OT311. Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori

OT311  Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori

Foredrag om Darwin og Martinus af Ole Therkelsen, i Martinus Center Klint,  den 14.04.2007 afholdt for arbejdsholdet i Påsken 2007.

Bogen om Darwin og Martinus er udgivet på 8 sprog: Dansk, svensk, engelsk, tysk, kroatisk, russisk, spansk og fransk. Forlaget Scientia Intuitiva, www.martinusdhop.dk

Den tredje løsning

Intelligent design, Darwin og Martinus

Overskrifter som “Gud eller Darwin” florerer i artikler og læserbreve. Debatten om udviklingslæren og skabelsesteorien bærer præg af, at der kun er to mulige forklaringer: Darwinismen, der er en materialistisk udviklingslære, og en religiøs skabelsesteori, der i form af intelligent design er fremsat som en videnskabelig hypotese.

Intelligent design i USA er en religiøs bevægelse, der bekæmper et materialistisk livssyn bl.a. ved at modbevise Darwins teori om arternes gradvise udvikling. Darwin skrev nemlig, at hvis det kunne bevises, at der har eksisteret en kompleks organisme, som ikke er blevet formet ved successive små modifikationer, ville hans teori fuldstændig bryde sammen. Når man mener at have modbevist Darwin, konkluderer man, at der må være en anden årsag. Der må være en intelligent årsag – underforstået Gud. Imidlertid forklarer intelligent design-teorien overhovedet ikke, hvordan den intelligente skabelse har fundet sted. Men officielt fremføres intelligent design som en videnskabelig hypotese, helt uafhængig af Bibelen og al religion. Hvis intelligent design-teorien var videnskabelig, ville man kunne undervise i intelligent design i biologitimerne.

Bogen "Martinus, Darwin og intelligent design - en ny evolutionsteori" af Ole Therkelsen blev udgivet på Borgen forlag i 2007. 2. udgave blev udgivet i 2016 på forlaget www.scientia-intuitiva.dk. www.martinusshop.dk
Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori. Ny bog af Ole Therkelsen

Fortalere for intelligent design er modstandere af Darwin og hans udviklingslære

De to mest fremtrædende fortalere for intelligent design i USA er biokemikeren Michael Behe, der har introduceret begrebet “irreducibel kompleksitet”, og filosof og matematiker William Dembski, der har introduceret “specificeret kompleksitet”. Begge argumenterer for, at cellens komplekse biokemiske systemer ikke kan være opstået ved en lang række tilfældigheder eller mutationer, hver med sin udtrykkelige overlevelsesfordel. Et komplekst system fungerer først, når alle dele er på plads, hvilket medfører, at de enkelt forekommende mutationer før alle delene er på plads ikke kan give den øjeblikkelige overlevelsesfordel, som darwinismen kræver. I biokemien findes der mange argumenter for et intelligent design, og mig bekendt har videnskaben endnu ikke kunnet gøre rede for, hvordan livet er opstået, og hele cellens biokemi er kommet på plads.

Den moderne udviklingslære baserer sig på mutationer og naturlig selektion. Teorien om den naturlige selektion kan sammenfattes i fire punkter: – 1. Organismerne producerer mere afkom, end der rimeligvis kan overleve. Dermed er kampen for tilværelsen et uundgåeligt faktum. – 2. Den enorme variation i naturen er stort set genetisk betinget. – 3. Jo bedre en vis organisme er tilpasset til at leve i sit miljø, desto større muligheder har den følgelig for at videregive og sprede sine positive overlevelsesegenskaber. – 4. Ved denne udvælgelsesmekanisme tenderer de positive egenskaber til at blive akkumuleret og de negative til at blive frasorteret. Darwins evolutionsteori i en nøddeskal er: Mutation > variation > selektion > akkumulation > evolution.

Explanation of front cover In connection with his eternal world picture, Martinus (1890-1981) drew a series of symbols in which he uses the seven colours of the visible spectrum to characterise the different forms of energy of the universe. Religious belief is mainly based on feeling, symbolised by the colour yellow. Science is based on the energy of intelligence, symbolised by the colour green, and Martinus’ Spiritual Science is based on intuition, symbolised by the colour blue. After passing through centuries of superstition and belief, humanity has now, thanks to the clear light of intelligence, entered the epoch of science and intelligence. But we now stand at the threshold of a new epoch of intuition that will be based on spiritual science. The book’s three topics are symbolised by the three colours yellow, green and blue. Science is based on intelligence or thought processes from below, whereas spiritual science is based on intuition or thought processes from above, as Martinus puts it. The humane individual whose mature feeling (yellow) and developed intelligence (green) are in balance begins to gain access to intuition (blue). The triangle in Martinus’ symbolic language represents the eternally living being.
Darwin takes as his starting point a gradual evolution on the basis of mutations and natural selection. Intelligent Design attempts to show in a purely scientific way that a supreme intelligence exists behind all of creation. As against these two theories, Ole Therkelsen, public speaker and former lecturer in chemistry and biology, presents a third explanatory model of the complex organisms in nature, the origin of life and its composition, namely Martinus Cosmology, created by the Danish spiritual researcher Martinus (1890-1981). Ole Therkelsen (born 1948) writes from his background as a trained chemist and biologist as well as on the basis of his life-long commitment to Martinus Cosmology. Since 1980 he has given over 2.000 talks on the Cosmology in fifteen countries in six different languages. Many of these talks may be heard on www.oletherkelsen.info

Darwin’s evolutionsteori, og neodarwinismen

Ifølge Darwin’s evolutionsteori, og neodarwinismen, udgør samspillet mellem mutationerne og selektionen således udviklingens drivkraft. Selv om darwinismen i sin enkle form måske er rigtig nok, kan den ikke nødvendigvis forklare al ting. Selv om alle biologiens fysiske observationer er korrekte nok, er det ikke noget bevis på, at spekulationerne i årsagen til udviklingen også er korrekte. En ting er at konstatere evolutionsmekanismen, noget helt andet er at begrunde årsageneller forklare drivkraften. Uden benægtelse af denne mekanisme kan der argumenteres for, at de levende væseners egen bevidsthed er drivkraften i evolutionen. En fysisk mekanisme i en maskine eller i naturen kan udmærket eksistere som en virkning af bevidsthed. En bevidsthedsbaseret udviklingslære udelukker nemlig ikke mutationens nødvendighed. Mutationerne er nødvendige for at lave de for en højere udvikling krævede tekniske forbedringer i den fysiske organisme. I matematik lærte jeg at skelne mellem en nødvendig og en tilstrækkelig betingelse. Mutationer er nødvendige, men ikke tilstrækkeligetil at føre udviklingen fremad og opad.

Både darwinismen og intelligent design er efter min mening meget forenklede hypoteser. Livets og det levende væsens essens og agens mangler totalt. – En tredje og perspektivrig løsning præsenteres imidlertid af den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) og hans omfattende åndsvidenskab eller kosmologi på ca. 8000 sider, som helt er blevet overset i den offentlige skabelsesdebat. Ligesom Darwin’s bog om arternes oprindelse i 1859 udgjorde et kvantespring i forståelsen af dannelsen af de komplekse organismer, udgør Martinus’ udviklingslære et tilsvarende nyt kvantespring i vore dage.

Hovedsymbolet, symbol nr. 11, Det evige verdensbillede. Copyright Martinus Institut. www.martinus.dk
Ole Therkelsen foran Martinus’ symbol nr. 12, Det evige verdensbillede, hovedsymbolet, i foredragssalen i Martinus Center Klint

Om min egen bog – Martinus, Darwin og intelligent design

Inspireret af debatten om Darwin og intelligent design har jeg på baggrund af min uddannelse som kemiker og biolog og mit livslange kendskab til Martinus Kosmologi skrevet bogen “Martinus, Darwin og intelligent design”, der redegør for en meget omfattende og komplet kosmisk udviklingslære, der begrunder både darwinismens og intelligent designs lokale position og berettigelse. Når debatten mellem teologer og biologer har kunnet rase i 150 år siden udgivelsen af “Arternes oprindelse” i 1859, skyldes det, at begge fløje har en partiel god sag.

Martinus’ tredje løsning viser, at det ikke drejer sig om et “enten eller”, men i stedet om et “både og”. Han påpeger, at skabelse og udvikling er uløseligt knyttet sammen: 1. Enhver skabelse går gennem flere udviklingstrin. 2. Enhver udviklingsproces er en skabelse. Både skabelsen og evolutionen er udtryk for en bevidsthedsbaseret, men dog gradvis udviklingsproces! – Den levende natur bruger evolutionen som et redskab i den igangværende bevidsthedsbaserede udviklingsproces, der ifølge Martinus skulle føre frem til skabelsen af det fuldkomne menneske. Den virkelige drivkraft i evolutionen skulle være en af materien helt uafhængig, altid tilstedeværende og konstant eksisterende individuel bevidsthed med vilje og evnetil udvikling.

Det selviske gen – det egoistiske gen

Biologer og tilhængere af Darwin mener, at der findes selviske gener, der har et egoistisk ønske om overlevelse. Udtryk som det stærkeste handyrs gener vil overleve, høres ofte. Men hvordan skulle et dna-molekyle eller fysisk gen kunne have et sådant ønske? – Et ønske om overlevelse kan umuligt være en egenskab ved den fysiske materie eller tilfældige reaktioner. Hvordan skulle en fejlkopiering i dna-strengen, en såkaldt mutation, kunne have fået et sådant ønske? – At generne eller den fysiske materie skulle besidde en selviskhed og et ønske om overlevelse er en antagelse, der mig bekendt ikke er bevist. – Det er en som videnskab forklædt religiøs antagelse! – Den materialistiske videnskab er religiøs, fordi man tror på, at den livløse materie er ophav til livet. Man tror på, at materien er identisk med livet. Man tror på døden og på materien.

Martinus Kosmologiser ikke viljen til overlevelse som en fysisk materieegenskab, men som en egenskab ved bevidsthedsfænomenet, der eksisterer helt uafhængigt af den fysiske materie. Det er ifølge Martinus bevidstheden, der bruger materien og ikke omvendt! –

Forholdet mellem krop og ånd

Et af filosofiens største problemer er netop relationen mellem krop og ånd, mellem materie og bevidsthed. Martinus har i sit hovedværk Livets Bog 1-7, givet sit bud på dette problems løsning, især under emnet “Kosmisk kemi” på 800 sider i hele Livet Bog, bind 2-3. Meget kort kan bevidsthed defineres som evnen til at opleve og til at handle og manifestere sig. Bevidsthed er altså evnen til at manipulere og bruge materien. Materien ses altså ikke som identisk med livet, men som materiale for bevidstheden. Kroppen og bevidstheden er to forskellige ting. Når bevidstheden er i kroppen, har vi et levende væsen, og når bevidstheden forlader kroppen har vi et lig. Ligesom videnskaben mener Martinus, at energi har en evig eller konstant eksistens. At noget ikke kan blive til af ingenting, og at noget ikke kan blive til ingenting er noget af det mest grundlæggende i Martinus Kosmologi. Det indebærer, at livet og bevidsthedsfænomenet ligesom energien også har en evig eller konstant eksistens. Det er lige så umuligt at forklare, at bevidsthed kan opstå af noget livløst, som det er at forklare, at energi kan opstå af ingenting.               Biologien angiver rent materielle årsager til evolutionen, og forklarer livs- og bevidsthedsfænomenet som egenskaber ved den fysiske materie. Den komplekse organiske natur skulle således have en immanent årsagi form af en i materien iboende egenskab. Planer, ideer, erfaringer, og andre bevidsthedsmæssige faktorer skulle således ifølge videnskaben ikke spille nogen rolle i evolutionen. Det afvises totalt, at evolutionen skulle kunne have en transcendenteller usynlig bevidsthedsmæssig årsag, der ligger uden for den fysiske materie.

Martinus udviklingslære går ud på en gradvis udvikling ligesom hos Darwin

Udgangspunktet for Martinus’ kosmiske udviklingslære er imidlertid evige årsageri forbindelse med eksistensen af det evigt fungerende liv, der er i besiddelse af en evig vilje og evne til udvikling. Titlen på kap. 13 i min nye bog er “Livets evige indsamling af information”, hvor der i detalje forklares, hvordan resultatet af alle planer og ideer, oplevelser og erfaringer, af al træning og øvelse ved en særlig evne kan akkumuleres i bevidsthedsmæssige strukturer, der siden ved en “bevidsthedsmæssig selektion” af mutationerne kan overføre denne tidligere indhøstede viden og kunnen til generne. Ved en bevidsthedsmæssig selektion kan selvindsamlet og teoretisk information downloades i en fysisk virkelighed i dna-molekylerne. Og her er vi nået til grundlaget for, at et intelligent design kan føres ud i en fysisk virkelighed uden nogen guddommelig mirakelskabelse! – Ved den åndelige selektion udvælges de gener, der er i resonans eller på bølgelængde med bevidsthedsmæssige energier.

Bevidsthedens evige skabeevne, der overlever den fysiske krops undergang, udgør et morfogenetisk kraftfelt, der ad elektrisk, magnetisk vej kan virke ind på den fysiske materie, bl.a. ved at downloade information i dna-molekylerne. Muterede gener med korrespondance til bevidsthedens skabeevne vil blive udvalgt og overleve, mens gener med mutationer uden bevidsthedsmæssig understøttelse vil forsvinde fra genpuljen. Ifølge Martinus’ åndsvidenskab er der altså tale om enåndelig udvælgelseaf de mest overlevelsesdygtige gener. Darwins naturlige selektion har således ikke sin rod i den fysiske materie, men derimod i en åndelig selektion af generne. Den store informationsophobning i dna-molekylerne skyldes altså ifølge Martinus ganske enkelt det levende væsens egen indsamling af information. Kan en udviklingsteori være mere logisk?

Darwin og DNA-molekylerne

Er det ikke mærkeligt, at biologien forklarer, at livet starter med dna-molekylernes ufattelig store mængde viden og information, som kommer ud af den blå luft ved tilfældigheder, og at den igennem hele livet indsamlede viden og erfaring blot forsvinder ud i den blå luft, når man dør. Informationen i dna’et er altså kommet ud af et intet, og al den ved livets ende indsamlede information forsvinder ud i et intet. – Information opstår ved tilfældigheder, og al indsamlet information går tabt! – Er det ikke nærmest at sammenligne med et absurd teater?

Hovedhjørnestenen hos Darwin og i den materialistiske opfattelse er, at mutationer og tilfældigheder er basis for al udvikling. Kun uintelligente årsager kan anses for at være videnskabelige. Der er således ikke plads til en mening med evolutionen. Konsekvensen af denne tilfældighedsteori bliver jo, at livet er meningsløst, og at vi alle må acceptere at leve med denne meningsløshed.

Martinus mener, at udviklingen ikke er et resultat af tilfældigheder, men derimod af et bevidsthedsliv med erfaringsdannelse og akkumulation af information. Således vil ingen oplevelse, erfaring, træning eller øvelse være spildt i forhold til evolutionen. Udviklingen går fremad, fordi individets erfaringssum hele tiden vokser. Se, det giver livet mening! – Der findes ingen anden logisk forklaring på både skabelse og udvikling end tanker, oplevelse og erfaring. Det gamle ord, øvelse gør mester, viser sig således at være kernen i al evolution.

Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori er oversat til fransk

Martinus, Darwin et le dessein intelligent

Une théorie nouvelle de l’évolution

Explication de la couverture

Dans son image éternelle du monde, Martinus a dessiné une série de symboles dans lesquels il utilise les sept couleurs du spectre visible afin de caractériser les différentes formes d’énergies de l’univers. La foi religieuse est principalement basée sur l’émotion, ce qui est symbolisé par la couleur jaune. La science est basée sur l’intelligence, symbolisée par la couleur verte et la science spirituelle de Martinus, qui se base sur l’intuition, est symbolisée par la couleur bleue.

Après avoir traversé des siècles de foi et de superstition, l’humanité est entrée, grâce à la lumière de l’intelligence, dans l’époque de la science et de l’intelligence. Cependant, l’humanité d’aujourd’hui se trouve à l’aube d’une nouvelle époque, celle de l’intuition qui se formera sur la base de la science spirituelle. Les trois matières de ce livre sont symbolisées par ces mêmes trois couleurs : jaune, vert, et bleu.

La science est basée sur l’intelligence ou sur les processus de pensée venant d’en bas, tandis que la science spirituelle est basée sur l’intuition ou sur les processus de pensée venant d’en haut, comme le décrit Martinus.

L’homme qui possède des émotions mûres (jaune) ainsi qu’une intelligence évoluée (vert) qui sont équilibrées, va commencer à pouvoir accéder à l’intuition (bleu).

Le triangle dans le langage symbolique de Martinus représente l’être vivant éternel.

L'auteur danois Martinus (1890-1981) voyait l'univers comme un être vivant englobant tout, dans lequel nous vivons et faisons l'expérience de la vie à travers une évolution éternelle. Les enseignements de Martinus ont été ignorés dans le récent débat sur la création. Ils donnent une approche intéressante avec une richesse de perspectives qui confirment et corrigent plusieurs aspects tant du darwinisme que de la théorie du dessein intelligent. Martinus argumente en faveur d'une évolution basée sur la conscience et sur l'expérience des êtres vivants eux-mêmes, et présente avec perspicacité l'évolution future des hommes en route vers la perfection. Le livre répond à toute une série de questions sur MARTINUS, DARWIN ET LE DESSEIN INTELLIGENT, et il est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'évolution, quel que soit le point de vue observé : scientifique, spirituel ou religieux.
Darwin prend comme point de départ l’hypothèse d’une évolution graduelle, basée sur la sélection naturelle ; le dessein intelligent tente de montrer d’une manière scientifique qu’une intelligence suprême existe derrière toute création. Face à ces deux théories, Ole Therkelsen, conférencier et ancien professeur de chimie et de biologie, présente un troisième modèle d’explication sur l’apparition des organismes complexes dans la nature et sur l’origine et la formation de la vie, modèle intitulé : la cosmologie de Martinus. Ole Therkelsen a écrit ce livre à partir de son expérience en tant que chimiste à l’Université Technique du Danemark, et biologiste à l’Université de Copenhague, ainsi qu’à partir de l’engagement de sa vie entière pour la cosmologie de Martinus. Depuis 1980, il a donné plus de 2000 conférences sur la cosmologie dans quinze pays et en six langues différentes. Plusieurs de ces conférences peuvent être écoutées sur www.oletherkelsen.dk.
Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Darwin, Ilya Prigogine, Erich Jantsch og Jesper Hoffmeyer

Ilya Prigogine, Erich Jantsch og Jesper Hoffmeyer søger også efter en tredje forklaring på dannelsen af de komplekse organismer i naturen. Her fremføres det, at naturen er selvorganiserende. Men selv om man bruger der fine ord “selvorganiserende” forklarer det i virkeligheden ingenting! – Biologien kan ikke angive nogen som helst logisk årsag til livets opståen og organiseringen af de komplekse organismer i naturen! – Man angiver selvorganisering og tilfældigheder som årsag til livets opståen og strukturering, men det er ingen forklaring. Tilfældigheder og selvorganisering er lig nul forklaring. Og så kunne man spørge sig: Kan man tillade sig at kalde noget for selvorganiserende og tilfældigt, fordi man ikke kan finde årsagen til det – og så bagefter erklære, at det er videnskab? – Men tilfældigheder og meningsløshed virker åbenbart for de fleste som en mere acceptabel forklaring end årsags- og virkningsloven.

Martinus og evolutionen som en skabelsesproces

Ifølge Martinus er evolutionen ikke styret af tilfældigheder, men den er et produkt afbevidsthed og lovmæssigheder. Martinus’ analyser viser, at evolutionen er ikke alene lovbunden men også designet. Med sit kendskab til principperne og lovene for udvikling har det været muligt for Martinus at forudsige udviklingens retning mod det fuldkomne menneske – i Guds billede.

Ole Therkelsen
København, den 19.09.2019

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

 

“Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori” på russisk

Мартинус, Дарвин и разумный дизайн

Новая теория эволюции

 

Оле Теркельсен

 

Создавая вечную картину мира, Мартинус выполнил целый ряд символов, где семь цветов спектра символизируют различные виды энергии во Вселенной. Религиозная вера главным образом основывается на чувстве, которое обозначается желтым цветом. В основе естествознания – энергия разума, обозначаемая зеленым цветом, а духовная наука, созданная Мартинусом, обозначена синим цветом – цветом интуиции.

Человечество, веками находившееся во власти суеверия и жившее в эпоху веры,благодаря ясному свету разума вступило в эпоху науки или эпоху разума. Теперь оно стоит на пороге новой эры – эпохи интуиции, в основе которой духовная наука. Три темы, затронутые в этой  книге, обозначены тремя цветами: желтым, зеленым и синим.

Естествознание, по выражению Мартинуса, основывается на разуме или мыслительном процессе снизу, тогда как духовная наука – на интуиции или мыслительном процессе сверху.

Гуманному человеку, в котором гармонично сочетаются развитое чувство (желтый цвет) и развитый интеллект (зеленый), начинает открываться доступ к интуиции (синий).

Треугольник в символическом языке Мартинуса – неизменный символ вечно живого существа.

 

Мартинус, Дарвин и разумный дизайн Новая теория эволюции. Оле Теркельсен (род. 1948 г.), кандидат технических наук, по образованию химик и биолог. Многие годы изучает Космологию Мартинуса. С 1980 года прочел более 2000 лекций по Космологии в пятнадцати странах на шести языках. Большую часть из них можно услышать на сайте автора www.oletherkelsen.dk.
Martinus, Darwin og intelligent design – af Ole Therkelsen. På russisk. Martinus, Darwin i razumniy dizain. Мартинус, Дарвин и разумный дизайн. Оле Теркельсен

Мартинус, Дарвин и разумный дизайн

Новая теория эволюции

(Russian title with latin letters: Martinus, Darwin i razumniy dizain

– Novaja teorija evoljutsii, by Ole Therkelsen)   ISBN: 978-87-93235-07-6

 

Перевод с датского Елены Юханссон-Сорочкиной

под редакцией Вика Спарова

Оригинальное название «Martinus, Darwin og intelligent design»

Опубликовано издательством Scientia Intutiva, Дания

Содержание  –  Предисловие

Часть 1. Мироздание и картина мира

Глава 1. Мартинус и картина мира

Глава 2. Наука материалистическая и наука духовная

Глава 3. Триединая структура мироздания

Глава 4. Мироздание и живые существа

Глава5. Космические принципы творения

 

Часть 2. Эволюция и сознательное творение

Глава 6. Дарвинизм и разумный дизайн

Глава 7. Физический мир – «древо познания»

Глава 8. Информация: хаос или космос?

Глава 9. Эволюция как выражение мысли и сознания

Глава 10. Сознание как продукт случайностей

Глава 11.Энтропи́яи накопление информации

Глава 12. Память и «картотека жизни»

Глава 13. Жизнь –  вечный сбор информации

Глава 14. Жизнь внутри жизни внутри жизни внутри…

Глава 15. Органы, изначально сконструированные как машины

Глава 16. Замена организма

Глава 17. Наследственность и среда. Зерна таланта и принцип повторов

Глава 18. Дизайн и эволюция

Глава 19. Дизайн и биохимия

Глава 20. Жажда жизни и стремление как основные факторы эволюции

Глава 21. Внутренние и внешние факторы эволюции

 

Часть 3. Поврежденные гены, болезнь и здоровье

Глава 22. Болезни, обусловленные генетикой

Глава 23. Вегетарианство, здоровье и судьба

Глава 24. Мысли, здоровье и болезнь

Глава 25. Цель эволюции

* * * * * * * *

“Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori” på kroatisk

INTELIGENTNI  DIZAJN

www.oletherkelsen.dk

Translated into Croatian from English “Martinus, Darwin and Intelligent Design”

by Davorin Gruden

SADRŽAJ

 Dio -Svemir i slika svijeta  

 1. PoglavljeMartinus i slika svijeta
 2. PoglavljePrirodna i duhovna znanost
 3. PoglavljeTrojna struktura svemira
 4. PoglavljeSvemir i živa bića
 5. PoglavljePrincipi kozmičkog stvaranja

2 Dio -Evolucija i svjesno stvaranje   

 1. PoglavljeDarvinizam i inteligentni dizajn
 2. PoglavljeFizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje           Informacija – kaos ili kozmos
 4. PoglavljeEvolucija kao izraz misli i svijesti
 5. PoglavljeSvijest kao proizvod slučaja
 6. PoglavljeEntropija i prikupljanje informacija
 7. PoglavljePamćenje i kartoteka života
 8. PoglavljeVječno prikupljanje informacija
 9. PoglavljeŽivot unutar života, unutar života, unutar života…
 10. PoglavljeOrgani koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. PoglavljeNaslijeđe i okruženje. jezgre talenata i ponavljanje
 13. PoglavljeDizajn u evoluciji
 14. PoglavljeDizajn u biokemiji
 15. PoglavljeŽivotni poriv i čežnja u evoluciji
 16. PoglavljeUnutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3 Dio -Defektivni geni, bolest i zdravlje  

 1. PoglavljeBolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. PoglavljeVegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. PoglavljeMisli, zdravlje i bolesti
 4. PoglavljeCilj evolucije

 

Predgovor     

Ova se knjiga uglavnom bavi Martinusom(1890 – 1981) i njegovim tumačenjem evolucije, koje pruža objašnjenje pored Darvinizma i Inteligentnog dizajna. Posljednjih 150 godina bili smo svjedoci rasprave između Darvinista i teologa o razlozima nastanka složenih organizama u prirodi. Ova se rasprava ponovno razbuktala jer je Biblijski kreacionizam u obliku Inteligentnog dizajna bio predložen kao znanstvena teorija sa ciljem da bude prihvaćena na ravnopravnoj osnovi sa Darvinizmom u znanstvenom istraživanju i prilikom učenja biologije u školama.

Darwinova teorija objašnjava evoluciju života uglavnom na temelju dva faktora, naime prirodne selekcije i slučajne mutacije. Među slučajno nastalim varijacijama najbolje prilagođene će opstati u borbi za preživljavanje (opstanak najjačih), tako da se korisne osobine akumuliraju razmnožavanjem. Darwin je dodijelio kreativnu ulogu tim prirodnim procesima isključivanja jer to ukazuje na postupni razvoj dobro prilagođenih organizama na račun loše prilagođenih. On je rekao da : «Ako bi se moglo dokazati da je nastao neki složeni organ koji nije bilo oblikovan brojnim, uzastopnim, neznatnim modifikacijama, moja bi se teorija sigurno srušila».

Inteligentni dizajn, koji je službeno predstavljen kao znanstvena teorija neovisna o Bibliji i religiji, ima namjeru dokazati da je Darvinizam u krivu. Njegovi zagovornici tvrde da su znanstveno dokazali da stanice sadrže toliko složene strukture («specifična složenost» i «neraščlanjiva složenost») da one nisu mogle nastati uzastopnim mutacijama, od kojih bi sve bile korisne za preživljavanje, kao što to tvrdi Darvinizam. To vodi ka zaključku da mora postojati neki drugi uzrok, zapravo inteligentni uzrok. U prirodi mora postojati neki plan. Ali tu svi argumenti prestaju. U odnosu na  Martinusa, teorija o Inteligentnom dizajnu ne pokušava objasniti motivaciju i mehanizme koji se nalaze iza stvaranja složenih organizama u prirodi.

 

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Prvih pet poglavlja prvog dijela ove knjige Svemir i slika svijeta predstavljaju uvod u razumijevanje Martinusovog tumačenja evolucije. Drugi dio, koji sačinjava pola knjige, predstavlja glavnu temu, naime Evoluciju i svjesno stvaranje u ukupno šesnaest poglavlja. Četiri posljednja poglavlja trećeg dijela knjige Defektivni geni, bolest i zdravlje proučavaju Martinusove analize o genetičkim uzrocima bolesti i o važnosti iskustva za buduće stupnjeve evolucije koji se nalaze ispred sadašnjeg čovjekovog stupnja : jer Martinus tvrdi da evolucija ima cilj ; ona je poput jednosmjerne ulice koja vodi ka savršenstvu !

U svoja dva glavna djela, Livets bog (Knjiga života) 1-7 i Vječna slika svijeta 1-4, Martinus objašnjava da se prirodna znanost temelji na inteligenciji i istraživanju odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji i na istraživanju odozgo : on nam govori da će se ove dvije znanosti u budućnosti ujediniti i predstavljati jednu holističku znanost.

Martinus je bio u potpunosti ignoriran u javnoj raspravi koja se u Danskoj u proteklih šest godina vodila o Darwinu i Bogu, o teoriji evolucije i inteligentnom dizajnu. Zbog toga je središte interesa ove knjige usmjereno na Martinusovu duhovnu znanost jer je ona potpuno nepoznata široj javnosti usprkos njenoj sveobuhvatnosti i ogromnim perspektivama.

* * * *

Martinus, Darwin y el Diseño Inteligente

Una Nueva Teoría de la Evolución

 

Ole Therkelsen oversat til SPANSK

EXPLICACION DE LA PORTADA

En conexión con su imagen eterna del universo, Martinus (1890-1981) dibujó una serie de símbolos en los que usa los siete colores del espectro visible para caracterizar las diversas formas de energía del universo. La creencia religiosa, simbolizada por el color amarillo, se basa principalmente en el sentimiento. La ciencia, simbolizada por el color verde, se basa en la energía de la inteligencia. Y la Ciencia Espiritualde Martinus, simbolizada por el color azul, se basa en la intuición.

Después de pasar por siglos de superstición y creencia, la humanidad ha entrado ahora, gracias a la luz de la inteligencia, en la época de la ciencia y de la inteligencia. Pero nosotros estamos ahora en el umbral de una nueva época de la intuición la cual se basará en la ciencia espiritual. Los tres tópicos del libro se simbolizan por los tres colores: amarillo, verde y azul.

La ciencia se basa en la inteligencia o en los procesos de pensamiento desde abajo, mientras que la ciencia espiritual se basa en la intuición o en los procesos de pensamiento de lo alto, como lo dice Martinus.

El individuo humano, en quien el sentimiento maduro (amarillo) y la inteligencia desarrollada (verde) están balanceados, comienza a tener acceso a la intuición (azul).

El triángulo, en el lenguaje simbólico de Martinus, representa al ser vivo eterno.

 

Martinus, Darwin y el Diseño Inteligente

PREFACIO

Este libro trata principalmente de Martinus (1890-1981) y su descripción sobre la evolución. Él ofrece una tercera explicación en contraste con el darwinismo y el diseño inteligente. Los últimos 150 años han sido testigos de la disputa entre darwinistas y teólogos sobre las razones del surgimiento de organismos complejos en la naturaleza. Esta disputa ha vuelto a surgir debido a que se ha propuesto el creacionismo bíblico en la forma del diseño inteligente, como una teoría científica, con el propósito de que sea aceptada al mismo nivel dentro del campo científico y para la enseñanza de la biología en las escuelas.

La teoría de Darwinexplica la evolución de la vida esencialmente sobre la base de dos factores, la selección natural y la mutación al azar. En las variaciones originadas al azar, los mejor dotados sobrevivirán en la lucha por la existencia (supervivencia de los mejores), de modo que las propiedades útiles se acumulan por propagación. Darwin le asignó un papel creativoa este proceso natural de eliminación porque esto implicaba un aumento gradual de organismos bien adaptados a expensas de los más débiles. El dijo: “si se pudiera demostrar que algún órgano complejo haya existido y que no hubiera sido formado por numerosas, sucesivas y pequeñas modificaciones, mi teoría sería absolutamente destruida” [1].

El diseño inteligente, que se presenta oficialmente como una teoría científica independiente de la Biblia y de la religión, intenta probar que el darwinismo está equivocado. Sus defensores afirman que han demostrado científicamente que las células contienen estructuras complejas (“complejidad específica” y “complejidad irreducible”) que no pudieron originarse por mutaciones sucesivas, todas ellas con cualidades ventajosas para la supervivencia, como lo postula el darwinismo. Esto lleva a la conclusión de que debe haber alguna otra causa, y por cierto, una causa inteligente. Debe haber un diseño en la naturaleza. Pero aquí termina la argumentación. Al contrario de Martinus, la teoría del diseño inteligente no trata de explicar las motivaciones y mecanismos detrás de la formación de organismos complejos en la naturaleza.

Los primeros cinco capítulos de la primera parte de este libro El Mundo y la Imagen del Universo son una introducción para una comprensión de la narración de la evolución de Martinus. La segunda parte, que es la mitad del libro, presenta el tópico principal, a saber, La Evolución y la Creación Consciente en un total de dieciséis capítulos. Los cuatro últimos capítulos en la tercera parte del libro, Genes Defectuosos, Enfermedad y Salud, examinan los análisis de Martinus sobre las causas genéticas de las enfermedades y el significado de experiencias para los estadios futuros de evolución que están más allá de la presente etapa evolutiva humana: porque Martinus afirma que la evolución tiene un objetivo – ¡es como una calle de un sola vía que lleva a la perfección!

En sus dos obras principales, Livets Bog (LB vols. 1-7) y La Imagen Eterna del Universo (IEU vols. 1-4) Martinus explica que la ciencia natural se basa en la inteligencia y la investigación desde abajo, mientras que la ciencia espiritual se basa en la intuición y la investigación desde arriba. El nos dice que estas dos clases de ciencia se unirán en el futuro para conformar una única ciencia holística.

Martinus ha sido ignorado completamente en el debate público que se ha desarrollado en Dinamarca durante los últimos 6 años a cerca de Darwin y Dios, la teoría de la evolución y el diseño inteligente. En consecuencia, el énfasis principal del libro se ha puesto sobre la Ciencia Espiritual de Martinus, ya que ella es básicamente desconocida en la arena pública a pesar de su amplio ámbito e inmensas perspectivas.

Ole Therkelsen, Copenhague

* * * *

Bogen er også oversat til tysk: “Martinus, Darwin und Intelligent Design – Eine neue Theorie der Evolution”. Verlag Scientia Intutiva.

Martinus sah das Universum als ein allumfassendes Lebewesen an, in dem wir alle leben und das Erleben des Lebens durch eine ewige Evolution durchleben. Martinus’ Lehre ist in der Schöpfungsdebatte der letzten Jahre weitgehend ignoriert worden. Sie bietet einen interessanten Zugang mit einer Fülle von Perspektiven, die Aspekte sowohl des Darwinismus als auch der Theorie des Intelligent Design bestätigen und korrigieren. Martinus argumentiert für eine Evolution, die auf dem Bewusstsein und den Erfahrungen der Lebewesen selbst basiert, und gibt einen Einblick in die zukünftige Evolution der Menschheit zur Vollkommenheit. Das Buch richtet sich an alle, die am Thema Evolution interessiert sind, entweder von einem wissenschaftlichen, spirituellen oder religiösen Standpunkt aus. Es kann ebenso als eine Einführung in die Martinus Kosmologie gelesen werden.
Darwin nimmt als seinen Ausgangspunkt eine schrittweise Evolution, die auf Mutationen und natürlicher Selektion basiert. Intelligent Design versucht in einer rein wissenschaftlichen Weise zu zeigen, dass eine oberste Intelligenz hinter aller Schöpfung existiert. Im Gegensatz zu diesen zwei Theorien präsentiert Ole Therkelsen, Vortragsredner und ehemaliger Dozent für Chemie und Biologie, ein drittes Erklärungsmodell für die komplexen Organismen in der Natur sowie den Ursprung des Lebens und seinen Aufbau, nämlich die Martinus Kosmologie, die von dem dänischen Geistesforscher Martinus (1890-1981) begründet wurde.
Ole Therkelsen (geboren 1948) schreibt von seinem Werdegang als ausgebildeter Chemiker und Biologe aus, wie auch auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Seit 1980 hat er in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden.

Erklärung des Umschlags

 

In Verbindung mit seinem ewigen Weltbild entwarf Martinus (1890-1981) eine Reihe Symbole, in denen er die sieben Spektralfarben als Zeichen der verschiedenen Energieformen des Universums benutzte. Der religiöse Glaube beruht hauptsächlich auf dem mit gelb symbolisierten Gefühl. Die Naturwissenschaft beruht auf der mit grün symbolisierten Intelligenz und Martinus’ Geisteswissenschaft auf der mit blau symbolisierten Intuition.

Die Menschheit, die Jahrhunderte des Aberglaubens und des Glaubensdurchlebte, ist dank des klaren Lichtes der Intelligenz in die Epoche der Wissenschaft oder Intelligenzeingetreten. Heute stehen die Menschen aber an der Schwelle einer neuen Intuitionsepoche, die auf Geisteswissenschaft beruht. Diese drei Themen des Buches werden mit den Farben gelb, grün und blau symbolisiert.

Die Naturwissenschaft beruht auf Intelligenz oder Gedankenprozessen von unten, während die Geisteswissenschaft auf Intuition oder Gedankenprozessen von obenberuht, wie Martinus es ausdrückte.

Der humane Mensch – im Gleichgewicht zwischen einem entwickelten Fühlen (gelb) und einer entwickelten Intelligenz (grün) – beginnt, den Zugang zur Intuition (blau) zu finden.

In Martinus’ Symbolsprache ist das Dreieck das Zeichen des ewigen Lebewesens.

Martinus, Darwin und Intelligent Design –  Eine neue Theorie der Evolution

© Scientia Intuitiva und Ole Therkelsen 2015

 1. Ausgabe, 1. Auflage 2015

ISBN 978-87-93235-04-5

 

Übersetzung ins Deutsche von Christel Neumann und

Christoph Schönhofer, 2014

 

Titel der dänischen Originalausgabe: Martinus, Darwin og

intelligent design, 2007

Inhalt

 

Vorwort

 

 1. Teil

Das Weltall und das Weltbild

 

 1. Kapitel Martinus und das Weltbild
 2. Kapitel Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft
 3. Kapitel Die dreieinige Struktur des Weltalls
 4. Kapitel Das Weltall und die Lebewesen
 5. Kapitel Die kosmischen Schöpfungsprinzipien

2 Teil

Evolution und bewusste Schöpfung

 

 1. Kapitel Darwinismus und Intelligent Design
 2. Kapitel Die physische Welt – der Baum der Erkenntnis
 3. Kapitel Information – Chaos oder Kosmos
 4. Kapitel Evolution als Ausdruck für Denken und Bewusstsein
 5. Kapitel Bewusstsein als ein Produkt des Zufalls
 6. Kapitel Entropie und die Akkumulation von Information
 7. Kapitel Das Gedächtnis und die Lebenskartothek
 8. Kapitel Des Lebens ewige Akkumulation von Informationen
 9. Kapitel Leben in Leben in Leben in Leben …
 10. Kapitel Organe, die als Maschinen begannen
 11. Kapitel Das Auge – eine organische Kamera
 12. Kapitel Austausch der Organismen
 13. Kapitel Erbe und Umwelt. Talentkerne und Repetition
 14. Kapitel Design in der Evolution
 15. Kapitel Lebenslust und Sehnsucht in der Evolution
 16. Kapitel Innere und äußere Faktoren in der Evolution

 

3 Teil

Defekte Gene, Krankheit und Gesundheit

 

 1. Kapitel Genetisch verursachte Krankheiten
 2. Kapitel Vegetarismus, Gesundheit und Schicksal
 3. Kapitel Gedanken, Krankheit und Gesundheit
 4. Kapitel Das Ziel der Evolution

 

Vorwort

Dieses Buch handelt hauptsächlich von Martinus(1890-1981) und seiner Darstellung der Evolution, die eine dritte Erklärung gegenüber Darwinismus und Intelligent Design bietet. Die letzten 150 Jahre waren Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen Darwinisten und Theologen über das Aufkommen komplexer Organismen in der Natur. Der Streit ist wieder entflammt, weil der biblische Kreationismus in Form des Intelligent Design als wissenschaftliche Theorie vorgeschlagen wurde – mit dem Ziel, in der Forschung und im Biologieunterricht der Schulen als dem Darwinismus ebenbürtig akzeptiert zu werden.

Die darwinistische Theorie erklärt die Evolution insbesondere durch zwei Faktoren: zufällige Mutation und natürliche Auslese. Unter den zufällig entstandenen Variationen überleben die am besten Angepassten im Kampf ums Dasein (Überleben des Tüchtigsten), wonach die guten Eigenschaften durch die Vermehrung akkumuliert werden. Darwin schrieb den Ausleseprozessen in der Natureine schöpferische Rollezu, weil sie eine allmähliche Vermehrung der gut Angepassten auf Kosten der Unangepassten beinhaltet. Darwin erklärte, seine Theorie sei absolut hinfällig, wenn nachgewiesen werden könne, dass ein komplexer Organismus existiere, der nicht durch zahlreiche, fortschreitende kleine Modifikationen gebildet worden sei.

Intelligent Design, das offiziell als von der Bibel und Religion unabhängige wissenschaftliche Theorie dargestellt wird, hat zum Ziel zu beweisen, dass der Darwinismus irrt! – Die Anhänger des Intelligent Design meinen, dass wissenschaftlich bewiesen sei, dass es in den Zellen solch komplexe Strukturen irreduzibler Komplexität und spezifizierter Komplexität gebe, die nicht durch aufeinander folgende Mutationen entstanden sein könnten, von denen jede einen Überlebensvorteil gebe, wie es der Darwinismus postuliert. Die Folgerung ist daher, dass es eine andere Ursache geben müsse. Es muss eine intelligente Ursache geben! – Es muss in der Natur ein Design (absichtsvolle Gestaltung) geben! – Aber hier endet die Argumentation. Im Gegensatz zu Martinus gibt sich die Theorie des Intelligent Design nämlich nicht mit der Erklärung der Motive und Mechanismen hinter der Bildung komplexer Organismen in der Natur ab.

Die ersten fünf Kapitel im 1. Teil dieses Buches Das Weltall und das Weltbildsind eine Einführung, um Martinus’ Darstellung der Evolution zu verstehen. Der zweite Teil, der die Hälfte des Buches einnimmt, stellt das Hauptthema dar:Evolutionund bewusste Schöpfung, verteilt auf 16Kapitel. Die vier letzten Kapitel des 3. Teils Defekte Gene, Krankheit und Gesundheitbehandeln Martinus’ Analysen über die krankhaften Genen unterliegenden Ursachen und die Bedeutung der Erfahrung für die zukünftigen Stufen der Evolution, die jenseits der jetzigen menschlichen Stufen liegen. Nach Martinus ist die Evolution zielgerichtet. Sie ist wie eine Einbahnstraße, die zur Vollkommenheit führt!

Die beiden Hauptwerke von Martinus sind das Livets Bog („Das Buch des Lebens“ LB1-7) und Das Ewige Weltbild (DEW1-6), in denen er unter anderemerklärt, dass die Naturwissenschaft auf Intelligenz und Forschung von untenberuht, während die Geisteswissenschaft von Intuition und Forschung von obenausgeht, und dass beide Wissenschaften in der Zukunft zu einer ganzheitlichen Wissenschaft verschmelzen werden.

Martinus wurde in der öffentlichen Debatte der letzten Jahre über Darwin und Gott, die Evolutionstheorie und Intelligent Design nicht berücksichtigt. Das Hauptgewicht dieses Buches liegt darum auf Martinus’ Geisteswissenschaft, weil diese trotz ihrer enormen Reichweite und ihrer gewaltigen Perspektiven in der Öffentlichkeit mehr oder weniger unbekannt ist.

 

Ole Therkelsen, Kopenhagen

Herausgegeben von Scientia Intuitiva, Dänemark

Printed in Denmark

Druck: Narayana Press

 

Andere Ausgaben in Deutsch:

ISBN 978-87-93235-00-7 (Kindle-Ausgabe)

ISBN 978-87-93235-03-8 (Smashwords-Ausgabe

 

Dieser Titel ist in acht Sprachen erschienen:

Dänisch, Deutsch, Schwedisch, Englisch,

Französisch, Spanisch, Kroatisch und Russisch

 

www.oletherkelsen.dk

* * * *

 

GOOGLE+   PROFIL

www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk