Det kosmiske nytår i Klint 31.12.2006

NYTÅRSKURUS  i  MARTINUS  CENTER  KLINT  i  2006.
Foredrag af Ole Therkelsen.

JULEN er en fest til ære for Kristus-princippet med lyset i mørket.
NYTÅRET er en fest til ære for evigheden, for kredsløbsprincippet, der er det evige livs åndedræt eller pulsslag.
Ved Nytår starter vi et nyt kredsløb. Her kan du høre det foredrag, som jeg holdt på Nytårskurset i Martinus Center Klint, den 31.12.2006.

Menneskets kosmiske nytår – Fremtidens menneske i indre balance –
Menneskene er på vej ind i en ny verdenskultur. Ikke blot relationerne mellem mennesker, men også det enkelte menneskes indre liv er under stærk forandring. Det, der før gav mening og lykke i livet, giver ikke længere den næring, som er nødvendig for at opleve indre balance. Der skal findes nye løsninger og nye måder at leve på. En sådan forandringsproces er udfordrende, fordi det gamle ikke længere kan bruges, til trods for, at det netop er det, der er forudsætningen for alt det nye.

Nytårskurset vil forløbe som en vekselvirkning mellem foredrag, dialog i grupper, caféseminar, bånd med Martinus og vigtigst af alt den indbyrdes hygge. Derudover skal vi jo også fejre nytåret sammen i festlig stemning, og traditionen tro giver vi os også tid til en lille tipspromenade indeholdende poster med kosmologiske spørgsmål.

Med ønsket om et Godt Nytår

Hilsen Ole Therkelsen
www.oletherkelsen.dk
www.oletherkelsen.info
www.varldsbild.com
www.martinusshop.dk

 

Kosmiske nytårstanker   af Martinus   [Kosmos nr. 1/1999]

Mørkets kulmination tænder en håbets stjerne i vort sind

Da vi passerede vintersolhverv eller årets korteste dag, passerede vi mørkets kulmination eller det stadium, hvor solen eller dagens lyskilde er længst borte fra vore breddegrader. Af denne passage er der intet jordmenneske, der kan være ganske uberørt. Den ligesom drejer vort sind og hele tankeindstilling. Mens vi før vor passage af denne årets korteste dag var indstillede på et stadigt tiltagende vintermørke, imod hvilket vi måtte gardere os ved hjælp af et ydre kunstigt fysisk lys, og hvad sindet angik ved et indre sjæleligt lys, så er vi nu efter denne passage indstillet på selve lyset. Vi ved nu, at solen for hver dag kommer nærmere og nærmere for til sidst at indhylle vore breddegrader i sommerdagens strålende klarhed og kolorit. Vintersolhverv eller mørkets kulmination har således tændt en vældig håbets stjerne i vort sind. Vi venter på sommer og sollyse dage. Da denne passage af vintersolhverv er en urokkelig tilbagevendende foreteelse, efter hvilken der ligeså urokkeligt kommer en passage af lysets kulmination eller sommersolhverv, er dette vort håb således ikke bygget på fantasi men på en levende kendsgerning. Vi har indtil overdådig fylde oplevet, at vor passage af disse solhverv kun er nattens og dagens kredsløb i et endnu større format, der betinger Bibelens ord: “Herefter skal, så længe jorden står, sæd og høst, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat ikke aflade.”

 

Evigheden bag kredsløbene

Men hvad kan dette kredsløb nu fortælle det udviklede eller intellektuelt begavede menneske? – Hvad kan det fortælle den søgende åndsforsker? – At dagen kommer efter natten, og sommeren kommer efter vinteren, ved vi jo alle, ja, det ved selv dyrene. I modsat fald ville de jo ikke i den grad forberede sig på sommerens eller vinterens komme, som tilfældet er. Nogle dyr samler forråd og går i hi, andre f.eks. trækfuglene, søger mod mildere egne. Men dermed er Forsynets mening eller hensigt med disse kredsløb ikke fuldført eller tilendebragt. Disse kredsløb er ikke til, blot for at vi skal lære at underordne eller gardere os imod dem. Det er rigtigt, at det er dem, der giver livet kolorit, skaber kontraster og mangfoldiggør oplevelsesmulighederne for de levende væsener. Men der er bag alt dette endnu en særlig stor oplevelse eller et specielt facit, Guddommen eller Forsynet ved hjælp af kredsløbsprincippet vil indføre og levendegøre i det tænkende væsens bevidsthed. Dette facit er tilkendegivelsen af dets egen udødelighed og Guddommens evighed bag kredsløbene. […]
Fra Kosmos nr. 1/1999, © Martinus Institut 1981, www.martinus.dk

 

Julens kosmiske budskab

Juleforedrag af Ole Therkelsen i Viborg 17.11.2014. (48 min)

Julens kosmiske budskab

Bag den historiske beretning om Jesus fødsel og gerning findes en symbolik og en visdom, som fortæller om en human udvikling, som alle mennesker på jorden kommer til at gå igennem. Den danske forfatter Martinus (1890-1981) har i sin lille bog “Juleevangeliet” forklaret, hvordan vi mennesker i evolutionens gang er på vej bort fra dyrerigets kamp og egoisme imod et rigtigt menneskerige med fuldkomne, humane og kærlige mennesker. Viden om åndsvidenskaben og de åndelige naturlove vil gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

Du kan lytte til flere foredrag på www.oletherkelsen.dk

 

Martinus skrevet om julen i småbog 13 “Juleevangeliet” og i flere artikler i “Artikelsamling 1”. Man kan læse mere om Martinus’ syn på Jesus i småbog 2 “Påske” og “Det Tredje Testamente. Den Intellektualiserede Kristendom”.

Læse og søg i hele Martinus’ værk på www.martinus.dk

 

MARTINUS SKRIVER OM JULEN:

Hvad er egentlig julestemning? – Ja, det er i realiteten en glædesfølelse over andre menneskers mobiliserede sympatitilkendegivelser. Da julen er en gavernes fest, og fundamentet for den fremtidige kultur er dette “hellere at give end at tage”, er det ikke så mærkeligt, at det giver en særlig stemning på den årstid, hvor dette gaveprincip i særlig grad kommer frem. De fleste mennesker i den kristne verden vil være gode og kærlige juleaften og i juledagene, der er blevet hellige dage. Det er blevet en stor tradition, og her op imod julen er der skibsladninger, vognladninger og flyvemaskiner fulde af gaver, der skal deles ud rundt om i verden, og millioner af kærlige hilsener sendes til venner og bekendte. Det ville være dejligt, hvis menneskene havde denne tendens hele året, men nu er det mest beregnet på midvintertilstanden, og det er jo dejligt med noget oplivende her i de grå hverdage i mørkets tid. (Kosmos nr. 12, 1992)

 

En højere verdens atmosfære omfavner, gennemtrænger og inspirerer alle i form af julens vibrationer

Men al denne godhed, al denne guddommelige stemning, der således uundgåeligt næsten når ind i alle sind, er ikke så underlig, thi julens vibrationer har trods alt efterhånden fået så megen magt, at de for det kosmiske syn ligefrem udgør nogle få timers besøg af intet mindre end – den virkelige, store “fred på jorden”. I en kort stund, fra juleklokkernes kimen til noget over midnat juleaften, gæstes verden virkelig af noget af den store fred. I disse få timer er en højere verdens atmosfære virkelig ligesom kommet nærmere. Denne overjordiske atmosfære omfavner, gennemtrænger og inspirerer alle, der har et åbent og kærligt sind, alle der i kontakt med den gamle og den ny verdensimpuls arbejder på at skabe jorden om til en permanent bolig for kærligheden, for freden, for den sande harmoni. Men selv om denne atmosfære ikke er direkte synlig for det fysiske øje, er det dog den, der er identisk med den virkelige og sande “julestemning” i ethvert retmæssigt, åndeligt indstillet sind, så vel som den også udgør den vidunderlige stemning, der juleaften kan føles hvilende over by og land.

Men jorden er endnu alt for mørk, og den himmelske fred må atter vende tilbage til sit eget rige. Dens nærværelse her kan endnu kun udmåles i timer, kan endnu kun betegnes som “et besøg” på jorden. Og menneskeslægten haster atter videre hen over verden i nye baner, mod ukendte mål, mod svære begivenheder, der, om end ubevidst for menneskene selv, så dog slutteligt vil afføde resultater, der skal gøre “julen” permanent eller den store fred til ét med jordens zoner. (Artikel-Samling 1, nr. 6.3)

 

Disse gode manifestationer, med hvilke menneskeheden således er i kontakt med julens sande niveau, vil sluttelig endog få en sådan fremgang, at den kærlige, åndelige atmosfære, som gennemsyrer julens lande nogle få timer juleaften, vil blive udvidet mere og mere, så den til sidst strækker sig helt fra jul til jul. De nævnte manifestationer, der således er med til at gøre julens sande stemning længere, er altså alle former for realiteter, der går i retning af at elske sin næste eller den virkelige praktisering af “hellere at give end at tage”. Og det er symbolet på denne julens sande tilværelsesmåde, vi oplever i form af – “julegaver”. (Artikel-Samling 1, nr. 6.9)

© Martinus Institut 1981

www.martinus.dk

 

OT341. Arven efter Martinus. Samarbejds-Strukturtn

Samarbejds-Strukturen er arven efter Martinus

Arven efter Martinus. Foredrag af Ole Therkelsen i efterårsferien i Martinus Center Klint, Denmark, 15.10.2015

Bogen Samarbejds-Strukturen (1992), der er arven efter Martinus,  er lavet på basis af båndoptagelser. Ved rådsmøderne i årene 1974-1981 indtalte Martinus således retningslinjerne for det fortsatte samarbejde, som blev samlet i bogen Samarbejds-Strukturen. (Kosmos nr. 7/2004).

Samarbejds-Strukturen skal være mit testamente

Arven efter Martinus: Strukturen skal være mit testamente for min Sags overdragelse til dens trofaste og kærlige medarbejdere efter mit ophør på det fysiske plan. (Brev til medarbejdere 28. april 1972, Samarbejds-Strukturen, side 4).

Kosmos og kosmologi

Allerede i 1933 gav han sit tidsskrift navnet Kosmos. “Det er et moderne navn ved siden af Livets Bog og de andre bøger. Dengang det kom, var det ved en kosmisk impuls. Jeg mener, vi skal holde fast ved navnet Kosmos.” (Samarbejds-Strukturen, stk. 12.1).

I 1958 blev tidsskriftet Kosmos oversat til esperanto med titlen Kosmo. Senere stod det Martinus klart, at Kosmos skulle hedde Kosmos på alle sprog, og ikke f.eks. Kosmo på esperanto og Cosmos på engelsk osv. Martinus: “Jeg mener, Kosmos skal være internationalt, at det kan have samme navn i alle lande.” (Samarbejds-Strukturen, stk. 12.1).

Da der bl.a. var et tysk tidsskrift med titlen Kosmos, foreslog Martinus på et rådsmøde en undertitel: “Kan man ikke ved titlen Kosmos tilføje “Martinus Kosmologi” eller sådan noget, så ved de, hvor det hører hen?” (12. november 1974, Samarbejds-Strukturen, stk. 12.1).

 

Ole Therkelsen, f. 1948, taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om åndsvidenskaben eller kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

Bogen er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Forside til Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”. 2. udgave, Scientia Intuitiva, 2016. www.martinusshop.dk
Bogen "Martinus, Darwin og intelligent design - en ny evolutionsteori" af Ole Therkelsen blev udgivet på Borgen forlag i 2007. 2. udgave blev udgivet i 2016 på forlaget www.scientia-intuitiva.dk. www.martinusshop.dk
Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori. Ny bog af Ole Therkelsen

OT’s to bøger:

  1. Martinus, Darwin og intelligent design (2007)
  2. Martinus og den nye verdensmoral (2009)

 

OT’s to lydbøger på CD:

  1. Kosmiske lektioner   (2006) 50 foredrag i MP3
  2. FOREDRAG i 2013 (2014) 48 foredrag i MP3

 

www.martinusshop.dk
www.varldsbild.com
www.varldsbild.se
www.bibliotek.dk
www.amazon.com/author/ole.therkelsen

 

OM MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB

Videnskaben har vist, at alle forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Martinus (1890-1981) påviser, at der også findes love for psyken og tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil gøre det muligt for det jordiske menneske at få herredømme over dets mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens og fredens paradis på jorden.

Værket er arven efter Martinus. Hvor stort blev hele værket?

Martinus’ samlede værk er på ca. 10.000 sider. Med til hovedværket regnede Martinus ud over Livets Bogundertiden også symbolværket, Det Evige Verdensbillede,hvor han ved hjælp af farvelagte symboler og forklarende tekster fremlagde kosmologiens hovedprincipper.

De tre store bøger, introduktionsbogen Logik, bogen om kærlighed til mikrokosmos Bisættelse, bogen med de efterladte manuskripter til Det Tredje Testamente, Den Intellektualiserede Kristendom, kunne man måske også henregne til hovedværket.

Som en indføring til hovedværket har Martinus skrevet yderligere 28 mindre bøger samt ca. 300 artikler, der kan købes i boghandler og på nettet på shop.martinus.dk.

Til værket hører mange artikler, breve, rejsebeskrivelser, notater, referater og besvarelser på en lang række spørgsmål samt båndoptagelser af godt 200 foredrag, der efterhånden vil blive udgivet som artikler. Med til værket hører Martinus Erindringerog Samarbejds-Strukturenudgivet posthumt i henh. 1987 og 1992.

Martinus Kosmologi, Martinus Åndsvidenskab, Livets Bog

Det Tredie Testamente, Det Evige Verdensbillede, Logik, Kosmos,

www.martinus.dk     © Martinus Institut 1981