Svenska

Välkommen til föredrag om Martinus Kosmologi af Ole Therkelsen

Vetenskapen har visat att förändringar i den fysiska materien är lagbundna. Författaren Martinus (1890-1981) visar att det också finns lagar för tänkandet. Kunskapen om dessa psykiska naturlagar kommer att göra det möjligt för de jordiska manniskorna att kontrollera sin mentalitet och så småningom skapa ett kärlekens världsrike på jorden. Martinus verks huvudtitel är “Tredje Testamentet”.

[custom_frame_right shadow=”on”]ole-therkelsen[/custom_frame_right]

Audio-föredrag

Föredrag 28.02.2009 – Malmö
# 17 – Kan evigheten förstås? – 57:33

Föredrag 29.11.2008 – Malmö
# 16 – Förälskelse – 50:45

Föredrag 02.11.2008 – Stockholm
# 15 – Martinus syn på Jesus – 52:59

Föredrag 29.03.2008 – Jönköping
# 14 – Frågestund till Sakens historie – 59:25

Föredrag 29.03.2008 – Jönköping
# 13 – Instituttets historie – 61:45

Föredrag 29.03.2008 – Jönköping
# 12 – Oles bok om Martinus och Darwin – 56:25

Föredrag 24.03.2007 – Martinus Center, Stockholm
# 11 – Martinus som världslärare – 78:29

Föredrag 22.03.2007 – Karlstad
# 10 – Sömn, drömmar och döden – 78:55

Föredrag 1.12.2006 – Malmö
# 9 – Martinus, Darwin och intelligent design – 64:25

Föredrag 3.12.2005 – Malmö
# 8 – Min vilja – Guds vilja – 54:25

Föredrag fra den 26.02.2005 – Helsingborg
# 7 – Bönen som vetenskap – 42:15

Föredrag 29.1.2005 – Malmö
# 6 – Kärlek till vårt inre universum – 62:00
# 6 – Frågor & svar – 45:45

Föredrag 13.11.2004 – Malmö
# 5 – Förälskelse, vänskap och kärlek – 61:00
# 5 – Frågor & svar – 49:00

Föredrag 31.10.2004 – Hälsans Hus, Stockholm
# 4 – Världssituationen och jordklotsväsendet – 63:00
# 4 – Frågor & svar – 35:45

Föredrag 30.10.2004 – M.F.F. Stockholm
# 3 – Livslust och onaturlig tröthed – 59:30

Föredrag 29.10.2004 – Borlänge
# 2 – Intuition och kosmisk metvetande – 62:00
# 2 – Frågor & svar – 26:00

Föredrag 28.10.2004 – Karlstad
# 1 – Tankens kraft – 58:00
# 1 – Frågor & svar – 44:00

Martinus, Darwin och intelligent design

En ny evolutionsteori

Boken fås hos www.varldsbild.com = Svensk webshop
www.scientia-intuitiva.dk = Dansk webshop
oletherkelsen@gmail.com

Världsbild förlag, Stockholm

Översatt från danska till svenska av Helen Claesson och Mona Rehn Ekeback

MARTINUS KOSMOLOGI ÄR EVIGT AKTUELL OCH GÅR HÄR I DIALOG MED DARWINS EVOLUTIONSTEORI OCH INTELLIGENT DESIGN

Darwin tar utgångspunkt i en gradvis utveckling i kraft av ett naturligt urval. Intelligent design försöker att rent vetenskapligt visa att det finns en större intelligens bakom all skapelse. Gentemot dessa två teorier ger föredragshållaren och lektorn i kemi och biologi Ole Therkelsen en tredje förklaringsmodell av de komplexa organismerna i naturen, livets uppkomst och beskaffenhet, nämligen Martinus kosmologi.
Den danske andlige forskaren Martinus (1890–1981) ser världsalltet som ett allomfattande levande väsen, som vi alla lever i, där livsupplevelsen sker genom en oändlig utveckling. Här är kontrasterna ljus och mörker, behag och obehag, gott och ont absolut nödvändiga för en ständig förnyelse av medvetandet.
Martinus lära har i stort sett varit ouppmärksammad under de senaste årens skapelsedebatt. Den erbjuder en intressant och perspektivrik infallsvinkel och motiverar både darwinismens och intelligent design-teorins position och berättigande. Martinus argumenterar för en evolution som är baserad på de levande väsendenas eget medvetande och erfarenhetsinsamling. Han ger en inblick i människans framtida utveckling mot fullkomlighet.
Boken belyser en lång rad frågor om MARTINUS, DARWIN OCH INTELLIGENT DESIGN och vänder sig till alla som intresserar sig för utveckling, oavsett om det är utifrån en naturvetenskaplig, andlig eller religiös synvinkel. Boken kan också läsas som en introduktion till Martinus kosmologi.

Förklaring till omslaget
I samband med sin eviga världsbild har Martinus (1890–1981) skapat en rad symboler där han använder spektrets sju färger som symbol för universums olika energiformer. Den religiösa tron är huvudsakligen baserad på känsla, symboliserad med gul färg. Naturvetenskapen är baserad på intelligens, symboliserad med grön färg och Martinus andliga vetenskap är baserad på intuition, symboliserad med den blå färgen.
Mänskligheten som i århundraden har befunnit sig i övertrons och trons epok, har tack vare intelligensens klara ljus kommit in i vetenskapens eller intelligensens epok. Men nu står mänskligheten på tröskeln till en ny epok, intuitionens epok, som är baserad på andlig vetenskap. Bokens tre teman symboliseras med de tre färgerna, gul, grön och blå.
Naturvetenskapen är baserad på intelligens eller tankeprocessen nedifrån, medan den andliga vetenskapen är baserad på intuition eller tankeprocessen uppifrån, som Martinus uttrycker det.
Den humana människan med balans mellan en utvecklad känsla (gul) och en utvecklad intelligens (grön) börjar få tillgång till intuitionen (blå).
Triangeln i Martinus symbolspråk är ett kännetecken för det evigt levande väsendet.

Ole Therkelsen f. 1948
Civilingenjör och biolog. Ole Therkelsen skriver dels mot bakgrund av sin utbildning som kemist (DTU) (Danmarks Tekniske Universitet), och biolog (KU) (Københavns Universitet), dels utifrån sitt livslånga engagemang i Martinus kosmologi. Sedan 1980 har han hållit över 1 200 föredrag om kosmologin i femton länder på sex olika språk, varav flera kan höras på www.oletherkelsen.dk

Innehåll

Förord

DEL 1
VÄRLDSALLTET OCH VÄRLDSBILDEN

Kapitel 1 Martinus och världsbilden
Kapitel 2 Vetenskap och den andliga vetenskapen
Kapitel 3 Världsalltets treeniga struktur
Kapitel 4 Världsalltet och det levande väsendet
Kapitel 5 De kosmiska skaparprinciperna

DEL 2
EVOLUTION OCH MEDVETEN SKAPELSE

Kapitel 6 Darwinism och intelligent design
Kapitel 7 Den fysiska världen – kunskapens träd
Kapitel 8 Information – kaos eller kosmos
Kapitel 9 Evolution som uttryck för tanke och medvetande
Kapitel 10 Medvetande som en produkt av slumpen
Kapitel 11 Entropi och ackumulation av information
Kapitel 12 Minnet och livskartoteket
Kapitel 13 Livets eviga insamling av information
Kapitel 14 Liv inuti liv inuti liv inuti…
Kapitel 15 Organen som började som maskiner
Kapitel 16 Ögat – en organisk kamera
Kapitel 17 Byte av organismer
Kapitel 18 Arv och miljö. Talangkärnor och repetition
Kapitel 19 Design i evolutionen
Kapitel 20 Livsbegär och längtan i evolutionen
Kapitel 21 Inre och yttre faktorer i evolutionen

DEL 3
DEFEKTA GENER, SJUKDOM OCH HÄLSA

Kapitel 22 Genetiskt betingade sjukdomar
Kapitel 23 Vegetarism, hälsa och öde
Kapitel 24 Tankar, hälsa och sjukdom
Kapitel 25 Utvecklingens mål

Martinus och hans livsverk
Litteraturförteckning

Förord

Boken handlar huvudsakligen om Martinus (1890–1981) och hans utvecklingslära, som utgör en tredje förklaring i förhållande till darwinismen och intelligent design. Under de senaste 150 åren har det pågått en strid mellan darwinister och teologer om orsaken till skapandet av de komplexa organismerna i naturen. Striden har blossat upp igen, eftersom Bibelns kreationistiska skapelsepostulat i form av intelligent design nu har presenterats som en vetenskaplig teori i syfte att bli accepterad i forskningen och jämställd med darwinismen i skolornas biologiundervisning.
Den darwinistiska teorin förklarar utvecklingen genom speciellt två faktorer: slumpartad variation och naturligt urval. Bland de slumpvis uppkomna variationerna kommer de bäst anpassade att överleva i kampen för tillvaron (survival of the fittest), varefter de goda egenskaperna kommer att ackumuleras genom fortplantningen. Darwin tillskrev utrotningsprocesserna i naturen en skapande roll, eftersom de välanpassade gradvis kommer att förökas på bekostnad av de icke anpassade. Darwin sade, att om det kunde bevisas att det har existerat en komplex organism som inte har formats genom successiva små modifikationer, skulle hans teori absolut falla samman.
Intelligent design som officiellt framställs som en vetenskaplig teori oberoende av Bibeln och religion, har för avsikt att bevisa att darwinismen är felaktig! Anhängare av intelligent design anser att det är vetenskapligt bevisat att det finns så komplexa strukturer (irreducerbar komplexitet och specificerad komplexitet) i cellerna att de inte kan ha uppstått genom successiva mutationer, alla med en överlevnadsfördel, som darwinismen påstår. Konklusionen blir därför att det måste finnas en annan orsak. Det måste finnas en intelligent orsak! Det måste finnas en design i naturen! Men här upphör argumentationen. I motsats till Martinus ger sig nämligen intelligent design-teorin inte i kast med att förklara motiven och mekanismerna bakom bildandet av de komplexa organismerna i naturen.
Bokens fem första kapitel i DEL 1, Världsalltet och världsbilden, utgör en inledning som främjar förståelsen av Martinus utvecklingslära. DEL 2, som utgör halva boken, presenterar huvudtemat, Evolution och medveten skapelse, fördelat på sexton kapitel. I de fyra sista kapitlen i DEL 3, Defekta gener, sjukdom och hälsa, behandlas Martinus analyser av orsakerna till uppkomsten av sjukdomsgener och erfarenheternas betydelse för de framtida utvecklingsstegen, vilka ligger över människans nuvarande nivå. Enligt Martinus är evolutionen målinriktad. Den är som en enkelriktad gata som går mot fullkomligheten!
Martinus två huvudverk är Livets Bog (LB1-7) och Den eviga världsbilden (DEV1-4), där han bland annat förklarar att naturvetenskapen är baserad på intelligens och forskning nedifrån, medan den andliga vetenskapen är baserad på intuition och forskning uppifrån, och att de två vetenskaperna kommer att smälta samman till en helhetsvetenskap.
Martinus har inte varit indragen i de senaste sex årens offentliga debatt i Danmark om Darwin och Gud, om utvecklingsläran och intelligent design. Huvudvikten i boken är därför lagd på Martinus andliga vetenskap, eftersom den trots sin omfattning och sina stora perspektiv i stort sett är okänd för allmänheten.

Ole Therkelsen, Köpenhamn 2007