OT329. Tanker, sundhed og sygdom,

“OT329. Tanker, sundhed og sygdom” er et foredrag, der blev afholdt af Ole Therkelsen i Ishøj den , Ishøj 09.11.2004

TANKER, sundhed og sygdom”

EKSTA _ BONUS – VIDEO og Sundhed og sygdom

Fejltænkning og mangel på kærlighed er årsagen til al sygdom

Ifølge Martinus skyldes al sygdom kortslutninger i tænkning, dvs. tankefejl. Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Tænkningen er den vigtigste faktor i forbindelse med skabelsen af vor sundhed.

MARTINUS – CITAT – Det Evige Verdensbillede, Bog 5, Indledning

Men mennesket kan også med sine begær, ønsker og vilje skabe et ocean af kortslutninger i tomrummet mellem organismens partikler, kloder og verdener og derved skabe verdenskatastrofer i sit eget universområde (altså sit fysiske legeme). Disse kortslutninger oplever organismens ophav som sygdomme. Det er disse sygdomme, det ufærdige menneske lider af. Der findes således ikke en eneste sygdom, der udgør en undtagelse herfra. Ud fra denne kendsgerning vil vi her se, at mennesket med sine begær, tanker og vilje kan nå frem til at kunne beherske organismens partikler og derved holde organismen fri af kortslutninger, hvilket vil sige sygdomme. Kortslutninger opstår først og fremmest af had og hidsighed og den kædereaktion, dette kan afstedkomme over for andre væsener i form af krig, mord og drab, tortur og lemlæstelse eller alle former for forfølgelser og hævnakter. Den totale sundhed i legeme og sjæl kan kun finde sted i form af den normale livsglæde, fred og lykke. Der, hvor denne livsoplevelsestilstand ikke er til stede, er der allerede kortslutninger i væsenets åndelige eller elektriske system. Dette kan derfor ikke undgå at indvirke nedbrydende på normaliteten imellem de elektriske, magnetiske kræfter i tomrummet mellem partiklerne og her skabe kortslutninger, der får partiklerne til at eksplodere. Dette betyder så igen sygdomme, sår og lidelser i organismen. Disse partikler er i princippet kloder, sole og mælkeveje og dermed universer for de mikrolivsformer, for den mikrolivsudfoldelse, der danner fundamentet for vor organismes totale sundhed og beståen og den lysvirkning ind i sjælelivet, som en kropslig velværefornemmelse giver.

 

Hvad er årsagen til medfødte sygdomme?

Intelligent design-teoriengiver ingen forklaring på årsagen til medfødte sygdomme. Hvis sygdomme var designede, kunne man jo indvende, at det ikke var særlig intelligent lavet. Må sygdomsgener ikke være udtryk for uintelligent design? – Hvis en almægtig og alvidende Gud skulle have designet sygdommene, måtte Gud vel snarere være en sadist end et alkærligt væsen – ikke sandt?

Ifølge darwinismenarver vi vore egenskaber fra vore forældre, og når et barn fødes med en arvelig sygdom, siger man, at sygdommen skyldes forældrenes sygdomsbærende gener. Spørger man dernæst videre til årsagen til dannelsen af sygdomsgenerne, får man svaret, at det skyldes tilfældigheder og uheldige mutationer. Det sædvanlige argument med den naturlige selektion udelades normalt i dette tilfælde. Kun i meget specielle tilfælde argumenteres der for, at en medfødt sygdom kan give en overlevelsesfordel.

Men set ud fra de kosmiske analyserfindes der imidlertid en klar og entydig årsag til dannelsen af defekte gener. De fysiske forhold, som Martinus angiver som årsag til talentkerneødelæggelse og genetiske defekter, behandles i kap. 22 og 23, mens de psykiske eller mentale årsager behandles i kap. 24.

Ifølge Martinus er årsagen til genetiske defekter dybest set livsstilssynder eller en livssaboterende levevis.

Man kan konstatere, at sygdomsgener kan bevares i genpuljen igennem lang tid. Set på baggrund af darwinismen kunne man undre sig over, at sygdomsgener ikke bliver bortselekteret, når de ikke giver nogen overlevelsesfordel. Men kosmisk set findes der en logisk forklaring på, at de bliver fastholdt i genpuljen på trods af den manglende overlevelsesfordel. Talentkerner med defekter, der er forårsaget af livsstilssynder, er årsagen til, at de tilsvarende sygdomsgener bliver belivet og fastholdt i genpuljen.

Det kan i fremtiden blive en stor forskningsopgave at undersøge, om der kan påvises en korrelation mellem forekomsten af en specifik livssaboterende levevis og den følgende hyppighed af specifikke sygdomsgener.

Mennesket har fri vilje til at betjene sig af de eksisterende livslove og energier. Ifølge de kosmiske analyser giver en fejlagtig anvendelse af energierne ubehagelige konsekvenser og erfaringer i form af sygdom. Men en sygdomserfaring er i virkeligheden et ubehageligt gode, fordi den viser forskellen på en rigtig og en forkert levevis. Set i det store perspektiv er sygdom således vejen til sundhed! –

En levevis, der saboterer de naturlige funktioner, virker ifølge Martinus ikke alene ødelæggende på kroppen i det enkelte liv, men også ødelæggende på talentkernerne i X2, der er hovedsædet for skabeevnen, der ligger til grund for hele individets fremtræden. Skabeevnen er den dybeste årsag til skabelsen af den fysiske krop. Talentkernerne for organskabelse kan ved livsstilssynder, laster og vanemæssigt misbrug blive så ødelagt, at det ikke er muligt at skabe et normalt eller sundt legeme.

Martinus skriver i “Den ideelle føde”: “Når jeg her giver disse enkelte svage konturer af problemet, er det kun for at vise, at ingen medfødte tendenser er uskyldigt påførte, men at disse i absolut alle tilfælde vil være identiske med resultater af individets egen vandel i tidligere liv eller tilværelser. Thi da ethvert diskarneret individ udgør en “bølgelængde”, og dennes karakter udgøres af de vaner og tilbøjeligheder, opbyggelser og nedbrydelser af skabeevnen, individet i dets sidste forudgående fysiske inkarnationer opelsker, og denne særlige begrænsning af “bølgelængden” betinger tilsvarende særlig indstilling af “apparaterne” for sin “modtagelse” kan intet diskarneret individs “åndsglorie” blive tiltrukket af noget “apparat”, hvilket vil sige medium eller forældre, der ikke på en eller anden måde er indstillet på samme “bølgeområde”.

Det er denne guddommelige anordning, der betinger, at køer ikke føder bjørneunger, at bjørne ikke føder elefanter, at elefanter ikke føder mennesker eller lignende, men at hver art af levende væsener netop føder de for sin art særligt passende individer. Men ligesom de evige love således her betinger eller garanterer arternes rigtige fødsler, således betinger de samme love også, at de defekte og de fuldkomne individer får de for hver især særligt passende fødsler, således at intet individ ved arvelighed kan påføres tendenser, gode eller slette, som det ikke oprindeligt selv er ophav til”(Bog nr. 5, kap. 9).

Ole taler taler delvis på baggrund af sin bog "Martinus, Darwin og intelligent design - En ny udviklingsteori" (Scientia Intutiva, www.martinusshop.dk) delvis dels på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk
Ole Therkelsen’s bog “Martinus, Darwin og intelligent design” blev genudgivet på Scientia Intuitiva Forlag i 2016 og kan købes på www.martinusshop.dk

Fejlagtig levevis og ikke tilfældigheder er årsagen til medfødte sygdomme

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

Ole Therkelsen på iTunes

https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk