#OT277. Verdenssituationen og jordklodevæsenet

#OT277. Verdenssituationen og jordklodevæsenet.

Et foredrag afholdt ar Ole Therkelsen på Martinus Institut lørdag den 05.01.2008

Menneskene er klodens hjerneceller, og hele menneskeheden er dens hjernemasse

Der kan argumenteres meget for, at jordkloden er et levende væsen ud fra rent fysiske forhold. Martinus’ specialitet er imidlertid ikke naturvidenskab, men åndsvidenskab, og i den forbindelse kan det være meget interessant at beskæftige sig med spørgsmålet: Hvad tænker jordkloden på?

          Fælles for alle levende væsener er, at de har bevidsthed, hvor bevidsthed i sin bredeste definition ifølge Martinus er evnen til at opleve og handle. På et eller andet plan har alle levende væsener en bevidsthedsaktivitet. Jordkloden har også sin bevidsthed og tænkning, som Martinus har analyseret flere steder i sin litteratur. (LB1 kap. 1-5, Kosmos nr. 1, 2, 3/1998, De kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen, Artikelsamling 1, nr. 40).

          De højst udviklede celler i jordklodevæsenet er menneskene, og de bliver således en slags hjerneceller i klodens fysiske organisme. Det stof, som udgøres af den samlede jordiske menneskehed, er således jordens hjernemasse.

          De verdenskulturer med tilhørende religioner, der passerer hen over kloden, bliver således klodens tanker. De højkulturer, der har været på jorden, er udtryk for særligt inspirerede tanker, og alle krige, konflikter og ødelæggelser, der har været, udtrykker negative eller primitive tanker. Alle de mange religiøse, kulturelle, videnskabelige og politiske strømninger i samfundet bliver således et udtryk for jordklodevæsenets tænkning.

Bogen er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Forside til Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”. 2. udgave, Scientia Intuitiva, 2016. www.martinusshop.dk

Martinus Kosmologi  

I sin kosmologi beskriver Martinus, at lige som der findes menneskesamfund, således findes der også makrokosmiske væsenssamfund i form af klodesamfund og i endnu større format samfund af solsystemer og galakser osv. (LB1 stk. 58).

          Det skulle således ikke være så svært at forestille sig, at jordkloden ad stråleformig vej skulle kunne kommunikere med andre levende kloder. Martinus angiver, at når vor jordklode bliver vred eller irriteret på en anden klode, giver det sig udslag i krige her på jorden. Krige er således en følge af jordklodens vredesudbrud rettet mod en anden klode. Men hvilken planet eller hvilket af klodens medvæsener disse energiudløsninger er rettet imod, går Martinus slet ikke ind på. (Den ideelle føde, kap. 21).

Småbog nr. “Den ideelle føde” af Martinus. www.martinus.dk

         Men menneskene og dermed jorden selv kommer til at lide meget som følge af disse vredesudbrud, som vi blandt andet har set i form af to verdenskrige, hvor jordkloden fik dræbt mange hjerneceller (mennesker), mens andre blev lemlæstede eller sårede. Jorden fik kort sagt ødelagt store dele af sin hjernemasse. På tilsvarende måde mener Martinus, at mennesket under sine hidsighedsanfald også får bragt uorden blandt sine mikroindivider og i sin hjernemasse.

Martinus foran sfinksen og Cheops pyramiden i 1961, Giza, Ægypten. www.martinus.dk
Pyramidens hemmelighed. Martinus stående foran cheopspyramiden og sfinksen i 1961, Martinus Institut. www.martinus.dk

         Martinus: “Verdenskrigene vil føre til, at der skabes en verden med en verdensregering og med et kulturcenter i Kaukasus, hvor man ville bygge en pyramide i smag med Cheopspyramiden, hvor alle symbolerne vil blive samlet. Der vil ske en centralisering af produktionssystemet og fordelingssystemet. Derefter vil der komme er et tusindårsrige, hvorefter det i særlig grad vil dreje sig om en udryddelse af de psykiske mørke magter – en sidste udrensning af jordens mentalitet.” (Privat referat fra torsdagsmøde).

 Sammenhængen mellem menneskets og jordklodens forkerte tænkning

Man kan som nævnt tænke og handle forkert eller ukærligt over for mikrolivet i sin organisme ved at være vred eller have andre negative tankearter. Da tankerne er den højeste naturkraft i organismen, skaber de det klima, som mikrovæsenerne skal leve i. Når menneskene således ikke kan tænke rigtigt og ikke ved, hvilket ansvar de pådrager sig ved forkert tænkning, må de jo lære det. Menneskene befinder sig derfor i jordklodens organisme, hvor der forekommer meget disharmoni, katastrofer, lemlæstelse og lidelse. Men det er jo det samme, vi bliver vidne til i det ufærdige menneskes egen organisme. Det, et menneske sår i mikrokosmos, høster det selv i makrokosmos. (Se LB6 stk. 2020).

          Den store organisme, som menneskene befinder sig i som mikrovæsener, er således af samme kvalitet som menneskets egen organisme.

          Martinus: “Den store organisme, i hvilken menneskene befinder sig som “mikrovæsener”, er således i sin natur af samme kvalitet som det jordiske menneskes. Dette vil altså igen sige, at det jeg, der har jordkloden til organisme, heller ikke tænker rigtigt. Dette væsens tankeenergi eller livskraft, der er identisk med vore “naturkræfter”, er således heller ikke fuldkommen. Der opstår naturkatastrofer, oversvømmelser, vulkanske udbrud, jordskælv, cykloner, dødbringende kulde og varme, altså en besværliggørelse af livsbetingelserne for dets “mikroindivider”, hvortil menneskene hører.” (Bisættelse, kap. 100).

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (LB1 stk. 15).
Forside til førsteudgaven af Livets Bog i 1932 i soft-cover med stjernekors og guldtryk. www.martinus.dk

         Efter at Martinus havde fået kosmisk bevidsthed forklarede han, at han så lysende og funklende verdener med menneskeheder, der havde en moral og en idealisme, der stod langt over den almengældende jordiske moral. Men han så også verdener, der var af en langt lavere natur med en barbarisme, der gjorde, at de levende væsener måtte dræbe for at leve. Dette bevirkede, at disse verdener blev en skueplads for udfoldelse af sygdom, nød og elendighed, sorg og lidelse. (LB1 stk. 21).

          De jordiske menneskers skæbnetilstand er for højt udviklet til, at de kan inkarnere på planeter med sådanne barske, primitive og barbariske forhold. Men hvis jordens ufærdige mennesker på den anden side skulle inkarnere på en klode, hvor alt var fuldkomment og i harmoni, ville de der fremkalde disharmoni og være alt for primitive mikroindivider.

          De kosmiske love sikrer, at ethvert væsen netop inkarnerer i et makroindivid, der repræsenterer det samme udviklingstrin. Et mikroindivid får således gennem sin ydre verden et billede af sin egen indre verden. Martinus forklarer skæbneloven som et spejlprincip. (LB4 stk. 1262, LB6 stk. 2128).

 

Foredragssal i Martinus Center Klint
Renovereret og hvidmalet foredragssal fotograferet i maj 2003. Foto Willy Kuijper

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176