OT344. Partiskhed og upartiskhed. MCK 20.09.2004

OT344. Partiskhed og upartiskhed. MCK 20.09.2004

Foredraget om partiskhed og upartiskhed blev afholdt af Ole Therkelsen den 20. september 2004 i Martinus Center Klint.
Martinus kosmologi er helt igennem upartisk og alkærlig.

Livets Bog er upartisk

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (Livets Bog 1 stk. 15).

EKTRA Video-film og det upartiske og internationale sprog ESPERANTO

 

Martinus udviser en meget tolerant holdning

Martinus’ omfattende tolerance kommer især frem i fortalen til Livets Bog, hvor han forsvarer alle mennesker, idet han i stk. 14 skriver, at Livets Bog er et forsvar selv for bogens modstandere, og i stk. 19 understreger han, at Livets Bog udgør et defensorat for alle eksisterende væsener.

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (LB1 stk. 15).

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (LB1 stk. 15).
Framsida af Livets Bog i 1932. Vid utgivandet valde Martinus inte det ovan nämnda tecknet, men strålkorset på framsidan av Livets Bog (se symbol nr 41, Den eviga världsbilden, del 4).

En upartisk alkærlighed

Et stort tema i kosmologien er de forgangne 3.500 år med Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente og de kommende 3.000 år med Det Tredje Testamente. Det sidste, som menneskene må lære, er at være til gavn, glæde og velsignelse for alt levende, og det vil sige at leve i harmoni med livsloven eller kærlighedens store bud, “elsker hverandre”.

Menneskets bevidsthed og seksuelle struktur er under en meget stor forvandling i disse århundreder. Det har Martinus beskrevet på over 500 sider i hele Livets Bog 5, bogen To slags kærlighedog Det Evige Verdensbillede 3, symbol nr. 33.

Allerede i 1932 i LB1 stk. 130-132 kommer Martinus ind på jordmenneskets seksuelle forvandling, der foregår i tre store trin: de lykkelige ægteskabers zone, de ulykkelige ægteskabers zone og ufrugtbarhedens zone. Denne udvikling fra dyr til menneske, fra egoisme til altruisme, fra partisk kærlighed og forelskelse til upartisk alkærlighed, følger naturlovene eller køreplanen for udviklingen.

Martinus havde ikke siddet ret længe, før han så et lysende punkt i det fjerne, og pludselig kom en kristusfigur til syne. Det var den danske billedhugger Bertel Thorvaldsens skulptur af Kristus, hvor han siger: “Kommer til mig” (Domkirken i København). – Figuren var lille og stod noget borte. Så blev det mørkt, og da det blev lyst igen, var figuren blevet levende og i naturlig menneskelig størrelse. Den var iklædt et gevandt af lysende små stjerner, næsten som en kåbe af diamanter. Det var kolossalt lysende, lyset var snehvidt, skyggerne var blå. Dette Kristus-væsen af blændende solskin kom ganske stille hen mod Martinus, der sad som lammet i sin kurvestol. Han så lige ind i en skikkelse af ild, der bestod af små lysende punkter, omtrent som ved en stjernekaster, blot var gnisterne meget mindre. Til sidst bevægede skikkelsen sig lige ind i Martinus’ krop, ind i hans indre. Her standsede den og blev stående. En vidunderlig ophøjet følelse betog Martinus, og lammelsen var forbi. /Ole Therkelsen
Kristus-skulpturen af Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Københavns Domkirke og Thorvaldsens Museum. Martinus havde en lille gipskopi i sin lejlighed.

Det dobbeltpolede kristusvæsen

Ifølge Martinus’ analyser tilhørte Kristus det tredje køn, han var dobbeltpolet med den feminine og maskuline pol i fuldstændig ligevægt. (LB5 stk. 1892-1895). Selv om Kristus havde en mandskrop, var hans mentalitet fuldstændig dobbeltpolet og alkærlig. Dobbeltpoletheden er nemlig den organiske forudsætning for at kunne praktisere en helt upartisk kærlighed i form af næstekærligheden.

Analyserne viser, at alkærlighed og seksualisme udgør samme princip, og Martinus berører også flygtigt Jesu seksualitet på det sted, hvor han skriver, at Jesu hjerte ikke var en isklump. (Logik, kap. 36-37).

Jesus var upartisk og alkærlig

Martinus skriver ikke specifikt om hverken sin egen eller Jesu seksualitet, men hvis man vil vide mere om det, kan der henvises til den generelle analyse af det dobbeltpolede og kosmisk bevidste menneskes seksualitet i Livets Bog. (LB5 stk. 1900-1909).

I et foredrag understreger Martinus, at han også selv var helt dobbeltpolet med den maskuline og feminine pol i perfekt balance.

Martinus: “Jeg er dobbeltpolet, jeg er fuldstændig i balance. Jeg har den kosmiske bevidsthed.” (Foredrag i Klint 26. juni 1977).

En organisk forudsætning for at opnå fuld kosmisk bevidsthed er, at mennesket har de to seksuelle poler i balance, ingen ægteskabeligt indstillet mand eller kvinde vil således kunne få kosmisk bevidsthed. (DEV3 symbol nr. 33, Ægteskabet og alkærligheden, Artikelsamling 1, stk. 41.27-41.29).

Internationalisme er upartiskhed. Nationalisme er partiskhed
Esperanto-flaget for det internationale og upartiske sprog

Hvornår bliver esperanto den kommende verdensstats sprog?

Esperanto synes at være det internationale sprog, der kan løse alle klodens sprogproblemer ved at blive sproget for den kommende verdensstat. Esperanto ville repræsentere en både upartisk og fuldkommen løsning.

Med dannelsen af EU og FN og med den omsiggribende globalisering eller internationalisering ser vi, hvordan dette nye verdensrige allerede viser sig at være under skabelse. I 1932 skriver Martinus, at “Folkenes Forbund”, som blev oprettet i 1920 lige efter 1. verdenskrig, kun er at betragte som et allerførste foster til dannelsen af en verdensøvrighed og en verdensret. (LB1 stk. 98-101).

Potræt af Zamenhof i 1908
Grundlæggeren af plansproget Esperanto var den polske øjenlæge Ludwig Zamenhof, født i Bjalistok i 1859

Esperanto er et totalt upartisk sprog

Dannelsen af en rigtig international verdensøvrighed vil blive en realitet her på kloden om cirka 500 år. Mange tror, at esperanto er slået fejl eller mislykket, fordi man måske lige nu ikke hører så meget om det, men her må man regne med, at det nok vil vare 200-300 år før esperanto kommer til at spille en større international rolle, og måske 500 år før det er blevet verdensstatens officielle sprog. Om et par tusind år må man nok regne med, at de nationale sprog er ved at dø ud, ligesom de forskellige dialekter i Danmark nu er ved at dø ud.

Det, der skal være af stor holdbarhed, må ligesom egetræet vokse langsomt, mente Martinus. Den hurtigt voksende bønnestage holder ikke så længe som egetræet, der kan blive over 500 år gammelt. Ligesom en kimplante hos egen vokser både esperantoen og kosmologien ganske langsomt og sikkert frem her på jordkloden. Sammenligner man med kristendommens fremvækst i den første tid efter Jesus, ser man også, at det varede flere århundreder, inden kristendommen nåede frem til at blive statsreligion blot i et par enkelte lande.

Set ud fra denne synsvinkel er der store og langtrækkende perspektiver for det internationale sprog esperanto.

Esperanto er internationalt og upartisk. De nationale sprog er partiske sprog.
Det internationale sprog Esperanto er et upartisk sprog.

Hvorfor er der så stor skepsis over for Esperanto som verdenssprog?

Megen modstand mod esperanto skyldes mangel på viden. De fleste, der udtaler sig imod esperanto som verdenssprog, har ikke selv lært esperanto, og derfor er argumenterne ofte baseret på fordomme og forudfattede meninger i stedet for sprogvidenskabelige kendsgerninger.

Mange mennesker søger årsagen til den endnu beskedne udbredelse af esperanto i selve sproget, i dets struktur og opbygning. Men årsagen er ikke mangler ved sproget, men derimod folks egoisme, flokbevidsthed og nationalisme.

Foredragsholder Ole Therkelsen har holdt 2.000 foredrag om Martinus Kosmologi i årene 1980-2020
Ole Therkelsen, f. 1948, taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om åndsvidenskaben eller kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

Nationalisme er partisk og internationalisme er upartisk

Nationalismen er til stor glæde og inspiration på visse udviklingstrin, men den vil i fremtiden blive erstattet af glæden ved at være internationalt indstillet. Mange mennesker i dag befinder sig på udviklingstrin, hvor de måske nok er mere nationalt end internationalt indstillet. Meget få er parate til at opgive deres eget nationalsprog til fordel for et upartisk, perfekt internationalt sprog.

Kosmisk set er nationalisme et udtryk for den enkelte nations selviskhed eller egoisme, mens internationalisme er udtryk for nationens uselviskhed eller altruisme. Men ved at følge den globale udvikling kan man konstatere internationalismens udvikling ved at iagttage, at nationernes selviskhed er i aftagende, mens deres uselviskhed er i tiltagende. (LB1 stk. 100).

Det internationale og upartiske flag for FN 0 Forende Nationer
FN’s flag er et internationalt og upartisk flag.

 

Vil engelsk blive verdenssproget?

Generelt kan man sige, at intet eksisterende nationalsprog vil blive verdensstatens sprog af to væsentlige grunde: For det første ville det være en partisk løsning at vælge et nationalsprog, og for det andet ville det være en ufuldkommen løsning, fordi alle nationalsprog er uregelmæssige og ulogiske.

Det ville være en uretfærdig eller partisk løsning med engelsk som verdenssprog. Hvis engelsk blev verdenssproget, ville jordens øvrige befolkning blive påtvunget engelsk og amerikansk kultur. Engelsktalende personer ville meget nemt kunne få arbejde som sekretærer, oversættere og sproglærere, mens skatteydere i andre lande må betale milliarder i skat til skolevæsen og engelsklærere, for at deres børn kan lære engelsk.

Engelsk som verdenssprog er en uretfærdig, ulogisk og partisk løsning på klodens sprogproblem

I dag fungerer engelsk som et internationalt hjælpesprog, og det har den fordel for esperanto, at alle jordens folk efterhånden lærer sig det samme alfabet og mange af de samme latinske ord, som findes både i engelsk og esperanto. Således er den nuværende udbredelse af det engelske sprog en stor hjælp og fordel for esperanto. Engelsk er i virkeligheden ikke en konkurrent, men derimod en hjælpemotor for esperantos udbredelse!

Selv om alle jordens mennesker en dag skulle komme til at tale engelsk, ville det alligevel kunne betale sig at skifte til esperanto, trods overgangsbesværligheder. Det koster så meget tid at lære sig de mange, kosmisk set værdiløse, uregelmæssigheder og ulogiske elementer i det engelske sprog, at det med tanke på de kommende århundreders skolebørn ville kunne betale sig helt at skifte til esperanto, som er et fuldkomment sprog. Esperanto er analog med det fuldkomne 10-talssystem, der ikke kan forbedres. Hvis man forestillede sig, at alle mennesker på kloden anvendte det samme talsystem, romertallene, ville det af hensyn til de fremtidige slægter kunne betale sig at skifte fra romertallene til vort nuværende fuldkomne talsystem med nullet – også selv om det ville give lidt ekstra besvær i overgangsperioden.

Frihed, lighed og broderskab. Esperanto er internationalt og upartisk.

Frihed, lighed og broderskab. Esperanto er internationalt og upartisk, der vil sikre en sproglig lighed på kloden.

Mange danskere er ivrige tilhængere af, at engelsk bliver verdenssprog, men her må man jo huske på, at det er en fordel for danskerne, fordi dansk ligger så tæt op ad engelsk. Det er helt anderledes svært for russere og kinesere at lære sig engelsk. Men selv en dansker ville ikke efter ti års engelskstudier kunne oversætte en bog ordentligt fra dansk til engelsk.

Begrebet “lighed” spiller en meget stor rolle inden for hele problematikken omkring et fælles verdenssprog. Som sagt er det en uretfærdig og partisk løsning at vælge et nationalt sprog til verdenssprog, men dertil kommer, at de nationale sprog, der har fået størst udbredelse i verden, har fået det i kraft af, at en stormagt med aggression, krig og erobringer har undertvunget andre folk. Fik latin ikke udbredelse pga. romerrigets militarisme og imperialisme? – Har spansk og engelsk ikke fået stor udbredelse på samme måde? – Esperanto vil derimod blive udbredt på frivillig og idealistisk basis af folk, der går ind for fred, lighed og venskab.

Privatinteressen og fællesinteressen. Partiskhed og upartiskhed

Ligesom der i det enkelte menneskes sind kan være en kamp mellem det dyriske og det menneskelige, mellem det egoistiske og det kærlige, således er der også i jordklodens bevidsthed en kamp mellem det dyriske og det menneskelige. I verdenssamfundet finder en sådan kamp sted i form af kampen mellem “privatinteressen” og “fællesinteressen”. Privatinteressen repræsenteres af “pengemagten”, mens fællesinteressen repræsenteres af “statsmagten”. Da pengemagten ikke godvilligt giver afkald på sin magt, ser vi arbejdskampe mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Fra statsmagtens side ser vi lovforslag, der har til formål at begrænse kapitalmagten ved at fordele pengene mere ligeligt i samfundet. Alle disse forhold er mere detaljeret analyseret i LB1, kap. 4, stk. 95-104.

Partiskhed og upartiskhed

Privatinteressens og selviskhedens motto er “enhver er sig selv nærmest”, mens fællesinteressens og uselviskhedens motto er, “det er saligere at give end at tage”.

På globalt plan er “nationalisme” udtryk for landenes selviskhed, og “internationalisme” udtryk for deres uselviskhed. Udviklingen vil gå i retning af at uselviskheden eller fællesinteressen tilegner sig alle jordens værdier. En sådan demokratisk kommunisme vil ikke kunne indføres ved revolution, men kun ved evolution.

I denne globale udviklingsproces ser man tydeligt, at det bliver mere og mere nødvendigt med en verdensøvrighed og en upartisk international domstol.

Mange erhverv vil komme til at forsvinde

Der vil ikke være konkurrerende firmaer, der udbyder adgang til telefon, tv-kanaler og internet. Alt dette vil gratis blive stillet til rådighed for alle klodens beboere. Der vil ikke være nogen reklame eller forretningsverden, men derimod en saglig forbrugeroplysning. Når en bestemt levestandard politisk er blevet fastlagt, vil bil, radio, tv, computer, osv. blive leveret direkte fra produktionsstedet til forbrugeren uden fordyrende mellemled. Varerne bliver dyrere, men ikke bedre, ved at passere alle forretningsverdenens mellemled.

Postvæsen, banker og forsikringsselskaber, der konkurrerer om kunderne vil ikke forekomme, der vil kun være én bank og én forsikring i form af det livspas, man har fået af verdensstaten. Meget uproduktivt arbejde i forbindelse med alle mulige former for billetkontrol, told og skat vil forsvinde.

Upartiskheden vil komme til at sejre på kloden

Alle landes hære og flåder vil blive erstattet af et internationalt upartisk verdenspoliti, der står under kontrol af en upartisk verdensdomstol. (Se LB1 stk. 102). Den internationale domstol i Haag og FN-soldaterne med de blå hjælme er at betragte som fosterstadier i denne udvikling.

En lang række uproduktive erhverv, med kontrol, handel, forretning, reklame, militærvæsen, vil forsvinde til fordel for en generel nedsættelse af arbejdstiden. Hvis der f.eks. kommer en fantastisk teknisk opfindelse, der kunne reducere arbejdet for menneskene, vil det ikke som i dag resultere i arbejdsløshed, men i en arbejdstidsnedsættelse for alle mennesker på jorden, med f.eks. fem minutter om ugen. Enhver opfindelse uden patent vil således komme hele menneskeheden til gode, og man vil kunne se, at “maskinerne er vore venner”. Det svarer til den bibelske forjættelse eller profeti om, at mennesket ville gøre sig jorden underdanig. Menneskene har fået elementerne til at arbejde for sig. Blot ved et tryk på en knap kan et menneske starte et kraftværk, der kan producere millioner og atter millioner af hestekræfter.

De tolv punkter for jordmenneskets opfyldelse af det store kærlighedsbud

Her citeres Martinus’ tolv punkter fra Livets Bog 1 stk. 117:

 1. Alle former for uselviskhedens sejr over selviskheden. (Fællesinteressens sejr over privatinteressen).
 2. Skabelsen af en international demokratisk verdensstyrelse.
 3. Alle landes afrustning til fordel for oprettelsen af et internationalt upartisk verdenspoliti.
 4. Udvikling af et internationalt åbenlyst – ikke hemmeligt – højeste lov- og retsvæsen, der repræsenterende videnskabens ypperste væsener på åndelige såvel som materielle områder, kan være kvalificerede til at kende forskel på “abnorme handlinger” og “forbrydelser”, – kender udviklingens gang og tilværelsens evige love og dermed være en garanti for absolut ret og retfærdighed for alt og alle.
 5. Afskaffelse af private individers besiddelse af værdierne til fordel for verdensstatens tilegnelse af disse.
 6. Afskaffelse af penge til fordel for indførelse af et individs personligt ydede arbejde som eneste betalingsværdi og kvitteringen herfor som eneste betalingsmiddel for samme person.
 7. Oprettelse af et for hele verdensstaten fælles barndoms-, alderdoms- og sygdomsfond på basis af afdrag fra arbejdskvitteringerne.
 8. Udnyttelse af maskinerne til forkortning af den materielle arbejdstid til fordel for studiedage og åndsforskning.
 9. Afskaffelse af al voldspolitik og blodsudgydelser.
 10. Afskaffelse af tortur-, prygle- og dødsstraffe til fordel for kyndige internerings- og opdragelsesforanstaltninger.
 11. Udvikling af vegetariske næringsmidler, sundhed og legemspleje, sunde og lyse boligforhold.
 12. Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener, til mennesker og dyr, til planter og mineraler. (LB1 stk. 117).
  Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton
  Takketale på Hotel Sheraton ved Martinus fødselsdag 11.08.1890

   

  OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

  https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

   

  MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

  https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

   

  Ole Therkelsen på iTunes

  https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

   

  TWITTER

  https://twitter.com/ole_therkelsen

   

  VÄRLDSBILD FÖRLAG

  www.varldsbild.se

   

  AMAZON – Ole Therkelsen

  Author Profile

  www.amazon.com/author/ole.therkelsen

  https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

  www.amazon.com

  www.amazon.de

  www.amazon.co.uk

   

  MARTINUS INSTITUT

  www.martinus.dk

  www.shop.martinus.dk

  www.amazon.com/author/martinus

   

  SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

  www.scientia-intuitiva.dk

  www.martinusshop.dk