: “De synes måske, at jeg praler, men De kan prøve at se, om der er noget magen til. Findes der et andet verdensbillede? – Det gør der ikke. Der er ikke noget andet, der kommer ikke noget andet, og De får ikke andre analyser. De har fået det som videnskab, og det er det, der er ‘talsmanden, den hellige ånd’. Mine analyser er ‘hellig viden og hellige tanker’, og det er dem, der vil blive fundamentet for menneskehedens frelse og for menneskehedens udvikling frem til mennesket i Guds billede.” (Om mig selv, min mission og dens betydning, Kosmos nr. 3/1991).

Et komplet verdensbillede for første gang i klodens historie

Mange indvender imod Martinus Verdensbillede, at det overhovedet ikke indeholder noget nyt. De hævder, at det, Martinus siger, er der så mange, der har sagt før ham. – Et gammelt ord siger, “der er intet nyt under solen”.

Det er rigtigt, at det ikke er Martinus, der har opfundet de evige kosmiske love eller principper, som styrer livet. “De eksisterede, før jeg blev født, jeg har blot haft evne til at kunne sanse dem”, har Martinus sagt gentagne gange. Set ud fra den synsvinkel er der ikke noget nyt i Martinus verdensbillede.

Mange af livets store sandheder er som fragmenter allerede præsenteret i de forskellige religioner og videnskaber på jorden, men med Martinus’ evige verdensbillede er det første gang i jordklodens historie, at der er lavet en fuldkommen og komplet livsforklaring samlet i et logisk, videnskabeligt og matematisk opstillet evigt verdensbillede. Alle vise mænd, religioner og videnskaber har kun brudstykker af verdensbilledet, og derfor har menneskene også tidligere kun lært om disse brudstykker.

Personligt er jeg af den opfattelse, at mange af Martinus’ analyser f.eks. af menneskets seksuelle polforvandling, kærlighed til mikrokosmos, samt spiralkredsløbet og det evige livs struktur aldrig tidligere er blevet beskrevet i litteraturen.

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

Martinus’ kærlighedsbevis

Hvordan kunne Martinus nu være så sikker på, at alt det, han skrev, var sandt? – Selv svarede han: “Det er sandt, fordi alle mine analyser går op i kærligheden”. – “Alle mine analyser viser, at alt er såre godt.”

I sine foredrag brugte Martinus forskellige varianter af sit “kærlighedsbevis”. Han sagde, at han kunne være helt sikker på, at han skrev sandheden, fordi alle analyser på alle punkter slutter med facittet – alkærlighed, og at man skal elske sin næste som sig selv. Findes der nogen højere forklaring på livet, end at alt er udtryk for kærlighed? – Alkærligheden er den højeste videnskab. Alkærligheden er hele verdensaltets grundtone.

Martinus har skrevet et helt kapitel med overskriften “Garantien for mine kosmiske analysers identitet med den evige sandhed”, der omhandler dette kærlighedsbevis. (Omkring mine kosmiske analyser, bog nr. 12B, kap. 25). Her skriver han, at hans oplysningsarbejde kun har kunnet skabes i kraft af kosmisk bevidsthed, og det kan kendes ved, at hans analyser ikke i noget som helst felt har andet facit, end at man skal være god og kærlig og elske sin næste. Alt, hvad han har skrevet, er et eneste stort forsvar for overholdelsen af det store bud “elsker hverandre”. Det er en logisk udredning af udødelighed og af, “hvad et menneske sår, skal det høste”. Alt viser sig i sit slutfacit at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener.

Igennem sine højkosmiske visioner fik Martinus den gave at kunne analysere verdensaltets struktur i tekst, billeder og symboler, som nu kan læses og studeres. Men kunne Martinus mon ikke tage fejl i sine analyser af verdensbilledet?

Martinus: “Jeg kan ikke tage fejl, for jeg har ikke opfundet det. Jeg kan vise, at hver eneste analyse den fører til slutfacittet kærlighed, og der er ikke et eneste sted, der fører til det modsatte. Derfor kan jeg sige, at der er ikke noget højere end denne åndsvidenskab, der nu er skabt, og der kommer ikke noget højere. Den vil komme til at bære den kommende verdenskultur, og de mennesker der i dag glæder sig over den og har gavn og nytte af den og hjælper den, de er den ny verdenskulturs pionerer, og det er dem, der skal føre det frem.” (Foredrag 30. juni 1969, salgs-cd2).

Man kan ikke danne en sekt på det faktum, at to og to er fire. En videnskab kan ikke bindes i en sekt, og der er ingen kontingent og forening med medlemskab omkring Martinus Åndsvidenskab. Enhver er frit stillet til på biblioteker eller hjemme at studere Martinus’ værker, lige som man kan studere værker af Freud, Marx eller Einstein. Der er ingen binding, det eneste bånd er den interesse og glæde, man har ved at beskæftige sig med Martinus’ kosmiske analyser. Martinus sagde, at lige som man er frit stillet til at vælge, om vil sidde i solen eller skyggen, er man også frit stillet til, om man vil studere analyserne eller ej. Hele Martinus’ livsværk er en ren gave til menneskeheden, det er helt frit.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

 

 

#OT228. Gennem indvielsens mørke. Martinus Center Klint 11.07.2011

#OT228. Gennem indvielsens mørke

Foredraget “Gennem indvielsens mørke” blev afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 11.07.2011.

Hvad er drivkraften være i en evig udvikling?

Martinus opererer som sagt ikke alene med energiens konstans og evige eksistens, men også med jegets og bevidsthedens evige eksistens. I kraft af denne evige væsenskerne, der eksisterer uafhængigt af en fysisk organisme, har ethvert individ således en evig eksistens. Ifølge Martinus er livet et evigt fænomen.

Oplevelsen af det evige liv er tidligere skitseret som organiseret i bestemte spiralkredsløb. Som også nævnt i stk. 5.6 er det seksuelle princip eller polprincippet den regulerende faktor i skabeevnens eller X2’s styring af udviklingen igennem den evigt fortsættende kæde af spiralkredsløb. Væsenets optræden skiftevis som et seksuelt enpolet og dobbeltpolet væsen ligger ifølge Martinus bag det evige livs vekslende oplevelse af livets to store kontraster. Det evige liv er baseret på polprincippets evige pulseren i spiralkredsløbet. Livet har således et evigt pulsslag eller et evigt åndedræt.

Årets og spiralkredsløbets kontraster – lyset og mørket

Spiralkredsløbet har ligesom årets kredsløb en ligelig kulmination af de to kontraster, lys og mørke, dag og nat, sommer og vinter. Fortiden, som man er mæt af, opleves som mørke, mens fremtiden opleves som lys, fordi den rummer tilfredsstillelsen og nydelsen ved at få opfyldt sine ønsker, længsler og begær. Takket være dette evige og universelle sult- og mættelsesprincip oplever alle levende væsener derfor det evige liv som en evig rejse fra mørket mod lyset. Den evige tilfredsstillelse af ønsker og længsler opleves som en evig udvikling mod lyset.

Hvad der opleves som behag og ubehag, er helt individuelt, da det helt og holdent afhænger af væsenets egen sult- og mættelsestilstand. Det, som én er mæt af, kan en anden godt længes efter. Den fysiske verden kan af nogle opleves som lys og af andre som mørke. Det sete afhænger af øjnene, der ser det. Kort sagt er det behagelige udtryk for nydelsen ved begærets tilfredsstillelse, mens det ubehagelige er udtryk for den mættelse og mavepine, man kan få, når sulten er tilfredsstillet.

Denne stræben efter at overvinde alt, hvad der er af ubehagelig natur, kender vi som kampen for tilværelsen eller udvikling (se LB1 stk. 5). Her er vi ved overlevelseskampens og den naturlige selektions kosmiske grundlag eller transcendente årsag.

Alle ønsker, længsler og begær blivet opfyldt

Ideen med det evige liv er tilfredsstillelsen af alle normale livsbegær, og når et begær er tilfredsstillet, opstår der et begær efter at opleve modsætningen. Når man bliver mæt af selviskheden og dens virkninger, begynder man igen at længes efter spiralkredsløbets uselviske og kærlige zoner.

Med hensyn til drivfjederen i det evige liv er det en kosmisk sandhed, når man siger, at det er lysten, der driver værket. Det er begæret, sulten, ønsket, længslen, der driver enhver bevægelse i hele det evige, uendelige univers.

“Længsel er det bindemiddel, ved hvilket jeget er knyttet til tilværelsen” – “Alle tanker er børn af begæret” (LB2 stk. 513).

Martinus ved hovedtrappen til Klintsøgaard, som han ejede i 7 år 1946-1953. www.martinus.dk
Den 15. april 1946 går Sagens flag til tops over herregården Klintsøgaard. Købet af Klintsøgaard, der grænsede op til Martinus Center, inkluderede park, gartneri, fire gamle bondehuse, samt 20 tdr. strandareal.

 

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk