#OT370. Livet efter døden. Sørvad 04.03.1993

Foredraget #OT370. Livet efter døden. blev afholdt af Ole Therkelsen den 4. marts 1993 i Sørvad ved Herning.

 

Opfattelse om livet og døden

Man kan have forskellige opfattelser og meninger om livet, men på alle de punkter, hvor man har en forkert opfattelse af livets realiteter, vil man ifølge Martinus komme i konflikt og disharmoni med livet. Livet selv læser automatisk korrektur på alle fejlagtige opfattelser. Al disharmoni, ulykke, lidelse, depression og sygdom skyldes et manglende kendskab til livets realiteter. Hvis man for eksempel tror, at et komfur er koldt, mens det i virkeligheden er meget varmt, kan man nemt komme til at brænde sig. Man kan være materialist og tro, at man ikke er evig og kun har ét liv. Man kan tro på døden og på materien. Men denne opfattelse kan føre til kollision med livet på mange områder. Troen på døden og materien kan specielt være årsag til meget dødsangst og sorg og mere generelt til en større skuffelse og utilfredshed med livets forskellige hændelser.

Lars Nibelvang mente, at da alle de store forfattere, som f.eks. Dickens, skrev i hånden, skulle Martinus også gøre det.
Men Martinus insisterede på, at det var bedre at skrive på maskine. Det var de uenige om. Så sagde Martinus, at de kunne lade det komme an på en prøve. De valgte så en bestemt sætning, som L.N. skulle skrive i hånden og Martinus skulle skrive på maskine. Det viste sig, at Martinus var meget hurtigere på maskine, selv om han ikke var særligt øvet. Det overbeviste Lars Nibelvang. *** Local Caption *** Martinus

Hvordan er relationen mellem tanke og materie?

Naturvidenskaben forklarer, at tanken er et produkt af materien. Helt omvendt mener Martinus, at materien er materiale for tænkningen.

Tankens kraft er stor. Martinus’ analyser viser, at alle timelige ting er udkrystalliseret tanke! – Med intuitiv enkelhed og klarhed kan Martinus formulere, at hele den fysiske verden er en materialiseret tankeverden (Kosmos nr. 3/2005). I parentes bemærket forklarer han også i denne artikel, “Døden og menneskenes tankeverden”, at når menneskene begynder at forstå dette, vil deres indstilling til åndelige problemer og den såkaldte død kunne ændres.

Når det drejer sig om menneskeskabte fænomener som biler, vinduer og dørhåndtag, er der jo ingen tvivl om, at disse fænomener er udtryk for materialiseret tanke. Hvorfor skulle så naturens oven i købet mere geniale skabelser så ikke også være udtryk for tanke? – Alle levende væsener i alle størrelsesforhold i mikro-, mellem- og makrokosmos deltager i denne naturens skabelse.

Materialisten tror sig identisk med sin fysiske organisme og tror, at det er den, der tænker og handler. Denne erkendelse indebærer i virkeligheden, at det er stoffet eller materien, der tænker og handler. Det har den yderste konsekvens, at det er det skabte, der skaber skaberen, eller at tingene skaber sig selv. Dette er helt i modstrid med virkeligheden, og på dette punkt er materialismen mere udtryk for overtro end videnskab.

Martinus: “Der findes intet i jordmenneskets erfaringsmateriale, der beviser, at noget kan skabe sig selv” (LB3 stk. 689).

Martinus i sin dagligstue på Mariendalsvej 94-96 på Frederiksberg
Martinus ved skrivebordet i stuen *** Local Caption *** Martinus

Den fysiske verden er en materialiseret tankeverden

Religiøsitet er baseret på tro, men kan der ikke også være tale om tro i materialismen?

Martinus’ analyser viser, at alle de materialistiske, politiske og gudløse stadier i udviklingen i virkeligheden også er udslag af det religiøse princip. Det er religiøst at tro på materien og at tro på døden som en tilintetgørelse af livet efter kroppens undergang (se DEV1 stk. 4.7).

Religionerne baserer sig på trossætninger og dogmer, men materialismen har også sine dogmer i form af troen på materien og døden. Som vi har set, var den materialistiske, ateistiske kommunisme i virkeligheden også religiøs, fordi tilhængerne blindt troede på alle læresætninger.

Den materialistiske videnskab har opbygget et verdensbillede, der forklarer, at den fysiske materie er årsag til alting. Man mener, at den fysiske materie må være det absolutte udgangspunkt for alt, at tilfældige reaktioner i materien må være årsagen til evolutionen og bevidsthedens fremkomst. Man tror altså på, at det er materien eller det livløse, der har frembragt det levende.

Materialismen bygger på epifænomenalisme, der indebærer en antagelse om, at bevidsthed, åndsliv og psykiske fænomener kun er følgevirkninger af rent materielle processer i hjernen. At den fysiske materie skulle være årsag til bevidsthed er en teori eller en antagelse, der ikke er bevist. Det er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab!

I konsekvens af materialismen skulle alle menneskelige funktioner og egenskaber – bevidsthed, fri vilje, moral, altruisme, kærlighed, kreativitet, omtanke, medlidenhed og oplevelse af mening – være produkter af den fysiske materie! –

Materialismen er i første omgang baseret på termodynamikken, kvantefysikken, relativitetsteorien og udviklingslæren. Men disses teorier er ikke i enhver henseende udtryk for videnskabelige fakta, da de til en vis grad bygger på teorier og hypoteser, der nærmest er trosobjekter for materialisterne. F.eks. tror man, at årsagen til livet og til evolutionen er tilfældigheder, uden at det er blevet bevist.

Materialismen er blevet den toneangivende filosofi bag videnskaben med alt, hvad det har indebåret af tekniske landvindinger. Men materialismen står også bag et forarmet åndsliv og en forarmet moral, der kan karakteriseres ved udtryk som, “man lever bare én gang” og “enhver er sig selv nærmest”. Materialismen, der er meget fikseret ved økonomibegrebet, er blevet en slags “egoismens evangelium”.

Hvad svarer materialismen på spørgsmålene: “Hvor kommer vi fra, hvor går vi hen, hvad er meningen med livet?”? – Svaret er, at det er en tilfældighed, at vi lever, og at vi bliver nødt til at acceptere livets meningsløshed! –

Bogen er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Forside til Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”. 2. udgave, Scientia Intuitiva, 2016. www.martinusshop.dk

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS (1890-1981) Martinus er født i Nordjylland, nærmere betegnet i Sindal. Han fik kun en beskeden uddannelse og tjente sit levebrød i forskellige underordnede stillinger. I 1921 havde han en dybtgående åndelig oplevelse, som gav ham evner til at analysere livet og beskrive dets åndelige love og evige principper.. Martinus kaldte sine samlede værker “Det Tredje Testamente”. Det omfatter “Livets Bog” i syv bind, “Det Evige Verdensbillede” i fire bind (symboler med forklaring), “Logik”, “Bisættelse”, “Artikelsamling 1” og 28 småbøger, samt mange båndoptagelser og artikler udkommet i tidsskriftet “Kosmos”. www.martinus.dk
Martinus Institut med Harald Isenstein’s skulptur Moder med barn, som blev skænket til Instiuttet den 3. okt. 1943. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

Bogen "Martinus, Darwin og intelligent design - en ny evolutionsteori" af Ole Therkelsen blev udgivet på Borgen forlag i 2007. 2. udgave blev udgivet i 2016 på forlaget www.scientia-intuitiva.dk. www.martinusshop.dk
Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori. Ny bog af Ole Therkelsen

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

#OT369. Fremtidens ægteskab

#OT369. Fremtidens ægteskab. Klint 25.07.1993

Fremtidens ægteskab

Foredrag afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 25.07.1993

Det tredje køn

Et stort tema i kosmologien er de forgangne 3.500 år med Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente og de kommende 3.000 år med Det Tredje Testamente. Det sidste, som menneskene må lære, er at være til gavn, glæde og velsignelse for alt levende, og det vil sige at leve i harmoni med livsloven eller kærlighedens store bud, “elsker hverandre”.

Menneskets bevidsthed og seksuelle struktur er under en meget stor forvandling i disse århundreder. Det har Martinus beskrevet på over 500 sider i hele Livets Bog 5, bogen To slags kærlighed og Det Evige Verdensbillede 3, symbol nr. 33.

Menneskets er under en sensuel forvandling nu og i fremtiden

Allerede i 1932 i LB1 stk. 130-132 kommer Martinus ind på jordmenneskets seksuelle forvandling, der foregår i tre store trin: de lykkelige ægteskabers zone, de ulykkelige ægteskabers zone og ufrugtbarhedens zone. Denne udvikling fra dyr til menneske, fra egoisme til altruisme, fra partisk kærlighed og forelskelse til upartisk alkærlighed, følger naturlovene eller køreplanen for udviklingen.

Et nyt menneskes tilsynekomst i vore dage kan bl.a. konstateres ved, at mænd og kvinder begynder at ligne hinanden mere og mere. – Det maskuline vokser frem i kvinden, og det feminine i manden, hvilket er den organiske basis for den begyndende udvikling af kønnenes ligestilling. Udviklingen fra dyr til menneske er ifølge Martinus ikke alene en naturlig, men også en uomgængelig proces i skabelsen af “det færdige menneske i Guds billede”, der udgør et dobbeltpolet væsen med den maskuline og den feminine pol i fuldstændig ligevægt. Det færdige menneske elsker alle og har ingen favoritter, fordi dets dobbeltpolethed ikke længere har nogen mental organisk forudsætning for at kunne foretrække det ene køn frem for det andet. Guddommen, der er summen af alle levende væsener, er således i sig selv også dobbeltpolet.

Fremtidens ægteskaber er mere “venskabsægteskaber”

Den største overraskelse i Martinus Kosmologi må være, at der ifølge udviklingens love eller køreplan skal opstå et nyt køn – et tredje køn. Man tager det for givet, at når der i fortiden har været mænd og kvinder, når der i dag er mænd og kvinder, så vil der i fremtiden også blive ved med at være mænd og kvinder. Men ifølge Martinus skal der ikke blive ved med at være mænd og kvinder, der skal som sagt opstå et tredje køn! – Det tredje køn repræsenteres af det dobbeltpolede køn, der i sin fuldt udviklede tilstand har det maskuline og det feminine i en jævnbyrdig balance i bevidstheden. Hanner og hunner, mænd og kvinder er halvkønsvæsener, der lever i en gensidig afhængighed af hinanden.

Udviklingen af det gradvist mere dobbeltpolede menneske, der i sin slutfase bliver komplet og helt selvstændigt, viser sig statistisk set ved, at flere og flere voksne lever alene. Det er også den gradvise udvikling af dobbeltpolethed, der bevirker, at man efterhånden kan få sympati for sit eget køn. Ifølge Martinus’ analyser vil den dobbeltpolede bevidsthedstilstand på et senere tidspunkt i evolutionen også følges op af en ny dobbeltpolet organismetype. (Se LB5 stk. 1886-1918).

Martinus forudsigelse om fremtidens ægteskaber og dobbletpolethed

Martinus’ forudsigelse om udviklingen af det dobbeltpolede menneske vil kunne dokumenteres videnskabeligt ved at kortlægge bestemte egenskaber hos mennesket i historiens forløb. En sådan programmeret eller lovbundet udvikling fra det instinktive og enpolede dyr til det intellektuelle og dobbeltpolede menneske ligger helt uden for rammerne af darwinismen, der udelukkende baserer sig på tilfældigheder og den naturlige selektion. På dette område kan Martinus’ analyser af menneskets seksuelle polforvandling siges at være helt unikke, og de har som sagt de bedste muligheder for at kunne blive afprøvet ved videnskabelige undersøgelser.

 Enpolethed er krigens anatomi

Dobbeltpolethed er fredens anatomi

Det dobbeltpolede kristusvæsen

Ifølge Martinus’ analyser tilhørte Kristus det tredje køn, han var dobbeltpolet med den feminine og maskuline pol i fuldstændig ligevægt. (LB5 stk. 1892-1895). Selv om Kristus havde en mandskrop, var hans mentalitet fuldstændig dobbeltpolet og alkærlig. Dobbeltpoletheden er nemlig den organiske forudsætning for at kunne praktisere en helt upartisk kærlighed i form af næstekærligheden.

Livets Bog - Det Tredje Testamente
Forside til Det Tredie Testamente – Livets Bog. Denne nye titel så dagens lys for første gang den 24. nov. 1981 på Borgen Forlag

Analyserne viser, at alkærlighed og seksualisme udgør samme princip, og Martinus berører også flygtigt Jesu seksualitet på det sted, hvor han skriver, at Jesu hjerte ikke var en isklump. (Logik, kap. 36-37).

Verdensgenløseren Jesus Kristus var et dobbeltpolet menneske

Martinus skriver ikke specifikt om hverken sin egen eller Jesu seksualitet, men hvis man vil vide mere om det, kan der henvises til den generelle analyse af det dobbeltpolede og kosmisk bevidste menneskes seksualitet i Livets Bog. (LB5 stk. 1900-1909).

I et foredrag understreger Martinus, at han også selv var helt dobbeltpolet med den maskuline og feminine pol i perfekt balance.

Martinus: “Jeg er dobbeltpolet, jeg er fuldstændig i balance. Jeg har den kosmiske bevidsthed.” (Foredrag i Klint 26. juni 1977).

Dobbeltpolethed giver kosmisk bevidsthed

En organisk forudsætning for at opnå fuld kosmisk bevidsthed er, at mennesket har de to seksuelle poler i balance, ingen ægteskabeligt indstillet mand eller kvinde vil således kunne få kosmisk bevidsthed. (DEV3 symbol nr. 33, Ægteskabet og alkærligheden, Artikelsamling 1, stk. 41.27-41.29).

Symbol Nr. 95 "Das doppelpolige Wesen" von Martinus (1890-1981). www.martinus.dk. © Martinus Institut 1981
Deutsch: Das Symbol zeigt den höchstentwickelten Menschen, den vollkommensten Menschen. Die Pole wurden gleichwertig und das Wesen damit doppelpolig. Die menschliche Natur hat gesiegt und hat die vollständige Herrschaft. Die beiden Pole sind gleichwertig geworden.

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

#OT368. Rejse til Moskva, St. Petersborg, Volgograd. Rusland. MCK 29.05.1994

#OT368. Rejse til Moskva, St. Petersborg, Volgograd og Cheljabinsk,

Foredragsrejse til Rusland med Martinus Kosmologi i foråret 1994.

Moskva, St. Petersborg, Volgograd og Cheljabinsk

I foråret 1994 var jeg 3 måneder i Rusland, 2 mdr. i Skt. Petersborg, og 2 uger i Moskva og 1 uge Volgograd og 1 uge i Cheljabinsk i Ural.

Efter hjemkomsten fortalte jeg om min rejse på forårskurset i Martinus Center Klint

Ole Therkelsen

Ole Therkelsen, f. 1948, kemiker og biolog, der skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2000 foredrag om kosmologien i RUSLAND og fjorten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

Книгу можно приобрести на сайте издательства

Мартинус и новая общемировая мораль

Оле Теркельсен

Отправной точкой духовных исследований датского философа-интуитивиста Мартинуса (1890-1981) является ситуация в современном мире с его политическими и экономическими, экологическими и эпидемическими, религиозными и материальными кризисами, – другими словами, мир, который всем нам хорошо известен.

новая общемировая мораль

Учение Мартинуса привносит в этот мир принципы новой всемирной морали, составляющей основу для утверждения на земле новой культуры – культуры мира и любви. Атмосфера прощения и здоровый образ жизни, создание справедливого мирового государства, введение в обиход интернационального языка эсперанто, вегетарианство, любовь к растениям, животным и людям, то есть ко всему живому как в микро, мезо-, так и в макрокосме, – являются важнейшими элементами Космологии Мартинуса, которая может рассматриваться как цельная картина мира, где все органично взаимосвязано.

Мартинус (1890-1981)

В своей книге «Мартинус и общемировая мораль» автор повествует о жизни Мартинуса и рассматривает отношения, духовные направления и личностей, сыгравших значительную роль в жизни Мартинуса и оказавших в той или иной мере влияние на его учение. Он передает взгляды Мартинуса на нынешний мировой кризис и рассказывает о том, как человечество может достичь более высокой стадии развития.

«Третий Завет»

Сами названия глав: «Мартинус – носитель космического сознания», «Кришнамурти – учитель человечества», «Пророчества о появлении в Дании нового учителя», «Тайна пирамид», «Эсперанто – всемирный язык», «Мировое государство будущего», «Любовь к животным», «Болезнь и выздоровление», «Христова мораль», «Можно ли постичь вечность?» и другие – одновременно интригуют и предлагают много нового и поучительного.

 

В книге даны контуры новой мировой культуры, основанной на новой морали. Книга будет интересна всем тем, кто интересуется политикой, наукой, философией, защитой окружающей среды и здоровья человека, утверждением мира на земле. Но ее вполне можно рассматривать и как введение в главный труд Мартинуса «Третий Завет».

Оле Теркельсен

Оле Теркельсен (р. 1948) по образованию химик и биолог. Свободно владеет семью языками. Посвятил Космологии Мартинуса всю свою жизнь. Прочел свыше 1500 лекций по Космологии в 15 странах мира. Некоторые из этих лекций можно услышать на авторском сайте: www.oletherkelsen.dk.

Слева: Оле (11 лет) вместе с Мартинусом в Центре Мартинуса в Клинте (Нюкёбинг, Дания).

Оле Теркельсен (р. 1948) по образованию химик и биолог. Посвятил Космологии Мартинуса всю свою жизнь. Свободно владеет семью языками. Прочел свыше 1500 лекций по Космологии Мартинуса в 15 странах мира. Некоторые из этих лекций можно услышать на авторском сайте www.oletherkelsen.dk.

Датский духовный исследователь Мартинус (1890–1981) рассматривает мироздание как всеобъемлющее живое существо, в котором все мы живем и где познание жизни совершается путем бесконечного развития. Наличествующие в нем контрасты, такие, как свет и тьма, приятное и неприятное, добро и зло, суть те реалии, которые абсолютно необходимы для постоянного обновления сознания. В тех дебатах о сотворении мира, которые активно велись в последние годы, учение Мартинуса не упоминалось и, по большому счету, даже не принималось в расчет. А напрасно, ибо оно предлагает интересную, дающую более широкую перспективу точку зрения, обосновывает позицию и справедливость как дарвинизма, так и теории разумного дизайна. Книга обращена ко всем, кто интересуется проблемой эволюции, с какой бы точки зрения она ни рассматривалась – естественнонаучной, духовной или религиозной. Книгу можно рассматривать и как введение в Космологию Мартинуса.
Исходной точкой теории Дарвина является постепенная эволюция, происходящая за счет естественного отбора; теория же разумного дизайна пытается чисто научно доказать, что за всяким творением стоит высший разум. Автор этой книги Оле Теркельсен помимо этих двух теорий, предлагает третью модель – Космологию Мартинуса, объясняющую наличие сложных организмов в природе, происхождение жизни и ее особенностей. Оле Теркельсен (род. 1948 г.), кандидат технических наук, по образованию химик и биолог. Многие годы изучает Космологию Мартинуса. С 1980 года прочел более 1500 лекций по Космологии в пятнадцати странах на шести языках. Большую часть из них можно услышать на сайте автора www.oletherkelsen.dk.

Новая теория эволюции

Создавая вечную картину мира, Мартинус выполнил целый ряд символов, где семь цветов спектра символизируют различные виды энергии во Вселенной. Религиозная вера главным образом основывается на чувстве, которое обозначается желтым цветом. В основе естествознания – энергия разума, обозначаемая зеленым цветом, а духовная наука, созданная Мартинусом, обозначена синим цветом – цветом интуиции.

Человечество, веками находившееся во власти суеверия и жившее в эпоху веры, благодаря ясному свету разума вступило в эпоху науки или эпоху разума. Теперь оно стоит на пороге новой эры – эпохи интуиции, в основе которой духовная наука. Три темы, затронутые в этой  книге, обозначены тремя цветами: желтым, зеленым и синим.

Естествознание, по выражению Мартинуса, основывается на разуме или мыслительном процессе снизу, тогда как духовная наука – на интуиции или мыслительном процессе сверху.

Гуманному человеку, в котором гармонично сочетаются развитое чувство (желтый цвет) и развитый интеллект (зеленый), начинает открываться доступ к интуиции (синий).

Треугольник в символическом языке Мартинуса – неизменный символ вечно живого существа.

Новая теория эволюции

Книга обращена ко всем, кто интересуется проблемой эволюции, с какой бы точки зрения она ни рассматривалась – естественнонаучной, духовной или религиозной. Книгу можно рассматривать и как введение в Космологию Мартинуса.

Космология Мартинуса, теорией эволюции Дарвина и теорией разумного дизайна.

 

Исходной точкой теории Дарвина является постепенная эволюция, происходящая за счет естественного отбора; теория же разумного дизайна пытается чисто научно доказать, что за всяким творением стоит высший разум. Автор этой книги Оле Теркельсен помимо этих двух теорий, предлагает третью модель – Космологию Мартинуса, объясняющую наличие сложных организмов в природе, происхождение жизни и ее особенностей.

Датский духовный исследователь Мартинус (1890–1981) рассматривает мироздание как всеобъемлющее живое существо, в котором все мы живем и где познание жизни совершается путем бесконечного развития.

Космология Мартинуса,

Наличествующие в нем контрасты, такие, как свет и тьма, приятное и неприятное, добро и зло, суть те реалии, которые абсолютно необходимы для постоянного обновления сознания. В тех дебатах о сотворении мира, которые активно велись в последние годы, учение Мартинуса не упоминалось и, по большому счету, даже не принималось в расчет. А напрасно, ибо оно предлагает интересную, дающую более широкую перспективу точку зрения, обосновывает позицию и справедливость как дарвинизма, так и теории разумного дизайна.

Оле Теркельсен

Оле Теркельсен (род. 1948 г.), кандидат технических наук, по образованию химик и биолог. Многие годы изучает Космологию Мартинуса. С 1980 года прочел более 2000 лекций по Космологии в пятнадцати странах на шести языках. Большую часть из них можно услышать на сайте автора www.oletherkelsen.dk.

 

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk