#OT367. Mennesket og dets livskraft

#OT367. Mennesket og dets livskraft.

#OT367. Mennesket og dets livskraft er foredrag afholdt af Ole Therkelsen i Aalborg onsdag den 15.02.1995

Martinus taler om mikrokosmisk, mellemkosmiske og makrokosmisk livskraft

Kosmisk set er den fysiske organisme kun et redskab for det evige jeg og dets tilhørende bevidsthed. Den åndelige verden består af en stråleformig materie. Den fysiske organisme er et anlæg, som bruges af det åndelige væsen. Hjernen og nerverne fungerer som en relæstation for jeget, så det kan manøvrere og beherske den fysiske organisme (se evt. LB1 stk. 189-190, 224). Ifølge Martinus sker oplevelse og tænkning på det åndelige plan i en kosmisk hjerne, der betjener sig af den fysiske hjerne som et antenneanlæg eller en relæstation.

Det, vi kalder ånd eller psykisk kraft, er det samme som elektrisk-magnetiske kræfter. Denne ånd eller livskraft træffer vi hos levende væsener i alle størrelser som hhv. mikrokosmisk, mellemkosmisk og makrokosmisk elektricitet (LB6 stk. 2144-2146, 2186, 2295, 2302-2303). Den åndelige side ved det levende væsen og den såkaldte åndelige verden udgøres altså en elektrisk-magnetisk verden.

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

Hvordan influerer vore tanker og vor livskraft på mikrolivet i vor organisme?

Om tankekraften skriver Martinus: “Livskraften bag alle levende væseners livsoplevelse og manifestation har sæde i og udvikles igennem væsenets tankekraft. Tankekraften er igen det samme som den elektriske, magnetiske kraft, ved hvis hjælp jeget forsyner alle sine fysiske organer med livskraft og velvære” (LB6 stk. 2295).

Kvaliteten af vore tanker er bestemmende for kvaliteten af det mikroliv, der inkarnerer i vor organisme. Organismen udgør det univers, som mikroindividerne lever i. Vi selv og vort mikroliv opnår den højeste sundhed, hvis vi betjener os af tanker af den højeste kvalitet.

Hvad er forbindelsen mellem tanke og livskraft?

Menneskets tanker er udtryk for en mellemkosmisk elektricitet, der som en psykisk kraft behersker den fysiske organisme. Tilsvarende er mikrokosmisk ånd eller tanke den kraft, der opretholder mikrovæsenernes organismer. Livskraft og tænkning træffer vi hos alle levende væsener i form af mikrokosmisk, mellemkosmisk og makrokosmisk elektricitet (LB6 stk. 2144-2146, 2186, 2295, 2302-2303).

Med forståelsen af disse tre former for elektricitet eller mental kraft nærmer man sig yderligere erkendelsen af universet som et levende, tænkende væsen, som en altomfattende guddom, der udgør kollektivet af alle eksisterende væsener. Martinus forklarer, at alle enkelte levende væseners skæbneelementer tilsammen udgør et bevidsthedsocean, der er det samme som verdensaltets bevidsthed. (Se evt. Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 10).

 

Livskraft som magnetisme eller elektriske bølger

For mennesket opleves strømmen af elektriske bølger gennem hjernen som tanke, mens den udadtil viser sig som magnetisme, der igen er det samme som livskraft. Tankerne gennemstrømmer hele kroppen som fine elektriske bølger. Tænkning bliver derved en overfysisk kraftpåfyldning eller en slags elektrisering af organismen og specielt af blodet.

Martinus skriver: “Tænkningen bliver derved det højeste fundament for blodets skabelse, og dets kvalitet må derfor stå og falde med tænkningens natur og kvalitet. Da blodet igen udgør det bærende fundament for selve organismens skabelse, vedligeholdelse og velbefindende, bliver tænkningen således selve livets allerhøjeste manifestationsfaktor. – Det, et væsen tænker, det bliver det. Har det sygelige og abnorme tanker, vil dets organisme blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, hvorved den i tilsvarende grad må fremtræde som usund og svækket, mens den ved lyse, sunde og normale tanker uundgåeligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste normale velvære” (Bisættelse, kap. 43).

Positive tanker og livskraft

Tanker er som sagt mellemkosmiske, elektriske impulser. De rigtige tanker oplader skæbneelementet med positiv livskraft. Den fysiske organisme er et mellemkosmisk elektrisk apparatur, hvor alle funktioner drives ved en organisk eller mellemkosmisk elektricitet.

Martinus: “Som nævnt sker menneskets elektriske opladning, der er det samme som dets opladning med livskraft, igennem sanseoplevelserne fra den fysiske såvel som fra den åndelige verden. Sanseorganerne er organer for omformning af fysiske reaktioner til mellemkosmiske, elektriske impulser, der ved deres passage igennem underbevidstheden bliver til levende oplevelse i den vågne dagsbevidsthed. Herfra passerer de videre batteriorganerne for her at opsummeres som drivkraft for væsenets tanke- og viljefunktioner og disses overførelse til manifestation igennem den fysiske organisme. Denne manifestation skaber igen reaktion i de ydre omgivelser. Denne reaktion er det samme som væsenets skæbne” (Kosmos nr. 1/1980).

Vore organer er som mælkeveje i det univers, som udgøres af vor organisme, og hvert enkelt organ har sin livskraft

CITAT af Martinus: “Tankeimpulserne består, som analyseret i Livets Bog, af de seks grundenergier, og man ville se, hvorledes disse energier havde hver deres fysiske systemer i det store mælkevejssystem, i hvis tomrum de var den dominerende livskraft. I tomrummet mellem maveregionens mikropartikler ville tyngdeenergien eller den dræbende energi have sit naturlige hjemsted. Imellem mikropartiklerne i hjerte-, lunge- og blodregionerne ville i særlig grad følelsesenergien være den førende kraft. I tomrummet mellem hjerne- og nervesystemets partikler og mikrosystemer ville intelligensenergien have sit domæne som livskraft, mens intuitionen ville fremtræde som livskraft i de seksuelle organer. Hukommelsen eller salighedsenergiens afkrystalliseringer ville danne skelettets fysiske partikler, og instinktenergien ville være den dominerende kraft i de områder, hvor der fremstod fysiske partikler, som fra et mellemkosmisk syn ville være muskulatur og hud. Livsimpulserne eller tankekræfterne ville skabe en ustandselig forvandling, verdeners fødsel og verdeners undergang, blandt disse sole og kloder, og alt ville være reguleret fra det store centralklodesystem, hvorfra alle livsimpulserne eller tankekræfterne udstrålede, det som i mine analyser benævnes som overbevidstheden, hinsides hvilken det jeg eksisterer, som er det umådelige systems faste punkt, i kraft af hvis manifestationsevne det hele har åbenbaret sig. De partikler, som danner fysisk stof, er i virkeligheden kun tankeenergiernes afkrystalliseringer, et midlertidigt resultat af det levende væsens bevidsthedsenergi og skabeevne. Al bevægelse i dette univers er tanke, og sædet for det virkelige liv er tomrummet mellem partiklerne” (Bog nr. 16B, Universets mælkeveje, kap. 7).

Martinus ved skrivebord med skrivemaskine på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg
Martinus ved skrivemaskinen
på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg

Hvad er årsagen til den unaturlige træthed?

Aldrig tidligere i historien har der været så mange nervesammenbrud og selvmord. Aldrig har så mange mennesker været trætte og deprimerede. Udbrændthed er nærmest ved at blive en folkesygdom. Denne unaturlige træthed skyldes fejltænkning, skriver Martinus. Naturlig træthed kan repareres med søvn og hvile, mens den unaturlige træthed kun kan repareres ved at lære at tænke rigtigt (se evt. Bog nr. 16C, Unaturlig træthed).

Den unaturlige træthed skyldes negative tanker, som giver en forringet livskraft. I et foredrag siger Martinus, at livskraft er det samme som glæden ved at være til. Hvis man ikke har noget at glæde sig over og er utilfreds med livet, vil man automatisk tabe i livslyst og livskraft. Hvis man er irriteret, deprimeret, vred, sur og har en negativ og kritisk holdning, vil man komme til at lide af unaturlig træthed. Årsagen til den unaturlige træthed er fejltænkning, der som sagt giver en nedsat livskraft og en forringet magnetisering af kroppen. Hvis man synes, at der er noget, der er forkert i livet, har man en forkert indstilling til livet, siger Martinus. Det er denne forkerte indstilling til livet, der er årsagen til den unaturlige træthed. Menneskets øgede forestillingsevne og intelligensudvikling kombineret med den materialistiske opfattelses af livets timelige karakter er en af hovedårsagerne til dagens fejltænkning.

Træthed og mangel på livskraft

Den hyppigst forekommende tankefejl hos det moderne menneske er, at det føler sig uretfærdigt behandlet. Man mener, at det er de andre, som er årsag til de problemer, man har. Man skyldbelægger andre og ser sig selv som et uskyldigt offer. Man ser sig selv som en uskyldsren engel eller en martyr, der lider uretfærdigt (ligesom de første kristne martyrer). Eftersom man selv er uskyldig, behøver man jo ikke arbejde med at ændre sig selv. Derimod må man absolut forsøge at ændre de andre for at få problemerne bragt til ophør. Offertænkning eller martyrtænkning er hovedårsagen til nedsat livskraft og unaturlig træthed! – Med en nedsat livskraft får mennesket en nedsat modstandskraft mod mange sygdomme.

Med et materialistisk syn er det nemt at se, at problemerne skyldes de andre. Det er nemt at se, at det er min ægtefælle, mit barn, mine forældre, mine kolleger eller min chef, der ødelægger mit liv. Det er lægen, det er sagsbehandleren, det er systemet, der gør livet surt for mig. Det er politikerne, det er økonomien, det er vejret, der er skyld i mine problemer. Ja, sådan må det nødvendigvis se ud med fysiske øjne. Men ikke desto mindre er det denne materialistiske fejlvurdering af livet, der er årsagen til nedsat livskraft og unaturlig træthed. Man må tage ansvaret for sit eget liv og ikke lægge skylden på de andre.

Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton
Takketale på Hotel Sheraton ved Martinus fødselsdag 11.08.1890

Det giver livskraft at sige, jeg er selv årsag til min skæbne

Ved at studere Martinus’ kosmiske analyser kan man efterhånden komme til en forståelse af, at man i kraft af skæbneloven selv er ansvarlig for sin egen livssituation, som skitseret i det foregående kap. 23. Martinus betegner sin kosmiske kemi i LB2 og LB3 som en skæbnevidenskab, der logisk redegør for, hvordan man skaber sin egen livssituation. Når man kommer bag de usynlige årsager til ens egen livssituation, begynder man at forstå, at alle problemer og besværligheder er selvforårsagede og har et højere formål i udviklingen af medfølelse, humanitet og kærlighed. Martinus forklarer, at livskraften vil begynde at strømme tilbage i samme øjeblik, man holder op med at kritisere og skyldbelægge andre og indser eller forstår: Jeg er selv årsag til min skæbne! (Kosmos nr. 1/1980).

Ole taler taler delvis på baggrund af sin bog "Martinus, Darwin og intelligent design - En ny udviklingsteori" (Scientia Intutiva, www.martinusshop.dk) delvis dels på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk
Ole Therkelsen’s bog “Martinus, Darwin og intelligent design” blev genudgivet på Scientia Intuitiva Forlag i 2016 og kan købes på www.martinusshop.dk

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

 

 

 

Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">