OT324. Bøn, kreativitet og seksualitet

Bøn, kreativitet og seksualitet

Foredraget “Bøn, kreativitet og seksualitet” blev afholdt  af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint der 15.05.2005

Evolutionen er udtryk for kreativitet

 

Martinus Kosmologi giver en logisk forklaring, der påviser, at naturens skabelsesprocesser finder sted ligesom alle andre skabelsesprocesser, der er kendt fra menneskets verden. Erfaring, viden, kunnen, kreativitet og opfindelse ligger bag enhver skabelsesproces! – Ifølge Martinus er både menneskets og naturens skabelsesprocesser baseret på det samme princip, nemlig en gradvis udviklingsproces, der sker i kraft af et bevidsthedsliv!’ – Kreativiteten bag Naturen

Materialismen er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab

Den materialistiske videnskab har opbygget et verdensbillede, der forklarer, at den fysiske materie er årsag til alting. Man mener, at den fysiske materie må være det absolutte udgangspunkt for alt, at tilfældige reaktioner i materien må være årsagen til evolutionen og bevidsthedens fremkomst. Man tror altså på, at det er materien eller det livløse, der har frembragt det levende.

Materialismen bygger på epifænomenalisme, der indebærer en antagelse om, at bevidsthed, åndsliv og psykiske fænomener kun er følgevirkninger af rent materielle processer i hjernen. At den fysiske materie skulle være årsag til bevidsthed er en teori eller en antagelse, der ikke er bevist. Det er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab!

I konsekvens af materialismen skulle alle menneskelige funktioner og egenskaber – bevidsthed, fri vilje, moral, altruisme, kærlighed, kreativitet, omtanke, medlidenhed og oplevelse af mening – være produkter af den fysiske materie! –

Ole taler taler delvis på baggrund af sin bog "Martinus, Darwin og intelligent design - En ny udviklingsteori" (Scientia Intutiva, www.martinusshop.dk) delvis dels på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk
Ole Therkelsen’s bog “Martinus, Darwin og intelligent design” blev genudgivet på Scientia Intuitiva Forlag i 2016 og kan købes på www.martinusshop.dk

Hvor findes intelligensen bag naturens kreativitet

Kemiens periodiske system, elektronorbitalers udformning, stjerners og galaksers opbygning samt indretningen af planters og dyrs organismer er ifølge Martinus opfindelser, der er realiseret i fysisk materie. Martinus angiver, at i intelligensriget eller visdomsriget findes den intelligens og kreativitet, der står bag opfindelsen af alle organismetyper og hele designet af naturen. (DEV1 kap. 13, Den evige verdensplan).

Visdomsriget er universets tegnestue, opfinderkontor og modelværksted (LB2 stk. 363-368).

Som en detalje i forbindelse med visdomsriget nævner Martinus, at teknikere, opfindere og videnskabsmænd på jorden også kan få inspiration og intuitive impulser fra visdomsvæsener i visdomsriget (Artikelsamling 1, stk. 40.15).

Ved skabelsen af nye organismetyper gør intuitionsevnen det muligt for mennesker i visdomsriget at samarbejde med visdomsvæsener både i underliggende spiraler i mikrokosmos og overliggende spiraler i makrokosmos. Enhver levende fungerende organisme repræsenterer jo et samarbejde mellem mikro-, mellem- og makrokosmos.

Organer og celler er organiske redskaber, der i deres første spæde begyndelse engang er blevet opfundet og fremstillet på tekniske, kemiske laboratorier eller værksteder som resultater af forudgående oplevelser, erfaringer, tænkning og beregninger, manifesteret af geniale opfindere og videnskabsmænd på længst forsvundne kloder eller verdener, som Martinus yderligere har analyseret i sin bog Bisættelse, kap. 146.

Martinus skriver kreativiteten bag naturen

Ifølge Martinus vil ideer eller principper fra nutidens maskiner og opfindelser, computere og robotter engang kunne indbygges i kød og blod i kommende nye organismetyper. – “Tekniske og kemiske apparater og maskiner udgør den første spæde begyndelse til udviklingen af levende væseners organer på fremtidige kloder eller verdener” er den interessante overskrift til kap. 147 i Bisættelse.

Om livet i visdomsriget skriver Martinus: “På samme måde ser man modeller til kommende opfindelser i fysiske verdener fremtrædende i levende funktion. Ja, vi er stedet for et ocean af modeller til tekniske og mekaniske apparater, maskiner, befordringsmidler, byggekomplekser, fabriksanlæg, havneanlæg osv. Endvidere er sådanne ting som klæder, sko, hatte, møbler, smykker med mere repræsenteret. Og så er dette endda kun den laveste grad af zonens intelligensåbenbaring. I de højere grader ser man modeller, ikke alene til kommende kulturer og væsenssamfund, men man ser også ligefrem modellerne til kommende ny væsensarter, nye dyre- og mennesketyper af hidtil uanede foreteelser, nye planteformer, alt sammen realiteter, der senere vil blive taget i brug og levendegjort i kød og blod i fysiske verdener. Ja, her myldrer det af funktion og virksomhed, men alt er genialitet, alt er levende, alt er fuldkomment. Vi er her i Guddommens egen “tegnestue” eller “modelværksted”. Her er de første frø eller spirer til alle kommende åbenbaringer, spirer, der senere skal vokse frem og frugtbargøre og befolke kommende kloder og verdener, forskønne og forherlige livet i uanede sekler frem i tiden, i evigheden. Vi er her i livets absolut højeste “forår”.” (LB3 stk. 642).

Kreativiteten der går forud for naturens skabelser?

Darwinismenafviser eksistensen af et design, mens intelligent design-teorienhenviser til en universel intelligenssom ophavet til designet bag de komplekse organismer i naturen. Martinushenviser i sin åndsvidenskab til intelligensriget eller visdomsriget, der er det fjerde rige i spiralkredsløbet efter plante-, dyre- og menneskeriget. Aktiviteten og kreativiteten i dette visdomsrige, hvor tidligere opfindelser og maskiner inkorporeres i levende væseners kommende organismer, må betragtes som en ydre faktori forhold til det enkelte individ under evolutionens gang (se stk. 15.4-15.7).

Visdomsriget er det intelligensorgan i universvæsenet, der udtænker, planlægger og designer alle fremtidens organismetyper både i mikro-, mellem- og makrokosmos. Under hvert ophold i visdomsriget bidrager hvert enkelt levende væsen med sine opfindelser, talenter og erfaringer fra den tilbagelagte udvikling i den fysiske verden til denne universets permanent skabende bevidsthed, der således ligger til grund for skabelsen af elektronorbitalers, atomers, molekylers, cellers, organers, organismers, planeters, stjerners og galaksers fuldkomne og geniale organiske struktur. På grund af intuitionsenergiens særlige natur kan de enkelte væsener i mikro-, mellem- og makrokosmos i visdomsriget samarbejde om designet og kreationen af nye organismer. Under opholdet i visdomsriget bliver denne intellektualitet og disse opfindelser med tilhørende design inkorporeret i individets talentkerner som en nødvendig forberedelse for udviklingen i den fysiske verden i den næste udviklingsspiral.

Da visdomsriget er verdensaltets organ for intellektualitet, skriver Martinus således: “Men når naturen således viser den højeste intellektualitet, der findes, kan den kun have et særligt bestemt væsen til ophav, nemlig – guddommen. Naturen er Guds egen bevidsthed” (LB3 stk. 717).

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

 

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

OT323. Lidelsen er intuitionens og visdommens kilde.

Lidelsen er intuitionens og visdommens kilde

Foredraget Lidelsen – visdommens kilde er afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint, den 28.05.2005

Smerten og lidelsen viser vejen til sandheden og livet

I følge Martinus er smertefulde erfaringer er vejen til fuldkommenhed. Alle mennesker skal føle den samme mængde smerte og lidelse for at få den samme medfølelse og humanitet. Der er ingen, der slipper lettere om ved det end andre. For at blive det samme må man opleve det samme. Selv om man skal have den samme mængde lidelse for at blive fuldkommen, behøver man dog ikke at opleve nøjagtigt det samme eller gøre præcis de samme fejltagelser.

Skæbneloven, der ifølge Martinus er identisk med årsags- og virkningsloven, bevirker, at man kan lære at se, at der er en mening med lidelsen, nemlig erfaringsdannelse og udvikling (se evt. kommende stk. 23.8-23.12). En ulykkelig skæbne skal ikke ses som en straf, men som en for udviklingen nødvendig konsekvens af ens handlinger, der bringer en fremad i udviklingen. Sygdom er som en klokke, der ringer for at advare om, at man går den forkerte vej. Ofte er mennesker nemlig ikke klar over, at de går den forkerte vej, de oplever deres aktuelle levevis med fejlagtige nydelser som vejen mod lyset. Martinus ser sygdom og smerte som et skærmende gelænder, der beskytter én mod at falde i afgrunden. De mennesker, der får klarhed over dette, kommer ikke til at være i tvivl om, hvilken vej de skal gå. Smerten og lidelsen viser vejen til sandheden og livet. (se evt. LB1 stk. 86).

Er det helt forgæves at have ødelagt sig selv ved forkert levevis?

Smertefulde oplevelser i forbindelse med misbrug og talentkerneødelæggelse er ikke unyttige erfaringer. Al lidelse afføder en medlidenhedsevne eller medfølelse, der er det samme som den humanitet og næstekærlighed, der fører udviklingen frem til fuldkommenhed. Mennesket har fri vilje til at ødelægge et levende univers i form af sin egen organisme. Men det kommer så til gengæld til at opleve konsekvensen af det ved at skulle opleve livet igennem et ødelagt univers, eventuelt som multihandicappet. Ud over den store udvikling af medfølelse og humanitet har lidelsen også haft det gode med sig, at individet fremover helt er vaccineret eller beskyttet mod igen at ødelægge et levende univers.

Vi lærer af vore erfaringer

Vi lærer af vore erfaringer. Fuldkommengørelsen forudsætter et kendskab til alt i livet, både godt og ondt. Erfaringer om det ufuldkomne er den nødvendige basis for skabelsen af det fuldkomne. Lidelseserfaringerne kan være fordelt på forskellige perioder og forskellige områder. Det er ikke alle mennesker, der skal blive narkomaner eller afsporede seksualmordere, men alle skal opleve eller føle den samme mængde lidelse for at udvikle den medfølelse og humanitet, der fører frem til skabelsen af det færdige menneske. (Se evt. DEV5, symbol 73-75).

Hvordan løser Martinus teodicé-problemet?

I kraft af et evigt verdensbillede har Martinus løst teodicé-problemet (se stk. 6.5). For det første forklarer Martinus, at det såkaldte onde eller mørket ifølge kontrastprincippet er en forudsætning for al livsoplevelse. Forudsætningen for, at man kan opleve noget, er, at man tidligere har oplevet noget, der kontrasterer den nye oplevelse. Enhver oplevelse er baseret på en sammenligning med tidligere oplevelser. Man ville f.eks. ikke kunne opleve, at noget var varmt uden tidligere at have oplevet noget koldt. – For det andet er lidelsen ifølge Martinus en konsekvens af ens egen uvidenhed og fejlagtige handlemåde. Erfaringsdannelsen ved oplevelsen af denne konsekvens er en nødvendighed for udviklingen af den medfølelse og kærlighed, der fører frem til fuldkommenheden og skabelsen af det færdige menneske, der ligesom Gud kan kende forskel på godt og ondt. For at kunne skelne mellem godt og ondt må man selv have oplevet begge dele. For bevidst at kunne handle næstekærligt må man ved personlig erfaring have fået kendskab til både godt og ondt. Frugten af al lidelse og smerte er humanitet og kærlighed.

Hvordan kan mørket forsvares eller retfærdiggøres?

Det mest epokegørende træk ved Martinus’ arbejde er, at han har forsvaret og retfærdiggjort mørket og lidelsen i kraft af de evige principper og naturlovene for livsoplevelse. Som sagt er eksistensen af kontraster en nødvendighed for enhver oplevelse. På baggrund af en evigfortid kan der også gives en logisk og retfærdig begrundelse for enhver livssituation. Med en evig fortid kan alt forklares logisk ud fra årsags- og virkningsloven, hvilket ikke ville have været muligt, hvis livet havde en begyndelse.

Martinus påviser, at det onde er et ubehageligt gode. Det ubehagelige, som vi oplever i form af lidelse, er kærlighed i forklædning. Lidelsen er den konsekvens af tidligere ulogiske handlinger, som er nødvendig for at kunne lære at tænke logisk. Lidelsen giver den erfaringsdannelse, der er nødvendig for at blive et logisk tænkende menneske. Oplevelsen af mørke og lidelse er et ubehageligt gode, der er en nødvendig erfaringsdannelse for at bringe udviklingen fremad og opad mod fuldkommenhed.

Hvad forstås ved Martinus’ kærlighedsbevis?

Martinus blev spurgt, hvordan han kunne være så sikker på, at det, han skrev, var sandt. Hertil svarede han: “Det er sandt, fordi alle mine analyser går op i kærligheden”. – “Alle mine analyser viser, at alt er såre godt.”

Martinus sagde også: “Alle mine analyser går op i evigheden. – Kærligheden og kristendommen bliver til videnskab, når man kan se, at det hele går op i evigheden”.

I sine foredrag brugte Martinus forskellige varianter af sit “kærlighedsbevis”. Han sagde, at han kunne være helt sikker på, at han skrev sandheden, fordi alle analyser på alle punkter slutter med facittet – alkærlighed, og at man skal elske sin næste som sig selv. Findes der nogen højere forklaring på livet, end at alt er udtryk for kærlighed? – Alkærligheden er den højeste videnskab. Alkærligheden er hele verdensaltets grundtone.

Garantien for at Martinus analyser er den absolutte sandhed

Martinus har skrevet et helt kapitelmed overskriften “Garantien for mine kosmiske analysers identitet med den evige sandhed”, der omhandler dette kærlighedsbevis (Artikelsamling 1, stk. 8.25). Her skriver han, at hans oplysningsarbejde kun har kunnet skabes i kraft af kosmisk bevidsthed, og det kan kendes ved, at hans analyser ikke i noget som helst felt har andet facit end, at man skal være god og kærlig og elske sin næste. Alt, hvad han har skrevet, er et eneste stort forsvar for overholdelsen af det store bud “elsker hverandre”. Det er en logisk udredning af udødelighed og af, “hvad et menneske sår, skal det høste”. Alt viser sig i sit slutfacit at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener.

Hvornår er sandheden afsløret?

Ned gennem historien ser man, at det ene verdensbillede har afløst det andet, og nogle har derfor fået den opfattelse, at sandheden er relativ, at der ikke findes en absolut sandhed. Men historien viser, at tidligere tiders primitive verdensopfattelser stadig afløses af mere udviklede og videnskabelige opfattelser. Hvor længe kan denne gradvise afsløring af sandheden fortsætte? –

Martinus svarer: “Til der ikke findes flere slør omkring sandheden”. Så vil man igen kunne spørge: Hvornår er der ikke flere slør omkring sandheden? Og herpå svarer han: “Når individets sansebegavelse er så langt fremskreden i sin udvikling, at det er i stand til som en realistisk kendsgerning at opleve, at – alt er såre godt, – da er den evige sandheds afsløring fuldendt, idet nævnte oplevelse netop ikke kan eksistere uden at være identisk med oplevelsen af nævnte sandheds videnskabelige grundanalyse” (LB1 stk. 28).

Man lever i en gammel overtro, når man mener, at noget er ondt. Det såkaldte onde er lige så uundværligt som det såkaldte gode for livsoplevelsen og bevidsthedsdannelsen. Men det forhindrer stadig ikke, at noget opleves som meget ubehageligt. Det onde og det gode bliver således to sider af samme medalje, som Martinus jo så genialt betegner det ubehagelige godeog det behagelige gode. Ordet “gode” udtrykker her, ligesom i udtrykket “alt er såre godt”, den evige side af analysen, mens ordene behagelig og ubehagelig udtrykker den skabte eller timelige analyse af oplevelsen. Men kontrasternes eksistens er et plus for det levende væsen, for uden kontraster ingen livsoplevelse, og dermed intet liv og heller intet levende væsen. Ergo er kontrasternes eksistens et gode for livet og det levende væsen. Analysen “alt er såre godt” er ikke en timelig, men en absolut eller evig analyse.

Hvad er målet for udviklingen?

Menneskene vil udvikle sig frem til at blive hundrede procent humane og kærlige. Med en jævnbyrdig balance mellem en udviklet følelse og en udviklet intelligens vil mennesket efterhånden få adgang til visdommens tankeklima, der er baseret på intuitionsenergien. At leve i overensstemmelse med livsloven eller kærlighedsloven, at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener, giver de mest positive tanker. Et tankeklima båret af kærlighed og visdom giver mennesket den højeste magnetisme og livskraft, der findes. Denne tænkning, der er baseret på den allerhøjeste kosmiske videnskab, visdom og kærlighed, bekræfter det gamle ord om en sund sjæl i et sundt legeme (se Bisættelse, kap. 47).

De kosmiske analyser kan hjælpe mennesker til en forståelse af livet og dets love, som fører til en positiv livsanskuelse. Man kan lære at se, at alt det ubehagelige dybest set er et ubehageligt godeog dermed udtryk for kærlighed.

Når man føler lykke, glæde og taknemmelighed over for livet og kan se, at alt i livet er såre godt, har man den rigtige indstilling til livet. Når man i alle livets situationer kan se og opleve, at alt er såre godt, så vibrerer de tanker i bevidstheden, der giver den højeste livslyst og livskraft i tilværelsen.

Ifølge Martinus er man færdigudviklet og et moralsk geni, når man i sin udvikling er nået så langt frem, at man ved egne sanser er i stand til at opleve og foretage analysen, at alt er såre godt. Da er man nået frem til livets grundanalyse og den evige sandhed.

#

Ole Therkelsen, f. 1948, taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om åndsvidenskaben eller kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

I 2016 blev bogen "Martinus og den ny verdensmoral" genudgivet på www.scientia-intuitiva.dk Forlag. www.martinusshop.dk
Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”

OT’s to bøger:

  1. Martinus, Darwin og intelligent design (2007)
  2. Martinus og den nye verdensmoral (2009)

OT’s to lydbøger på CD:

  1. Kosmiske lektioner (2006) 50 foredrag i MP3
  2. FOREDRAG i 2013 (2014) 48 foredrag i MP3

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Ole taler taler delvis på baggrund af sin bog "Martinus, Darwin og intelligent design - En ny udviklingsteori" (Scientia Intutiva, www.martinusshop.dk) delvis dels på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk
Ole Therkelsen’s bog “Martinus, Darwin og intelligent design” blev genudgivet på Scientia Intuitiva Forlag i 2016 og kan købes på www.martinusshop.dk

 

 

 

OT322. Min vilje og Guds vilje, Martinus Center Klint

 

Foredraget “Min vilje og Guds vilje” blev afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 1. juli 2005.

Ole Therkelsen er kemiker og biolog, og han taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi og har holdt ca. 2.000 foredrag om åndsvidenskaben eller kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

Mine to bøger: 

1. Martinus, Darwin og intelligent design  (2007)

2. Martinus og den nye verdensmoral  (2009)

Mine to CD-er:

3. Kosmiske lektioner    (2006) 50 foredrag i MP3

4. FOREDRAG i 2013  (2014) 48 foredrag i MP3 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

http://www.martinus.dk/da/dtt/

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk