OT310. Spørgetime om karma, selvmord, kloder og spirakredsløb

Spørgetime om karma, selvmord, kloder og spiralkredsløb

Mine ialt 400 foredrag bliver nummeret med OT efterfulgt af et trecifret tal:

OT310. Spørgetime om karma, selvmord, kloder og spirakredsløb
fra torsdag den 19. juli 2006.

Spørgetime om karma og selvmord i den store foredragssal i Martinus Center Klint torsdag den 19.07.2006.

Hovedsymbolet, symbol nr. 11, Det evige verdensbillede. Copyright Martinus Institut. www.martinus.dk
Ole Therkelsen foran Martinus’ symbol nr. 12, Det evige verdensbillede, hovedsymbolet, i foredragssalen i Martinus Center Klint

Menneskets livsstilssynder og talentkerneødelæggelse er årsagen til medfødte sygdomme

I artiklen Åndeligt selvmord, Kosmos nr. 2/2000, forklarer Martinus, at der ud over det bevidste fysiske selvmord også findes et åndeligt selvmord, hvor man ødelægger sine åndelige legemer og strukturer ganske ubevidst og gradvist ved en daglig gentagelse af dårlige vaner, misbrug, udskejelser, laster og forkerte tankemønstre.

Martinus skitserer, hvordan tre eller fire efter hinanden følgende liv i en stadig dybere alkoholisme kan føre til en så omfattende ødelæggelse af talentkernerne, at man fødes som mongolbarn og multihandicappet. Da talentkernerne for skabelse af en normal hjerne er ødelagt, vil væsenet ved undfangelsen blive tiltrukket til arveanlæg med kromosomfejl, der er så store, at de kan iagttages i et almindeligt mikroskop. Hos den åndssvage er ikke blot det fysiske legeme defekt, men også de åndelige legemer er defekte med store forstyrrelser i instinkt-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesfunktionen til følge. Det emne er grundigt behandlet i min første bog Martinus, Darwin og intelligent design, der er blevet udgivet på otte sprog: dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, kroatisk og russisk.

Hvordan kommer man så fra en sygdomstilstand tilbage til normalitet? – Vejen tilbage til normalitet er at leve normalt! – Herved genoprettes alle naturlige funktioner. Alle skal igennem den samme mængde fejltagelser og lidelser for at blive det samme – det fuldkomne menneske.

Det femte Bud: Du skal ikke dræbe

Når Martinus har fremført sådanne analyser om kødspisning og ernæring, er det fordi hele ernæringsspørgsmålet er så vigtigt. Han ønskede at vise vejen ud af smerten og lidelsen – ikke alene sundhedsmæssigt, men også skæbnemæssigt.

Det jordiske menneske kan ikke komme til at leve i en sygdomsfri tilværelse, så længe dets ernæring fremskaffes ved at slå dyr ihjel. (Den ideelle føde, kap. 26).

Foruden at betyde lemlæstelse og drab af dyrene, betyder kødspisning også ulykker og selvmord for de mennesker, der optager dyrene som næring i deres organismer. De er i strid med selve loven for tilværelse eller det evige bud “du skal ikke dræbe”.(Den ideelle føde, kap. 4).

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

Giftige nydelsesmidler er et langsomt selvmord

Indtagelse af giftige nydelsesmidler er et langsomt selvmord. Menneskets trang til giftige nydelsesmidler er en ufærdig side ved den såkaldte moderne kultur. Martinus skriver, at man med en vis undren kan iagttage folks inhalering af giftig tobaksrøg. Mange mennesker ødelægger lungerne, der er de fineste og fornemmeste organer, der er beregnet til indånding af frisk luft. På samme måde indtager mange endnu farligere giftstoffer i form af alkohol og narkotika.

Martinus: “Det færdige fremtidsmenneske vil ikke uden gysen læse om nutidsmenneskets mærkværdige skik og brug med hensyn til de nævnte giftstoffer. Det besegler enhver glæde, ethvert festmåltid, enhver overenskomst med “et glas”, hvilket vil sige så og så stort et kvantum selvmord eller mentalforvirring, ligesom enhver depression også skal besegles med nedsvælgningen af et større eller mindre kvantum af de samme sindsforvirrende eller dødbringende giftstoffer. Denne permanente spisen, drikken og indånding af giftstoffer eller nedsvælgning af disse i organismens livsvigtige hovedorganer, der absolut er beregnede til at befordre fordøjelse af naturlig føde og til at befordre et naturligt åndedræt, og uden hvilke organers sundhedsmæssige vedligeholdelse væsenet umuligt kunne leve og få et naturligt velvære på det fysiske plan, afslører også for fremtidsmennesket et stort område af primitivitet og overtro hos det nuværende kulturmenneske.” (Primitivitet og overtro, bog nr. 23C, kap. 5).

Sabotage af livet i vor egen mikroverden

Ifølge Martinus skaber mennesket sin skæbne på tre hovedområder, nemlig i sin relation til andre mennesker, til dyr og til mikrokosmos.

Der kan være mennesker, der er meget kærlige mod dyr og mennesker, men alligevel er de syge eller ulykkelige. Ifølge de kosmiske analyser skyldes det, at de har overset det tredje vigtige område i skæbnedannelsen, nemlig hensyntagen til det mikroliv, der findes i deres indre univers.

I samme grad som et menneske ikke lever sundt, er det med til at forringe eller sabotere mikrovæsenernes liv. Det er et langsomt selvmord. Vi må sørge for at få den nødvendige søvn og hvile, at få den sundeste mad og drikke, at undgå at spise kød og indtage giftige og usunde nydelsesmidler og at undgå livsødelæggende vrede, irritation, skuffelse, hovmodighed, misundelse, jalousi og lignende egoistiske tankearter.

Vor organisme er et univers for myriader af mikrovæsener, og når vi føler smerte, er disse små væsener i livsfare. Deres angst, smerte og lidelse meddeles gennem vort nervesystem til hjernen. Når vi ødelægger de normale livsbetingelser for vore mikrovæsener, bliver vi selv syge og invaliderede. For at afhjælpe dette problem må vi helbrede de syge områder ved en normal og sund levevis. Vi er således et beskyttende forsyn for vore mikrovæsener. I kraft af livsenhedsprincippet står ethvert levende væsen således under et forsyns beskyttelse.

Resultatet af usund levevis kan være forgiftninger, træthed, depression, nervesammenbrud og andre sygdomme, der hos mikrovæsenerne opleves som krig, ragnarok, smerte, død og undergang. Martinus beskriver ligefrem, hvordan man ubevidst kan være en tyran, være en sabotør eller ligefrem en djævel imod mikrovæsenerne i sin egen krop vedudskejelser med narkotika, alkohol, tobak, overdreven ernæring og falsk føde. (LB6 stk. 2116).

SPIRALKREDSLØB

Hvilke riger er fysiske, og hvilke er åndelige?

Den fysiske del af verden udgøres af mineralriget, planteriget, dyreriget og begyndelsen af det rigtige menneskerige. Den åndelige eller stråleformige verden udgøres af slutningen af det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Den sidste del af salighedsriget er det, vi kender som mineralriget.

De seks tilværelsesplaner, der hver for sig er opbygget af forskellige kombinationer af grundenergier, har en evig eksistens. Alle energier benyttes hele tiden, og alle tilværelsesplaner er konstant besat af levende væsener. Hvert eneste levende væsen er konstant under udvikling eller på en evig kosmisk rejse gennem verdensaltets riger.

De seks riger – planteriget, dyreriget, menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget – udgør en helhed, som Martinus kalder enudviklingsspiraleller et spiralkredsløb(LB1 stk. 34, DEV1 kap. 14).

I løbet af en sådan udviklingsspiral vil hver enkelt af de seks grundenergier komme til at optræde i et latent stadium, i to tiltagende stadier frem mod et kulminationsstadium, hvorefter der følger to aftagende stadier på vejen frem mod et nyt latent stadium og således fortsættende i nye spiralkredsløb. Denne symmetri i kontrastdannelsen giver Martinus Verdensbillede et vist matematisk præg. Se Grundenergiernes kombination, symbol nr. 12 i DEV1 eller nr. 9 i LB2.

 

1 = planteriget – rød

2 = dyreriget – orange

3 = det rigtige menneskerige  – gul

4 = visdomsriget  – grøn

5 = den guddommelige verden  – blå

6 = salighedsriget – indigo

Spiralkredsløb med seks riger

Hvad er emnet for Martinus Kosmologi? – Hvad er teorien om alting?

Hver videnskab har sit emne. Biologien, kemien, fysikken og psykologien har hver sit. Emnet for Martinus Kosmologi er Alteteller Kosmos. Alt eksisterende i hele universets evige og uendelige udstrækning er Martinus’ emne. Han omtaler sin åndsvidenskab som en modervidenskab, fordi den har altsom emne. Den evige fortid, nutid og den evige fremtid samt alt liv i mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos er emnet for kosmologien. Desuden forklarer Martinus også de fænomener i livet, der er uden for tid og rum.

I den teoretiske fysik er man i dag på jagt efter teorien om alting. Ligesom Einstein tidligere gjorde, så søger mange teoretiske fysikere i dag at opstille den universelle formel, der kan forene naturvidenskabens fire grundlæggende kræfter: tyngdekraften, de elektromagnetiske kræfter, samt de svage og de stærke kernekræfter. Den kendte fysiker Holger Bech Nielsen (f. 1941) mener sammen med flere internationale fysikere, at den nye såkaldte strengteori kunne repræsentere teorien om alting. Strengteorien kan dog i dag ikke anses for at være endelig bevist. Modstanderne af teorien siger, at hvis den er forkert, er den ikke teorien om alting, men teorien om ingenting! – Men inspireret af fysikkens udtryk teorien om alting, ville jeg gerne karakterisere Martinus Kosmologi som “Teorien om alting”.

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk