#OT392. Spørgetime om den grå hverdag

#OT392. Spørgetime om hverdagen.

Ole Therkelsen har spørgetime i Herning den 26.01.1984

Sabotage af livet i vor egen mikroverden

Ifølge Martinus skaber mennesket sin skæbne på tre hovedområder, nemlig i sin relation til andre mennesker, til dyr og til mikrokosmos.

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

          Der kan være mennesker, der er meget kærlige mod dyr og mennesker, men alligevel er de syge eller ulykkelige. Ifølge de kosmiske analyser skyldes det, at de har overset det tredje vigtige område i skæbnedannelsen, nemlig hensyntagen til det mikroliv, der findes i deres indre univers.

          I samme grad som et menneske ikke lever sundt, er det med til at forringe eller sabotere mikrovæsenernes liv. Vi må sørge for at få den nødvendige søvn og hvile, at få den sundeste mad og drikke, at undgå at spise kød og indtage giftige og usunde nydelsesmidler og at undgå livsødelæggende vrede, irritation, skuffelse, hovmodighed, misundelse, jalousi og lignende egoistiske tankearter.

          Vor organisme er et univers for myriader af mikrovæsener, og når vi føler smerte, er disse små væsener i livsfare. Deres angst, smerte og lidelse meddeles gennem vort nervesystem til hjernen. Når vi ødelægger de normale livsbetingelser for vore mikrovæsener, bliver vi selv syge og invaliderede. For at afhjælpe dette problem må vi helbrede de syge områder ved en normal og sund levevis. Vi er således et beskyttende forsyn for vore mikrovæsener. I kraft af livsenhedsprincippet står ethvert levende væsen således under et forsyns beskyttelse.

Ole i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint. På væggen ses nogle af Martinus Symboler.
Ole Therkelsen i rød trøje i den store foredragssal i Martinus Center Klint

          Resultatet af usund levevis kan være forgiftninger, træthed, depression, nervesammenbrud og andre sygdomme, der hos mikrovæsenerne opleves som krig, ragnarok, smerte, død og undergang. Martinus beskriver ligefrem, hvordan man ubevidst kan være en tyran, være en sabotør eller ligefrem en djævel imod mikrovæsenerne i sin egen krop vedudskejelser med narkotika, alkohol, tobak, overdreven ernæring og falsk føde. (LB6 stk. 2116).

          Menneskets trang til giftige nydelsesmidler er en ufærdig side ved den såkaldte moderne kultur. Martinus skriver, at man med en vis undren kan iagttage folks inhalering af giftig tobaksrøg. Mange mennesker ødelægger lungerne, der er de fineste og fornemmeste organer, der er beregnet til indånding af frisk luft. På samme måde indtager mange endnu farligere giftstoffer i form af alkohol og narkotika.

          Martinus: “Det færdige fremtidsmenneske vil ikke uden gysen læse om nutidsmenneskets mærkværdige skik og brug med hensyn til de nævnte giftstoffer. Det besegler enhver glæde, ethvert festmåltid, enhver overenskomst med “et glas”, hvilket vil sige så og så stort et kvantum selvmord eller mentalforvirring, ligesom enhver depression også skal besegles med nedsvælgningen af et større eller mindre kvantum af de samme sindsforvirrende eller dødbringende giftstoffer. Denne permanente spisen, drikken og indånding af giftstoffer eller nedsvælgning af disse i organismens livsvigtige hovedorganer, der absolut er beregnede til at befordre fordøjelse af naturlig føde og til at befordre et naturligt åndedræt, og uden hvilke organers sundhedsmæssige vedligeholdelse væsenet umuligt kunne leve og få et naturligt velvære på det fysiske plan, afslører også for fremtidsmennesket et stort område af primitivitet og overtro hos det nuværende kulturmenneske.” (Primitivitet og overtro, bog nr. 23C, kap. 5).

 Menneskets livsstilssynder og talentkerneødelæggelse er årsagen til medfødte sygdomme

Set ud fra de kosmiske analyser findes der en logisk og entydig årsag til dannelsen af sygdomsgener og defekte arveanlæg, nemlig livsstilssynder i tidligere tilværelser. En levevis, der saboterer de naturlige funktioner, virker ikke alene ødelæggende på kroppen i det enkelte liv, men også ødelæggende på væsenets talentkerner for organskabelse i kommende liv. Disse talentkerner overlever nemlig kroppens undergang, fordi de bliver lagret eller udstationeret i den evige del af det levende væsens overfysiske struktur, som Martinus kalder skæbneelementet eller evighedslegemet, der udgør sædet for opbevaring af alle det levende væsens evner, anlæg eller talenter. (LB2 stk. 326, 372).

          Talentkernerne er ligesom teknikkens mikrochips små mikrokosmiske strukturer, hvor der kan lagres en stor mængde information, der kan styre forskellige funktioner. Alle biologiske automatfunktioner styres således ud fra talentkernernes informationsindhold, der er fremkommet ved akkumulation af erfaringer i tidligere udviklingsepoker. Hovedansvarlig for opbygningen af dna-molekylernes store informationsindhold er således væsenets evige evne til at indsamle og lagre information i form af talentkerner i overbevidstheden eller skabeevnen, som Martinus også kalder X2.

          Det største problem ved en forkert levevis er således ikke de sygdomme, den medfører i det aktuelle liv, men de skader, der samtidig opstår på talentkernerne for organskabelse i kommende liv. Dette tema er udførligt behandlet i min bog Martinus, Darwin og intelligent design, hvor det nævnes, at det må være uintelligent design at skabe medfødte sygdomsgener, og at sygdomsgener set ud fra darwinismen burde forsvinde, da de ikke giver nogen overlevelsesfordel. Ifølge Martinus Kosmologi er menneskenes laster og uvaner årsagen til eksistensen af sygdomsgener, som vil blive fastholdt i genpuljen lige så længe, som menneskene fortsætter med alle deres livsstilssynder.

          Det levende væsens evigt eksisterende skabeevne med alle de timelige talentkerner er ifølge Martinus’ analyser årsagen til skabelsen af den fysiske krop. Der findes talentkerner for skabelse af alle de forskellige organer, celler og fysiologiske funktioner. Disse udmærkede talentkerner kan imidlertid ved daglig sabotage, ved livsstilssynder, laster og vanemæssigt misbrug blive så ødelagte, at det i det kommende liv ikke vil være muligt at skabe et normalt eller sundt legeme.

          Der findes storrygere, der siger, at de hellere vil dø af lungekræft 10-20 år før tiden end at give afkald på nydelsen ved at ryge; for når man er død, så er man død, og så er det slut. Men er problemet nu også ude af verden, når rygningen har udløst sig i lungekræft og en for tidlig død? – Kosmisk set er kræftsygdommen kun en lille skade i sammenligning med den skade, der er sket på talentkernerne og de psykiske strukturer. Den gentagne rygning har undermineret talentkernerne for skabelse af sunde og normale lunger. Disse talentkerner bliver saboteret, hver eneste gang man tænder en cigaret. I kraft af loven for tiltrækning og frastødning vil sådanne ødelagte talentkerner bevidsthedsmæssigt selektere for gener, der disponerer for sygdom i forbindelse med lunger.

          Samtidig med sabotagen af talentkerner for organskabelse dannes der som sagt nye talentkerner for vanerygning. Det kan blive til en sådan rutine at ryge, at man undertiden ryger helt automatisk – uden at tænke over det. Gamle laster og uvaner overføres til det nye livs dagsbevidsthed ved repetition i barndom og ungdom. Enhver tilbøjelighed, karakteregenskab, dyd eller last er rodfæstet i talentkerner, der overlever kroppens undergang.

          I artiklen Åndeligt selvmord, Kosmos nr. 2/2000, forklarer Martinus, at der ud over det bevidste fysiske selvmord også findes et åndeligt selvmord, hvor man ødelægger sine åndelige legemer og strukturer ganske ubevidst og gradvist ved en daglig gentagelse af dårlige vaner, misbrug, udskejelser, laster og forkerte tankemønstre.

          Martinus skitserer, hvordan tre eller fire efter hinanden følgende liv i en stadig dybere alkoholisme kan føre til en så omfattende ødelæggelse af talentkernerne, at man fødes som mongolbarn og multihandicappet. Da talentkernerne for skabelse af en normal hjerne er ødelagt, vil væsenet ved undfangelsen blive tiltrukket til arveanlæg med kromosomfejl, der er så store, at de kan iagttages i et almindeligt mikroskop. Hos den åndssvage er ikke blot det fysiske legeme defekt, men også de åndelige legemer er defekte med store forstyrrelser i instinkt-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesfunktionen til følge. Det emne er grundigt behandlet i min første bog Martinus, Darwin og intelligent design, der er blevet udgivet på otte sprog: dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, kroatisk og russisk.

          Hvordan kommer man så fra en sygdomstilstand tilbage til normalitet? – Vejen tilbage til normalitet er at leve normalt! – Herved genoprettes alle naturlige funktioner. Alle skal igennem den samme mængde fejltagelser og lidelser for at blive det samme – det fuldkomne menneske.

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

Tankernes betydning for sygdom og helbredelse

Ifølge Martinus er fejltænkning dybest set årsag til al sygdom, og han formulerer det også med ordene: Årsagen til al sygdom er mangel på kærlighed. Kvaliteten af tankerne er helt afgørende for sundhedstilstanden, men menneskenes tænkeevne har endnu ikke fået sin videnskab ligesom alt det fysiske.

          Martinus gør bl.a. gældende, at de fleste indre organiske og kroniske sygdomme stammer fra fejlagtige og dermed giftige tankearter. Vore onde, vrede og bitre tanker går ikke blot ud over andre mennesker, men de går også ud over os selv, for inden de når ud til andre, skal de passere igennem vort eget system. De enkelte tankearter er kræfter, der virker ind på de særlige organer i os. Vrede, aggressivitet og kværuleren svækker og underminerer hjertefunktionen og giver hjerte- og karsygdomme. (Se LB2 stk. 296).

          Nogle tankearter virker således direkte ind på hjerte-, lunge- og blodsystemet, mens andre virker ind på mavesystemet. Nogle tankearter virker ind på hjerne- og nervesystemet, nogle på kønsorganerne, nogle på hud og muskulatur og nogle på skelettet. (Kosmos nr. 7/1992 og 9/1992).

          Helt specielt skriver Martinus, at blodet bliver opmagnetiseret af tankerne, og at blodets kvalitet står og falder med tankernes kvalitet.

          Tankerne udgør et elektrisk kraftfelt, der ud over at have indflydelse på blodet og neurokemien også har en direkte indflydelse på hele organismen ved at stråle ud imellem celler, atomer og elektroner, der således alle forsynes med livskraft. Positive, glade og taknemmelige tanker oplader automatisk livskraftsbatterierne. En stor livskraft giver bl.a. større modstandskraft mod infektionssygdomme.

          Martinus: “Det, et væsen tænker, det bliver det. Har det sygelige og abnorme tanker, vil dets organisme blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, hvorved den i tilsvarende grad må fremtræde som usund og svækket, mens den ved lyse, sunde og normale tanker uundgåeligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste normale velvære.” (Bisættelse, kap. 43).

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176