Foredrag på Dansk

Lectures in English

Vorträge auf Deutsch

Conférences en Francais

Prelegoj en Esperanto


E-mail


www.martinus.dkSist updateret
23.4.2016

Martinus, Darwin och intelligent design
En ny evolutionsteoriBoken fås hos www.varldsbild.com  = Svensk webshop
www.scientia-intuitiva.dk = Dansk webshop
oletherkelsen@gmail.comVärldsbild förlag, Stockholm

Översatt från danska till svenska av Helen Claesson och Mona Rehn Ekeback


MARTINUS KOSMOLOGI ÄR EVIGT AKTUELL OCH GÅR HÄR I DIALOG MED DARWINS EVOLUTIONSTEORI OCH INTELLIGENT DESIGN

Darwin tar utgångspunkt i en gradvis utveckling i kraft av ett naturligt urval. Intelligent design försöker att rent vetenskapligt visa att det finns en större intelligens bakom all skapelse. Gentemot dessa två teorier ger föredragshållaren och lektorn i kemi och biologi Ole Therkelsen en tredje förklaringsmodell av de komplexa organismerna i naturen, livets uppkomst och beskaffenhet, nämligen Martinus kosmologi.
    Den danske andlige forskaren Martinus (1890–1981) ser världsalltet som ett allomfattande levande väsen, som vi alla lever i, där livsupplevelsen sker genom en oändlig utveckling. Här är kontrasterna ljus och mörker, behag och obehag, gott och ont absolut nödvändiga för en ständig förnyelse av medvetandet.
    Martinus lära har i stort sett varit ouppmärksammad under de senaste årens skapelsedebatt. Den erbjuder en intressant och perspektivrik infallsvinkel och motiverar både darwinismens och intelligent design-teorins position och berättigande. Martinus argumenterar för en evolution som är baserad på de levande väsendenas eget medvetande och erfarenhetsinsamling. Han ger en inblick i människans framtida utveckling mot fullkomlighet.
    Boken belyser en lång rad frågor om MARTINUS, DARWIN OCH INTELLIGENT DESIGN och vänder sig till alla som intresserar sig för utveckling, oavsett om det är utifrån en naturvetenskaplig, andlig eller religiös synvinkel. Boken kan också läsas som en introduktion till Martinus kosmologi.


Förklaring till omslaget
I samband med sin eviga världsbild har Martinus (1890–1981) skapat en rad symboler där han använder spektrets sju färger som symbol för universums olika energiformer. Den religiösa tron är huvudsakligen baserad på känsla, symboliserad med gul färg. Naturvetenskapen är baserad på intelligens, symboliserad med grön färg och Martinus andliga vetenskap är baserad på intuition, symboliserad med den blå färgen.
    Mänskligheten som i århundraden har befunnit sig i övertrons och trons epok, har tack vare intelligensens klara ljus kommit in i vetenskapens eller intelligensens epok. Men nu står mänskligheten på tröskeln till en ny epok, intuitionens epok, som är baserad på andlig vetenskap. Bokens tre teman symboliseras med de tre färgerna, gul, grön och blå.
    Naturvetenskapen är baserad på intelligens eller tankeprocessen nedifrån, medan den andliga vetenskapen är baserad på intuition eller tankeprocessen uppifrån, som Martinus uttrycker det.
    Den humana människan med balans mellan en utvecklad känsla (gul) och en utvecklad intelligens (grön) börjar få tillgång till intuitionen (blå).
    Triangeln i Martinus symbolspråk är ett kännetecken för det evigt levande väsendet.Ole Therkelsen f. 1948  
Civilingenjör och biolog. Ole Therkelsen skriver dels mot bakgrund av sin utbildning som kemist (DTU) (Danmarks Tekniske Universitet), och biolog (KU) (Københavns Universitet), dels utifrån sitt livslånga engagemang i Martinus kosmologi. Sedan 1980 har han hållit över 1 200 föredrag om kosmologin i femton länder på sex olika språk, varav flera kan höras på www.oletherkelsen.dk


Innehåll

Förord


DEL 1
VÄRLDSALLTET OCH VÄRLDSBILDEN
          
Kapitel 1        Martinus och världsbilden   
Kapitel 2        Vetenskap och den andliga vetenskapen   
Kapitel 3        Världsalltets treeniga struktur   
Kapitel 4        Världsalltet och det levande väsendet   
Kapitel 5        De kosmiska skaparprinciperna   


DEL 2
EVOLUTION OCH MEDVETEN SKAPELSE

Kapitel 6        Darwinism och intelligent design   
Kapitel 7        Den fysiska världen – kunskapens träd              
Kapitel 8        Information – kaos eller kosmos     
Kapitel 9        Evolution som uttryck för tanke och medvetande   
Kapitel 10      Medvetande som en produkt av slumpen   
Kapitel 11      Entropi och ackumulation av information   
Kapitel 12      Minnet och livskartoteket   
Kapitel 13      Livets eviga insamling av information         
Kapitel 14      Liv inuti liv inuti liv inuti...   
Kapitel 15      Organen som började som maskiner   
Kapitel 16      Ögat – en organisk kamera   
Kapitel 17      Byte av organismer   
Kapitel 18      Arv och miljö. Talangkärnor och repetition   
Kapitel 19      Design i evolutionen          
Kapitel 20      Livsbegär och längtan i evolutionen   
Kapitel 21      Inre och yttre faktorer i evolutionen   


DEL 3   
DEFEKTA GENER, SJUKDOM OCH HÄLSA

Kapitel 22      Genetiskt betingade sjukdomar   
Kapitel 23      Vegetarism, hälsa och öde   
Kapitel 24      Tankar, hälsa och sjukdom       
Kapitel 25      Utvecklingens mål    

Martinus och hans livsverk   
Litteraturförteckning   
 


Förord

Boken handlar huvudsakligen om Martinus (1890–1981) och hans utvecklingslära, som utgör en tredje förklaring i förhållande till darwinismen och intelligent design. Under de senaste 150 åren har det pågått en strid mellan darwinister och teologer om orsaken till skapandet av de komplexa organismerna i naturen. Striden har blossat upp igen, eftersom Bibelns kreationistiska skapelsepostulat i form av intelligent design nu har presenterats som en vetenskaplig teori i syfte att bli accepterad i forskningen och jämställd med darwinismen i skolornas biologiundervisning.
Den darwinistiska teorin förklarar utvecklingen genom speciellt två faktorer: slumpartad variation och naturligt urval. Bland de slumpvis uppkomna variationerna kommer de bäst anpassade att överleva i kampen för tillvaron (survival of the fittest), varefter de goda egenskaperna kommer att ackumuleras genom fortplantningen. Darwin tillskrev utrotningsprocesserna i naturen en skapande roll, eftersom de välanpassade gradvis kommer att förökas på bekostnad av de icke anpassade. Darwin sade, att om det kunde bevisas att det har existerat en komplex organism som inte har formats genom successiva små modifikationer, skulle hans teori absolut falla samman.
Intelligent design som officiellt framställs som en vetenskaplig teori oberoende av Bibeln och religion, har för avsikt att bevisa att darwinismen är felaktig! Anhängare av intelligent design anser att det är vetenskapligt bevisat att det finns så komplexa strukturer (irreducerbar komplexitet och specificerad komplexitet) i cellerna att de inte kan ha uppstått genom successiva mutationer, alla med en överlevnadsfördel, som darwinismen påstår. Konklusionen blir därför att det måste finnas en annan orsak. Det måste finnas en intelligent orsak! Det måste finnas en design i naturen! Men här upphör argumentationen. I motsats till Martinus ger sig nämligen intelligent design-teorin inte i kast med att förklara motiven och mekanismerna bakom bildandet av de komplexa organismerna i naturen.
Bokens fem första kapitel i DEL 1, Världsalltet och världsbilden, utgör en inledning som främjar förståelsen av Martinus utvecklingslära. DEL 2, som utgör halva boken, presenterar huvudtemat, Evolution och medveten skapelse, fördelat på sexton kapitel. I de fyra sista kapitlen i DEL 3, Defekta gener, sjukdom och hälsa, behandlas Martinus analyser av orsakerna till uppkomsten av sjukdomsgener och erfarenheternas betydelse för de framtida utvecklingsstegen, vilka ligger över människans nuvarande nivå. Enligt Martinus är evolutionen målinriktad. Den är som en enkelriktad gata som går mot fullkomligheten!
Martinus två huvudverk är Livets Bog (LB1-7) och Den eviga världsbilden (DEV1-4), där han bland annat förklarar att naturvetenskapen är baserad på intelligens och forskning nedifrån, medan den andliga vetenskapen är baserad på intuition och forskning uppifrån, och att de två vetenskaperna kommer att smälta samman till en helhetsvetenskap.
Martinus har inte varit indragen i de senaste sex årens offentliga debatt i Danmark om Darwin och Gud, om utvecklingsläran och intelligent design. Huvudvikten i boken är därför lagd på Martinus andliga vetenskap, eftersom den trots sin omfattning och sina stora perspektiv i stort sett är okänd för allmänheten.
                                                                            
Ole Therkelsen, Köpenhamn 2007