Martinus, Darwin och intelligent design – En ny evolutionsteori – Ole Therkelsen

Den danske andliga forskaren Martinus (1890-1981) ser världsalltet som ett alltomfattande levande väsen, som vi alla lever i, där livsupplevelsen sker genom en oändlig utveckling. Här är kontraster som ljus och mörker, behag och obehag, gott och ont absolut nödvändiga för en ständig förnyelse av medvetandet. Martinus lära har i det stora hela förbisetts under de senaste årens skapelsedebatt. Den bjuder på en intressant och perspektivrik infallsvinkel och styrker både darwinismens och intelligent designteorins position och berättigande. Martinus argumenterar för en evolution, som är baserad på de levande väsendenas eget medvetande och erfarenhetsinsamling, och han ger en inblick i människans framtida utveckling mot fullkomlighet. Boken belyser en lång rad frågor om MARTINUS, DARWIN OCH INTELLIGENT DESIGN och vänder sig till alla som intresserar sig för utveckling, oavsett om det är utifrån en naturvetenskaplig, andlig eller religiös synvinkel. Boken kan också läsas som en introduktion till Martinus Kosmologi. www.martinus.se, www.varldsbild.se

Förklaring till omslaget
I samband med sin eviga världsbild har Martinus (1890–1981) skapat en rad symboler där han använder spektrets sju färger som symbol för universums olika energiformer. Den religiösa tron är huvudsakligen baserad på känsla, symboliserad med gul färg. Naturvetenskapen är baserad på intelligens, symboliserad med grön färg och Martinus andliga vetenskap är baserad på intuition, symboliserad med den blå färgen.
Mänskligheten som i århundraden har befunnit sig i övertrons och trons epok, har tack vare intelligensens klara ljus kommit in i vetenskapens eller intelligensens epok. Men nu står mänskligheten på tröskeln till en ny epok, intuitionens epok, som är baserad på andlig vetenskap. Bokens tre teman symboliseras med de tre färgerna, gul, grön och blå.
Naturvetenskapen är baserad på intelligens eller tankeprocessen nedifrån, medan den andliga vetenskapen är baserad på intuition eller tankeprocessen uppifrån, som Martinus uttrycker det.
Den humana människan med balans mellan en utvecklad känsla (gul) och en utvecklad intelligens (grön) börjar få tillgång till intuitionen (blå).
Triangeln i Martinus symbolspråk är ett kännetecken för det evigt levande väsendet.
www.oletherkelsen.dk. www.martinus.se