#OT278. Om verdenssituationen og jordklodevæsenet

#OT278. Spørgsmål efter foredraget om verdens-situationen og jordklodevæsenet.

Spørgetime afholdt af Ole Therkelsen på Martinus Institut lørdag 05.01.2008

Jordklodevæsenets jeg og bevidsthed styrer udviklingens gang på jorden

Bag enhver fysisk organisme er der en dirigerende bevidsthed, og således er der også bag jordkloden en dirigerende bevidsthed, der er hele klodens højeste autoritet. Sammen med jeget udgør bevidstheden det dirigerende og det levende i det levende væsen. (DEV1, stk. 6.7).

Martinus ved skrivemaskine på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, www.martinus.dk
Martinus mente, at det var bedre at skrive på maskine end i hånden. Martinus Institut

          Ifølge Martinus er den højeste autoritet inden for hele jordens område netop jordklodens jeg, og ikke som mange tror de forskellige stormagter eller statsledere. Om en stormagt skal falde eller gå frem, om en race skal stagnere eller gå frem, om landegrænser skal placeres her eller der, afgøres udelukkende af jordjeget og dets bevidsthed. (Se Kosmos nr. 1/1998).

          Tidligere var det faraonerne og kongerne, der stod jordånden eller jordens bevidsthed nærmest, og de var således en slags fysiske talentkerner for jordjeget, som således kunne regulere mikrovæsenernes eller menneskenes fysiske og åndelige kurs. Igennem disse talentkerner kunne jordjeget udfolde sin vilje ved kongernes enevælde eller diktatur. De kongelige var til en vis grad indviede og var derfor særligt egnede til at modtage impulser fra jordjeget. De sidste rester af dette finder vi bl.a. i det danske udtryk, konge af Guds nåde.

          Efterhånden som menneskene udviklede intelligensen og den selvstændige tænkning, begyndte diktaturet eller kongemagten at falde ved oprør og revolutioner, og der opstod andre regeringsformer, hvor de enkelte individer i kraft af et højere udviklingstrin fik større indflydelse.

Menneskets to sind

Det var ikke ledere som Lenin, Stalin, Hitler, Churchill eller Roosevelt, der bestemte verdens gang. De har været modtagelige eller talentkerner for jordjegets bevidsthedsimpulser, men det er jordjeget, som styrer udviklingen, og som udvælger og fjerner de forskellige statsledere, når det passer bedst ind i jordklodens udvikling. (Kosmos nr. 1/1998 og 8/2010).

Martinus brugte ofte denne symboltegning i sine foredrag, når han forklarede, at det jordisk menneske var halvt dyr og halvt menneske. Tegning af Hans Henning Withus (1920-1947).

Det jordiske menneskes to sind
Det jordiske menneskes to sind. – Tegnet Af Hans Henrik Withus (1920-1948)

Jordklodens krise: diktatur eller demokrati

Ligesom det jordiske menneske er halvt dyr og halvt menneske, således er jordklodevæsenet også et sfinksvæsen. Organerne i menneskets organisme har et fuldkomment samarbejde, men de forskellige lande eller folkeslag på jorden har endnu ikke opnået dette perfekte samarbejde.

          Lige nu er jordklodeånden inde i en krise, hvor to modsat rettede bevidsthedstendenser kæmper mod hinanden. Der er ikke enighed mellem racerne, folkene og de forskellige nationer på jorden, og denne uenighed skyldes, at jordjeget er i en slags krise, hvor det skal vælge den ene eller den anden af de to ideologier, diktatur eller demokrati, statsundertrykkelse eller statsbeskyttelse af de enkelte mennesker.

          De forskellige magthavere og diktatorer bliver besjælede eller besatte af de bagvedliggende egoistiske bevidsthedssider hos jordjeget, og derfor kan deres taler, foredrag og fremtræden blive af en vældig kraft og styrke. Alle præsidenter og de store ledere i verden bliver således besat af de af jordjegets tankeimpulser, som de selv i deres daglige liv sympatiserer mest med. På denne måde kan jordklodens tanker direkte opleves i politikken og samfundslivet.

Martinus havde ikke siddet ret længe, før han så et lysende punkt i det fjerne, og pludselig kom en kristusfigur til syne. Det var den danske billedhugger Bertel Thorvaldsens skulptur af Kristus, hvor han siger: “Kommer til mig” (Domkirken i København). – Figuren var lille og stod noget borte. Så blev det mørkt, og da det blev lyst igen, var figuren blevet levende og i naturlig menneskelig størrelse. Den var iklædt et gevandt af lysende små stjerner, næsten som en kåbe af diamanter. Det var kolossalt lysende, lyset var snehvidt, skyggerne var blå. Dette Kristus-væsen af blændende solskin kom ganske stille hen mod Martinus, der sad som lammet i sin kurvestol. Han så lige ind i en skikkelse af ild, der bestod af små lysende punkter, omtrent som ved en stjernekaster, blot var gnisterne meget mindre. Til sidst bevægede skikkelsen sig lige ind i Martinus’ krop, ind i hans indre. Her standsede den og blev stående. En vidunderlig ophøjet følelse betog Martinus, og lammelsen var forbi. /Ole Therkelsen
Kristus-skulpturen af Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Københavns Domkirke og Thorvaldsens Museum. Martinus havde en lille gipskopi i sin lejlighed.

Verdensgenløsningsprincippet

Religiøse ledere og verdensgenløserne får også en vældig støtte og hjælp fra jordjeget. Det paradoksale er, at både Hitler og Jesus fik en vældig støtte fra jordjeget, men hver for sig fra dens to kontrære bevidsthedssider. I nuværende udviklingsfase får diktatoren ikke jordklodejegets fulde tilslutning og kan endog være udsat for en vis grad af bekæmpelse. Diktaturets ideologi er for nedadgående eller uddøende. Verdensgenløserne derimod er indviede talentkerner for alkærlighedens ideologi, der er for opadgående. Af de to ideologier i verden er den ene altså ved at uddø, mens den anden er ved at blive født. Verden oplever derfor en kamp, der er udtryk for en gammel kulturs dødskamp og en ny kulturs fødselsveer. (Kosmos nr. 2/1998).

          Da Barack Hussein Obama blev valgt til præsident, og en sort familie i januar 2009 flyttede ind i Det hvide Hus efter de mange år med sorte slaver i USA, var det også et udtryk for, at jordklodevæsenet var kommet videre i sin udvikling mht. tolerance og demokrati. Obama må på dette tidspunkt have været det bedste redskab for jordklodevæsenets bevidsthedsudfoldelse på dette område.

Jordkloden – et selvregulerende levende system Modsat Martinus arbejder James Lovelock ikke med den bevidsthedsmæssige side, men derimod med den fysiske og biologiske side af jordklodens liv. Det viser sig, at jordkloden har en fantastisk evne til regulere og fastholde samme temperatur ikke blot i årmillioner, men i årmilliarder, på samme måde som mennesket livet igennem kan fastholde en konstant temperatur på 37o, på trods af omgivelsernes svingende temperatur. Ligesom mennesket kan fastholde et konstant saltindhold i blodet og de øvrige legemsvæsker, kan jordkloden også fastholde en konstant saltkoncentration i verdenshavene. Planeten har også en evne til at regulere og fastholde en konstant iltkoncentration i atmosfæren, hvilket også tolkes som et tegn på, at den er levende. Ganske kortfattet beskriver Martinus, hvordan jordkloden ved instinktive eller automatiserede bevidsthedsprocesser (kaldet C-viden), har kunnet ændre og indstille koncentrationen af de forskellige gasser eller luftarter i atmosfæren til fordel for de levende væsener i dens organisme. Martinus skriver: “Dette glødende legeme bliver mere og mere afkølet på grund af “følelsesenergien” og begynder at få detaljer i kraft af “instinktenergien”. Der bliver atmosfære omkring denne klode. Luft og vand opstår. Disse foreteelser er ganske vist endnu giftige eller uegnede for et højere bevidsthedsliv, men efterhånden får de levende væseners “instinktenergi” eller kosmiske “C-viden” overvundet alle generende detaljer. De giftige foreteelser skiller sig ud, og det krystalklare vand opstår, der senere skulle betyde livsrum for de allerførste former for det dagsbevidste livs indtrængen på jordkloden. Den kosmiske “C-viden” eller “instinktfunktionen” bryder endnu stærkere frem. Krystalliseringen begynder, mineralriget opstår, dernæst planteriget.” (Den mentale treenighed, Artikelsamling 1, stk. 20.2). Videnskaben regner med, at solsystemet og dermed jordkloden blev dannet for 4,6 milliarder år siden, og at det allerførste encellede liv opstod på jorden for ca. 3,8 milliarder år siden. Siden da regner man med, at kloden har holdt konstant temperatur, koncentration af salt i oceanerne og ilt i atmosfæren. Levende væsener har en speciel evne til, på trods af skiftende ydre betingelser, at kunne regulere og fastholde visse fysiologiske parametre på konstante værdier. Denne selvregulerende egenskab træffes kun hos levende væsener. Da jeg studerede miljøkontrol og økologi på Københavns Universitet, blev jeg meget fascineret ved studiet af de forskellige økosystemer, øen, havet, marsken, søen, skoven, marken, fjeldet osv. Ved indgreb i et økosystem viser det sig, at det reagerer hensigtsmæssigt akkurat lige som et enkelt levende væsen. Man kan derfor sammenligne sig med jordkloden og dens biosfære, fordi den er opbygget af forskellige økosystemer og undersystemer, lige som menneskets organisme er opbygget af organer, celler og flere undersystemer. Uden at gå i detaljer med fysiske forhold i forbindelse med definitionen af liv, skal det blot nævnes, at biologen har en række kriterier for, hvornår noget kan anses for at være et levende væsen. På nær et enkelt opfylder jordkloden alle disse kriterier med sikkerhed. Det sidste er spørgsmålet om, hvordan jordkloden formerer sig. For at noget ifølge den materialistiske videnskab skal kunne betragtes som et levende væsen, skal det nemlig kunne formere sig eller reproducere sig seksuelt, som vi kender det fra planter og dyr. 5.3 Makrokosmisk seksualitet og fosterdannelse Naturvidenskaben regner ikke med, at solsystemer og galakser er levende væsener. Når planeter, solsystemer og galakser af videnskaben ikke regnes for at være levende væsener, kan man heller ikke tale om en makrokosmisk formering eller forplantning. Ud fra de videnskabelige kriterier ligger det således lidt tungt med at kunne erklære, at jordkloden er et levende væsen. Selv om man i astronomien taler om en stjernes fødsel, liv og død, har videnskaben tilsyneladende ingen forståelse for makrovæsenernes eventuelle seksuelle reproduktion. Men Martinus derimod forklarer, at jordkloden blev dannet samtidig med solsystemet i kraft af en “makrokosmisk seksualitet” og en “makrokosmisk fosterdannelse”. (Se LB2 stk. 419-421). Elektricitet er det første, der bliver til, når en klode eller et himmellegeme bliver skabt ude i verdensrummet, ligesom det er det første, der bliver til, når vor krop skabes. Samlejet repræsenterer en udløsning af elektriske kræfter i form af vellystfornemmelsen og alle de mange dermed forbundne tanker. Det første, der sker ved skabelsen af en organisme, er altså en opsummering af mentale kræfter, der kan forplante sig videre gennem fysiske kræfter til kønsorganerne. På det åndelige plan sker der samtidig hos et åndeligt væsen en aktivering af de evnecentre eller talentfrø, der rummer al den information, der er nødvendig for skabe dets ny krop. Det først synlige i den makrokosmiske skabelsesproces er stjernetåger, der ifølge Martinus i virkeligheden er udløst “makrokosmisk sæd”. Under en automatisk bevidsthedsmæssig styring dannes der i denne sæd flere og flere synlige punkter, der efterhånden glider ud af den nebuloseagtige tilstand og fortætter sig til selvstændige lysende solsystemer. I den videre udvikling udslukkes lyset på nogle af de afkølede punkter, der således bliver til planeter ligesom vor jordklode. (Læs evt. videre i LB2 stk. 419-428, Den mentale treenighed, Artikelsamling 1, stk. 20.2). I astronomien i dag forskes der i solsystemets opståen, og de nyeste resultater viser hen til, at solsystemet blev dannet ved en fortætningsproces, der fulgte umiddelbart efter en gigantisk stor eksplosion med enorme elektriske og magnetiske udladninger til følge, hvilket i lyset af Martinus Kosmologi kunne tolkes som en makrokosmisk seksuel udløsning af “makrokosmisk sæd”. – Martinus fremholder jo også, at den makrokosmiske fosterdannelse begynder med elektricitet. 5.4 Jordkloden som et levende væsen Det, at klodens fysiske krop er kugleformet, kan ikke afkræfte, at der er tale om et levende væsen. I forhold til andre levende væsener er der kun tale om en forskel i form, men ikke i princip. (Se Bisættelse kap. 83). Vandets kredsløb på denne vor skønne planet kunne siges at være analogt med vort blodkredsløb. Klodens mineralske regioner er skelettet. Planter, dyr og mennesker er som celler i klodens organisme osv. I medierne omtales regnskovene ofte som klodens lunger. Ved planternes fotosyntese produceres der O2, og der syntetiseres kulhydrater ud fra CO2 og H2O. Ved de levende væseners stofskifte forbrændes disse sukkerstoffer under produktion af CO2, H2O og varme. På denne måde kan man også for jordklodens vedkommende tale om åndedræt, respiration og stofskifte. Alle stofforvandlingsprocesser i naturen er analoge med vort eget stofskifte. For at kunne være levende og opretholde sin livsudfoldelse må jordkloden også have fysisk næring, og denne næring får den fra solen. (Bog nr. 14B, kap. 4). Lige som vi får vor energiforsyning ved at indtage mad af høj kvalitet (lav entropi, høj orden) og efterlade affaldsprodukter af lav kvalitet (høj entropi eller høj uorden), sådan spiser jordkloden “solstof”, idet den optager lys eller kortbølget stråling af høj kvalitet (lav entropi), der kan drive fotosyntesen, og den udsender langbølget varmestråling af lav kvalitet (høj entropi) til rummet som en slags afføring. For at holde konstant temperatur må jorden nemlig udsende lige så meget varme til verdensrummet, som den modtager fra solen. Man kan i Martinus’ litteratur flere steder læse beskrivelser af jordkloden som levende væsen, f.eks. LB3 stk. 555-567, Bisættelse kap. 82-87.
Solsystemet med alle planeter

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176