OT356. Døden og søvnen. Aalborg 05.11.1997

Døden og søvnen

Søvnen og døden er et foredrag afholdt af Ole Therkelsen i Aalborg den 5. november 1997. Arrangør var maler Jørn Stockholm Jepsen, Gjøl.

Den levende materie, søvnen og døden

Den levende materie har sin første begyndelse i planteriget, den kulminerer i dyreriget, hvorefter den degenererer i det rigtige menneskerige. Levende fysisk materie er i virkeligheden kun mineralmaterie, der er knyttet til den stråleformige materie, som Martinus også omtaler som sjælematerie eller bevidsthedsmaterie.

Ole i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint. På væggen ses nogle af Martinus Symboler.
Ole Therkelsen i rød trøje i den store foredragssal i Martinus Center Klint

Med elektron-, atom- og molekylbevægelser begynder mineralmaterien at få et anstrøg af liv, og efterhånden som den bliver gennemsyret af mere bevidsthedsenergi, begynder den at fremtræde som først vegetabilsk og senere som animalsk levende stof. En animalsk organisme repræsenterer et selvstændigt arbejdende bevidsthedsmateriale. Det er det højeste udtryk for jegets skabelse i fysisk materie (se LB5 stk. 1691-1701).

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

Hvordan opstår levende materie ifølge Martinus?

Forskellen på mineralmaterie og levende materie er altså, at jeget ikke kan få en dagsbevidst oplevelse gennem mineralmaterien. Vi kan klippe i kroppens mineralske dele, som f.eks. hår og negle, uden at mærke det. Men vi kan opleve gennem den animalske materie, der er gennemsyret af en vis stråleformig energi. Denne stråleformige energi kobles delvist fra organismen ved søvnen, besvimelse og bedøvelse. Men den stråleformige materie, der oprindeligt bliver koblet til organismen under fosterdannelsen, bliver først helt frakoblet ved døden. Herefter bliver liget gradvist igen forvandlet fra organisk stof til mineralsk stof. Af jord er du kommet, til jord skal du blive.

Kan den fysiske organisme udskiftes?

Den darwinistiske udviklingshypotese opererer med, at et levende væsen er identisk med den fysiske krop. Derfor kan et individ kun leve én gang, indtil kroppen går under. Ifølge denne et-livs-teori er det ikke muligt, at et individ skulle kunne udskifte en gammel organisme med en ny.

Intelligent design-teorien er også en et-livs-teori. Her kan organismeudskiftning heller ikke komme på tale.

Den kosmiske udviklingslære opererer med, at det levende væsen ud over en fysisk krop tillige har en evig bevidsthedsstruktur, der i kraft af en organismeudskiftning er i stand til at opgradere sit livsoplevelsesredskab i takt med bevidsthedsudviklingen og den voksende erfaringsdannelse.

Er det ikke et større mirakel, at man kan blive født første gang end anden gang?

Martinus forklarer, hvordan undfangelsen og organismeudskiftningen finder sted, i hele kap. 34 i DEV4. Set i lyset af livets evighedsnatur taler han meget naturligt om en organismeudskiftning i forbindelse med en højere udvikling, mens de fleste finder en sådan organismeudskiftning helt usandsynlig.

Hvis der er et klogt menneske, der kan forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre at blive født første gang, vil jeg gerne påtage mig at forklare, hvordan det kan lade sig gøre at blive født anden gang! – Er det ikke et større mirakel, at man kan blive født første gang, end at man kan blive født anden gang?

Hvis man på videnskabelig basis opstillede to hypoteser, en ét-livs-teori og en teori om livets konstans, ville jeg mene, at man i dag ikke har midler til at bevise ét-livs-hypotesen og forkaste teorien om liv som et konstant fænomen. I mine øjne står ét-livs-hypotesen svagest, men en sammenligning af de to hypoteser på videnskabelig basis er mig bekendt ikke blevet foretaget, enten fordi videnskaben ikke har interesse for problemstillingen omkring evighedsnaturen – eller ikke har kendskab til Martinus Åndsvidenskab.

Er der en sammenhæng mellem befrugtning og død?

Når bevidstheden er inde i kroppen, er kroppen levende. Når bevidstheden har forladt kroppen, har vi et lig. Det er et faktum, at organisme og bevidsthed er to forskellige ting. Eksistensen af en levende organisme og et lig viser altså, at bevidstheden kan være tilknyttet en organisme, og den kan være uden tilknytning til en organisme. Organismen er opbygget af fysisk stof, mens bevidstheden er af en anden natur. Bevidstheden kan ikke ses med det fysiske øje eller måles og vejes, men den kan erkendes indirekte ved dens virkninger i den fysiske organisme.

Ofte siger man, at sjælen forlader kroppen ved døden. Martinus taler om et “noget”, som ved døden skiller sig ud fra legemet og efterlader det som et lig, der straks begynder at gå i opløsning. Ligesom vi har set, at dette “noget” kan gå ud af en organisme, så ser vi efter befrugtningen, at det også kan gå ind i en organisme.

Før den fysiske fødsel

Martinus: “Vi ser dette “noget” mere og mere trænge sig ind i en kødklump i form af et foster og lade det udvikle sig og vokse, først frem til den fysiske fødsel, hvor det forlader moders liv, dernæst indkapsler det sig mere og mere i den pågældende fysiske organisme, udvikler denne gennem barnestadiet, gennem ungdomsstadiet, manddomsstadiet for så igen at begynde at forlade kroppen med alderdomsstadiet, der jo i virkeligheden kun er en langsom fysisk dødsproces eller “ligdannelse”. Vi ser ikke direkte dette “noget”, der således tager kroppen i besiddelse, omformer den fra den ene tilstand til den anden, men vi kan jo ikke fragå, at det bliver en kendsgerning, at det ikke desto mindre eksisterer, idet det er dette, der giver kroppen eller organismen liv” (LB4 stk. 1402).

Hvorfor er døden en nødvendighed i evolutionen?

Den materialistiske forsker mener, at når den fysiske krop dør, er der tale om en absolut død eller et absolut ophør af individets livsoplevelse og tilværelse. Martinus argumenterer derimod for, at den fysiske organisme ikke er det virkelige levende væsen, og at væsenet ikke dør, blot fordi det mister sin fysiske organisme. Han ser tværtimod befrielsen fra en forældet eller ødelagt fysisk krop ved dødsprocessen som en forudsætning for en videre evolution og omskabelse. Den fysiske organisme er en maskine eller et foreløbigt opbygget redskab, der er tilpasset de særlige livsbetingelser på det aktuelle udviklingstrin. Den er ligesom alle andre fysiske genstande underkastet tidens tand i form af ælde og slitage. Alderdom er den naturlige dødsårsag, fordi kroppen efterhånden bliver så svækket og affældig, at den ikke længere kan bruges som redskab for fysisk livsoplevelse og skabelse. Martinus skriver om organismeudskiftningens velsignelser, der indebærer, at den affældige olding igen kan opleve en ny strålende ungdom, gøre sig gældende i en ny skabende manddom og hvile ud i en ny salig alderdom (se LB3 stk. 748).

Livets allerhøjeste kerne er X1 og X2

Livets allerhøjeste kerne, X1 og X2, eller jeget og overbevidstheden, er aldrig blevet skabt, og denne kerne kan derfor overleve det fysiske legemes undergang. Martinus skriver, at det ikke ville være så godt, hvis det forfinede og humane kulturmenneske ikke for længst gennem organismeudskiftning var blevet befriet fra dets tidligere øgleorganismer, abeorganismer og primitive fortidsmenneskeorganismer. Men det har været nødvendigt at gennemgå disse tidligere, primitive udviklingsepoker for at nå frem til menneskets nuværende høje udviklingstrin. Dødsprocessen er et uundværligt led i skabelsen af det færdige menneske. Martinus skriver: “Døden er en livsbetingelse for opnåelsen af den højeste legemlige og mentale fuldkommenhed” (Bog nr. 25, kap. 23).

 

Den nuværende organisme er en hensigtsmæssig sammensat energiblok og udtrykker derved en plan.

Martinus skriver tillige i Livets Bog: “Den nuværende organisme er en hensigtsmæssig sammensat energiblok og udtrykker derved en plan. Men når den udtrykker en plan, er den udtryk for tanke. Men da tanke ikke er noget stillestående, men kun eksisterer som en energiimpuls, i modsat fald ville ethvert væsen jo være bevidstløs, kan den plan, som nævnte energiblok eller organisme udgør, ikke være noget evigt, men må skifte i samme grad som dens ophavs tanker eller tankesfære skifter. Organismen er jo kun jegets redskab for manifestation af en særlig bestemt tankestrømning eller tankesfære. Men da disse tankesfærer ustandselig skifter i kraft af hunger- og mættelsesloven, må organismen også kunne udskiftes med hver ny tankesfære til fordel for en organisme, der kan være redskab for den ny sfære og således fortsættende, og væsenet dermed organ- eller redskabsmæssigt hele tiden kan være på højde med denne sin skiftende tankesfære eller bevidsthedsforvandling” (LB3 stk. 710).

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

 

https://www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen/?ref=bookmarks

 

 

 

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">