#OT233. At elske livet som det er

#OT233. At elske livet som det er

“At elske livet som det er” blev afholdt af Ole Therkelsen på nytårskurset i Martinus center Klint nytårsaftensdag den 31.12.2010

Martinus (1890-1981) afslappet hjemme på Mariendalsvej 96. www.martinus.dk
Martinus i sin dagligstue på Mariendalsvej 94, Frederiksberg. I dag museum “Martinus mindesttuer. www.martinus.dk

Hvem er Martinus?

Livet er eventyrligt. Når vi ser ned igennem årtusinderne, ser vi, at der en gang imellem med store mellemrum fødes et helt usædvanligt geni, en profet eller en verdensfornyer. På denne vor skønne, gule, grønne og blå planet har vi efter min mening i vor tid haft besøg af en sådan eventyrlig person i form af Martinus (1890-1981). Han blev født uden for ægteskab i den lille by Sindal i Nordjylland, hvor han tilbragte sin barndom og den første del af sin ungdom. Derefter arbejdede han på forskellige mejerier rundt omkring i provinsen, indtil han som 30-årig fik sine kosmiske evner. I de sidste 60 år af sit 90-årige liv skabte han i kraft af sine kosmiske analyser en helt ny videnskab og et helt nyt verdensbillede – Det Evige Verdensbillede (DEV).

Martinus Åndsvidenskab – en kærlighedens videnskab

Martinus skrev, at hans værk var en kærlighedens videnskab. Han anså sit værk for at være intellektualiseret kristendom eller videnskabeliggjort kristendom. I 1975 kaldte han derfor sit samlede værk, Det Tredje Testamente, idet han oplevede, at åndsvidenskaben var den sandhedens ånd eller talsmanden den hellige ånd, der var den profeterede fortsættelse af Bibelens to tidligere testamenter (Joh. 16,12-15 og 14,26).

Martinus Kosmologi – Martinus Åndsvidenskab

Martinus brugte også Martinus Kosmologi som betegnelse for sit værk. I ordbogen kan man læse, at kosmologi er en metafysisk lære om verdensaltet. Kosmos er en modsætning til kaos. Det velordnede og lovbundne univers er en kontrast til det kaotiske. Martinus Kosmologi er kort sagt læren om det ordnede univers. Den er en livsvidenskab, der viser, at alt har en mening, at enhver detalje i naturen er uundværlig, og at alt i sit slutfacit er logisk, hensigtsmæssigt og kærligt.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Hvilket princip regulerer al udvikling?

Det seksuelle polprincip er et af de overordnede kosmiske skabeprincipper, der regulerer det evige livs pulsslag eller åndedræt. Denne livets evige pulseren er baseret på, at det levende væsen skiftevis optræder i en seksuelt enpolet og dobbeltpolet tilstand. De seksuelle polers pulseren er den regulerende faktor i væsenets vekslende tiltrækning til spiralkredsløbets to store kontraster, den fysiske og den stråleformige verden. I stedet for luft er det evige livs åndedræt baseret på en indånding og udånding af lys eller materie. Det evige liv former sig altså som en evig skiften mellem liv i en fysisk og i en stråleformig verden.

De to seksuelle poler

Ifølge Martinus’ beskrivelse findes der to seksuelle poler i ethvert levende væsen. For et nærmere studium af dette polprincip og specielt menneskets nuværende seksuelle forvandling henvises til Livets Bog 5, hvor Martinus har skrevet ikke mindre end 350 sider om dette emne. I dyreriget er den ene pol latent, hvorfor væsenerne her fremtræder som halve, ufuldkomne eller enpolede væsener, hanner og hunner, der er egoistiske og har en partisk kærlighed. I de øvrige riger findes der fuldkomne og dobbeltpolede væsener, der er det tredje køn, der har den organiske struktur og forudsætning for at praktisere en upartisk kærlighed.

Enpolethed er krigens anatomi

Dobbeltpolethed er fredens anatomi

Udviklingsprinceppet

Den gradvist skiftende tilstand mellem enpolethed og dobbeltpolethed er den højeste regulerende faktor bag kombinationen af de energier, som ethvert levende væsen tiltrækker eller frastøder. De to seksuelle poler eller polprincippet er den højeste faktor bag al udvikling.

Den seksuelle lyst eller det seksuelle princip, også kaldet den højeste ild, er den styrende kraft bag hele sult- og mættelsesprincippet og dermed også den regulerende faktor i skabeevnens eller X2’s styring af udviklingen igennem alle udviklingsspiraler.

Menneskets seksuelle polforvandling

Hvis man ganske kort og lidt overfladisk skulle argumentere lidt for menneskets nuværende seksuelle polforvandling fra et enpolet væsen til et dobbeltpolet væsen, kunne man se på, at forskellen mellem kvinde og mand bliver mindre og mindre. Den maskuline pol udvikler sig i kvinden, og den feminine pol udvikler sig i manden. Det skyldes ifølge Martinus, at jordmennesket er ved at udvikle sig mod det omtalte tredje køn, der er dobbeltpolet. Mennesket er kort sagt inde i et udviklingsforløb, der fører fra en partisk enpolethed til en upartisk og alkærlig dobbeltpolethed. Ofte kan det være svært at få en empirisk bekræftelse på Martinus’ analyser, men specielt i forbindelse med menneskets seksuelle transformation er der gode muligheder.

Det er således ifølge Martinus et evigt kosmisk princip, og ikke tilfældigheder og mutationer, der ligger bag omskabelsen af væsenet fra et egoistisk enpolet dyr til et alkærligt dobbeltpolet menneske i Guds billede. Det er et kosmisk princip eller en naturlov, der bevirker at udviklingen bliver styret i en ganske bestemt bane frem mod fuldkommenhed.

En planmæssig og lovbunden udvikling eller evolution

Selv om det forekommer ganske selvfølgeligt, at der må findes naturlove for udvikling, anses det fra naturvidenskabeligt hold for dybt religiøst og uvidenskabeligt at arbejde med en planmæssighed i evolutionen. Mens biologerne afviser, at der kan være en plan og en hensigt med evolutionen, kan man dog i f.eks. fysiologien og medicinen læse om, at både den ene og den anden af cellers og organers funktioner er meget hensigtsmæssige. De fleste intelligensbetonede naturforskere er tilfredse med forklaringer og undersøgelser af detaljer i deres respektive specialer, men med den fremvoksende intuition begynder der hos visse forskere at opstå et behov for at erkende større sammenhænge og helheder.

Hvad er betingelsen for en evig livsoplevelse?

Den første betingelse for livsoplevelse er som sagt, at der er noget at opleve, at der findes kontraster. For at have en evig livsoplevelse er det nødvendigt, at det levende væsen i al evighed har adgang til begge kontraster, lys og mørke.

De to seksuelle poler er generalorganerne i X2, der helt regulerer den alternerende oplevelse af kontrasterne lys og mørke i det vældige spiralkredsløb. For at forstå omfanget af et enkelt spiralkredsløb må man kunne overskue et så stort kosmisk horisontområde, at alle verdensaltets førende kosmiske realiteter eller principper kommer til ligelig manifestation (LB1 stk. 34). I en udviklingsspiral vil væsenet komme til at opleve det kulminerende og det latente stadium af hver af kontrasterne samt alle overgangsstadier derimellem. I ethvert spiralkredsløb er der to yderpunkter dobbeltpolethed og enpolethed, der er som sommer og vinter, dag og nat eller kærlighed og egoisme.

Egoismen har sin kulmination i enpoletheden i dyreriget

Egoismen har sin kulmination i enpoletheden i dyreriget, mens dobbeltpoletheden og alkærligheden allerede tager sin begyndelse i menneskeriget og kulminerer i den stråleformige verden. Grunden til, at mørket kulminerer i den fysiske verden, er, at alle væsener med en fysisk organisme har indbygget en selvopholdelsesdrift, der byder det at kæmpe for at bevare organismen, fordi den er betingelsen for oplevelse på det fysiske plan. Da der er en begrænset mængde ressourcer i den fysiske verden, bliver det til en kamp for hvert fysisk væsen at opretholde sin organisme. Selvopholdelsesdriften er ifølge Martinus en udspaltning af urbegæret, som er organisk indbygget i dyret i form af et automatisk fungerende instinkt. I kampen for tilværelsen gælder principperne enhver er sig selv nærmest og magt er ret. Biologerne mener, at kampen for tilværelsen og den naturlige selektion har sin årsag i den fysiske materie, mens Martinus helt modsat angiver en evigt eksisterende årsag, en transcendent årsag, uden for den fysiske materie – urbegæret eller selvopholdelsesdriften.

Humaniteten udvikler sig i det jordiske menneske

I jordmenneskets rækker begynder humaniteten efterhånden at udvikle sig og gøre sig gældende. Der etableres en statsmagt med lovgivning, som tjener til beskyttelse af de svage individer. Det bliver forbudt at stjæle og at slå ihjel. Velfærdssamfundet er et godt eksempel på den fremvoksende humanitet og næstekærlighed, der bevirker, at man efterhånden kan klare sig med en mindre udfoldelse af selvopholdelsesdriften og de dyriske instinkter.

Det er det evige skabeprincip, X2, der i overensstemmelse med væsenets sult- og mættelsestilstand opretholder en evig fornyelse af væsenets livsoplevelse og manifestation. Martinus behandler væsenets evige livsoplevelse af spiralkredsløbets vekslende kontraster i forbindelse med grundfacit nr. 10 i livsmysteriets løsning (DEV3 stk. 32.12, LB3 stk. 731).

Lys og mørke i ethvert kredsløb

Martinus: “Efter at have tilbagelagt et kredsløb, altså en enkelt passage af mørkets og lysets sfærer eller riger, går væsenet imidlertid ikke ind i en total genoplevelse af dette kredsløb, men går over i et kredsløb med en ny variation af oplevelsen af lys- og mørkesfærerne. Derved bliver væsenernes evige livsoplevelse og manifestation at udtrykke som et spiralkredsløb. Ved denne væsenernes evigt skiftende livsoplevelses- og manifestationspassage igennem lys- og mørkesfæren, alt efter deres hunger- og mættelsestilstand, opretholdes en evig fornyelse af væsenets livsoplevelses- og manifestationsevne. Uden lys- og mørkekontrasterne og uden spiralkredsløbet ingen som helst bevidsthedsskabelse, ingen som helst manifestation eller livsoplevelse, intet som helst evigt liv” (DEV3 stk. 32.12).

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk