OT305. Bevidsthed, tanker og livet. Martinus Åndsvidenskab

OT305. Bevidsthed, tanker og livet

Spørgetime den 8. nov. 2006 på Væksthøjskolen Djursland om bevidsthed, tanker og livet efter foredraget “Livsmysteriets løsning” set i lyset af Martinus Åndsvidenskab. Ole Therkelsen besvarer spørgsmål.

Hovedsymbolet, symbol nr. 11, Det evige verdensbillede. Copyright Martinus Institut. www.martinus.dk
Ole Therkelsen foran Martinus’ symbol nr. 11, Det evige verdensbillede, Martinus’ hovedsymbol.

Martinus Åndsvidenskab – Livsmysteriets løsning

Videnskaben har vist, at forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Forfatteren Martinus (1890-1981) påviser, at der også findes love for tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

Væksthøjskolen Djursland, Grenå, drejede lukkede i november 2015.

Kan man løse livets gåde med mål- og vægtfacitter?

De evige love og principper, der er forudsætningerne for livets udfoldelse og livets oplevelse, kan ikke måles eller vejes. Livsmysteriet kan derfor ikke løses med materialistisk videnskab, fordi den indskrænker sit arbejdsfelt til fænomener, der kan måles og vejes. Derved bliver livetborte. Martinus går ud over rammerne for den materialistiske forskning, når han forklarer årsagerne til de forskellige foreteelser og livsformer i den fysiske verden. Disse årsager kan i sagens natur ikke dokumenteres med mål- og vægtfacitter, da de går forud for den fysiske verdens fænomener. Forskeren kan måle og registrere mange ting, men forudsætningerne for målingerne: forskerens egen bevidsthed og oplevelsesevne, kan ikke måles og vejes. Martinus anerkender som sagt videnskabsmændenes suverænitet inden for deres afgrænsede arbejdsfelt, men han mener, at de går ud over deres kompetenceområde, når de udtaler sig om livets mening og det grundlæggende spørgsmål: Hvad er liv?

I sit syvbinds hovedværk, Livets Bog, har Martinus præsenteret løsningen på livsmysteriet ved ikke blot at besvare spørgsmålet: Hvad er liv? – men også spørgsmålet: Hvem er livet?

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

Videnskaben spørger: Hvad er liv? – Martinus spørger: Hvem er livet?

Den materialistiske videnskabs mål- og vægtfacitter kan ikke give svar på Martinus’ spørgsmål: Hvem er livet? – Men efterhånden som videnskaben udvikles, vil den til sidst udløse eller afføde dette tilværelsens største spørgsmål: Hvem er livet? – Denne problemstilling tager Martinus op i LB3 stk. 959-961. Indianere og naturmennesker er i kraft af deres instinkt ikke så meget i tvivl om det, da de umiddelbart fornemmer, at naturen er udtryk for en levende organisme tilhørende en gud eller guder. Denne medfødte instinktmæssige fornemmelse af en levende guddoms eksistens bag alle ydre foreteelser og energiformer bevirker, at de på dette punkt ifølge Martinus er mere i kontakt med sandheden end materialisterne. Naturen eller verdensalteter det væsen, der på instinkt- og trosbasis i flere religioner er blevet opfattet som guddommen. Men Martinus gør gældende, at efter materialismens kulmination vil man efterhånden nå frem til en åndsvidenskabelig og intuitiv erkendelseaf verdensaltet som et levende væsen.

Martinus ser verdensaltet som et altomfattende levende væsen, hvor al livsoplevelse finder sted i kraft af en evig udvikling og skabelse. Martinus Kosmologi, der stort set har været overset i de seneste års skabelsesdebat, argumenterer for en evolution, der er baseret på de levende væseners egen bevidsthed og erfaringsdannelse samt på en universel intelligens og skabekraft. Martinus kan forene darwinisme og intelligent design efter følgende formel: Al udvikling er skabelse. – Al skabelse er udvikling. – Evolutionen er designet! Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for udvikling og skabelse, hvad enten det er ud fra en naturvidenskabelig, åndelig eller religiøs synsvinkel. Bogen kan også læses som en introduktion til Martinus Kosmologi, også kaldet Det Tredje Testamente eller Martinus Åndsvidenskab.
Ole Therkelsen (f. 1948) skriver på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk
Darwinismen tager udgangspunkt i en gradvis udvikling, der sker i kraft af mutationer og naturlig selektion. Intelligent design-teorien forsøger videnskabeligt at påvise, at der ligger en større intelligens bag skabelsen i naturen. Over for disse to teorier giver kemiker og biolog Ole Therkelsen en tredje forklaringsmodel på skabelsen af de komplekse organismer i naturen samt på livets oprindelse og beskaffenhed baseret på Martinus Kosmologi, skabt af den danske åndsforsker Martinus (1890-1981)

Hvad er karakteristisk for et evigt verdensbillede?

Det er rigtigt, at Martinus’ analyser ikke er videnskabelige i almindelig forstand. Materialistiske videnskabsmænd kan ikke forestille sig, at noget kan være videnskab og sandhed, hvis det ikke kan udtrykkes i talstørrelser, i tids- og rumdimensioner. Både livet og hele verdensbilledet er evige foreteelser, der strækker sig uden for tid og rum. Tids- og rumdimensionelle resultater er baseret på skabte ting med en begyndelse og et ophør. Ifølge Martinus er det levende væsens bevidsthed en evig foreteelse, som skjuler sig bag den midlertidige og materielle fremtræden. Hvis man vil nå frem til livsmysteriets løsning, må man vænne sig til, at der findes resultater baseret på analyser af evige foreteelser, og at disse resultater ikke er mindre videnskabelige eller sande end de resultater, der er baseret på tidsbegrænsedeog hensmuldrende foreteelser.

Det er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Forside til Ole Therkelsen’s bog Martinus og den ny verdensmoral. Udgivet på forlaget Scientia-intuitiva, www.martinusshop.dk. Ole Therkelsen, f. 1948, kemiker og biolog, der skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

Martinus Kosmologi udgør et evigt verdensbillede. Et verdensbillede, der skal være evigt, må være et billede af evigheden og uendeligheden. Det må beskrive betingelserne og forudsætningerne for en evig livsoplevelse. Et evigt verdensbillede kan ikke være et billede af skabte ting, der er timelige og begrænsede med begyndelse og afslutning.

Eftersom videnskabens arbejdsområde begrænser sig til en intelligensmæssig undersøgelse af begrænsede ting, der kan måles og vejes, vil det materialistiske verdensbillede derfor have en begrænset gyldighed. Det er den begyndende udvikling af intuitionen, der afføder interesse og behov for forklaringer af de evige og uendelige foreteelser, af hensigter, større sammenhænge og helheder i naturen.

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk