OT358. Den evige verdensplan. MCK 27.07.1997

OT358. Den evige verdensplan. MCK 27.07.1997

Foredraget “Den evige verdensplan” blev afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint, Klintvej 69, 4500 Nykøbing Sj. den 27. juli 1997

Hvordan kan man afgøre, om en verdensopfattelse er forkert?

Martinus gør gældende, at hvis en verdensopfattelse ikke viser, at alt er udtryk for kærlighed, at alt er såre godt, så er den falsk. Hvis en verdensopfattelse ikke kan vise, at der bag det hele findes en guddommelig, altomfattende verdensplan, der har et intelligensmæssigt, kærlighedsfrembringende formål, er den beviseligt et større eller mindre falsum. (Se bog nr. 12B, kap. 25, Artikelsamling 1 stk. 8.25).

Hvorfor er alt såre godt? – Fordi livet fungerer, og fordi alt tjener til opretholdelsen af en evig livsoplevelse. Livsoplevelse er et plus for det levende væsen. – Uden livsoplevelse ville der ikke være noget liv eller noget levende væsen. Selv om alt er såre godt, er det bestemt ikke alt, der er lige behageligt. Derfor har Martinus måttet definere begrebet det ubehagelige gode. – Alle energier reagerer lovbundet. Alle fysiske såvel som alle åndelige energier reagerer lovbundet. Derfor kan man føle sig tryg ved livet. Alt er velordnet. Alt er kosmos og ikke kaos. Alt har en mening. Alt har en hensigt. Man skal ikke være bange for livet, livet er her for at støtte os og hjælpe os frem i udviklingen. Ifølge Martinus eksisterer der ikke tilfældigheder, uretfærdigheder, onde magter eller djævelskab. Der er kun tale om en fejlvurdering af det såkaldte ubehagelige gode. Oplevelsen af mørket eller det ubehagelige gode er en nødvendighed for den erfaringsdannelse, der fører frem til fuldkommenheden. Mørket eller det onde, kamp, krig og mord skyldes kun manglende viden.

Meget kendt Martinus citat

Der, hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte “onde” med at eksistere. Læs mere i Livets Bog 1, stk. 19, www.martins.dk

Hvad er videnskab?

Videnskab er en dokumentation af kendsgerninger, som er baseret på vore sanser og deres forlængelse i form af forskelligt måleapparatur. Videnskabelige resultater skal kunne reproduceres og bekræftes eksperimentelt ved mål- og vægtfacitter, altså ved eksakt kvantificering. Videnskab bliver defineret ud fra en bestemt forskningsmetode, hvor enhver hypotese skal kunne bekræftes empirisk.

Er Martinus Åndsvidenskab en rigtig videnskab?

Naturvidenskaben beskriver de mange forskellige fysiske observationer, der gøres i naturen, mens Martinus derimod giver sig af med at forklare, hvordan alt i livet spiller en meningsfuld rolle. Hvis man vil sammenligne Martinus Åndsvidenskab med de anerkendte videnskaber, må man over i de såkaldte humanvidenskaber, som i gamle dage for øvrigt hed åndsvidenskaber. I de humanistiske videnskaber drejer det sig om at finde en mening og forstå denne mening. Men i disse videnskaber er det den menneskelige aktivitet, der skaber mening. Det specielle ved Martinus’ kosmiske analyser er, at de tillige påviser en ide og en mening med naturen, der ligger uden for menneskets aktivitet. Martinus har skabt en åndsvidenskab, der viser, at naturens opståen er et produkt af bevidsthedsliv, og at alt i naturen har en mening.

 Den evige verdensplan

Martinus har skabt symbol nr. 13, Den evige verdensplan. Martinus var ikke en filosof, der udtænkte ideer eller opstillede hypoteser. Ganske beskedent sagde han, at livets evige love og principper eksisterede, før han blev født, og at han blot var udstyret med en sanseevne, der satte ham i stand til at opleve disse principper. Efter han i 1921 havde fået kosmisk bevidsthed, tog det ham tre år at få det fulde overblik over hele det evige verdensbillede og få alle brikkerne til at falde på plads.

Det kan være interessant at læse om, hvordan Martinus fik kosmisk bevidsthed og oplevede de kosmiske naturlove og principper, men for åndsforskeren må det afgørende være at undersøge, om det, Martinus skriver, er sandt og stemmer med realiteterne eller ej. Det afgørende er ikke Martinus’ egen person eller måden, hvorpå han fik sin viden. Formuleringen af tyngdeloven er vigtigere end historien om, at Newton (1642-1727) sad under et æbletræ og så et æble falde til jorden, da han fik sin lyse ide. Den tyske kemiker Kekulé (1829-1896) løste problemet om benzens strukturformel ved i en drøm at se molekylet formet som en ring, men det blev først videnskab, da strukturen kunne demonstreres eksperimentelt i laboratoriet.

Hvad er videnskabens udgangspunkt?

Både åndsvidenskab og naturvidenskab bygger på bestemte udgangspunkter eller aksiomer, som ingen kan bevise. Sådan er det med alle videnskaber. Martinus forudsætter verdens eksistens, dvs. energiens eksistens og konstans, samt gyldigheden af årsags- og virkningsloven. Dette udgangspunkt, som Martinus deler med naturvidenskaben, har han beskrevet som grundfacit nr. 1 og nr. 2 i sin behandling af de 12 grundfacitter i “Livsmysteriets løsning” (LB2 stk. 559-560, LB3 stk. 680-681 og DEV3 stk. 32.3-32.4).

Men naturvidenskabens rammer sprænges, når Martinus går videre med grundfacit nr. 3, “Logik eller planmæssighed”. Her mener han, at forskeren må erkende, at denne naturens årsags- og virkningsudfoldelse afslører en planmæssighed, og at den ved en nærmere iagttagelse viser sig at være fuldstændig logisk og hensigtsmæssig. Fungerer cellens kemi og menneskets fysiologi for eksempel ikke fuldstændigt hensigtsmæssigt? –

I grundfacit nr. 4, “Bevidsthed, tænkning og ideskabelse”, går Martinus skridtet videre og konkluderer, at den logik og hensigtsmæssighed, som vi ser i naturen, må være udtryk for eksistensen af bevidsthed og tænkning. Der må altså findes en plan og en hensigtsmæssighed i naturen.

I grundfacit nr. 5, “Det levende væsens eksistens”, når Martinus frem til, at bevidsthed ikke kan eksistere som et isoleret fænomen, men kun kan optræde i forbindelse med et levende væsen (LB2 stk. 561-563, LB3 stk. 682-684, DEV3 stk. 32.5-32.7). Universets geniale opbygning peger altså på, at hele universet er et levende væsen. Den til grundfacit nr. 5 svarende symbolske tegning af det levende væsen er vist ved stk. 3.7.

 

2.6      Hvad er forskellen på videnskab og åndsvidenskab?

Den afgørende forskel på naturvidenskab og åndsvidenskab er, at Martinus går ud fra, at liv ligesom energi er et konstant eksisterende fænomen. Filosofisk set eksisterer der kun to muligheder: 1. Fænomenet liv er opstået på et vist tidspunkt. 2. Fænomenet liv er noget konstant eksisterende. Hvem kan bevise, at det ene udsagn er rigtigt og det andet forkert?

I modsætning til en evig foreteelse har enhver timelig ting en begyndelse og dermed en årsag eller et ophav. Martinus’ forudsætning om livets og energiens konstans fører til en udpræget evighedstænkning. For at kunne forstå de kosmiske analyser er det nødvendigt hele tiden at skelne mellem evige og timelige fænomener, og hvis man ikke gør det, bliver man offer for tankeforvirring eller tankedril, som Martinus beskriver i LB4 stk. 1059-1071.

 

 

           Natur- og åndsvidenskabens to udgangspunkter:

  1. Universet og livet er timeligt og dermed noget skabt
  2. Verdensaltet og livsfænomenet er evigt eksisterende

 

 

2.7      Hvordan stiller videnskaben sig til evige foreteelser?

En timelig eller skabt ting er noget, der er opstået på et givet tidspunkt. I kraft af disse nærmere omstændigheder er der en årsag til eksistensen af enhver timelig ting. På grund af ælde, slitage, friktion, forvitring og andet henfald kan ingen skabt ting vare evigt. Selv en solid granitblok har et endeligt.

I videnskaben beskæftiger man sig med problemstillinger i forbindelse med timelige ting, der har en begyndelse og en afslutning. Martinus beskæftiger sig derimod med både skabte og evige foreteelser. Evige ting er årsagsløse foreteelser, som blot eksisterer. Martinus udtrykker det som “et noget som er”. Eftersom evige foreteelsers blotte eksistens ikke har nogen årsag, kan årsags- og virkningsloven kun virke ind på timelige eller skabte foreteelser! – For Martinus er både livsfænomenet og verdensaltet ganske enkelt årsagsløse og evige foreteelser.

Naturvidenskaben på sin side har imidlertid meget svært ved at besvare sine egne spørgsmål om, hvordan, hvornår og hvorfor universet og livet er opstået. Big bang-teorien er en skabelsesberetning, hvor årsags- og virkningsloven er sat ud af spillet ved den ubegrundede begyndelse.

Det må have været meget ensformigt før big bang. Og Gud må også have kedet sig ganske gevaldigt før skabelsen af verden. – Hvad var der at tage sig til?

Martinus opererer ikke med nogen begyndelse eller nogen skabelsesberetning, men derimod med en evig forvandling eller omskabelse, der foregår i de evigt eksisterende materier eller energier. Kan det være mere logisk?

 

Kan et evigt liv have en begyndelse? – Kan en evig verdensplan have en begyndelse?

Problemstillingen omkring uendelighed og evighed spiller en meget central rolle i Martinus’ løsning af livsmysteriet. I sagens natur kan en uendelig eller en evig foreteelse hverken have begyndelse eller ende. Et evigt liv kan ikke have nogen begyndelse eller ende. Derfor er det ulogisk, når man i kirken siger, at man kan vinde det evige liv ved at være troende og næstekærlig og miste det ved at være vantro og synde. – Nej, der er kun to muligheder, enten er livet timeligt, eller også er det evigt. Hvis fænomenet liv er evigt, kan det i sagens natur hverken vindes eller mistes. Martinus symbol nr 13 har titlen “Den evige verdensplan”,

Både i kristendommen og naturvidenskaben regner man i de respektive skabelsesberetninger med en begyndelse. En eventuel eksistens af evige strukturer i et evigt eksisterende livsfænomen har naturvidenskaben svært ved at forholde sig til. Den kan jo ikke finde årsagen til evige fænomeners eksistens, når de ikke har nogen begyndelse eller begrundelse i den fysiske materie. Evige foreteelser eller strukturer kan i sagens natur ikke produceres ved materielle partiklers reaktioner.

I dag anerkendes sætningen om energiens evige eksistens som en videnskabelig kendsgerning, mens det ikke anses for bevist, at livsfænomenet har en evig eller konstant eksistens.

Hvem har et forklaringsproblem – naturvidenskaben eller åndsvidenskaben?

Naturvidenskaben mangler altså at give en forklaring på, hvordan liv kan opstå af kaos, eksplosioner og tilfældigheder, og hvordan kvaliteten bevidsthed kan opstå af livløse atomer i et dødt univers. – Hvordan kan de livløse H- og He-atomer i den oprindelige gassky efter big bang blive omdannet til molekylkombinationer, der er i stand til at opleve: Jeg eksisterer, jeg tænker? – Her har videnskaben ingen logisk forklaring. – Martinus derimod har ikke noget yderligere forklaringsproblem. Livet er et evigt fænomen eller et noget, der blot eksisterer! –

Livet er ifølge Martinus hverken et resultat af tilfældigheder, som man mener i darwinismen, eller et resultat af en skabelse, som man mener i intelligent design. Liv er “et noget som er”. Liv er noget evigt.

Livet er! Hvad mere kan der siges? – Life exists! What more can be said? – Das Leben existiert, mehr kann dazu nicht gesagt werden!

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

 

https://www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen/?ref=bookmarks

 

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

 

 

 

 

 

 

Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">

OT357. Spørgetime om søvn og død. Aalborg 05.11.1997

OT357. Spørgetime om søvn og død. Aalborg 05.11.1997

 

Martinus ved skrivebord med skrivemaskine på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg
Martinus ved skrivemaskinen
på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg

Er det ikke et større mirakel, at man kan blive født første gang end anden gang?

Martinus forklarer, hvordan undfangelsen og organismeudskiftningen finder sted, i hele kap. 34 i DEV4. Set i lyset af livets evighedsnatur taler han meget naturligt om en organismeudskiftning i forbindelse med en højere udvikling, mens de fleste finder en sådan organismeudskiftning helt usandsynlig.

Hvis der er et klogt menneske, der kan forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre at blive født første gang, vil jeg gerne påtage mig at forklare, hvordan det kan lade sig gøre at blive født anden gang! – Er det ikke et større mirakel, at man kan blive født første gang, end at man kan blive født anden gang?

Hvis man på videnskabelig basis opstillede to hypoteser, en ét-livs-teori og en teori om livets konstans, ville jeg mene, at man i dag ikke har midler til at bevise ét-livs-hypotesen og forkaste teorien om liv som et konstant fænomen. I mine øjne står ét-livs-hypotesen svagest, men en sammenligning af de to hypoteser på videnskabelig basis er mig bekendt ikke blevet foretaget, enten fordi videnskaben ikke har interesse for problemstillingen omkring evighedsnaturen – eller ikke har kendskab til Martinus Åndsvidenskab.

Hvorfor er døden en nødvendighed i udviklingen?

Den materialistiske forsker mener, at når den fysiske krop dør, er der tale om en absolut død eller et absolut ophør af individets livsoplevelse og tilværelse. Martinus argumenterer derimod for, at den fysiske organisme ikke er det virkelige levende væsen, og at væsenet ikke dør, blot fordi det mister sin fysiske organisme. Han ser tværtimod befrielsen fra en forældet eller ødelagt fysisk krop ved dødsprocessen som en forudsætning for en videre evolution og omskabelse. Den fysiske organisme er en maskine eller et foreløbigt opbygget redskab, der er tilpasset de særlige livsbetingelser på det aktuelle udviklingstrin. Den er ligesom alle andre fysiske genstande underkastet tidens tand i form af ælde og slitage. Alderdom er den naturlige dødsårsag, fordi kroppen efterhånden bliver så svækket og affældig, at den ikke længere kan bruges som redskab for fysisk livsoplevelse og skabelse. Martinus skriver om organismeudskiftningens velsignelser, der indebærer, at den affældige olding igen kan opleve en ny strålende ungdom, gøre sig gældende i en ny skabende manddom og hvile ud i en ny salig alderdom (se LB3 stk. 748).

Martinus i sin dagligstue på Mariendalsvej 94-96 på Frederiksberg
Martinus ved skrivebordet i stuen *** Local Caption *** Martinus

Søvnen og døden, jeget og overbevidstheden

Livets allerhøjeste kerne, X1 og X2, eller jeget og overbevidstheden, er aldrig blevet skabt, og denne kerne kan derfor overleve det fysiske legemes undergang. Martinus skriver, at det ikke ville være så godt, hvis det forfinede og humane kulturmenneske ikke for længst gennem organismeudskiftning var blevet befriet fra dets tidligere øgleorganismer, abeorganismer og primitive fortidsmenneskeorganismer. Men det har været nødvendigt at gennemgå disse tidligere, primitive udviklingsepoker for at nå frem til menneskets nuværende høje udviklingstrin. Dødsprocessen er et uundværligt led i skabelsen af det færdige menneske. Martinus skriver: “Døden er en livsbetingelse for opnåelsen af den højeste legemlige og mentale fuldkommenhed” (Bog nr. 25, kap. 23).

Vores nuværende organisme

Martinus skriver tillige i Livets Bog: “Den nuværende organisme er en hensigtsmæssig sammensat energiblok og udtrykker derved en plan. Men når den udtrykker en plan, er den udtryk for tanke. Men da tanke ikke er noget stillestående, men kun eksisterer som en energiimpuls, i modsat fald ville ethvert væsen jo være bevidstløs, kan den plan, som nævnte energiblok eller organisme udgør, ikke være noget evigt, men må skifte i samme grad som dens ophavs tanker eller tankesfære skifter. Organismen er jo kun jegets redskab for manifestation af en særlig bestemt tankestrømning eller tankesfære. Men da disse tankesfærer ustandselig skifter i kraft af hunger- og mættelsesloven, må organismen også kunne udskiftes med hver ny tankesfære til fordel for en organisme, der kan være redskab for den ny sfære og således fortsættende, og væsenet dermed organ- eller redskabsmæssigt hele tiden kan være på højde med denne sin skiftende tankesfære eller bevidsthedsforvandling” (LB3 stk. 710).

 

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

 

https://www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen/?ref=bookmarks

 

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">

OT356. Døden og søvnen. Aalborg 05.11.1997

Døden og søvnen

Søvnen og døden er et foredrag afholdt af Ole Therkelsen i Aalborg den 5. november 1997. Arrangør var maler Jørn Stockholm Jepsen, Gjøl.

Den levende materie, søvnen og døden

Den levende materie har sin første begyndelse i planteriget, den kulminerer i dyreriget, hvorefter den degenererer i det rigtige menneskerige. Levende fysisk materie er i virkeligheden kun mineralmaterie, der er knyttet til den stråleformige materie, som Martinus også omtaler som sjælematerie eller bevidsthedsmaterie.

Ole i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint. På væggen ses nogle af Martinus Symboler.
Ole Therkelsen i rød trøje i den store foredragssal i Martinus Center Klint

Med elektron-, atom- og molekylbevægelser begynder mineralmaterien at få et anstrøg af liv, og efterhånden som den bliver gennemsyret af mere bevidsthedsenergi, begynder den at fremtræde som først vegetabilsk og senere som animalsk levende stof. En animalsk organisme repræsenterer et selvstændigt arbejdende bevidsthedsmateriale. Det er det højeste udtryk for jegets skabelse i fysisk materie (se LB5 stk. 1691-1701).

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

Hvordan opstår levende materie ifølge Martinus?

Forskellen på mineralmaterie og levende materie er altså, at jeget ikke kan få en dagsbevidst oplevelse gennem mineralmaterien. Vi kan klippe i kroppens mineralske dele, som f.eks. hår og negle, uden at mærke det. Men vi kan opleve gennem den animalske materie, der er gennemsyret af en vis stråleformig energi. Denne stråleformige energi kobles delvist fra organismen ved søvnen, besvimelse og bedøvelse. Men den stråleformige materie, der oprindeligt bliver koblet til organismen under fosterdannelsen, bliver først helt frakoblet ved døden. Herefter bliver liget gradvist igen forvandlet fra organisk stof til mineralsk stof. Af jord er du kommet, til jord skal du blive.

Kan den fysiske organisme udskiftes?

Den darwinistiske udviklingshypotese opererer med, at et levende væsen er identisk med den fysiske krop. Derfor kan et individ kun leve én gang, indtil kroppen går under. Ifølge denne et-livs-teori er det ikke muligt, at et individ skulle kunne udskifte en gammel organisme med en ny.

Intelligent design-teorien er også en et-livs-teori. Her kan organismeudskiftning heller ikke komme på tale.

Den kosmiske udviklingslære opererer med, at det levende væsen ud over en fysisk krop tillige har en evig bevidsthedsstruktur, der i kraft af en organismeudskiftning er i stand til at opgradere sit livsoplevelsesredskab i takt med bevidsthedsudviklingen og den voksende erfaringsdannelse.

Er det ikke et større mirakel, at man kan blive født første gang end anden gang?

Martinus forklarer, hvordan undfangelsen og organismeudskiftningen finder sted, i hele kap. 34 i DEV4. Set i lyset af livets evighedsnatur taler han meget naturligt om en organismeudskiftning i forbindelse med en højere udvikling, mens de fleste finder en sådan organismeudskiftning helt usandsynlig.

Hvis der er et klogt menneske, der kan forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre at blive født første gang, vil jeg gerne påtage mig at forklare, hvordan det kan lade sig gøre at blive født anden gang! – Er det ikke et større mirakel, at man kan blive født første gang, end at man kan blive født anden gang?

Hvis man på videnskabelig basis opstillede to hypoteser, en ét-livs-teori og en teori om livets konstans, ville jeg mene, at man i dag ikke har midler til at bevise ét-livs-hypotesen og forkaste teorien om liv som et konstant fænomen. I mine øjne står ét-livs-hypotesen svagest, men en sammenligning af de to hypoteser på videnskabelig basis er mig bekendt ikke blevet foretaget, enten fordi videnskaben ikke har interesse for problemstillingen omkring evighedsnaturen – eller ikke har kendskab til Martinus Åndsvidenskab.

Er der en sammenhæng mellem befrugtning og død?

Når bevidstheden er inde i kroppen, er kroppen levende. Når bevidstheden har forladt kroppen, har vi et lig. Det er et faktum, at organisme og bevidsthed er to forskellige ting. Eksistensen af en levende organisme og et lig viser altså, at bevidstheden kan være tilknyttet en organisme, og den kan være uden tilknytning til en organisme. Organismen er opbygget af fysisk stof, mens bevidstheden er af en anden natur. Bevidstheden kan ikke ses med det fysiske øje eller måles og vejes, men den kan erkendes indirekte ved dens virkninger i den fysiske organisme.

Ofte siger man, at sjælen forlader kroppen ved døden. Martinus taler om et “noget”, som ved døden skiller sig ud fra legemet og efterlader det som et lig, der straks begynder at gå i opløsning. Ligesom vi har set, at dette “noget” kan gå ud af en organisme, så ser vi efter befrugtningen, at det også kan gå ind i en organisme.

Før den fysiske fødsel

Martinus: “Vi ser dette “noget” mere og mere trænge sig ind i en kødklump i form af et foster og lade det udvikle sig og vokse, først frem til den fysiske fødsel, hvor det forlader moders liv, dernæst indkapsler det sig mere og mere i den pågældende fysiske organisme, udvikler denne gennem barnestadiet, gennem ungdomsstadiet, manddomsstadiet for så igen at begynde at forlade kroppen med alderdomsstadiet, der jo i virkeligheden kun er en langsom fysisk dødsproces eller “ligdannelse”. Vi ser ikke direkte dette “noget”, der således tager kroppen i besiddelse, omformer den fra den ene tilstand til den anden, men vi kan jo ikke fragå, at det bliver en kendsgerning, at det ikke desto mindre eksisterer, idet det er dette, der giver kroppen eller organismen liv” (LB4 stk. 1402).

Hvorfor er døden en nødvendighed i evolutionen?

Den materialistiske forsker mener, at når den fysiske krop dør, er der tale om en absolut død eller et absolut ophør af individets livsoplevelse og tilværelse. Martinus argumenterer derimod for, at den fysiske organisme ikke er det virkelige levende væsen, og at væsenet ikke dør, blot fordi det mister sin fysiske organisme. Han ser tværtimod befrielsen fra en forældet eller ødelagt fysisk krop ved dødsprocessen som en forudsætning for en videre evolution og omskabelse. Den fysiske organisme er en maskine eller et foreløbigt opbygget redskab, der er tilpasset de særlige livsbetingelser på det aktuelle udviklingstrin. Den er ligesom alle andre fysiske genstande underkastet tidens tand i form af ælde og slitage. Alderdom er den naturlige dødsårsag, fordi kroppen efterhånden bliver så svækket og affældig, at den ikke længere kan bruges som redskab for fysisk livsoplevelse og skabelse. Martinus skriver om organismeudskiftningens velsignelser, der indebærer, at den affældige olding igen kan opleve en ny strålende ungdom, gøre sig gældende i en ny skabende manddom og hvile ud i en ny salig alderdom (se LB3 stk. 748).

Livets allerhøjeste kerne er X1 og X2

Livets allerhøjeste kerne, X1 og X2, eller jeget og overbevidstheden, er aldrig blevet skabt, og denne kerne kan derfor overleve det fysiske legemes undergang. Martinus skriver, at det ikke ville være så godt, hvis det forfinede og humane kulturmenneske ikke for længst gennem organismeudskiftning var blevet befriet fra dets tidligere øgleorganismer, abeorganismer og primitive fortidsmenneskeorganismer. Men det har været nødvendigt at gennemgå disse tidligere, primitive udviklingsepoker for at nå frem til menneskets nuværende høje udviklingstrin. Dødsprocessen er et uundværligt led i skabelsen af det færdige menneske. Martinus skriver: “Døden er en livsbetingelse for opnåelsen af den højeste legemlige og mentale fuldkommenhed” (Bog nr. 25, kap. 23).

 

Den nuværende organisme er en hensigtsmæssig sammensat energiblok og udtrykker derved en plan.

Martinus skriver tillige i Livets Bog: “Den nuværende organisme er en hensigtsmæssig sammensat energiblok og udtrykker derved en plan. Men når den udtrykker en plan, er den udtryk for tanke. Men da tanke ikke er noget stillestående, men kun eksisterer som en energiimpuls, i modsat fald ville ethvert væsen jo være bevidstløs, kan den plan, som nævnte energiblok eller organisme udgør, ikke være noget evigt, men må skifte i samme grad som dens ophavs tanker eller tankesfære skifter. Organismen er jo kun jegets redskab for manifestation af en særlig bestemt tankestrømning eller tankesfære. Men da disse tankesfærer ustandselig skifter i kraft af hunger- og mættelsesloven, må organismen også kunne udskiftes med hver ny tankesfære til fordel for en organisme, der kan være redskab for den ny sfære og således fortsættende, og væsenet dermed organ- eller redskabsmæssigt hele tiden kan være på højde med denne sin skiftende tankesfære eller bevidsthedsforvandling” (LB3 stk. 710).

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

 

https://www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen/?ref=bookmarks

 

 

 

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">