OT311. Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori

OT311  Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori

Foredrag om Darwin og Martinus af Ole Therkelsen, i Martinus Center Klint,  den 14.04.2007 afholdt for arbejdsholdet i Påsken 2007.

Bogen om Darwin og Martinus er udgivet på 8 sprog: Dansk, svensk, engelsk, tysk, kroatisk, russisk, spansk og fransk. Forlaget Scientia Intuitiva, www.martinusdhop.dk

Den tredje løsning

Intelligent design, Darwin og Martinus

Overskrifter som “Gud eller Darwin” florerer i artikler og læserbreve. Debatten om udviklingslæren og skabelsesteorien bærer præg af, at der kun er to mulige forklaringer: Darwinismen, der er en materialistisk udviklingslære, og en religiøs skabelsesteori, der i form af intelligent design er fremsat som en videnskabelig hypotese.

Intelligent design i USA er en religiøs bevægelse, der bekæmper et materialistisk livssyn bl.a. ved at modbevise Darwins teori om arternes gradvise udvikling. Darwin skrev nemlig, at hvis det kunne bevises, at der har eksisteret en kompleks organisme, som ikke er blevet formet ved successive små modifikationer, ville hans teori fuldstændig bryde sammen. Når man mener at have modbevist Darwin, konkluderer man, at der må være en anden årsag. Der må være en intelligent årsag – underforstået Gud. Imidlertid forklarer intelligent design-teorien overhovedet ikke, hvordan den intelligente skabelse har fundet sted. Men officielt fremføres intelligent design som en videnskabelig hypotese, helt uafhængig af Bibelen og al religion. Hvis intelligent design-teorien var videnskabelig, ville man kunne undervise i intelligent design i biologitimerne.

Bogen "Martinus, Darwin og intelligent design - en ny evolutionsteori" af Ole Therkelsen blev udgivet på Borgen forlag i 2007. 2. udgave blev udgivet i 2016 på forlaget www.scientia-intuitiva.dk. www.martinusshop.dk
Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori. Ny bog af Ole Therkelsen

Fortalere for intelligent design er modstandere af Darwin og hans udviklingslære

De to mest fremtrædende fortalere for intelligent design i USA er biokemikeren Michael Behe, der har introduceret begrebet “irreducibel kompleksitet”, og filosof og matematiker William Dembski, der har introduceret “specificeret kompleksitet”. Begge argumenterer for, at cellens komplekse biokemiske systemer ikke kan være opstået ved en lang række tilfældigheder eller mutationer, hver med sin udtrykkelige overlevelsesfordel. Et komplekst system fungerer først, når alle dele er på plads, hvilket medfører, at de enkelt forekommende mutationer før alle delene er på plads ikke kan give den øjeblikkelige overlevelsesfordel, som darwinismen kræver. I biokemien findes der mange argumenter for et intelligent design, og mig bekendt har videnskaben endnu ikke kunnet gøre rede for, hvordan livet er opstået, og hele cellens biokemi er kommet på plads.

Den moderne udviklingslære baserer sig på mutationer og naturlig selektion. Teorien om den naturlige selektion kan sammenfattes i fire punkter: – 1. Organismerne producerer mere afkom, end der rimeligvis kan overleve. Dermed er kampen for tilværelsen et uundgåeligt faktum. – 2. Den enorme variation i naturen er stort set genetisk betinget. – 3. Jo bedre en vis organisme er tilpasset til at leve i sit miljø, desto større muligheder har den følgelig for at videregive og sprede sine positive overlevelsesegenskaber. – 4. Ved denne udvælgelsesmekanisme tenderer de positive egenskaber til at blive akkumuleret og de negative til at blive frasorteret. Darwins evolutionsteori i en nøddeskal er: Mutation > variation > selektion > akkumulation > evolution.

Explanation of front cover In connection with his eternal world picture, Martinus (1890-1981) drew a series of symbols in which he uses the seven colours of the visible spectrum to characterise the different forms of energy of the universe. Religious belief is mainly based on feeling, symbolised by the colour yellow. Science is based on the energy of intelligence, symbolised by the colour green, and Martinus’ Spiritual Science is based on intuition, symbolised by the colour blue. After passing through centuries of superstition and belief, humanity has now, thanks to the clear light of intelligence, entered the epoch of science and intelligence. But we now stand at the threshold of a new epoch of intuition that will be based on spiritual science. The book’s three topics are symbolised by the three colours yellow, green and blue. Science is based on intelligence or thought processes from below, whereas spiritual science is based on intuition or thought processes from above, as Martinus puts it. The humane individual whose mature feeling (yellow) and developed intelligence (green) are in balance begins to gain access to intuition (blue). The triangle in Martinus’ symbolic language represents the eternally living being.
Darwin takes as his starting point a gradual evolution on the basis of mutations and natural selection. Intelligent Design attempts to show in a purely scientific way that a supreme intelligence exists behind all of creation. As against these two theories, Ole Therkelsen, public speaker and former lecturer in chemistry and biology, presents a third explanatory model of the complex organisms in nature, the origin of life and its composition, namely Martinus Cosmology, created by the Danish spiritual researcher Martinus (1890-1981). Ole Therkelsen (born 1948) writes from his background as a trained chemist and biologist as well as on the basis of his life-long commitment to Martinus Cosmology. Since 1980 he has given over 2.000 talks on the Cosmology in fifteen countries in six different languages. Many of these talks may be heard on www.oletherkelsen.info

Darwin’s evolutionsteori, og neodarwinismen

Ifølge Darwin’s evolutionsteori, og neodarwinismen, udgør samspillet mellem mutationerne og selektionen således udviklingens drivkraft. Selv om darwinismen i sin enkle form måske er rigtig nok, kan den ikke nødvendigvis forklare al ting. Selv om alle biologiens fysiske observationer er korrekte nok, er det ikke noget bevis på, at spekulationerne i årsagen til udviklingen også er korrekte. En ting er at konstatere evolutionsmekanismen, noget helt andet er at begrunde årsageneller forklare drivkraften. Uden benægtelse af denne mekanisme kan der argumenteres for, at de levende væseners egen bevidsthed er drivkraften i evolutionen. En fysisk mekanisme i en maskine eller i naturen kan udmærket eksistere som en virkning af bevidsthed. En bevidsthedsbaseret udviklingslære udelukker nemlig ikke mutationens nødvendighed. Mutationerne er nødvendige for at lave de for en højere udvikling krævede tekniske forbedringer i den fysiske organisme. I matematik lærte jeg at skelne mellem en nødvendig og en tilstrækkelig betingelse. Mutationer er nødvendige, men ikke tilstrækkeligetil at føre udviklingen fremad og opad.

Både darwinismen og intelligent design er efter min mening meget forenklede hypoteser. Livets og det levende væsens essens og agens mangler totalt. – En tredje og perspektivrig løsning præsenteres imidlertid af den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) og hans omfattende åndsvidenskab eller kosmologi på ca. 8000 sider, som helt er blevet overset i den offentlige skabelsesdebat. Ligesom Darwin’s bog om arternes oprindelse i 1859 udgjorde et kvantespring i forståelsen af dannelsen af de komplekse organismer, udgør Martinus’ udviklingslære et tilsvarende nyt kvantespring i vore dage.

Hovedsymbolet, symbol nr. 11, Det evige verdensbillede. Copyright Martinus Institut. www.martinus.dk
Ole Therkelsen foran Martinus’ symbol nr. 12, Det evige verdensbillede, hovedsymbolet, i foredragssalen i Martinus Center Klint

Om min egen bog – Martinus, Darwin og intelligent design

Inspireret af debatten om Darwin og intelligent design har jeg på baggrund af min uddannelse som kemiker og biolog og mit livslange kendskab til Martinus Kosmologi skrevet bogen “Martinus, Darwin og intelligent design”, der redegør for en meget omfattende og komplet kosmisk udviklingslære, der begrunder både darwinismens og intelligent designs lokale position og berettigelse. Når debatten mellem teologer og biologer har kunnet rase i 150 år siden udgivelsen af “Arternes oprindelse” i 1859, skyldes det, at begge fløje har en partiel god sag.

Martinus’ tredje løsning viser, at det ikke drejer sig om et “enten eller”, men i stedet om et “både og”. Han påpeger, at skabelse og udvikling er uløseligt knyttet sammen: 1. Enhver skabelse går gennem flere udviklingstrin. 2. Enhver udviklingsproces er en skabelse. Både skabelsen og evolutionen er udtryk for en bevidsthedsbaseret, men dog gradvis udviklingsproces! – Den levende natur bruger evolutionen som et redskab i den igangværende bevidsthedsbaserede udviklingsproces, der ifølge Martinus skulle føre frem til skabelsen af det fuldkomne menneske. Den virkelige drivkraft i evolutionen skulle være en af materien helt uafhængig, altid tilstedeværende og konstant eksisterende individuel bevidsthed med vilje og evnetil udvikling.

Det selviske gen – det egoistiske gen

Biologer og tilhængere af Darwin mener, at der findes selviske gener, der har et egoistisk ønske om overlevelse. Udtryk som det stærkeste handyrs gener vil overleve, høres ofte. Men hvordan skulle et dna-molekyle eller fysisk gen kunne have et sådant ønske? – Et ønske om overlevelse kan umuligt være en egenskab ved den fysiske materie eller tilfældige reaktioner. Hvordan skulle en fejlkopiering i dna-strengen, en såkaldt mutation, kunne have fået et sådant ønske? – At generne eller den fysiske materie skulle besidde en selviskhed og et ønske om overlevelse er en antagelse, der mig bekendt ikke er bevist. – Det er en som videnskab forklædt religiøs antagelse! – Den materialistiske videnskab er religiøs, fordi man tror på, at den livløse materie er ophav til livet. Man tror på, at materien er identisk med livet. Man tror på døden og på materien.

Martinus Kosmologiser ikke viljen til overlevelse som en fysisk materieegenskab, men som en egenskab ved bevidsthedsfænomenet, der eksisterer helt uafhængigt af den fysiske materie. Det er ifølge Martinus bevidstheden, der bruger materien og ikke omvendt! –

Forholdet mellem krop og ånd

Et af filosofiens største problemer er netop relationen mellem krop og ånd, mellem materie og bevidsthed. Martinus har i sit hovedværk Livets Bog 1-7, givet sit bud på dette problems løsning, især under emnet “Kosmisk kemi” på 800 sider i hele Livet Bog, bind 2-3. Meget kort kan bevidsthed defineres som evnen til at opleve og til at handle og manifestere sig. Bevidsthed er altså evnen til at manipulere og bruge materien. Materien ses altså ikke som identisk med livet, men som materiale for bevidstheden. Kroppen og bevidstheden er to forskellige ting. Når bevidstheden er i kroppen, har vi et levende væsen, og når bevidstheden forlader kroppen har vi et lig. Ligesom videnskaben mener Martinus, at energi har en evig eller konstant eksistens. At noget ikke kan blive til af ingenting, og at noget ikke kan blive til ingenting er noget af det mest grundlæggende i Martinus Kosmologi. Det indebærer, at livet og bevidsthedsfænomenet ligesom energien også har en evig eller konstant eksistens. Det er lige så umuligt at forklare, at bevidsthed kan opstå af noget livløst, som det er at forklare, at energi kan opstå af ingenting.               Biologien angiver rent materielle årsager til evolutionen, og forklarer livs- og bevidsthedsfænomenet som egenskaber ved den fysiske materie. Den komplekse organiske natur skulle således have en immanent årsagi form af en i materien iboende egenskab. Planer, ideer, erfaringer, og andre bevidsthedsmæssige faktorer skulle således ifølge videnskaben ikke spille nogen rolle i evolutionen. Det afvises totalt, at evolutionen skulle kunne have en transcendenteller usynlig bevidsthedsmæssig årsag, der ligger uden for den fysiske materie.

Martinus udviklingslære går ud på en gradvis udvikling ligesom hos Darwin

Udgangspunktet for Martinus’ kosmiske udviklingslære er imidlertid evige årsageri forbindelse med eksistensen af det evigt fungerende liv, der er i besiddelse af en evig vilje og evne til udvikling. Titlen på kap. 13 i min nye bog er “Livets evige indsamling af information”, hvor der i detalje forklares, hvordan resultatet af alle planer og ideer, oplevelser og erfaringer, af al træning og øvelse ved en særlig evne kan akkumuleres i bevidsthedsmæssige strukturer, der siden ved en “bevidsthedsmæssig selektion” af mutationerne kan overføre denne tidligere indhøstede viden og kunnen til generne. Ved en bevidsthedsmæssig selektion kan selvindsamlet og teoretisk information downloades i en fysisk virkelighed i dna-molekylerne. Og her er vi nået til grundlaget for, at et intelligent design kan føres ud i en fysisk virkelighed uden nogen guddommelig mirakelskabelse! – Ved den åndelige selektion udvælges de gener, der er i resonans eller på bølgelængde med bevidsthedsmæssige energier.

Bevidsthedens evige skabeevne, der overlever den fysiske krops undergang, udgør et morfogenetisk kraftfelt, der ad elektrisk, magnetisk vej kan virke ind på den fysiske materie, bl.a. ved at downloade information i dna-molekylerne. Muterede gener med korrespondance til bevidsthedens skabeevne vil blive udvalgt og overleve, mens gener med mutationer uden bevidsthedsmæssig understøttelse vil forsvinde fra genpuljen. Ifølge Martinus’ åndsvidenskab er der altså tale om enåndelig udvælgelseaf de mest overlevelsesdygtige gener. Darwins naturlige selektion har således ikke sin rod i den fysiske materie, men derimod i en åndelig selektion af generne. Den store informationsophobning i dna-molekylerne skyldes altså ifølge Martinus ganske enkelt det levende væsens egen indsamling af information. Kan en udviklingsteori være mere logisk?

Darwin og DNA-molekylerne

Er det ikke mærkeligt, at biologien forklarer, at livet starter med dna-molekylernes ufattelig store mængde viden og information, som kommer ud af den blå luft ved tilfældigheder, og at den igennem hele livet indsamlede viden og erfaring blot forsvinder ud i den blå luft, når man dør. Informationen i dna’et er altså kommet ud af et intet, og al den ved livets ende indsamlede information forsvinder ud i et intet. – Information opstår ved tilfældigheder, og al indsamlet information går tabt! – Er det ikke nærmest at sammenligne med et absurd teater?

Hovedhjørnestenen hos Darwin og i den materialistiske opfattelse er, at mutationer og tilfældigheder er basis for al udvikling. Kun uintelligente årsager kan anses for at være videnskabelige. Der er således ikke plads til en mening med evolutionen. Konsekvensen af denne tilfældighedsteori bliver jo, at livet er meningsløst, og at vi alle må acceptere at leve med denne meningsløshed.

Martinus mener, at udviklingen ikke er et resultat af tilfældigheder, men derimod af et bevidsthedsliv med erfaringsdannelse og akkumulation af information. Således vil ingen oplevelse, erfaring, træning eller øvelse være spildt i forhold til evolutionen. Udviklingen går fremad, fordi individets erfaringssum hele tiden vokser. Se, det giver livet mening! – Der findes ingen anden logisk forklaring på både skabelse og udvikling end tanker, oplevelse og erfaring. Det gamle ord, øvelse gør mester, viser sig således at være kernen i al evolution.

Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori er oversat til fransk

Martinus, Darwin et le dessein intelligent

Une théorie nouvelle de l’évolution

Explication de la couverture

Dans son image éternelle du monde, Martinus a dessiné une série de symboles dans lesquels il utilise les sept couleurs du spectre visible afin de caractériser les différentes formes d’énergies de l’univers. La foi religieuse est principalement basée sur l’émotion, ce qui est symbolisé par la couleur jaune. La science est basée sur l’intelligence, symbolisée par la couleur verte et la science spirituelle de Martinus, qui se base sur l’intuition, est symbolisée par la couleur bleue.

Après avoir traversé des siècles de foi et de superstition, l’humanité est entrée, grâce à la lumière de l’intelligence, dans l’époque de la science et de l’intelligence. Cependant, l’humanité d’aujourd’hui se trouve à l’aube d’une nouvelle époque, celle de l’intuition qui se formera sur la base de la science spirituelle. Les trois matières de ce livre sont symbolisées par ces mêmes trois couleurs : jaune, vert, et bleu.

La science est basée sur l’intelligence ou sur les processus de pensée venant d’en bas, tandis que la science spirituelle est basée sur l’intuition ou sur les processus de pensée venant d’en haut, comme le décrit Martinus.

L’homme qui possède des émotions mûres (jaune) ainsi qu’une intelligence évoluée (vert) qui sont équilibrées, va commencer à pouvoir accéder à l’intuition (bleu).

Le triangle dans le langage symbolique de Martinus représente l’être vivant éternel.

L'auteur danois Martinus (1890-1981) voyait l'univers comme un être vivant englobant tout, dans lequel nous vivons et faisons l'expérience de la vie à travers une évolution éternelle. Les enseignements de Martinus ont été ignorés dans le récent débat sur la création. Ils donnent une approche intéressante avec une richesse de perspectives qui confirment et corrigent plusieurs aspects tant du darwinisme que de la théorie du dessein intelligent. Martinus argumente en faveur d'une évolution basée sur la conscience et sur l'expérience des êtres vivants eux-mêmes, et présente avec perspicacité l'évolution future des hommes en route vers la perfection. Le livre répond à toute une série de questions sur MARTINUS, DARWIN ET LE DESSEIN INTELLIGENT, et il est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'évolution, quel que soit le point de vue observé : scientifique, spirituel ou religieux.
Darwin prend comme point de départ l’hypothèse d’une évolution graduelle, basée sur la sélection naturelle ; le dessein intelligent tente de montrer d’une manière scientifique qu’une intelligence suprême existe derrière toute création. Face à ces deux théories, Ole Therkelsen, conférencier et ancien professeur de chimie et de biologie, présente un troisième modèle d’explication sur l’apparition des organismes complexes dans la nature et sur l’origine et la formation de la vie, modèle intitulé : la cosmologie de Martinus. Ole Therkelsen a écrit ce livre à partir de son expérience en tant que chimiste à l’Université Technique du Danemark, et biologiste à l’Université de Copenhague, ainsi qu’à partir de l’engagement de sa vie entière pour la cosmologie de Martinus. Depuis 1980, il a donné plus de 2000 conférences sur la cosmologie dans quinze pays et en six langues différentes. Plusieurs de ces conférences peuvent être écoutées sur www.oletherkelsen.dk.
Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Darwin, Ilya Prigogine, Erich Jantsch og Jesper Hoffmeyer

Ilya Prigogine, Erich Jantsch og Jesper Hoffmeyer søger også efter en tredje forklaring på dannelsen af de komplekse organismer i naturen. Her fremføres det, at naturen er selvorganiserende. Men selv om man bruger der fine ord “selvorganiserende” forklarer det i virkeligheden ingenting! – Biologien kan ikke angive nogen som helst logisk årsag til livets opståen og organiseringen af de komplekse organismer i naturen! – Man angiver selvorganisering og tilfældigheder som årsag til livets opståen og strukturering, men det er ingen forklaring. Tilfældigheder og selvorganisering er lig nul forklaring. Og så kunne man spørge sig: Kan man tillade sig at kalde noget for selvorganiserende og tilfældigt, fordi man ikke kan finde årsagen til det – og så bagefter erklære, at det er videnskab? – Men tilfældigheder og meningsløshed virker åbenbart for de fleste som en mere acceptabel forklaring end årsags- og virkningsloven.

Martinus og evolutionen som en skabelsesproces

Ifølge Martinus er evolutionen ikke styret af tilfældigheder, men den er et produkt afbevidsthed og lovmæssigheder. Martinus’ analyser viser, at evolutionen er ikke alene lovbunden men også designet. Med sit kendskab til principperne og lovene for udvikling har det været muligt for Martinus at forudsige udviklingens retning mod det fuldkomne menneske – i Guds billede.

Ole Therkelsen
København, den 19.09.2019

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

 

“Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori” på russisk

Мартинус, Дарвин и разумный дизайн

Новая теория эволюции

 

Оле Теркельсен

 

Создавая вечную картину мира, Мартинус выполнил целый ряд символов, где семь цветов спектра символизируют различные виды энергии во Вселенной. Религиозная вера главным образом основывается на чувстве, которое обозначается желтым цветом. В основе естествознания – энергия разума, обозначаемая зеленым цветом, а духовная наука, созданная Мартинусом, обозначена синим цветом – цветом интуиции.

Человечество, веками находившееся во власти суеверия и жившее в эпоху веры,благодаря ясному свету разума вступило в эпоху науки или эпоху разума. Теперь оно стоит на пороге новой эры – эпохи интуиции, в основе которой духовная наука. Три темы, затронутые в этой  книге, обозначены тремя цветами: желтым, зеленым и синим.

Естествознание, по выражению Мартинуса, основывается на разуме или мыслительном процессе снизу, тогда как духовная наука – на интуиции или мыслительном процессе сверху.

Гуманному человеку, в котором гармонично сочетаются развитое чувство (желтый цвет) и развитый интеллект (зеленый), начинает открываться доступ к интуиции (синий).

Треугольник в символическом языке Мартинуса – неизменный символ вечно живого существа.

 

Мартинус, Дарвин и разумный дизайн Новая теория эволюции. Оле Теркельсен (род. 1948 г.), кандидат технических наук, по образованию химик и биолог. Многие годы изучает Космологию Мартинуса. С 1980 года прочел более 2000 лекций по Космологии в пятнадцати странах на шести языках. Большую часть из них можно услышать на сайте автора www.oletherkelsen.dk.
Martinus, Darwin og intelligent design – af Ole Therkelsen. På russisk. Martinus, Darwin i razumniy dizain. Мартинус, Дарвин и разумный дизайн. Оле Теркельсен

Мартинус, Дарвин и разумный дизайн

Новая теория эволюции

(Russian title with latin letters: Martinus, Darwin i razumniy dizain

– Novaja teorija evoljutsii, by Ole Therkelsen)   ISBN: 978-87-93235-07-6

 

Перевод с датского Елены Юханссон-Сорочкиной

под редакцией Вика Спарова

Оригинальное название «Martinus, Darwin og intelligent design»

Опубликовано издательством Scientia Intutiva, Дания

Содержание  –  Предисловие

Часть 1. Мироздание и картина мира

Глава 1. Мартинус и картина мира

Глава 2. Наука материалистическая и наука духовная

Глава 3. Триединая структура мироздания

Глава 4. Мироздание и живые существа

Глава5. Космические принципы творения

 

Часть 2. Эволюция и сознательное творение

Глава 6. Дарвинизм и разумный дизайн

Глава 7. Физический мир – «древо познания»

Глава 8. Информация: хаос или космос?

Глава 9. Эволюция как выражение мысли и сознания

Глава 10. Сознание как продукт случайностей

Глава 11.Энтропи́яи накопление информации

Глава 12. Память и «картотека жизни»

Глава 13. Жизнь –  вечный сбор информации

Глава 14. Жизнь внутри жизни внутри жизни внутри…

Глава 15. Органы, изначально сконструированные как машины

Глава 16. Замена организма

Глава 17. Наследственность и среда. Зерна таланта и принцип повторов

Глава 18. Дизайн и эволюция

Глава 19. Дизайн и биохимия

Глава 20. Жажда жизни и стремление как основные факторы эволюции

Глава 21. Внутренние и внешние факторы эволюции

 

Часть 3. Поврежденные гены, болезнь и здоровье

Глава 22. Болезни, обусловленные генетикой

Глава 23. Вегетарианство, здоровье и судьба

Глава 24. Мысли, здоровье и болезнь

Глава 25. Цель эволюции

* * * * * * * *

“Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori” på kroatisk

INTELIGENTNI  DIZAJN

www.oletherkelsen.dk

Translated into Croatian from English “Martinus, Darwin and Intelligent Design”

by Davorin Gruden

SADRŽAJ

 Dio -Svemir i slika svijeta  

 1. PoglavljeMartinus i slika svijeta
 2. PoglavljePrirodna i duhovna znanost
 3. PoglavljeTrojna struktura svemira
 4. PoglavljeSvemir i živa bića
 5. PoglavljePrincipi kozmičkog stvaranja

2 Dio -Evolucija i svjesno stvaranje   

 1. PoglavljeDarvinizam i inteligentni dizajn
 2. PoglavljeFizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje           Informacija – kaos ili kozmos
 4. PoglavljeEvolucija kao izraz misli i svijesti
 5. PoglavljeSvijest kao proizvod slučaja
 6. PoglavljeEntropija i prikupljanje informacija
 7. PoglavljePamćenje i kartoteka života
 8. PoglavljeVječno prikupljanje informacija
 9. PoglavljeŽivot unutar života, unutar života, unutar života…
 10. PoglavljeOrgani koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. PoglavljeNaslijeđe i okruženje. jezgre talenata i ponavljanje
 13. PoglavljeDizajn u evoluciji
 14. PoglavljeDizajn u biokemiji
 15. PoglavljeŽivotni poriv i čežnja u evoluciji
 16. PoglavljeUnutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3 Dio -Defektivni geni, bolest i zdravlje  

 1. PoglavljeBolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. PoglavljeVegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. PoglavljeMisli, zdravlje i bolesti
 4. PoglavljeCilj evolucije

 

Predgovor     

Ova se knjiga uglavnom bavi Martinusom(1890 – 1981) i njegovim tumačenjem evolucije, koje pruža objašnjenje pored Darvinizma i Inteligentnog dizajna. Posljednjih 150 godina bili smo svjedoci rasprave između Darvinista i teologa o razlozima nastanka složenih organizama u prirodi. Ova se rasprava ponovno razbuktala jer je Biblijski kreacionizam u obliku Inteligentnog dizajna bio predložen kao znanstvena teorija sa ciljem da bude prihvaćena na ravnopravnoj osnovi sa Darvinizmom u znanstvenom istraživanju i prilikom učenja biologije u školama.

Darwinova teorija objašnjava evoluciju života uglavnom na temelju dva faktora, naime prirodne selekcije i slučajne mutacije. Među slučajno nastalim varijacijama najbolje prilagođene će opstati u borbi za preživljavanje (opstanak najjačih), tako da se korisne osobine akumuliraju razmnožavanjem. Darwin je dodijelio kreativnu ulogu tim prirodnim procesima isključivanja jer to ukazuje na postupni razvoj dobro prilagođenih organizama na račun loše prilagođenih. On je rekao da : «Ako bi se moglo dokazati da je nastao neki složeni organ koji nije bilo oblikovan brojnim, uzastopnim, neznatnim modifikacijama, moja bi se teorija sigurno srušila».

Inteligentni dizajn, koji je službeno predstavljen kao znanstvena teorija neovisna o Bibliji i religiji, ima namjeru dokazati da je Darvinizam u krivu. Njegovi zagovornici tvrde da su znanstveno dokazali da stanice sadrže toliko složene strukture («specifična složenost» i «neraščlanjiva složenost») da one nisu mogle nastati uzastopnim mutacijama, od kojih bi sve bile korisne za preživljavanje, kao što to tvrdi Darvinizam. To vodi ka zaključku da mora postojati neki drugi uzrok, zapravo inteligentni uzrok. U prirodi mora postojati neki plan. Ali tu svi argumenti prestaju. U odnosu na  Martinusa, teorija o Inteligentnom dizajnu ne pokušava objasniti motivaciju i mehanizme koji se nalaze iza stvaranja složenih organizama u prirodi.

 

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Prvih pet poglavlja prvog dijela ove knjige Svemir i slika svijeta predstavljaju uvod u razumijevanje Martinusovog tumačenja evolucije. Drugi dio, koji sačinjava pola knjige, predstavlja glavnu temu, naime Evoluciju i svjesno stvaranje u ukupno šesnaest poglavlja. Četiri posljednja poglavlja trećeg dijela knjige Defektivni geni, bolest i zdravlje proučavaju Martinusove analize o genetičkim uzrocima bolesti i o važnosti iskustva za buduće stupnjeve evolucije koji se nalaze ispred sadašnjeg čovjekovog stupnja : jer Martinus tvrdi da evolucija ima cilj ; ona je poput jednosmjerne ulice koja vodi ka savršenstvu !

U svoja dva glavna djela, Livets bog (Knjiga života) 1-7 i Vječna slika svijeta 1-4, Martinus objašnjava da se prirodna znanost temelji na inteligenciji i istraživanju odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji i na istraživanju odozgo : on nam govori da će se ove dvije znanosti u budućnosti ujediniti i predstavljati jednu holističku znanost.

Martinus je bio u potpunosti ignoriran u javnoj raspravi koja se u Danskoj u proteklih šest godina vodila o Darwinu i Bogu, o teoriji evolucije i inteligentnom dizajnu. Zbog toga je središte interesa ove knjige usmjereno na Martinusovu duhovnu znanost jer je ona potpuno nepoznata široj javnosti usprkos njenoj sveobuhvatnosti i ogromnim perspektivama.

* * * *

Martinus, Darwin y el Diseño Inteligente

Una Nueva Teoría de la Evolución

 

Ole Therkelsen oversat til SPANSK

EXPLICACION DE LA PORTADA

En conexión con su imagen eterna del universo, Martinus (1890-1981) dibujó una serie de símbolos en los que usa los siete colores del espectro visible para caracterizar las diversas formas de energía del universo. La creencia religiosa, simbolizada por el color amarillo, se basa principalmente en el sentimiento. La ciencia, simbolizada por el color verde, se basa en la energía de la inteligencia. Y la Ciencia Espiritualde Martinus, simbolizada por el color azul, se basa en la intuición.

Después de pasar por siglos de superstición y creencia, la humanidad ha entrado ahora, gracias a la luz de la inteligencia, en la época de la ciencia y de la inteligencia. Pero nosotros estamos ahora en el umbral de una nueva época de la intuición la cual se basará en la ciencia espiritual. Los tres tópicos del libro se simbolizan por los tres colores: amarillo, verde y azul.

La ciencia se basa en la inteligencia o en los procesos de pensamiento desde abajo, mientras que la ciencia espiritual se basa en la intuición o en los procesos de pensamiento de lo alto, como lo dice Martinus.

El individuo humano, en quien el sentimiento maduro (amarillo) y la inteligencia desarrollada (verde) están balanceados, comienza a tener acceso a la intuición (azul).

El triángulo, en el lenguaje simbólico de Martinus, representa al ser vivo eterno.

 

Martinus, Darwin y el Diseño Inteligente

PREFACIO

Este libro trata principalmente de Martinus (1890-1981) y su descripción sobre la evolución. Él ofrece una tercera explicación en contraste con el darwinismo y el diseño inteligente. Los últimos 150 años han sido testigos de la disputa entre darwinistas y teólogos sobre las razones del surgimiento de organismos complejos en la naturaleza. Esta disputa ha vuelto a surgir debido a que se ha propuesto el creacionismo bíblico en la forma del diseño inteligente, como una teoría científica, con el propósito de que sea aceptada al mismo nivel dentro del campo científico y para la enseñanza de la biología en las escuelas.

La teoría de Darwinexplica la evolución de la vida esencialmente sobre la base de dos factores, la selección natural y la mutación al azar. En las variaciones originadas al azar, los mejor dotados sobrevivirán en la lucha por la existencia (supervivencia de los mejores), de modo que las propiedades útiles se acumulan por propagación. Darwin le asignó un papel creativoa este proceso natural de eliminación porque esto implicaba un aumento gradual de organismos bien adaptados a expensas de los más débiles. El dijo: “si se pudiera demostrar que algún órgano complejo haya existido y que no hubiera sido formado por numerosas, sucesivas y pequeñas modificaciones, mi teoría sería absolutamente destruida” [1].

El diseño inteligente, que se presenta oficialmente como una teoría científica independiente de la Biblia y de la religión, intenta probar que el darwinismo está equivocado. Sus defensores afirman que han demostrado científicamente que las células contienen estructuras complejas (“complejidad específica” y “complejidad irreducible”) que no pudieron originarse por mutaciones sucesivas, todas ellas con cualidades ventajosas para la supervivencia, como lo postula el darwinismo. Esto lleva a la conclusión de que debe haber alguna otra causa, y por cierto, una causa inteligente. Debe haber un diseño en la naturaleza. Pero aquí termina la argumentación. Al contrario de Martinus, la teoría del diseño inteligente no trata de explicar las motivaciones y mecanismos detrás de la formación de organismos complejos en la naturaleza.

Los primeros cinco capítulos de la primera parte de este libro El Mundo y la Imagen del Universo son una introducción para una comprensión de la narración de la evolución de Martinus. La segunda parte, que es la mitad del libro, presenta el tópico principal, a saber, La Evolución y la Creación Consciente en un total de dieciséis capítulos. Los cuatro últimos capítulos en la tercera parte del libro, Genes Defectuosos, Enfermedad y Salud, examinan los análisis de Martinus sobre las causas genéticas de las enfermedades y el significado de experiencias para los estadios futuros de evolución que están más allá de la presente etapa evolutiva humana: porque Martinus afirma que la evolución tiene un objetivo – ¡es como una calle de un sola vía que lleva a la perfección!

En sus dos obras principales, Livets Bog (LB vols. 1-7) y La Imagen Eterna del Universo (IEU vols. 1-4) Martinus explica que la ciencia natural se basa en la inteligencia y la investigación desde abajo, mientras que la ciencia espiritual se basa en la intuición y la investigación desde arriba. El nos dice que estas dos clases de ciencia se unirán en el futuro para conformar una única ciencia holística.

Martinus ha sido ignorado completamente en el debate público que se ha desarrollado en Dinamarca durante los últimos 6 años a cerca de Darwin y Dios, la teoría de la evolución y el diseño inteligente. En consecuencia, el énfasis principal del libro se ha puesto sobre la Ciencia Espiritual de Martinus, ya que ella es básicamente desconocida en la arena pública a pesar de su amplio ámbito e inmensas perspectivas.

Ole Therkelsen, Copenhague

* * * *

Bogen er også oversat til tysk: “Martinus, Darwin und Intelligent Design – Eine neue Theorie der Evolution”. Verlag Scientia Intutiva.

Martinus sah das Universum als ein allumfassendes Lebewesen an, in dem wir alle leben und das Erleben des Lebens durch eine ewige Evolution durchleben. Martinus’ Lehre ist in der Schöpfungsdebatte der letzten Jahre weitgehend ignoriert worden. Sie bietet einen interessanten Zugang mit einer Fülle von Perspektiven, die Aspekte sowohl des Darwinismus als auch der Theorie des Intelligent Design bestätigen und korrigieren. Martinus argumentiert für eine Evolution, die auf dem Bewusstsein und den Erfahrungen der Lebewesen selbst basiert, und gibt einen Einblick in die zukünftige Evolution der Menschheit zur Vollkommenheit. Das Buch richtet sich an alle, die am Thema Evolution interessiert sind, entweder von einem wissenschaftlichen, spirituellen oder religiösen Standpunkt aus. Es kann ebenso als eine Einführung in die Martinus Kosmologie gelesen werden.
Darwin nimmt als seinen Ausgangspunkt eine schrittweise Evolution, die auf Mutationen und natürlicher Selektion basiert. Intelligent Design versucht in einer rein wissenschaftlichen Weise zu zeigen, dass eine oberste Intelligenz hinter aller Schöpfung existiert. Im Gegensatz zu diesen zwei Theorien präsentiert Ole Therkelsen, Vortragsredner und ehemaliger Dozent für Chemie und Biologie, ein drittes Erklärungsmodell für die komplexen Organismen in der Natur sowie den Ursprung des Lebens und seinen Aufbau, nämlich die Martinus Kosmologie, die von dem dänischen Geistesforscher Martinus (1890-1981) begründet wurde.
Ole Therkelsen (geboren 1948) schreibt von seinem Werdegang als ausgebildeter Chemiker und Biologe aus, wie auch auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Seit 1980 hat er in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden.

Erklärung des Umschlags

 

In Verbindung mit seinem ewigen Weltbild entwarf Martinus (1890-1981) eine Reihe Symbole, in denen er die sieben Spektralfarben als Zeichen der verschiedenen Energieformen des Universums benutzte. Der religiöse Glaube beruht hauptsächlich auf dem mit gelb symbolisierten Gefühl. Die Naturwissenschaft beruht auf der mit grün symbolisierten Intelligenz und Martinus’ Geisteswissenschaft auf der mit blau symbolisierten Intuition.

Die Menschheit, die Jahrhunderte des Aberglaubens und des Glaubensdurchlebte, ist dank des klaren Lichtes der Intelligenz in die Epoche der Wissenschaft oder Intelligenzeingetreten. Heute stehen die Menschen aber an der Schwelle einer neuen Intuitionsepoche, die auf Geisteswissenschaft beruht. Diese drei Themen des Buches werden mit den Farben gelb, grün und blau symbolisiert.

Die Naturwissenschaft beruht auf Intelligenz oder Gedankenprozessen von unten, während die Geisteswissenschaft auf Intuition oder Gedankenprozessen von obenberuht, wie Martinus es ausdrückte.

Der humane Mensch – im Gleichgewicht zwischen einem entwickelten Fühlen (gelb) und einer entwickelten Intelligenz (grün) – beginnt, den Zugang zur Intuition (blau) zu finden.

In Martinus’ Symbolsprache ist das Dreieck das Zeichen des ewigen Lebewesens.

Martinus, Darwin und Intelligent Design –  Eine neue Theorie der Evolution

© Scientia Intuitiva und Ole Therkelsen 2015

 1. Ausgabe, 1. Auflage 2015

ISBN 978-87-93235-04-5

 

Übersetzung ins Deutsche von Christel Neumann und

Christoph Schönhofer, 2014

 

Titel der dänischen Originalausgabe: Martinus, Darwin og

intelligent design, 2007

Inhalt

 

Vorwort

 

 1. Teil

Das Weltall und das Weltbild

 

 1. Kapitel Martinus und das Weltbild
 2. Kapitel Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft
 3. Kapitel Die dreieinige Struktur des Weltalls
 4. Kapitel Das Weltall und die Lebewesen
 5. Kapitel Die kosmischen Schöpfungsprinzipien

2 Teil

Evolution und bewusste Schöpfung

 

 1. Kapitel Darwinismus und Intelligent Design
 2. Kapitel Die physische Welt – der Baum der Erkenntnis
 3. Kapitel Information – Chaos oder Kosmos
 4. Kapitel Evolution als Ausdruck für Denken und Bewusstsein
 5. Kapitel Bewusstsein als ein Produkt des Zufalls
 6. Kapitel Entropie und die Akkumulation von Information
 7. Kapitel Das Gedächtnis und die Lebenskartothek
 8. Kapitel Des Lebens ewige Akkumulation von Informationen
 9. Kapitel Leben in Leben in Leben in Leben …
 10. Kapitel Organe, die als Maschinen begannen
 11. Kapitel Das Auge – eine organische Kamera
 12. Kapitel Austausch der Organismen
 13. Kapitel Erbe und Umwelt. Talentkerne und Repetition
 14. Kapitel Design in der Evolution
 15. Kapitel Lebenslust und Sehnsucht in der Evolution
 16. Kapitel Innere und äußere Faktoren in der Evolution

 

3 Teil

Defekte Gene, Krankheit und Gesundheit

 

 1. Kapitel Genetisch verursachte Krankheiten
 2. Kapitel Vegetarismus, Gesundheit und Schicksal
 3. Kapitel Gedanken, Krankheit und Gesundheit
 4. Kapitel Das Ziel der Evolution

 

Vorwort

Dieses Buch handelt hauptsächlich von Martinus(1890-1981) und seiner Darstellung der Evolution, die eine dritte Erklärung gegenüber Darwinismus und Intelligent Design bietet. Die letzten 150 Jahre waren Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen Darwinisten und Theologen über das Aufkommen komplexer Organismen in der Natur. Der Streit ist wieder entflammt, weil der biblische Kreationismus in Form des Intelligent Design als wissenschaftliche Theorie vorgeschlagen wurde – mit dem Ziel, in der Forschung und im Biologieunterricht der Schulen als dem Darwinismus ebenbürtig akzeptiert zu werden.

Die darwinistische Theorie erklärt die Evolution insbesondere durch zwei Faktoren: zufällige Mutation und natürliche Auslese. Unter den zufällig entstandenen Variationen überleben die am besten Angepassten im Kampf ums Dasein (Überleben des Tüchtigsten), wonach die guten Eigenschaften durch die Vermehrung akkumuliert werden. Darwin schrieb den Ausleseprozessen in der Natureine schöpferische Rollezu, weil sie eine allmähliche Vermehrung der gut Angepassten auf Kosten der Unangepassten beinhaltet. Darwin erklärte, seine Theorie sei absolut hinfällig, wenn nachgewiesen werden könne, dass ein komplexer Organismus existiere, der nicht durch zahlreiche, fortschreitende kleine Modifikationen gebildet worden sei.

Intelligent Design, das offiziell als von der Bibel und Religion unabhängige wissenschaftliche Theorie dargestellt wird, hat zum Ziel zu beweisen, dass der Darwinismus irrt! – Die Anhänger des Intelligent Design meinen, dass wissenschaftlich bewiesen sei, dass es in den Zellen solch komplexe Strukturen irreduzibler Komplexität und spezifizierter Komplexität gebe, die nicht durch aufeinander folgende Mutationen entstanden sein könnten, von denen jede einen Überlebensvorteil gebe, wie es der Darwinismus postuliert. Die Folgerung ist daher, dass es eine andere Ursache geben müsse. Es muss eine intelligente Ursache geben! – Es muss in der Natur ein Design (absichtsvolle Gestaltung) geben! – Aber hier endet die Argumentation. Im Gegensatz zu Martinus gibt sich die Theorie des Intelligent Design nämlich nicht mit der Erklärung der Motive und Mechanismen hinter der Bildung komplexer Organismen in der Natur ab.

Die ersten fünf Kapitel im 1. Teil dieses Buches Das Weltall und das Weltbildsind eine Einführung, um Martinus’ Darstellung der Evolution zu verstehen. Der zweite Teil, der die Hälfte des Buches einnimmt, stellt das Hauptthema dar:Evolutionund bewusste Schöpfung, verteilt auf 16Kapitel. Die vier letzten Kapitel des 3. Teils Defekte Gene, Krankheit und Gesundheitbehandeln Martinus’ Analysen über die krankhaften Genen unterliegenden Ursachen und die Bedeutung der Erfahrung für die zukünftigen Stufen der Evolution, die jenseits der jetzigen menschlichen Stufen liegen. Nach Martinus ist die Evolution zielgerichtet. Sie ist wie eine Einbahnstraße, die zur Vollkommenheit führt!

Die beiden Hauptwerke von Martinus sind das Livets Bog („Das Buch des Lebens“ LB1-7) und Das Ewige Weltbild (DEW1-6), in denen er unter anderemerklärt, dass die Naturwissenschaft auf Intelligenz und Forschung von untenberuht, während die Geisteswissenschaft von Intuition und Forschung von obenausgeht, und dass beide Wissenschaften in der Zukunft zu einer ganzheitlichen Wissenschaft verschmelzen werden.

Martinus wurde in der öffentlichen Debatte der letzten Jahre über Darwin und Gott, die Evolutionstheorie und Intelligent Design nicht berücksichtigt. Das Hauptgewicht dieses Buches liegt darum auf Martinus’ Geisteswissenschaft, weil diese trotz ihrer enormen Reichweite und ihrer gewaltigen Perspektiven in der Öffentlichkeit mehr oder weniger unbekannt ist.

 

Ole Therkelsen, Kopenhagen

Herausgegeben von Scientia Intuitiva, Dänemark

Printed in Denmark

Druck: Narayana Press

 

Andere Ausgaben in Deutsch:

ISBN 978-87-93235-00-7 (Kindle-Ausgabe)

ISBN 978-87-93235-03-8 (Smashwords-Ausgabe

 

Dieser Titel ist in acht Sprachen erschienen:

Dänisch, Deutsch, Schwedisch, Englisch,

Französisch, Spanisch, Kroatisch und Russisch

 

www.oletherkelsen.dk

* * * *

 

GOOGLE+   PROFIL

www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

OT310. Spørgetime om karma, selvmord, kloder og spirakredsløb

Spørgetime om karma, selvmord, kloder og spiralkredsløb

Mine ialt 400 foredrag bliver nummeret med OT efterfulgt af et trecifret tal:

OT310. Spørgetime om karma, selvmord, kloder og spirakredsløb
fra torsdag den 19. juli 2006.

Spørgetime om karma og selvmord i den store foredragssal i Martinus Center Klint torsdag den 19.07.2006.

Hovedsymbolet, symbol nr. 11, Det evige verdensbillede. Copyright Martinus Institut. www.martinus.dk
Ole Therkelsen foran Martinus’ symbol nr. 12, Det evige verdensbillede, hovedsymbolet, i foredragssalen i Martinus Center Klint

Menneskets livsstilssynder og talentkerneødelæggelse er årsagen til medfødte sygdomme

I artiklen Åndeligt selvmord, Kosmos nr. 2/2000, forklarer Martinus, at der ud over det bevidste fysiske selvmord også findes et åndeligt selvmord, hvor man ødelægger sine åndelige legemer og strukturer ganske ubevidst og gradvist ved en daglig gentagelse af dårlige vaner, misbrug, udskejelser, laster og forkerte tankemønstre.

Martinus skitserer, hvordan tre eller fire efter hinanden følgende liv i en stadig dybere alkoholisme kan føre til en så omfattende ødelæggelse af talentkernerne, at man fødes som mongolbarn og multihandicappet. Da talentkernerne for skabelse af en normal hjerne er ødelagt, vil væsenet ved undfangelsen blive tiltrukket til arveanlæg med kromosomfejl, der er så store, at de kan iagttages i et almindeligt mikroskop. Hos den åndssvage er ikke blot det fysiske legeme defekt, men også de åndelige legemer er defekte med store forstyrrelser i instinkt-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesfunktionen til følge. Det emne er grundigt behandlet i min første bog Martinus, Darwin og intelligent design, der er blevet udgivet på otte sprog: dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, kroatisk og russisk.

Hvordan kommer man så fra en sygdomstilstand tilbage til normalitet? – Vejen tilbage til normalitet er at leve normalt! – Herved genoprettes alle naturlige funktioner. Alle skal igennem den samme mængde fejltagelser og lidelser for at blive det samme – det fuldkomne menneske.

Det femte Bud: Du skal ikke dræbe

Når Martinus har fremført sådanne analyser om kødspisning og ernæring, er det fordi hele ernæringsspørgsmålet er så vigtigt. Han ønskede at vise vejen ud af smerten og lidelsen – ikke alene sundhedsmæssigt, men også skæbnemæssigt.

Det jordiske menneske kan ikke komme til at leve i en sygdomsfri tilværelse, så længe dets ernæring fremskaffes ved at slå dyr ihjel. (Den ideelle føde, kap. 26).

Foruden at betyde lemlæstelse og drab af dyrene, betyder kødspisning også ulykker og selvmord for de mennesker, der optager dyrene som næring i deres organismer. De er i strid med selve loven for tilværelse eller det evige bud “du skal ikke dræbe”.(Den ideelle føde, kap. 4).

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

Giftige nydelsesmidler er et langsomt selvmord

Indtagelse af giftige nydelsesmidler er et langsomt selvmord. Menneskets trang til giftige nydelsesmidler er en ufærdig side ved den såkaldte moderne kultur. Martinus skriver, at man med en vis undren kan iagttage folks inhalering af giftig tobaksrøg. Mange mennesker ødelægger lungerne, der er de fineste og fornemmeste organer, der er beregnet til indånding af frisk luft. På samme måde indtager mange endnu farligere giftstoffer i form af alkohol og narkotika.

Martinus: “Det færdige fremtidsmenneske vil ikke uden gysen læse om nutidsmenneskets mærkværdige skik og brug med hensyn til de nævnte giftstoffer. Det besegler enhver glæde, ethvert festmåltid, enhver overenskomst med “et glas”, hvilket vil sige så og så stort et kvantum selvmord eller mentalforvirring, ligesom enhver depression også skal besegles med nedsvælgningen af et større eller mindre kvantum af de samme sindsforvirrende eller dødbringende giftstoffer. Denne permanente spisen, drikken og indånding af giftstoffer eller nedsvælgning af disse i organismens livsvigtige hovedorganer, der absolut er beregnede til at befordre fordøjelse af naturlig føde og til at befordre et naturligt åndedræt, og uden hvilke organers sundhedsmæssige vedligeholdelse væsenet umuligt kunne leve og få et naturligt velvære på det fysiske plan, afslører også for fremtidsmennesket et stort område af primitivitet og overtro hos det nuværende kulturmenneske.” (Primitivitet og overtro, bog nr. 23C, kap. 5).

Sabotage af livet i vor egen mikroverden

Ifølge Martinus skaber mennesket sin skæbne på tre hovedområder, nemlig i sin relation til andre mennesker, til dyr og til mikrokosmos.

Der kan være mennesker, der er meget kærlige mod dyr og mennesker, men alligevel er de syge eller ulykkelige. Ifølge de kosmiske analyser skyldes det, at de har overset det tredje vigtige område i skæbnedannelsen, nemlig hensyntagen til det mikroliv, der findes i deres indre univers.

I samme grad som et menneske ikke lever sundt, er det med til at forringe eller sabotere mikrovæsenernes liv. Det er et langsomt selvmord. Vi må sørge for at få den nødvendige søvn og hvile, at få den sundeste mad og drikke, at undgå at spise kød og indtage giftige og usunde nydelsesmidler og at undgå livsødelæggende vrede, irritation, skuffelse, hovmodighed, misundelse, jalousi og lignende egoistiske tankearter.

Vor organisme er et univers for myriader af mikrovæsener, og når vi føler smerte, er disse små væsener i livsfare. Deres angst, smerte og lidelse meddeles gennem vort nervesystem til hjernen. Når vi ødelægger de normale livsbetingelser for vore mikrovæsener, bliver vi selv syge og invaliderede. For at afhjælpe dette problem må vi helbrede de syge områder ved en normal og sund levevis. Vi er således et beskyttende forsyn for vore mikrovæsener. I kraft af livsenhedsprincippet står ethvert levende væsen således under et forsyns beskyttelse.

Resultatet af usund levevis kan være forgiftninger, træthed, depression, nervesammenbrud og andre sygdomme, der hos mikrovæsenerne opleves som krig, ragnarok, smerte, død og undergang. Martinus beskriver ligefrem, hvordan man ubevidst kan være en tyran, være en sabotør eller ligefrem en djævel imod mikrovæsenerne i sin egen krop vedudskejelser med narkotika, alkohol, tobak, overdreven ernæring og falsk føde. (LB6 stk. 2116).

SPIRALKREDSLØB

Hvilke riger er fysiske, og hvilke er åndelige?

Den fysiske del af verden udgøres af mineralriget, planteriget, dyreriget og begyndelsen af det rigtige menneskerige. Den åndelige eller stråleformige verden udgøres af slutningen af det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Den sidste del af salighedsriget er det, vi kender som mineralriget.

De seks tilværelsesplaner, der hver for sig er opbygget af forskellige kombinationer af grundenergier, har en evig eksistens. Alle energier benyttes hele tiden, og alle tilværelsesplaner er konstant besat af levende væsener. Hvert eneste levende væsen er konstant under udvikling eller på en evig kosmisk rejse gennem verdensaltets riger.

De seks riger – planteriget, dyreriget, menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget – udgør en helhed, som Martinus kalder enudviklingsspiraleller et spiralkredsløb(LB1 stk. 34, DEV1 kap. 14).

I løbet af en sådan udviklingsspiral vil hver enkelt af de seks grundenergier komme til at optræde i et latent stadium, i to tiltagende stadier frem mod et kulminationsstadium, hvorefter der følger to aftagende stadier på vejen frem mod et nyt latent stadium og således fortsættende i nye spiralkredsløb. Denne symmetri i kontrastdannelsen giver Martinus Verdensbillede et vist matematisk præg. Se Grundenergiernes kombination, symbol nr. 12 i DEV1 eller nr. 9 i LB2.

 

1 = planteriget – rød

2 = dyreriget – orange

3 = det rigtige menneskerige  – gul

4 = visdomsriget  – grøn

5 = den guddommelige verden  – blå

6 = salighedsriget – indigo

Spiralkredsløb med seks riger

Hvad er emnet for Martinus Kosmologi? – Hvad er teorien om alting?

Hver videnskab har sit emne. Biologien, kemien, fysikken og psykologien har hver sit. Emnet for Martinus Kosmologi er Alteteller Kosmos. Alt eksisterende i hele universets evige og uendelige udstrækning er Martinus’ emne. Han omtaler sin åndsvidenskab som en modervidenskab, fordi den har altsom emne. Den evige fortid, nutid og den evige fremtid samt alt liv i mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos er emnet for kosmologien. Desuden forklarer Martinus også de fænomener i livet, der er uden for tid og rum.

I den teoretiske fysik er man i dag på jagt efter teorien om alting. Ligesom Einstein tidligere gjorde, så søger mange teoretiske fysikere i dag at opstille den universelle formel, der kan forene naturvidenskabens fire grundlæggende kræfter: tyngdekraften, de elektromagnetiske kræfter, samt de svage og de stærke kernekræfter. Den kendte fysiker Holger Bech Nielsen (f. 1941) mener sammen med flere internationale fysikere, at den nye såkaldte strengteori kunne repræsentere teorien om alting. Strengteorien kan dog i dag ikke anses for at være endelig bevist. Modstanderne af teorien siger, at hvis den er forkert, er den ikke teorien om alting, men teorien om ingenting! – Men inspireret af fysikkens udtryk teorien om alting, ville jeg gerne karakterisere Martinus Kosmologi som “Teorien om alting”.

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

OT309. Spgs. om kundalini, parforhold, samleje, abort, dødshjælp

Lyt til spørgetime om kundalini, parforhold, samleje, abort, dødshjælp med Ole Therkelsen

Den 10. august 2006 havde jeg en spørgetime i Martinus Center Klint om kundalini, parforhold, samleje, abort, dødshjælp mm. Du kan lytte til svaret på disse spørgsmål på min iTunes Podcast på adressen:
https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

Bemærk Martinus symboler, der hænger på væggen i den store foredragssal i Martinus Center Klint
Ole Therkelsen i rød trøje i foredragssalen i Martinus Center Klint, Klintvej 69, 4500 Nykøbing Sj.

Hvorfor advarer Martinus mod meditation og kundali-rejsning?

Martinus kan generelt ikke anbefale meditation, fordi der er en vis risiko ved det. Hvis det f.eks. går galt i 1% af tilfældene med meditation, så har Martinus jo et medansvar ved at anbefale meditation. I parentes skal jeg bemærke, at Martinus selv ikke bruger ordet eller begrebet ”Kundalini” i sin litteratur. Martinus har udviklet sig egne sprogbrug. Men der finde én fra et møde 29.09.1975, hvor han nævner ordet kundlini.

Dum la pasko en marto 1921 Martinus travivis tion kion li mem nomis “la granda naskiĝo”, per kiu li ekhavis “kosman konscion”. Tiu naskiĝo aŭ iniciĝo, kiu daŭris kelkajn tagojn, verŝajne ne havus tre gravan signifon, se ĝi ne movus Martinus-on en novan konsci-staton kun daŭraj intuiciaj aŭ kosmaj perceptokapabloj.
Martinus (1890-1981), Martinus Institut, www.martinus.dk

Beretning om forfejlet kundali-rejsning

Der findes i skrift, tale, foredrag, film, videoer, bøger mange fortællinger om mennesker som er blevet invaliderede af forfejlet en kundali-rejsning – mange i en sådan grad, at de ikke har kunnet vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Det er således ikke ufarligt at sysle med kundalini-meditation der tilsigter, at man skal blive indviet eller initieret. Motivet kan i mange tilfælde være et åndeligt hovmod, der giver sig udslag, at man ønsker at blive indviet for at komme til at spille en stor rolle indenfor spiritualitet og det spirituelle område.

Se f.eks. kundalininet.info med værdifuld information: http://www.kundalininet.info

 

Kundalini. Sammenvoksning af den seksuelle og den intellektuelle pol. Se Livets Bog 5, stk 1935 og DEV5, symbol nr. 66. www.martinus.dk
Symbol nr. 66. @ Martinus Institut. Når de psykiske nervetråde fra den seksuelle pol og den intellektuelle pol vokser sammen bliver mennesket dobbeltpolet of får kosmisk bevdisthed

Martinus bruger ikke ordet kundalini men beskriver sammenvoksningen af de to poler, den seksuelle og den intellektuelle.

CITAT fra Martinus omhandlende “Kundalini”, dog uden at han selv anvender ordet. © Martinus Institut. www.martinus.dk

De to kønscentres sammensmeltning og væsenets kønslige forvandling fra dyr til menneske

CITAT LIVET BOG 5, Stk. 1935. Med hensyn til de to poler, da har den ordinære pol, hvilket vil sige den maskuline i manden og den feminine i kvinden sit udløsningscenter i de seksuelle organer. Den latente eller modsatte pol, hvilket vil sige den maskuline i kvinden og den feminine i manden har sit udløsningscenter i hjerneorganerne. Hos det normale jordiske menneske er disse to centrer endnu stærkt adskilt. Men efterhånden, som udviklingen finder sted, og den modsatte pol tager til, vokser der en forbindelseslinie frem, en slags psykisk hovednerve imellem de to centrer. Den begynder som en lysende udløber fra begge centrer, hvilket vil sige, fra hjernen og fra det seksuelle center i rygmarvsområdet. Disse to udløbere bliver ved med at vokse, indtil de en dag når hinanden og går da øjeblikkelig i forbindelse. Dette betyder så igen, at der ligeledes i samme øjeblik opstår en fuld kontakt mellem det seksuelle hjernecenter og det seksuelle parrings- eller sympaticenter. Væsenet bliver fuldstændig vågen dagsbevidst i sin modsatte pol, der netop nu bliver overskygget fra det seksuelle sympaticenter. Der opstår da i væsenet sympati eller kærlighed til dets eget køn, men denne kærlighed har ikke noget med ægteskab at gøre. Ja, denne ny sympatifølelse afviger endda fra den tidligere seksuelle sympati, der var en energimobilisering for parring og dermed for det ejendomsbegær over et andet væsen, vi kender som “forelskelse”, ved at være virkelig kærlighed. Dette vil igen sige en energiudfoldelse, der absolut ikke tilsigter at besidde eller eje nogen eller noget, men udelukkende fornemmer en altoverstrålende behagsfølelse i at tjene alt og alle i kontakt med de guddommelige love. Medmenneskenes fremtræden som mand eller kvinde er ikke mere objektet for kærlighedskulminationen, men derimod “mennesket” i mennesket. Man fornemmer sig ét med alt og alle, hvilket vil sige: ét med Gud. Man er i den samme følelse som den, Kristus var i, da han sagde, at “jeg og Faderen vi er ét”. Alt er nu indlemmet i det sympatiske anlæg, alt er flammer af den allerhøjeste ild. Og først da er jordmennesket blevet til det virkelige menneske. I denne ild eller seksuelle tilstand kulminerer overholdelsen af kærlighedsloven og dermed opretholdelsen af selve verdensaltet. CITAT SLUT. (LB5, 1935)

Martinus bruger ordet “kundalini” i en båndoptagelse

Men på en båndoptagelse (29.09.1975) bruger Martinus undtagelsesvis ordet kundlini:

CITAT: ”De, der studerer de kosmiske analyser, det bliver de allerførste, der kommer ud af karmaen. Det er da klart. Og der begynder de kosmiske glimt. For der skal KOSMOLOGItil for at danne den kosmiske hjerne til. Når man får kosmiske energier ind i hjernen, før man er moden, – uden man har lært KOSMOLOGI,så er det, man bliver tosset. Men mine analyser de træner den kosmiske hjerne op. Når I læser kosmiske analyser, så er det jo ikke den fysiske hjerne, der er i gang. l har sikkert mærket, at når I begynder på nogle nye ting, så bliver I trætte. Ting, I slet ikke ville blive træt af, hvis det var andre bøger. Men når man lærer kosmiske ting, så bliver man søvnig i begyndelsen. Det er jo, fordi det er den hjerne, der skal trænes op til at modtage, og som kan gå i forbindelse med de kosmiske stråler. Og så er det, at når de kommer ind i en slags stemning, ekstase, eller spekulation, så kan det slå ned, og de får et kosmisk glimt. Og det bliver så oftere og oftere og til sidst bliver det jo ikke mere … så kommer hele hjernen ind. Det opstår samtidig med, at de poler kommer i balance. Og det er jo det, teosofferne kalder kundalini ‐ tror jeg.
CITAT SLUT

Symbol Nr. 95 "Det dobbeltpolede væsen". © Martinus Institut 1981. Kundalini
Symbolet viser det højest udviklede menneske, der har kosmisk bevidsthed. Polerne er blevet jævnbyrdige, der er balance mellem den maskuline og den feminine pol. Drabstilstanden fra den ordinære pol er forsvundet. Kærlighedspolen er vokset frem, og de to poler har fået kontakt med hinanden.

 

Resume af forklaring til symbol 95 – Det dobbeltpolede væsen
© Martinus Institut, www.martinus.dk

Symbolet viser det højest udviklede menneske, der har kosmisk bevidsthed. Polerne er blevet jævnbyrdige, der er balance mellem den maskuline og den feminine pol. Drabstilstanden fra den ordinære pol er forsvundet. Kærlighedspolen er vokset frem, og de to poler har fået kontakt med hinanden.

Områderne over og under de to kraftige vandrette streger symboliserer overbevidstheden. Området mellem de to kraftige vandrette streger symboliserer underbevidstheden.

Følelsesområdet (gul farve) er meget udviklet, det er opfyldt af humanitet. Intelligensområdet (grøn farve) harmoniserer med følelsen. Følelsen er intellektualiseret, den er logisk. Følelse og intelligens er i balance, hvilket er det samme som kærlighed. Væsenet har en vældig grad af kærlighed, og derved får det også en vældig grad af intuition. Det er totalt bevidst på de åndelige planer og i hele verdensaltets mysterium.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6, symbol nr. 95


Menneskehedens fremtid (CITAT Kosmos 7/2005, Martinus 75-års tale)

Om 3000 år skal det rigtige menneskerige begynde på jorden, men man kan måske sige om 1500 eller 2000 år, da begynder mennesker at få kosmisk bevidsthed. Men allerede før begynder de at få kosmiske glimt, og hvem er det så, der får kosmiske glimt? –

Ja, når man nu ser på menneskene i dag, så kan man dele dem i tre store karmaforhold. Der er dem med storkarmaen. Det er dem, der siger: “Vi skal have krig, vi skal have våben, det manglede bare, at vi skal finde os i det”. De skal altså igennem deres store karma, før de kan blive humane og kærlige. Så kommer der en anden stor bølge, for dem, som spiser kød og dræber dyr og lever af kød og blod osv. De har også en stor karmabølge. Men så kommer de, som er holdt op med det og er blevet vegetarer, og som begynder at arbejde med de kosmiske analyser. Det er dem, der først vil begynde at få kosmiske glimt, hvis de dyrker tingene og studerer det og søger at leve efter de guddommelige love.

Jeg vil så yderligere takke Dem endnu engang for al den kærlighed og venlighed, De nu her har ydet mig. Men jeg synes, det er alt for galt, og jeg synes ikke, at jeg kan stå mål med alt det, der er sagt, for jeg har kun lavet, hvad der har været meget dejligt for mig. Jeg håber så på et dejligt fremtidigt samarbejde og siger tak for i dag. (Citat slut).

Martinus om meditation, kundalini, mediumisme og clairvoyance i LIVETS BOG 6, stk. 2000-2006

Martinus skriver mest detaljeret om meditation, kundlini og kontakt til den åndelige verden i Livets Bog 6, stk. 2000-2010, som kan læses på www.martinus.dk > onlinebibliotek > læs og søg i værket. Her kan man læse om Martinus forbehold overfor meditation og mediumisme, bl.a. i slutning af stk. 2000: “Men denne grad af humanitet nås absolut ikke ved meditation alene. Den må blive til praktisk væremåde. I modsat fald bliver meditationen vejen til kunstigt nedslag af de kosmiske kræfter i bevidstheden eller hjernen, og bliver her i større eller mindre grad vejen til nervesammenbrud, hospital og sindssygehus.

Martinus-citat om meditation, LB6, stk. 2000

I de orientalske religioner forekommer metoder, ved hvilke man søger ad kunstig vej at få forbindelse med de højere kræfter, hvilket også i visse tilfælde lykkes. Men det er denne kunstige vej, der bliver en uberettiget indtrængen i det allerhelligste. Og denne uberettigede indtrængen er som før nævnt åndeligt eller kosmisk set livsfarlig. Den kan ødelægge væsenets nuværende liv og give det en gene heraf i det næste. Denne kunstige vej til de højere tilværelsesplaner eller til en højere form for oplevelse af livet koncentrerer sig i særlig grad under det, vi udtrykker ved begrebet “meditation”. Meditation vil igen sige det samme som dette, at man sætter sig i enrum og former sine tanker meget smukke, kærlige og humane. Man træner sig således dagligt i denne tankeindstilling.

Og hermed kan man virkelig under en sådan længere træning i from tænkning komme til at opleve et pludseligt nedslag af meget høje kosmiske kræfter i den fysiske bevidsthed, uden at denne er blevet modnet hertil igennem praktisk væremåde. Dette nedslag består af de kræfter, der på normal og ufarlig måde automatisk giver nedslag i individets hjerne og fysiske dagsbevidsthed, når det ved normal udvikling har nået den fuldkomne grad af uselviskhed eller næstekærlighed. Men denne grad af humanitet nås absolut ikke ved meditation alene. Den må blive til praktisk væremåde. I modsat fald bliver meditationen vejen til kunstigt nedslag af de kosmiske kræfter i bevidstheden eller hjernen, og bliver her i større eller mindre grad vejen til nervesammenbrud, hospital og sindssygehus. CITAT slut, www.martinus.dk. © Martinus Institut

 

Hvis et væsen på en eller anden måde udenom de ovennævnte principper, altså på en eller anden kunstig måde søger forbindelse med de kosmiske energier, kan der pludselig udløse sig en kontakt mellem væsenets hjernevibrationer og disse nævnte kosmiske energier. Disse slår da som et lynglimt ned i væsenets bevidsthed og fremkalder her en slags sjælelig kortslutning, idet væsenets hjerneorgan og følelsestilstand, slet ikke er modne eller udviklede nok til denne forbindelse med de allerhøjeste mentale eller psykiske energier. Væsenets ufærdige sider, navnlig forfængelighed, træder nu stærkt frem. Det er netop i de fleste tilfælde denne mentale energi, der i skjult eller camoufleret tilstand har fremkaldt den ulykkelige forbindelse med de kosmiske kræfter. Væsenet får i værste tilfælde storhedsvanvid, bliver voldsom fanatisk indstillet. Det tror undertiden, at det er Kristus, er blevet verdensgenløser eller på anden måde er en ualmindelig stor ånd. Det er meget vanskeligt at hjælpe et sådant væsen tilbage til dets åndelige førlighed, til en sund og fornuftig indstilling. Og dets nerver bryder da som regel tilsidst helt sammen, og væsenet ender i mildeste tilfælde på en nerveklinik og i værste tilfælde på et sindssyge. Hospital.

Martinus-citat Livets Bog 5, stk. 2005-2006 om åndeligt hovmod og ærgerrighed

2005. Hvilke mennesker søger fortrinsvis kunstige veje til indvielse? – det er mennesker, som i sig nærer stor ærgærrighed og forfængelighed udløst i et meget stort begær efter at blive andre mennesker overlegne, men som i deres stræben herefter ikke har kunnet nå dette deres ønskers mål på det rent materielle plan. De var nemlig ikke modne nok hertil. Og i skuffelsen herover søger de meget ofte at få det utilfredsstillede forfængelige begær tilfredsstillet på det åndelige eller religiøse område. De ønsker således her at kunne spille en rolle, gøre sig overlegent gældende. Men uden i virkeligheden at besidde den absolutte uselviskhed eller grad af næstekærlighed, der her er den absolut eneste vej til indvielse eller åndelig storhed. Det er således ikke så meget deres moralske begær, som det er deres forfængelighed, de søger at få tilfredsstillet. De søger derfor meget ofte frem til at spille en rolle i åndelige bevægelser. De søger mod mystiske oplevelsesevner, spiritisme og “okkulte” skoler. De vil gerne tilegne sig clairvoyante og andre psykiske evner, evner som i virkeligheden hører fortiden og det primitive udviklingstrin til, og som derfor nu hos almenheden forlængst er blevet til intetsigende rudimenter. De arbejder med pendulsvingninger, automatskrift, trancetaler og hypnose. De søger yogaskoler og mystikere og håber herigennem at kunne nå frem til at blive “,indviet”. Meget godt kan naturligvis læres indenfor disse foreteelser rent bortset fra den skrækkelige fare for åndelig afsporing. Man her bliver udsat for, men den virkelige fuldkommengørelse, der afføder den absolut organiske indvielse eller den store fødsel til kosmisk bevidsthed, er ligeså umulig at opnå her, som det er umuligt for et lille barn pludselig at blive til et voksent menneske.

LB6, 2005. Vi skal ikke her komme ind på alle de ubehagelige oplevelser og afsporinger, besættelser, begrebsforvirringer og nervesammenbrud, som uvægerligt danner bagtrop og almen atmosfære i disse forsøg på at skabe genveje til fuldkommenheden eller den organiske indvielse, til oplevelsen af den endelige livets mening med væsenet: det fuldkomne menneske i Guds billede. Men det er vor opgave at pointere, at vejen til det fuldkomne menneske, vejen til den store fødsel absolut ikke har nogen som helst genvej. Hvis der fandtes en sådan, ville det være ganske unaturligt, at denne vej ikke var for alle mennesker. Hvorfor skulle nogle væsener have en længere vej til fuldkommenheden, opfylde flere vanskelige betingelser end andre for at opnå det samme færdige resultat? – i al den øvrige naturens orden forekommer der ikke i noget som helst tilfælde en sådan meningsløshed eller tåbelighed. Her er alle de eksisterende bevægelser led i et logisk, hvilket vil sige absolut nyttigt formål. Vi ser ikke her noget tilfælde af, at der f. eks.  Findes genveje til at blive voksen. Et barn på ti år kan ikke nå tyveårsalderen uden ved at passere de resterende ti år. Man kan ikke blive tyve år ved kun at opleve ti, sytten eller nitten år. CITAT SLUT, se LB6, stk. 2000-2010 på www.martinus.dk > onlinebibliotek  > Læs og søg i værket.

 

Hovedsymbolet, symbol nr. 11, Det evige verdensbillede. Copyright Martinus Institut. www.martinus.dk
Ole Therkelsen foran Martinus’ symbol nr. 11, Det evige verdensbillede, hovedsymbolet, i foredragssalen i Martinus Center Klint

 

Meditationen der udløste Martinus’ store bevidsthedsudvidelse

I 1921 arbejdede Martinus på kontoret i mejeriet Enigheden, hvor han hørte om en ny interessant bog med åndelige emner, som en af kollegaerne, Ove Hubert, havde læst. Da Martinus havde sikret sig, at de nye åndelige retninger også havde noget med bøn at gøre, blev han interesseret i at låne bogen, og en dag i februar 1921 blev han inviteret hjem til bogens ejer Lars Peter Larsen (1879-1948), der senere tog navneforandring til Lars Nibelvang. Igennem de næste syv år blev Lasse Martinus’ daglige samtalepartner og ven. (Martinus som vi husker ham, Zinglersens Forlag 1989).

Den tyske teosof og lærer Hermann Rudolph (1865-1946) er forfatter til bogen "Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation". Udgivet på Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912. Den danske autoriserede oversættelse ”Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation” er lavet af teosoffen Werner Blædel og udgivet i København af J.S. Jensens forlag i 1913. Denne lille bog på 97 sider er den bog, der foranledigede Martinus til at meditere på Gud i marts 1921 i sit lille værelse på Jagtvej 52A, DK-2200 København N.
Forside til bogen “MEDITATION. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation” af den tyske teosof og lærer Hermann Rudolph (1865-1946).

Ved deres første møde siger Nibelvang til Martinus: “Det eneste råd, jeg mener at kunne forsvare at give Dem med på vejen, er den sidste store lærer Bhagavan Ramakrishnas ord: Fæst din tanke fast på Gud, og alt skal blive vel med dig!” – Inden han forlod mig, lånte jeg ham et par små bøger med hjem; jeg tror det var Bhagavad Gitaog Ved Mesterens Fødder. Og så gav jeg ham anvisning på de mest elementære regler for meditation; fordi jeg følte, at jeg stod over for en meget fremskreden personlighed, som muligt i en nær fremtid vilde opnå alt, hvad jeg forgæves havde søgt i en lang årrække. (Lars Nibelvang, dagbog, 1925).

Martinus meditationsstol hvor han fik sin kaldelse til at blive verdenslærer. se www.martinus.dk
Bagsidetekst: Martinus kurvestol, hans meditationsstol, i Hall på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96.

Katalystorbogen, der fik Martinus til at meditere på Gud

Martinus fortæller selv, at han ikke fik læst bogen til ende, og at det eneste, han huskede af den smule, han fik læst, var dette, at bogen foranledigede ham til at meditere på Gud. Da Martinus nogle år senere begyndte skrive sine bøger, kunne han hverken huske bogens titel eller forfatter, og lige siden har det været lidt af et mysterium, hvilken bog det var, som Martinus lånte. Efter min egen opfattelse må det være den danske oversættelse fra 1913 af en tysk bog af Hermann Rudolph (1865-1946) Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditationudgivet på Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912.(Se denne bogs stk. 2.19).

Foto af Hermann Rudolph (1865-1946) er signeret i 1912, hvor der tyske original blev udgivet i Leipzig.
BILLEDTEKST:
Hermann Rudolph (1865-1946). Tysk teosof, forfatter til “Meditation. En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation”, er oversat af Werner Blædel og udgivet i København af J.S. Jensens Forlag, 1913.

Lige efter den store bevidsthedsudvidelse var Martinus af psykiske årsager helt forhindret i at læse andres bøger. Hans værk skulle ikke være influeret af andres meninger og opfattelser, Martinus skulle være et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv.

Martinus: “Den blotte tanke om at læse i en bog var nok til at frembringe en fornemmelse i min hjerne, som om den skulle sprænges. Og i det tidsrum, fra jeg gennemgik den omtalte åndelige proces, og til jeg fundamentalt havde gennemskuet hele verdensbilledet og manifesteret det i billedform, var jeg således ikke i berøring med nogen som helst bog eller nogen som helst anden form for teoretisk vejledning, ligesom jeg forud for mine kosmiske evners opvågnen også må siges at have været en ganske ubelæst mand, idet jeg aldrig har studeret, men kun fået den almindelige almueskoleundervisning, som for mit vedkommende, idet jeg er født på landet, kun udgjorde to gange tre timer om ugen om sommeren og noget mere om vinteren.” (LB1 stk. 22).

LÆS ELLER DOWNLOAD Hermann Rudolf’s katalysatorbog: “Meditation – en teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation” på nedenstående LINK:

Hermann Rudolph. Meditation – En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation. oletherkelsen.dk Blog

Hermann Rudolf’s katalysatorbog: “Meditation – en teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation

Efter min mening må den lille bog, som Martinus lånte af Nibelvang, imidlertid være “Meditation – en teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation”. Denne lille bog på 100 sider er i 1912 skrevet af den tyske lærer og teosof Hermann Rudolph, og den er oversat til dansk af teosoffen Werner Blædel og udgivet af J.S. Jensens forlag, 1913. Martinus havde udtalt, at hvis bogen ikke handlede om bøn, var han ikke interesseret i at låne den. (Martinus Erindringer og Kosmos nr. 3, 1991). Denne bog opfordrer i den grad til bøn og til at indstille sin bevidsthed på Gud, Forsynet, Guds selv (Atma på sanskrit), og den anbefaler at meditere på bønnen “Fader Vor” Bogen råder blandt andet meditationsudøveren til at sidde med rank ryg, hvilket måske var medvirkende til at Martinus købte en ny kurvestol til at meditere i.

Martinus læste siden hverken teosofiske eller antroposofiske bøger. Der er således forkert, når der i andre skrifter påstås, at Martinus skulle have støttet sig til teosofien og antroposofien for at skabe sit verdensbillede. I skolen var Martinus meget glad for bibelhistorie, men han understregede i den grad, at han ikke var kommet til sin viden ved at læse og studere. (Omkring mine kosmiske analyser, bog 12B, kap. 25).

Martinus udtalte: “Der er adskillige, der har sagt til mig, at jeg må have læst og studeret, men det har jeg ikke. Jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden gennem sin egen bevidsthed, og det er en tilstand, som alle mennesker er på vej til at opnå.” (Kosmos nr. 3/1991, foredrag 13.10.1955).

Titel på den tyske bog af Hermann Rudolph (1865-1946) Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation udgivet på Verlag der theosophischen Kultur, Leipzig, 1912.
Hermann Rudolph’s KATALYSATORBOG, der fik Martinus til at meditere på Gud, da han i 23-24 marts 1921 fik kosmisk bevidsthed ved den hvide inddåb og den gyldne ilddåb.
Hvad var det for en lille bog, der satte Martinus i gang med at meditere – resulterende i hans kosmiske indvielse?

SLUT.

OT309. Spørgetime om  kundalini, parforhold, samleje, abort, dødshjælp, den 10.08.2006 i Martinus Center Klint.

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus